Anarchistická protiakce proti rusko – japonské válce 1904 v Praze

Na počátku roku 1904 byla přepadením ruského loďstva v Port Arthuru zahájena rusko-japonská válka. Anarchisté, kteří už v dřívějších dobách vedli antimilitaristickou propagandu v mezinárodním měřítku, právě v roce 1904 vlivem válečných událostí tuto stránku své činnosti zintenzivnili. To platilo i pro české anarchisty. Zatímco domácí rusofilové a vlastenečtí panslavisti se veřejně hlásili jako přívrženci ruské strany a přáli carským vojskům co nejvíce úspěchů, vystupovali anarchisté společně s dalšími antimilitaristy proti těmto vlasteneckým manifestacím.

Stanislav Kostka Neumann

V neděli 21.února 1904 došlo v pražských ulicích dokonce ke střetům mezi antimilitaristy a militaristy. Ten den se totiž pražští radní společně s vlasteneckými novináři šli demonstrativně modlit do ruského kostela za úspěch carských zbraní. K procesí však dorazily dva hloučky antimilitaristů tvořené převážně anarchisty, ale také realisty a sociálními demokraty a začaly při příchodu vlasteneckých radních provolávat protiválečná hesla, na to byli přítomní antimilitaristé napadeni „vlasteneckým“ davem. Strhla se bitka, při které se vyznamenali především mladí studenti. Mezi napadenými byl i anarchista Stanislav Kostka Neumann, který na událost reagoval článkem v anarchistickém listě Nový kult s názvem „Orgie vlastenecké lůzy“ a navíc celou polovinou 16.čísla časopisu z 29.února 1904, ve kterém publikoval protiválečné a antimilitaristické výroky nejvýznamnějších představitelů evropské kultury: Voltaira, Huga, Pasteura, Gravea, Tolstého, V. Crana a dalších.

František Vágner (1861 -1926)

František Vágner se narodil 3. dubna 1861 v Roztoklátu u Křivoklátu. Vyrůstal mezi osmi sourozenci a k jeho dětským povinnostem patřilo pást kozy stejně jako pracovat za osm krejcarů denně na dvoře knížete Furstenberga. Školu navštěvoval jen málokdy. Vyučil se kovářem a v osmnácti letech vyletěl z hnízda. Bylo tam pro něho i tak již příliš těsno. Následoval jednoho ze svých bratrů do severních Čech, kde bylo snadnější živobytí. V roce 1878 přichází do Trnovan u Teplic. Od kovářského mistra v Chlumecké ulici jej bratr odvádí na nedaleký důl Karolina, kde se Franta Vágner uplatňuje jako důlní kovář. Příchod mezi severočeské havíře znamená přelom v jeho životě. Po několika letech to popisuje následovně: Stal jsem se členem Čtenářské besedy, mezi jejíž vynikající členy patřil zámečník Josef Kaňka. Ve spolku jsem poprvé slyšel slovo socialismus. V témže roce mne bratr dal zapsati za člena Odborného hornického spolku v Duchcově. Tam jsem hltal slova o významu a podstatě socialismu. Poprvé kromě Kaňky slyšel mluvit Koptu, Chouru a jiné. Odborný spolek hornický v Duchcově, založený roku 1875 působil v celém okolí. „V něm jsem počal chápati postavení dělnictva, jmenovitě smutný úděl hornictva, tam jsem se sez-námil s obuvníkem Václavem Vaicem z Ústí nad Labem, jenž na moje myšlenky měl rozhodující vliv…“

František Vágner (1861 -1926)

František Vágner tedy nachází smysl života. Co zameškal ve škole, nahrazuje vlastní pílí, především četbou a účastí na životě vzdělávacího spolku, později též za pomoci zakladatele české školy v Teplicích, spisovatele Jana Klecandy.

častňuje se první všeobecné hornické stávky roku 1882 a těsně po jejím skončení při-chází další lekce, na kterou vzpomíná takto:

Dne 5. května 1882 jsem šel navštívit Martina Wágnera v nové čtvrti v Trnovanech. Když jsem vycházel z domu, potkal jsem četnickou hlídku. Komisař se ptal na moje jméno, a když jsem řekl, že se jmenuji Vágner, zatkl mne a odvezl do Teplic. Stala se však mýlka čet- níci měli zatknout Martina Wágnera a ne mne. Seděl jsem delší dobu ve vyšetřování (než se tento omyl vysvětlil) a byl vyšetřován na místě Martina Wágnera, jemuž tak bylo uspořeno zatčení. Když 30. července 1882 jsem se vrátil z vyšetřovací vazby, seznal jsem, že zatím všichni čelní soudruzi zmizeli, spolky jsou rozpuštěny a organizace rozprášeny.“

Po potlačené stávce nastalo období perzekuce. V sociální demokracii se navíc rozhořely spory mezi umírněnými a radikály. Severní Čechy se stávají baštou radikálního křídla a toto období je charakteristické vznikem tajných socialistických kroužku inspirovaných anarchismem. Aktivním příslušníkem hnutí byl i jeho bratr Karel Vágner souzený v procesu v červnu 1885.

František Vágner měl s tajnými organizacemi jisté zkušenosti, jižříjnu 1879 se dostal poprvé do styku se skupinou socialistů „tajná rodina“, která se scházela v hospůdce U Klíče v Krupské ulici. V lednu 1883 se stává členem tak zvané pětiprsté tajné organizace. Taková organizace směla mít nanejvýše devět členů, jakmile dosáhla deseti, rozdělila se na dvě po pěti členech.

V červnu 1884 se František Vágner zúčastnil v lese nad Hrobem tajné konference, na níž bylo kromě volby agitačního výboru usneseno založit tajnou anarchistickou tiskárnu v Hluboké u Liberce. Po několika měsících byl v Oseku zatčen agitační výbor a 18. února 1885 odhalena i tajná anarchistická tiskárna. Na místa zatčených nastoupili noví, mezi nimi i František Vágner. Jejich situace se však nezlepšovala.

Perzekucí postižení horníci se soustřeďovali většinou v okolí saské Olešnice, kde byla v roce 1886 založena tajná tříprstá organizace Společnost svědomí a vypracován její řád. Jedním z posledních protisocialistických politických procesů 80. let bylo přelíčení proti členům teplické Čtenářské besedy v lednu 1887. Mezi obžalovanými, obviněnými z tajného spolčo-vání, byl také František Vágner. Stejně jako v předchozích vyšetřováních, však úřady nebyly schopny prokázat jeho vinu a nakonec ho osvobodili. Po skončení procesu, se Vágner rozhodl následovat ostatní a odešel do Saska do Olešnice. Ve stejný rok, v polovině října, je však vyslán zpět do severních Čech, aby pracoval na obnově hnutí. Usadil se v Proboš-tově u Teplic, kde žil i jeho švagr Dominik Špergl, a ve smyslu svého poslání získával členy tajné organizace. A již 15. listopadu 1887 vytvořil první základní výbor.

Na sklonku roku se vypravil do Prahy a navázal spojení s Vilémem Körberem. Potom pokračoval na své cestě na Moravu. O vánocích 25. a 26. 12. roku 1887 se účastnil sjezdu sociální demokracie v Brně, zde prohlubuje kontakty s neodvislým socialistou a později průkopníkem anarchismu Vilémem Körberem, který měl na mladého Vágnera zásadní vliv. Navazuje užší styky s pražským Politickým klubem dělnickým a tribunou severočeských horníků se stává Körberův časopis Nový věk svobody. Františkovi Vágnerovi a ostatním se podaří do konce roku 1889 vybudovat 65 místních organizací na severu.

Po osmi letech perzekuce vystupují severočeští horníci a dělníci poprvé na veřejnosti v Sou-ši u Mostu, kam se 6. dubna 1890 sjelo na dva tisíce účastníků z celého severu. Na shromáždění promlouvají Vilém Körber a František Vágner a oba naznačují směr další cesty. František Vágner se však svým veřejným vystoupením dostal do rozporu s tajnou organiza-cí. Protože jednal proti jejímu řádu, hrozil mu dokonce trest smrti, který však nebyl vykonán.

V červenci 1890 vydává neodvislý socialista Vilém Körber přílohu časopisu Nový věk svobody nazvanou Havíř. Již 6. července 1890 je František Vágner na hornické konferenci v Holešovicích u Ervenic zvolen do osmičlenného výboru pro uspořádání celorakouského hornického sjezdu. Koncem listopadu otiskuje „Havíř Vágnerovo Pro- hlášení k havířům. Sjezd rakouských horníků a hutníků nakonec proběhne ve dnech 7. až 9. prosince 1890. Na základě sjezdu začali představitelé horníků usilovat o zřízení vlastního organizačního svazu. Začíná také vycházet časopis Na zdar, v redakci působí také Franti-šek Vágner.

Povahu Františka Vágnera výstižně vystihuje Antonín Barnet: Kovářské řemeslo svědčilo o rázné povaze. Schopnost kout, když je železo žhavé, dávala jeho vystoupení rysu přitažlivé mužnosti, kterou získával, přesvědčoval a poutal. V následujících letech neexistovala hornická akce, při které by chyběl. Po celém severočeském hnědouhelném revíru byla vy-tvářena široká síť hornických spolků, a jejich střediskem se stal v roce 1893 duchovský hornický spolek. Na duchcovské konferenci horníků v březnu 1894 byly vypracovány stanovy připravovaného svazu a František Vágner oznámil jejich schválení. Ustavující val-ná hromada Ústředního svazu dělníků hornicko-hutnických a jejich odborných a čte- nářských spolků se konala 15. dubna 1894 v místnostech Měšťanské střelnice v Mostě.

František Vágner ovlivněn neodvislým socialismem a Vilémem Körberem, tvořil opozici uvnitř sociální demokracie a stále častěji se dostával do sporu s vedením strany. Na stránkách časopisu Na zdar se dokonce objevují články proti jejímu programu. Vágner vyjadřuje odpor proti vídeňské centralizaci, nesouhlasí s postupem boje za všeobecné hlasovací právo a postupuje i proti změně stanov Ústředního svazu dělníků hornicko-hutnických v květnu 1895. Když je vyloučen ze strany Vilém Korber, protestuje proti tomu na všech zasedáních. František Vágner se se stranou rozchází názorově a na českobudějovickém sjezdu sociální demokracie je vyloučen. V roce 1897 zakládá Místní hornicko–hutnický svaz v Mostě.

Do rodícího se anarchistického hnutí se však aktivně nezapojuje, protože na počátku 20. století odchází s hornickým transportem do Vestfálska a odtud do Belgie, kde přečká také 1. světovou válku. Po vzniku Československé republiky se vrací domů, usazuje se na Rakovnicku, kde však utrpí vážný důlní úraz. Dostává penzi ve výši 180 korun a vrací se na sever Čech. Zde se setkává se starými spolupracovníky. Pro Hornické listy vydávané syndikalisty z Československého sdružení horníků sepíše vzpomínky, které v roce 1924 publikují. Jeho vzpomínky zaznamená také sociálně demokratický novinář a historik Franti-šek CajthamlLiberté. Zbytek života tráví František Vágner v Hornickém domě penzionistů v Unčíně u Krupky a umírá v Teplicích dne 3. března 1926.

Krampera Václav (1878 – 1936)

Anarchistický novinář a odborář Václav Krampera se narodil dne 17. června 1878 v Kladně. Nepokojná krev jej přivedla již v šestnácti letech nejen do severočeských dolů, ale i mezi anarchistickou Omladinu.

Krampera Václav (1878 – 1936)

Za účast v hornické stávce 1900 se dostal na černou listinu a ani ve Vestfálsku, kam se vypravil, nedopadl lépe. Po svém vypovězení z tamního revíru se na severu už jen zastavil a když ani tehdy o práci nezavadil, odcestoval do Vídně. Tam se živil všelijak. Když tam na sklonku roku přicestoval básník S. K. Neumann, stal se i coby kočí členem vydavatelstva Nového kultu.

V roce 1907 vydával vlastní „všeodborový“ list Dělnické plameny. Po zániku tohoto listu byl Václav Krampera vyzván k návratu do Čech  a dne 3. 11. 1907 se stal jednatelem právě založené Hornické federace v Duchově a redaktorem Hornických listů. List se občas nevyhnul konfiskaci a Krampera rakouskému kriminálu, v květnu 1908 po dobu deseti dní a v červenci dalších pěti. Koncem roku i on zasáhl do bojů za českou školu jako člen Ústředního školského komitétu.

V lednu 1909 opustil Hornické listy a přes Vídeň se vypravil do Švýcarska V Curychu zametal ulice a scházel se s ruskými revolucionáři; objevil se i v Paříži. Po návratu se znovu pohyboval ve společnosti anarchistických intelektuálů, mezi nimiž nechyběl ani František Kellner nebo Jaroslav Hašek. Spisovatelka Marie Majerová byla po léta jeho tajnou láskou. Spolu s Františkem Sauerem pašoval cukerín, jak je to mistrně popsáno v jeho Pašerácích.

V roce 1913 vydal v Duchově pod názvem „Nová kniha, jednající o soudobé a nové kultuře lidstva“ souhrn svých názorů a filozofických úvah. V dubnu 1914 se ještě pokusil o nový časopis Český kraj, ale všechny další plány zmařila 1. světová válka. Spolu s dalšími nepohodlnými osobami, mezi nimiž nechyběl B. Vrbenský a F. J. Havelka (podávající svědectví v knize Zápisky z vyhnanství), byl internován v rakouském Göllesdorfu. Z internace jej vysvobodila až amnestie na počátku roku 1918. Do konce války se znovu stačil zapojit do protirakouského odboje a po vzniku ČSR založil „České pokrokové sdružení,“ se kterým se zúčastnil již voleb 1919. jeho další tribunou se stal obnovený Odborný hornický spolek, jehož působnost rozšířil na celé Čechy. Od ledna 1922 do července 1926 vydával vlastní časopis Havíř. Po jeho zániku působil v mostecké redakci národně socialistické Stráže na severu, ve třicátých letech byl také odborářským tajemníkem České obce dělnické. Zachoval si však stále vlastní svéráz, který vadil komunistům i německým nacionalistům.

V závěru života onemocněl zákeřnou chorobou a zemřel dne 28. října 1936 v Praze. Dne 16. března 1939 jej přišlo zatknout gestapo, pro které byl Václav Krampera nebezpečný ještě za dva a půl roku po smrti.

Pačes Josef (1856–1909)

Josef Pačes se narodil 14. 6. 1906 v Hořejších Stromkách u Starých Strašnic v Praze na Vinohradech do dělnické rodiny. Byl povoláním zedník, vyznal se však také v ševcovském řemesle, a tak si přes zimní měsíce přivydělával u verpánku. Do začátku 80. let 19. století žil a pracoval v Libni v Praze (dnes Praha 8). Kolem roku 1880 také nějaký čas zedničil v Mladé Boleslavi a bydlel tam v domě čp. 128-III.

Od přelomu 70. a 80. let byl činný v dělnickém hnutí a stává se aktivním členem sociální demokracie. Začátkem roku 1882 je za své aktivity zatčen rakouskou policií. V únoru 1882 stane před zemským soudem v Praze, který jej odsuzuje na 14 měsíců těžkého žaláře za přečin „tajného spolčování“, jehož se měl dopustit společně s dalšími 30 spolupracovníky (František Jonata, Josef Boleslav Pecka, Zápotocký, Radimský a další). Po svém propuštění z vězení v dubnu 1883 je vyhoštěn z Prahy, a tak Josef Pačes odjíždí do severovýchodních Čech a usazuje se v Liberci. Tam opět navazuje stará přátelství a spolupracuje s dalšími radikálními socialisty, již se tou dobou stejně jako on začínají přiklánět k anarchismu.

V roce 1884 se opět shledává se svým vězněným druhem Františkem Jonatou, jenž jako člen „tajných organizací“ přislíbí na poradě na Teplicku delegátovi Frantovi Chourovi, že na Liberecku anarchisté vybudují tajnou tiskárnu. Společně se tak Josef Pačes s Františkem Jonatou, jenž sežene Pačesovi ještě další dva spolupracovníky Kryštofa Černého a Jana Rampase, pouštějí do její realizace.

V září 1884 tak Josef Pačes jako hlavní organizátor tajné anarchistické tiskárny pronajímá chalupu s číslem popisným 16 v zapadlé obci Hluboká u Liberce od Mariany Čihákové. Stěhuje se tam i se svojí manželkou a třemi dětmi. Po obci je pak znám jako šikovný švec a zakázky se mu hrnou, zatímco tajně připravuje tiskárnu k uvedení do provozu.

Tajně vydávají dvojjazyčný leták nadepsaný „Ku vzpomínce na hrdinské, odhodlaně obětavé, věrné soudruhy H. Stellmachera a A. Kramnera“, což byli popravení vídeňští anarchisté.

Dne 7. února 1885 zhotovuje Pačes společně s Černým poslední výtisk časopisu „Svoboda“, s podtitulem „orgán anarchistů jazyka českoslovanského“. Název byl nepochybně inspirovaná londýnským radikálním listem Freiheit, který vydával anarchista Johan Most. Přestože se Pačesovi a Černému podaří do 10. února odnést poslední zbytky nákladu „Svobody“, nejsou v odklízení důkazů, i těch nepřímých, důslední. Police je již má v hledáčku a udeří v noci 11. února 1885, a tak je Josef Pačes i Kryštof Černý zatčen. Při domovní prohlídce mimo dalších věcí policie zabavuje Pačesovi také výtisky anarchistického časopisu Budoucnost, jejž vydávají čeští anarchisté v Chicagu, a také několik čísel Mostova časopisu Freiheit z Londýna. Pačes je společně se svými spolupracovníky, k nimž přibyl i Jan Rampas, dodán do vyšetřovací vazby Zemského trestního soudu v Praze.

Soudní přelíčení se konalo v Praze 22. listopadu roku 1885, po docela dlouhé době po zatčení, jelikož sestavení žaloby nebylo snadné a mělo trhliny. Nakonec však byl Josef Pačes odsouzen jako hlavní organizátor na 16 let těžkého žaláře zostřeného každým čtvrtrokem postem v samovazbě za přečin proti tiskovému zákonu.

Josef Pačes se nevzdal svých názorů a odporu k státu a jeho věznitelům ani za zdmi žaláře. Bouřil se a protestoval proti svému uvěznění. Do roku 1896 přestál celkem 26 disciplinárních vězeňských trestů za vzpurnost a nekázeň: tvrdé lůžko, železa, temnici, korekci, půst! Pak začal blouznit. Zdálo se mu, že ho jeho věznitelé chtějí otrávit, že mu do cely pouštějí otravný plyn. Pačes z borské věznice marně volá o pomoc do světa – je to míněno doslovně, křičel z okna: „Oznamte, že zde je vražděn politický vězeň Pačes“. Marně volá i po lidském zacházení, marně protestuje proti zvůli dozorce i správy věznice. A tak se odhodlá k dalšímu aktu zoufalství. 26. září 1899, jen deset měsíců před vypršením trestu, o půl šesté ráno rozštípl hůl, vsadil do ní ševcovský knejp, jejž se mu podařilo získat, a touto improvizovanou zbraní poranil dozorce Hesse, který k němu přišel do cely. V únoru 1900 jej za to porota v Plzni odsoudila k dalším třem letům vězení.

Josef Pačes byl celkem sedmnáct let vězněn v trestnici na Borech, z toho devět let strávil v samovazbě! Když pak 16. srpna 1902 opouští vězení, takto ho popisují kamarádi, kteří ho potkali: „Sehnutá bledá postava, jako by vstala z hrobu, obličej strhaný, oči hluboko zapadlé a kolem jednoho živé maso… Slyšel nás mluvit, ale sám nemluvil. Těkal zrakem kolem dokola jako v novém světě a bylo něco příšerného v tom pohledu, jako by se mžikem propadl do temnot a posledními silami se zase probíral k vědomí a světu.“ Z této doby se zachovala i Pačesova fotografie – obraz zcela potvrzuje otřesné svědectví očitého svědka. Ale Pačes ještě měl sílu k životu. Odjel do Adamova u Brna, kde několik dnů bydlel u sociálního demokrata Josefa Hybeše. Ten mu také opatřil peníze na cestu do Ameriky.

Ve Spojených státech se mu zpočátku dostalo pomoci a podpory od dělnické organizace v Clevelandu, asi 125 dolarů. To ovšem byly peníze těžce střádané a Josef Pačes nechtěl být odkázán na milodary. Odchází jinam, aby se živil vlastníma rukama. Pak jsou o něm zprávy pořad řidší. Z roku 1909 se zachoval dopis, snad poslední zpráva přátelům:

„…odstěhoval jsem se do Clevelandu, kde jsem se však sešel s úplným nezdarem. Až konečně v červnu roku 1906 jsem zaplatil dva dolary za práci v Big Four v jihozápadní části státu Illinois. Měl jsem celkem asi 4 dolary, které jsme vydělal v Clevelandu. Za několik dní jsem tam však přestal pracovat a odjel do St. Louis. Tam jsem měl jen pár dní práci u zavodňovací společnosti. Odtud jsem se pustil do Kansas City a pak do Nového Mexika. V Novém Mexiku jsem prodělal sedm neděl a odebral jsem se do Trinidat v tak vychvalovaném státě Collorado. Ale nemohl jsem se zde nikde uchytit, takže jsem jel dále do Puebla, kde jsem dělal pár dní ve vodárně, a odtud do Denveru. Hned druhý den jsem tu dostal práci na státních pozemcích ve Wyomingu a Nebrasce, kde jsem dělal dva roky a čtyři měsíce, až jsem byl 6. ledna propuštěn. Je možno, že mne později pošlou do některého tábora. Zde jsem si postavil svůj tent (stan) a žiji v něm. Není to žádná lehká práce, nakládat kamení, házet lopatou atd. A jen zdravý člověk ji může podniknout. Po celý čas jsem pak žil v campu, kde není žádné pohodlí. V létě je nesnesitelné vedro, plno much a moskytů, v zimě se člověk se na jedné straně hřeje a na druhé mrzne…“ To je poslední zpráva Josefa Pačese.

Zůstal na konci své cesty zcela sám. Neměl už ani rodinu. Jeho žena odešla brzy po jeho zatčení do ciziny, třebaže jí přátelé dali prostředky na zařízení malého obchůdku. Odebrala se do Londýna, kde v té době bydlel Pačesův bývalý spolupracovník a český anarchista František Jonata se svou ženou, kde pak žila Pačesova žena společně s jeho třemi dětmi ve společné domácnosti, dle svědectví ostatních ve vztazích založených na volné lásce. Nevěru své ženy v roce 1893 svému příteli Františkovi Jonatovi ještě odpouští, ne však již sblížení s jeho milovanou dcerou Johannou, jelikož s jejich vztahem Pačes nesouhlasí. Jeho milovaná dcera se od něj nakonec odvrací. Na sklonku života je tedy Josef Pačes zcela opuštěn. Dvě ze tří dětí zemřely. Zemřela i jeho žena a poslední dcera se od otce odvrací, nechce jej znát.

Roku 1909 se i jeho život naplní. Ještě píše poslední dopis přátelům, posílá poslední zprávu o tajné tiskárně, jakési stručné memoáry. A pak nalézáme již jen noticku v novinách v časopise Osvěta americká, že anarchista Josef Pačes zemřel 21. května 1909 v Mitchellu a je pochován v Neligh ve státě Nebraska. Za svého života byl některými svými současníky označován za českého Jeana Vajleana či mučedníka dělnického hnutí. A především jeho pohnutý osud dokazuje, proč se mnoho jeho kamarádů rozhodlo emigrovat, jinak by následovali jeho trnitou cestu rakouskými kriminály.

Jonata František (1852–1917)

Narodil se v roce 1852. František Jonata byl povoláním krejčovský tovaryš z Liberce. Jako mladý dělník se přiklání k socialistickému hnutí, tak jako mnoho dalších mladých mužů v jeho věku. A tak je únoru v roce 1882 odsouzen Zemským trestním soudem v Praze na 14 měsíců těžkého žaláře na přečin „tajného spolčování“ společně s dalšími 30 socialist.Mezi nimi byli také Josef Boleslav Pecka, Zápotocký, Radimský a Josef Pačes, s nímž se sblíží a spřátelí. Po odpykání trestu v dubnu 1883 je vypovězen z Prahy, odchází do Liberce, kde se opět shledává se svým přítelem z vězení Josefem Pačesem.

Jelikož ani žalářování Františka Jonatu neodradilo vzdát se svého přesvědčení, naopak ho jen radikalizovalo a pod vlivem Mostových anarchistických časopisů „Freiheit“ či pod vlivem českého anarchistického časopisu „Budoucnost“, který začal vycházet v Chicagu a dostal se i k jeho rukám, se z něj stává přesvědčený anarchista a revolucionář. Na Liberecku navazuje kontakty s dalšími radikálními socialisty a anarchisty, aby nebyl tolik na očích a unikl pozornosti rakouské policie, stěhuje se do nedaleké obce Johanisthalu, česky zvaného Janův Důl, kde se zanedlouho spřátelí s místním anarchistou Janem Rampasem. Z Liberecka často zajíždí na Ústecko a Teplicko, především za Frantou Chourou a dalšími účastníky hnutí.

V dubnu roku 1884 se u Nového Wensdorfu na Teplicku sešla tajná konference, na které se rozhodlo, že bude tajná anarchistická tiskárna pro Čechy zřízena v Liberci. Zřízením tiskárny byl pověřen přítomný delegát ze severovýchodu anarchista František Jonata, který měl nalézt vhodné místo a opatřit vše, co s tiskacím strojem souviselo.

František Jonata obstará starou a vyřazenou literu a další potřeby. Za svého pomocníka při realizaci tajné tiskárny v Hluboké si vybral Josefa Pačese, s nímž se seznámil v novoměstské věznici. Pačese pověřuje zajištěním tiskařských prací a zajištěním místa. Jako pomocníky mu dohodí Jana Rampase z Janova Dolu, jenž má obstarat novinový papír a na samotné tiskařské práce mu počátkem roku 1885 přivede teplického anarchistu Kryštofa Černého.

František Jonata, zřejmě zjišťuje, že je sledován rakouskou policií, a bez toho, aby dal ostatním kamarádům avízo, urychleně prchá z Čech. Narychlo si sbalí kufr, který předá přátelům, aby jej odvezli na sousední nádraží. Tam se vydá jakoby náhodu na procházku se svojí ženou. Na nádraží se narychlo rozloučí s manželkou a nasedne na vlak. Doma tak nechá těhotnou choť a mizí navždy z rodného kraje. Vynoří se nejdříve v Curychu, kde je zakrátko zatčen a hrozí mu, že bude švýcarskými úřady vydán těm rakouským, nakonec vyvázne z nebezpečí a je pouze vyhoštěn na švýcarské hranice, odkud se dostane do Anglie a usadí se v Londýně. Později za ním do Anglie přijíždí také jeho žena s dítětem.

Pro svůj rychlý útěk, který zřejmě přišel v poslední chvíli, jinak by byl zatčen rakouskou policií a čekal by ho stejný osud jako jeho kolegy z tajné tiskárny, na něj padá podezření ze zrady a policejního konfidentství, jenž se ovšem nebude zakládat na pravdě. František Jonata i v Anglii zůstává věrný ideálům anarchismu. V Londýně se zapojuje do anarchistického hnutí a vydává časopis „Pomsta“, později pak anarchistický list Revoluce.

Poté, co je jeho anarchistický kamarád Josef Pačes zatčen a uvězněn na 16 let, postará se o jeho ženu s třemi dětmi, které pozve do Londýna a nabídne jim pomoc a přístřeší. Společně s jeho manželkou a dítětem žijí ve společné domácnosti, avšak mezi Františkem Jonatou a manželkou Pačese proběhne jiskra a zamilují se, žijí dle ideálů volné lásky, za což jsou pak některými účastníky odsuzováni. Jeho „zradu“ mu nakonec odpouští i sám Josef Pačes, avšak ne nadlouho. Po smrti manželky se František Jonata sblíží také s jeho dcerou Johanou, což mu již Pačes nikdy neodpustí a staré přátelství vezme za své provždy.

Po smrti své první manželky se s novou ženou Karolínou Jonatovou (dříve Pačesovou) a s dětmi se stěhuje v roce 1893 do Spojených států a usazuje se v New Yorku, v jednom z center českého anarchistického hnutí. Bydlí na adrese Manhattan Ward 21. Zapojuje se do činnosti anarchistické skupiny Bezvládí a stává se členem redakce jejich časopisu „Volné listy“, do kterých píše také články a podobně. „Volné listy“ vede coby redaktor pět let. Své články podepisuje pseudonymem „Rebel“.

František Jonata, anarchista do posledního dechu, umírá ve věku 66 let, dne 4. října 1917. Odchází s ním další člen první generace českých anarchistů, těch co na konci 80. letech žili opravdovou vírou v nezadržitelnost přicházející sociální revoluce a budoucí anarchie, jejímuž prosazení věnovali veškeré životní síly.

Freudl Josef (1886–1972)

Východočeský anarchista Josef Freudl se narodil 16. února 1886 v Brandýse nad Orlicí. Pocházel z rodiny pomocného dělníka a byl nejstarší ze tří dětí. Právě na něm spočívala po smrti otce největší tíha odpovědnosti. Jako dvanáctiletý musel předčasně ukončit školu a jít sloužit k sedlákovi. Po dvou letech pak nastoupil do Hernychovy továrny. Tam už pracovala jeho matka.

Freudl Josef (1886–1972)

Jako mladý dělník se přidal k anarchistickému a antimilitaristickému hnutí. V Ústí nad Orlicí společně s dalšími zdejšími anarchisty Josefem a Aloisem Kočou, Aloisem Zastoupilem, Josefem Kroulou, Rudolfem Vrbnickým, Václavem Jeništou, Petrem Pechem a dalšími založili anarchistický mládežnický spolek „Klub Mládeže Ratolest“, respektivě jeho odbočku pro Ústeckoorlicko. V okolí rozšiřovali anarchistické listy „Matice Svoboda, Zádruha, Chuďase, Bič zasílaný ze Spojených států a další. Zapojil se do redakční práce časopisu „Mladý Průkopník“ a stal se jeho snaživým kolportérem mezi východočeskou mládeží.

Josef Freudl se zároveň stal členem České anarchistické federace (ČAF) a pomáhal rozšiřovat její publikační orgán „Zádruhu“. Do Ústí nad Orlicí za nim často jezdívali jeho přátelé a spolubojovníci anarchista Petr Pech ze Dvora Králové nad Labem a tou dobou člen ČAF a dnes známý spisovatel Jaroslav Hašek.

Pro svoje anarchistické názory a postoje byl z místa mnohokrát propouštěn. Často se tak ocital bez práce. Tou dobou bydlel v ulici Příkopy č. p. 137 v Ústí nad Orlicí.

První světovou válku prožil na frontě. S poznámkou „politicky nespolehlivý“ byl odveden k domobraně a pracoval v týlu. Po skončení války se vrátil zpět do Ústí.

Jako anarchista a dělnický mluvčí však nemohl sehnat práci ani po vzniku Československa. Teprve na nátlak ústeckých dělníků byl koncem roku 1919 zaměstnán v továrně Antonína Brožka. V tomto roce byl zvolen předsedou sdružení místních závodních rad. V roce 1921 následoval kroky dalších anarchistů a vstoupil do komunistické strany. Po nástupu fašismu nebyl zapojen do ilegální antifašistické organizace, protože se předpokládalo, že právě u něho dojde k perzekuci. Předpoklady se naplnily. Byla u něho provedená domovní prohlídka, při které mu byla zabavená celá knihovna, a zůstával pod stálým policejním dohledem. Po vypuknutí Slovenského národního povstání byl pro výstrahu zatčen a odvezen do Terezína. Po osvobození se vrátil zpět a opět se zapojil do politické práce.

Od roku 1948 až do roku 1953, kdy odešel do důchodu, pracoval jako vedoucí krajské družstevní politické školy. Jednotlivé kurzy probíhaly na chatě Hvězda na Andrlově chlumu.

Josef Freudl zemřel 28.února 1972.

Borek Vlastimil Ing. (1886–1952)

„Naši severočeští přátelé ze starých dob Holubových znali Vlastu Borka z prvních let tohoto století, kdy jako student spolu s Vrbenským jezdil po celém Krušnohoří, přednášel, agitoval, diskutoval, překládal hned na místě zajímavé zprávy z francouzských a ruských revolučních časopisů a všichni se pamatovali na jeho šťavnatý baryton, kterým hlaholil všecky revoluční a národní písně. Jak všechny kolem sebe rozezpíval, i ty umučené hornické mámy rozesmál a potěšil, že jednou bude na světě krásně, bez hladu a válek…“ Tak před lety vzpomínala na Ing. Vlastimila Borka za jeho nejbližší spolupracovníky a anarchisty Luisa Landová – Štychova.

Redakce časopisu Zádruha vydávaného Českou anarchistickou federací, foceno v létě 1914. Zleva Bohuslav Vrbenský, Luisa Landová – Štychová, Vlasta Borek a Vladislav Klement.

Anarchista Vlasta Borek se narodil 23. prosince 1886 v Praze v Karlíně. Pocházel z rodiny místního uzenáře, byl pilný a inteligentní žák a tak po základní škole nastoupil na žižkovské reálné gymnázium, které úspěšně zakončil maturitní zkouškou v roce 1905. V době středoškolských studií se naučil německy, rusky, francouzsky a španělsky, což zanedlouho bohatě využil pro překladatelskou činnost pro potřeby anarchistického hnutí. Poté se rozhodl pro studia na strojnickém oddělení České vysoké školy technické, titul inženýra obdržel v roce 1912. Na vysoké škole se sdružoval s ostatními studenty v Svazu českého studenstva v Praze a seznámil se zde například s budoucím anarchistickým kolegou Bohuslavem Vrbenským.

Patřil ke generaci dospívající počátkem 20. století a tak se zařadil do řad poslední vlny starého anarchistického hnutí tzv. anarchistické mládeže. Také Vlastu Borka coby příslušníka studenstké mládeže oslovili radikální hesla a především Kropotkinovi teoretické statě a bezesporu ho přitahovala také zvučná jména anarchistických básníků. Již v době studií se angažoval v českém anarchistickém hnutí.

Vlasta Borek se stal členem jedné z pražských skupin České anarchistické federace – ČAF a spolupracovníkem redakce pražského anarchistického listu „Práce“, který byl zároveň publikačním orgánem ČAF. V něm uveřejnil své první články a polemiky. Pro časopis „Práce“ překládal díla P. A. Kropotkina, E. Recluse, P. J. Proudhona aj. a vedl rubriku Obzory zpravující o revolučním dění v Evropě. Současně se zapojil do okruhu Olšanské vily anarchisty S. K. Neumanna. V Olšanské vile se Borek spřátelil s Karlem Tomanem, Fráňou Šrámkem, Jiřím Mahenem, Jaroslavem Haškem, malířem V. H. Brunnerem, Edou Bassem, Rudolfem Těsnohlídkem, Karlem Novým či malířem Vlastislavem Hofmanem. V letech 1912 – 1914 pracoval v karlínských strojírnách.

Přispíval svými články také do duchcovských syndikalistických novin „Hornické listy“ a libereckého anarchistického listu „Proletář“. Psal tam původní příspěvky a publikoval překlady ruských, francouzských a španělských anarchistů např. stati M. Bakunina, P. Kropotkina či F. Ferrerovu práci Obrození školy, díla často nepodepisovaná a zabavovaná cenzurou. Užíval též pseudonym Vladimír Bolek a šifru Vl. B.

Jeho prvním významnějším vystoupením byla pravděpodobně účast na III. Anarchistickém sjezdu o Vánocích roku 1906. Tento sjezd řešil stanovisko anarchistů k nadcházejícím parlamentním volbám a vyjádřit se k zásadám, jak dále budovat syndikalistické hnutí.

Jeho nejbližším spolupracovníkem se stal kamarád ze studií anarchokominusta Bohuslav Vrbenský.

Bohuslav Vrbenský (1882 – 1944)

Borkovo jméno vešlo do obecnějšího povědomí v souvislosti s antimilitaristickým hnutím v letech před 1. světovou válkou. Borek, přesvědčením antimilitarista, stál u zrodu anarchistického a protimilitaristického studentského spolku „Klub mladých“. Klub Mladých sídlil v pražském Karlíně. Borek se od února 1910 se stal jeho předsedou a představoval i formální vedení. Klub Mladých se stal doslova centrem bojovného antimilitarismu. Do Klubu přistoupili také jeho pozdější kamarádi a spolupracovnící anarchisté Sláva Herlas či Stanislav Kupr. Všichni tři se stali hlavními propagátory antimilitaristické propagandy v anarchistickém hnutí. Po vzoru pražského spolku Klubu Mladých začaly vznikat mládežnické spolky a pobočky Klubu Mladých i v dalších českých městech.

K antimilitaristickému hnutí se přihlásili mládežnické spolky na severozápadě Čech v Ledvicích, Hrdlovce – Nové Vsi, Oseku, Duchcově, Košťanech, Lomu, Lipětíně, Souši a jinde. Na severovýchodě byly zastoupeny především spolkem Klubu mládeže Ratolest ve Dvoře Králové nad Labem, Náchodě či Hradci Králové. Na severu Čech vznikl v roce 1910 také mládežnický list „Mladý Průkopník“ jakožto tzv. Orgán české mládeže anarchisticko – socialistické. První číslo vyšlo 8. dubna 1910 a o jeho vydání se postaral řezbář Leopold Pinkava z Loun, adminstraci zajišťoval anarchista František Venclovský v Nové Vsi – Hrdlovce. Autorem programově stavěného úvodníku, ve stěžejních místech cenzurovaného, byl Vlastimil Borek: „Co my chceme od mládeže? Nic, než aby byla svojí, každým zavlněním krve v žilách. Předáváme jí do rukou prapor našeho ideálu, aby s ním pod heslem Osvobození lidstva šla v prvních řadách, jako nejodvážnější avantgarda!“

V roce 1910 napsal Vlastimil Borek článek „Odsouzený militarismus“, který otevřeně tlumočil nálady českých anarchistů při jeho odporu proti militarismu a válkám. Na Vlastu Borka a další jeho další české kolegy měl velký vliv rakouský anarchista Pierre Ramus a jeho manifest z roku 1908. Ramusův manifest byl nadšeným vyznáním přesvěčeného anarchistického stoupence, založené na zásadách anarchokomunistického programu. Přikláněl se v něm totiž k názoru, že se anarchistické hnutí musí stát nositelem masových společenských hnutí, především boje antimilitaristického a protináboženského. Nejvýraznější teze z článku si vzal Vlasta Borek s dalšími českými anarchisty k srdci a pustili se do práce.

Činnost karlínského anarchistického Klubu Mladých i ostatních skupin a spolků stejně smýšlející mládeže byla velmi pozorně sledována c. k. Rakouskými úřady. Ty teprve před několika měsíci potlačili antimilitaristické hnutí mladých národních socialistů. Na podzim roku 1910 povolali Vlastimila Borka na vojnu a zakrátko nastalo kvapné zatýkání anarchistických funkcionářů Klubu Mladých: básníka Slávy Herlase, literáta Arnošta Hofmanna, Stanislava Kupra, Bedřicha Sojky a Josefa Dvořáka. Pro Vlastu Borka jako předsedu Klubu Mladých si zajeli až do Pulji, kde momentálně sloužil u rakouského válečného námořnictva a s řetězy na rukou jej přivezli do Prahy. Šest mladých anarchistů bylo obžalováno z velezrady a v procesu, který se pro stálý nedostatek důkazů konal terpve v červnu 1911, byl nakonec vypracován rozsudek a 109 stránkách. Vlastimil Borek byl odsouzen k deseti měsícům vězení, z nichž osm prožil v proslulém žaláři pod pražskou Novoměstskou věží.

Po návratu z vězení pokračoval v přerušené práci pro anarchistické hnutí. Pod vedením žižkovského anarchisty Michaela Káchy redigoval list „Zádruha“. Vydal taktéž dva životopisy významných ruských anarchistů a revolucionářů Kropotkin – život a dílo v roce 1912 a Michail Bakunin v roce 1914.

Vlasta Borek úzce spolupracoval s Bohuslavem Vrbenským a podporoval jeho snahy v založení „sverázné“ politické strany českých anarchistů komunistů. Na dubnovém sjezdu roku 1914, kdy se Česká anarchistická federace přeměnila na Federaci českých anarchistů komunistů (FČAK), byl Borek zvolen jedním ze zemských důvěrníků. Slibný vývoj anarchistického hnutí, které v posledních letech nabralo nový dech, však zabrzdila 1. světová válka.

Tři dny po sarajevském atentátu byly zakázány anarchistické časopisy včetně „Zádruhy“ (v té době už vydávané dvojicí Vrbenský – Borek), úřady zakázaly Federaci českých anarchistů-komunistů a činnost ostatních anarchistických organizací a zabavily jejich majetek. Dne 24. září 1914 pak byl vydán rozkaz k zatčení redaktorů „Zádruhy“ Michaela Káchy, Bohuslava Vrbenského, Čeňka Körbera a Vlasty Borka.

Přední anarchističtí činitelé jako Borek,Vrbenský Kácha a Čeněk Körber byli 25. září 1914 zatčeni pod záminkou, že se účastnili příprav k panslavistickému a protiválečnému vystoupení 28. pluku, který zpíval při odchodu píseň „Hej Slované“ a nesl prapor s vyšitým nápisem „Červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Rusa nevíme proč“. O den později čekalo to samé i přední národně-sociální antimilitaristy. Byli spolu nejprve vězněni v Praze a pak přesunuti do několika internačních táborů v Rakousku. Zde se také anarchisté, především Vlastmil Borek a Bohuslav Vrbenský, sblížili s národními sociály, což se posléze projeví po skončení války.

Vlasta Borek na podzim roku 1914 na dvoře pražského policejního ředitelství ve skupině politických vězňů.

Vlastimil Borek je internován do Gollersdorfu. V Gollersdorfu (dnes Boleboř) u Chomutova se setkává s kamarády Vrbenským, Káchou, Kramperou, Havelkou, s vtipem vlastním Jaroslavu Haškovi nazývá Borek internační tábor „komunistickou stanicí Čubárov“. Zde společně s profesorem F. J. Havelkou vydával ručně psaný časopis „Zpravodaj z Čubárova“ (Gellersdorf ve svérázném českém překladu).

Po červencové amnestii 1917 a propuštění Borka čekala daleko těžší životní zkouška, byl zařazen do trestního oddílu rakouské armády na jihovýchodní frontu, s označením p. p. – politicky podezřelý –, to znamená návrat nežádoucí. Byl odvelen na nejhorší úseky fronty, aby tam zemřel. Ale Vlasta Borek byl jako olejová kapka, nepotopil se pod vodu, ani neutonul v potocích krve, jak se předpokládalo. Vrátil se zpátky. Přitom ani jedinkrát nevystřelil na bratry na druhé straně, takzvané nepřátele. Peklo války k nelibosti úřadů přežívá avšak je na frontě raněn a poslán domů.

Do konce války žil a politicky působil opět v Praze, kde úzce spolupracoval s anarchistkou a kolegyní z FČAK Luisou Štychovou a jejím manželem. Teprve s blížícím se koncem války, v níž Rakousko-Uhersko zřetelně prohrávalo, a tudíž se začala postupně rozpadat i jeho represivní moc, se začal znovu uvolňovat prostor pro různé politické aktivity, ovšem i nadále ilegální. Svoji činnost v té době obnovila v ilegalitě i Federace českých anarchistů-komunistů v čele s Vrbenským, do níž se Vlasta Borek zapojuje jako jeden z nejaktivnějších členů. Na počátku roku 1918 navázal Vlasta Borek spojení s anarchistickými kamarády B. Vrbenským, M. Káchou, S. K. Neumannem, T. Bartoškem a manželi Štychovými. Dále se podílel se na obnově Federace českých anarchistů komunistů (FČAK) a na jaře 1918, podpořil její sloučení s národně sociální stranou v Českou stranu socialistickou, kde bývalí členové FČAK fungují v rámci anarchokomunistické frakce. Zde redigoval periodikum ústřední deník „České slovo“. Vlasta Borek patřil již před válkou mezi přední představitele bezvěreckého hnutí, které organizovala Česká anarchistická federace, které vytvořila Federaci bezvěrců při ČAF. Po válce spolu s nestorem severočeských anarchistů Hynkem Holubom z Duchcova vydával ve 20. letech bezvěrecký časopis „Socialistický bezvěrec“, navazující na dřívější anarchistické protináboženské aktivity. Anarchisté bezvěrci založili tehdy Svaz socialistických bezvěrců, do nějž se aktivně zapojil, později zastával funkci ve Svazu proletářských bezvěrců.

Vlasta Borek spolupracoval na sestavení trojjazyčného letáku pražské Socialistické rady k vojákům z 15. 10. 1918 a výrazně se angažoval na přípravách vzniku samostatné československého republiky. V převratových říjnových dnech roku 1918 byl jako delegát anarchistů členem socialistické rady. Od roku 1925 redigoval bezvěrecký časopis „Maják“, dlouhodobě vedl Socialistickou knihovnu Solidarita a řídil edici Pod praporem atheismu.

V roce 1920 se Vlasta Borek oženil s anarchistkou Heddou Pražákovou, narozenou roku 1898, překladatelkou z ruštiny. Jejich jediný syn Ivan Borek zahynul jako příslušník československé vojenské jednotky na frontě druhé světové války.

Pro nesouhlas se zákonem na ochranu republiky byli 1923 bývalí anarchisté ze strany vyloučeni. A tak se po konfliktech s vedením České strany socialistické podílel Vlasta Borek nejprve na založení Strany nezávislých socialistů a stal se také redaktorem jejich listu „Socialista“.

Vlasta Borek vstoupil společně s Vrbenským také do Rady osvětovych dělníků, kterou založil S. К. Neumann. Zde objevil mladého začínajícího novináře Julia Fučíka, kterému v začátcích pomáhal a ubytoval ho ve svém bytě.

V roce 1925 se anarchistické hnutí, vydalo definitivně na slepou uličkou, z níž se už nevymanilo. Snad se dá omluvit touhou po obnovení jednoty dělnického hnutí. Zlověstné signály přehlédl také Vlasta Borek, např. kolik ruských revolucionářů, vězněných rovněž za cara, bylo v té době znovu v sovětských žalářích a kárných táborech. Přeslechl nenávistný odpor Komiterny proti anarchismu, který již při sloučení s „vrbeňáky“ vytvořil neviditelnou hráz i uvnitř KSČ. Kdyby se neztratil dopis Petra A. Kropotkina určený československým anarchistům a pracujícím, který je měl varovat před bolševickými lži a diktaturou, jednal by po jejím přečtení Borek a jeho anarchističtí kolegové jinak? Roku 1925 Vlasta Borek s většinou anarchokomunistů vstoupil do KSČ. Roku 1928 se stal redaktorem zahraničně-politické rubriky “Rudého práva”, později působil i v dalších komunistických žurnálech. V letech 1937 – 1938 byl tajemníkem Společnosti pro kulturní a hospodářské styky s SSSR.

Přestože Vlasta Borek vstupuje do politiky, stále je jeho hlavní inspirací anarchokomunismus a Petr Alexandrovič Kropotkin. Proto se podílí na překladech a vydání jeho knih v českém jazyce, na zpřístupnění jeho myšlenek anarchistického komunismu československé veřejnosti. Již v roce 1920 překládá Kropotkinovu knihu Pole, továrny a dílny, které vyšly nákladem Mladých Proudů. V roce 1922 překládá a vydává knihu Moderní věda a anarchie, v roce 1923 překládá jeho knihu Herbert Spencer – jeho filosofie a již jako člen KSČ v roce 1926 překládá a spoluvydává Kropotkinovi knihu Historická úloha státu, která příšla s jasnou kritikou států, včetně těch “komunistických”, což naznačuje, že své anarchokomunistické přesvědčení zcela neopustil a do komunistické strany jej vedly spíše pragmatické důvody. V oné době nebyla navíc strana jednotná, ale byla složená z velice různorodých názorových frakcí.

Na popud B. Mathesia překládal v 30. letech klíčová díla ruské prózy Šolochovův Tichý Don, Gorkého Matku, knihy V. Katajeva, J. Janovského, B. Jasenského, K. Paustovského aj.

Po příchodu nacistů unikl o vlásek gestapu, podařilo se mu dostat do Sovětského svazu, kde se během války osvědčil v diplomatických službách. V Moskvě redigoval Československé listy a spolupracovníkem českého vysílání moskevského rozhlasu. V březnu 1942 byl pak za již změněných mezinárodních podmínek přijat do služeb čs. velvyslanectví jako tiskový přidělenec. Do služeb Ministerstva zahraničních věcí vstoupil oficiálně v červenci 1945. Po návratu do Prahy byl nejprve zařazen do zpravodajské sekce a koncem roku 1947 jmenován přednostou politické sekce.

Ve dnech únorového převratu vedl na ministerstvu akční výbor, který dirigoval první čistku jeho úřednictva. Po reformě MZV v březnu 1949 se stal jedním z náměstků ministra V. Clementise a přípisem z 24. 5. tohoto roku ustanoven jeho stálým zástupcem, který také formálně řídil MZV v době jeho pobytu v New Yorku na zasedání OSN. Náměstkem ministra zůstal i po nástupu V. Širokého do čela MZV počátkem roku 1950 a po následující další čistce, při níž byli uvězněni dva další náměstci V. Hajdu a A. London, prohlédl i Vlasta Borek, že jeho spolupráce a zapojení se do komunistické strany, byl jeho velký životní omyl a pošlapání všech ideálů, kterým tolik věřil.

Ing. Vlastimil Borek neunesl tíhu své spoluviny a odešel ze světa dne 21. 12. 1952 v souvislosti s politickým procesem s jeho šéfem dr. Vladom Clementisem. O jeho „sebevraždě“ se dodnes moc neví, a oficiálně se všude píše o „srdeční mrtvici“. Vlasta Borek byl pohřben v Praze – Strašnicích. Bývalá anarchokomunistka a jeho manželka Hedda Borková se od té doby netají zásadovými postoji proti komunistické straně. A prozírají i další anarchisté.

Adamec František (1870–?)

František Adamec se narodil 15. listopadu roku 1870 v Psinicích u Jičína (okres Libáň). Vyučil se zedníkem a do severočeské metropole přišel někdy před rokem 1893, kdy o něm máme první zmínku. V Liberci pobýval nejprve v Oldřichově ulici čís. 33-329 /III, kde je zmíněn roku 1895. O deset let později je jeho bydliště na Americké třídě č. 10316 a poslední známé místo pobytu je roku 1910 v Žulové ulici č. 23. Z dochovaného zápisu ustavující zprávy časopisu Proletář je nám známo, že do prvního bytu se stěhoval už s celou rodinou, jelikož byl od roku 1893 ženatý a měl v té době jedno dítě.

František Adamec byl jedním z nejčinnějších libereckých anarchistů. Působil jako redaktor časopisu Proletář (v letech 1897-98 zde dokonce zastával pozici vydavatele), v Dělnické jednotě pro Severní Čechy, Kruhu a Pekařském výrobním společenstvu. Měl také značné známosti, což je patrné z jeho zabavené soukromé korespondence z 21. srpna 1898, kterou zadržela policie. Z ní bylo zjištěno, že je ve styku jak s pražskými, tak zahraničními anarchisty. Podle záznamů magistrátu měl navíc poskytnout úkryt jistému Rudolfu Farkovi, který policii utekl a byl celostátně hledaný. Kdo Rudolf Farka byl a proč mu při útěku Adamec pomohl, však nevíme.

O Františku Adamcovi máme záznam ještě roku 1910, kdy působil v Liberci jako stavbyvedoucí. Pak se stěhuje do Prahy, kde se zapojuje do pražského anarchistického hnutí, především z okruhu České anarchistické federace. V roce 1919 patří mezi zakládající členy anarchistického Svazu socialistických bezvěrců na Žižkově. Další osud tohoto aktivního přívržence anarchismu bohužel neznáme.

Máša Rudolf (1880–1954)

Rudolf Máša se narodil 7. 4. 1880 v Kněževsi u Rakovníka. Máša se vyučil pekařem a zprvu pracoval v živnosti svého otce. Každou volnou chvilku při tom věnoval samostudiu, doslova prý hltal zejména přírodovědné i historické informace z knih i časopisů. Jeho nejoblíbenější knihou bylo Darwinovo dílo „O vzniku druhů“, opatřil si však i gymnaziální učebnice a osvojil si studium, nutné k složení maturity. Potom však vzplanula osmitýdenní všeobecná hornická stávka na jaře 1900, kvůli níž Mášův otec zkrachoval a v důsledku nezaplaceného zboží, poskytovaného stávkujícím na dluh, byl nucen svou živnost zlikvidovat. Tak se stal Rudolf Máša v srpnu 1900 havířem na dole Alexander v Hrdlovce. Úmysl složit maturitu se brzy rozplynul a dvouleté studium na horní škole v Duchcově mu znemožnila aktivní účast v anarchistickém hnutí.

Rudolf Máša (1880–1954)

S nápadem obnovit Hornické listy přišla až konference „Severočeské hornické federace“, konaná v Duchcově na jaře 1906. Její delegáti se rozhodli obnovit „Hornické listy“, jejichž šéfredaktorem zvolili šestadvacetiletého havíře z dolu Gisela, Hajšmanova zetě Rudolfa Mášu.

anarchistický týdeník Hornické listy, redakce se nacházela v dnešní Zelenkově ulici

Hned první číslo Hornických listů, vydané v Duchcově 21. 6. 1906 s podtitulem „publikační orgán volného sdružení českých horníků“ prokazuje, jaký talent zde náhle vyrostl. V příloze je otiskován jeho původní spis „Přímá akce odborného hnutí hornického“, vycházející z Mášových zkušeností na dolech Gisela a Viktorin. Spolu s Aloisem Věkoslavem Haberem zpracoval brožuru „Příčiny vystěhovalectví ze severních Čech“, kterou Hornické listy vydaly ještě v témže roce. Byl i tajemníkem „České federace všech odborů“, což bylo asi hlavním důvodem, proč redakci „Hornických listů“ opustil již na jaře 1907.

Utíkal tím před obviněním z propagace anarchistických a zejména antimilitaristických idejí, které měl řešit Krajský soud v Mostě. Aby unikl stíhání, odešel nejprve do uhelného revíru v Porůří, přes Vestfálsko pokračoval dále do holandského Heerlenu a odtud do Francie, kde byl havířem v městečku Barlin v departementu Pas de Calais. Po celou dobu byl činný v hornických odborových organizacích a ve Francii úspěšně vyřešil spor se zaměstnavateli, kteří nedodržovali pracovní smlouvy, uzavřené s českými vystěhovalci. Osvojil si řadu cizích jazyků, ale ve své touze po vědění se Rudolf Máša naučil také Esperanto – jeho odnož Ido pak navrhoval uplatnit jako mezinárodní jazyk anarchistického hnutí.

Domů se vrátil v roce 1909 a kvůli krizi v hornictví se vrátil k původnímu řemeslu – přijal práci v anarchistické dělnické pekárně „FEDERACE“ v Libkovicích, kterou vedl známý anarchista Alois Bašus.

Rudolf Máša patřil k předním členům České anarchistické federace na severu, činný byl v bezvěrecké komisi a v bezvěreckých skupinách při ČAF. Zastával také funkci pokladníka ČAF. Před vypuknutím 1. světové války prosazoval větší zapojení anarchistických žen do činností hnutí, a jeho žena Marie Mášová šla příkladem.

Samostudiem se vypracoval natolik, že mohl ve volném čase překládat pro Lidovou přírodovědnou knihovnu nakladatele Fr. Svobody populárně vědecké přednášky dr. Georga Kramera, k jejichž tématům pořádal vlastní přednášky, doprovázené světelnými obrazy. První svazky vyšly ještě před 1. sv. válkou, celý cyklus (Jak vznikají světy ve vesmíru, Jak povstala země, Jak povstal život na zemi, Od buňky k ssavci, Od čeho pochází účelnost v přírodě, Jak povstali lidé a Člověk a opice) v roce 1920 v edici Lidové osvětové knihovny.

První světovou válku prožil Rudolf Máša jako prostý voják a po jejím skončení se soustředil především na práci ve Volné myšlence. Bez ohledu na své levicové smýšlení se stal knihovníkem Ústředního svazu čs. průmyslníků. Základem jeho další publicistické práce bylo studium srovnávací vědy náboženské, jímž se jako ateista zabýval do neobvyklé hloubky. Vzešla z toho řada publikací – Po stopách Starého a Nového zákona (1919), O původu a vývoji náboženství (1921), O původu světa a tvorstva dle představ náboženských a poznání přírodního (1922), Zrcadlo klerikálům XX. věku (1922), Monotheismus, pantheismus a buddhismus (1923), atd. Dětem věnoval pozoruhodně zpracovanou práci Tajemství pravěku (1936). Dalším okruhem, kterým se zabýval, byla vlastivěda a se jménem Rudolfa Máši se můžete setkat na obálkách celé řady turistických průvodců, které využíval Klub českých turistů. Před válkou to byla celá série populárních „Hokrových průvodců“ (Kam na dovolenou, Kam na Slovensko a Podkarpatskou Rus, Široké okolí Prahy, Od českého ráje k Orlickým horám), nedokončená kvůli německé okupaci, po válce nová edice „Průvodců po ČSR“ (Jižní Čechy, Jihozápadní Čechy), jejíž vydávání skončilo hned po roce 1948.

Za okupace byl Rudolf Máša významně činný v protifašistickém odboji. Rudolf Máša umírá 19. 2. 1954 v Praze.

Podolka František (1862–1941)

Mostecký anarchista a horník František Podolka vyrostl z kořenů počátků dělnického hnutí na Rakovnicku. Narodil se 24. 7. 1862 v Rakovníku. Mezi představiteli severočeského dělnického hnutí se poprvé objevil na počátku 90. let 19. století, kdy byly na základě usnesení prvního sjezdu Horníků a hutníků rakouských, konaného v prosinci 1890 ve Vídni, v celé oblasti zakládány „Odborné hornicko-hutnické spolky“. Byl jedním ze zakladatelů „Hornicko-hutnického spolku“ v Mostě a brzy v něm zastával funkci předsedy. Jeho autorita rok od roku rostla, a tak např. již dne 11. 3. 1894 předsedal konferenci horníků v duchcovském hostinci U Menclů, svolané před ustavující valnou hromadou „Ústředního svazu dělníků hornicko-hutnických“, konanou 15. 4. 1894 v sále Měšťanské střelnice v Mostě. Již 7. 7. 1895 z něho se svými stoupenci opět vystoupil, protože „neodvislí“ měli vážné výhrady zejména proti „vídeňské centralizaci“ sociální demokracie. Souviselo to i s postojem zakladatele hnutí horníků Františka Vágnera, který byl již od roku 1890 blízkým spolupracovníkem Viléma Körbera a roku 1895 byl ze sociální demokracie vyloučen. Proti vídeňské centralizaci se jasně vyslovila i konference horníků, konaná v prosinci téhož roku v duchcovském hostinci U Menclů, které se vedle Vágnera, Holuba, Kašeho a Podolky zúčastnil také Vilém Körber. 

Podolka František (1862–1941)


Příklon k anarchistickému hnutí jeho autoritou nijak neotřásl a uznávaly jej i české národní spolky, jak dosvědčuje leták, společně vydaný dne 22. 7. 1895. Po katastrofě, během níž se v mostecké čtvrti u nádraží v důsledku dolování propadly desítky obytných domů, se právě František Podolka ihned postavil do čela akcí solidarity s poškozenými občany.

Po boku Františka Vágnera ustavil v září 1897 „Místní hornicko-hutnický svaz“ v Mostě. Po Vágnerovi, který na přelomu století odešel do Vestfálska, se stal Podolka v roce 1900 jeho předsedou. Právě mostecký svaz se později stal základem pro vznik anarchistických hornických organizací. Dne 24. 9. 1903 byla jako odpověď na ustavení centralistické „Unie horníků rakouských“ založena v Duchcově „Severočeská federace horníků“ pro kterou v řadě míst horlivě agitovali i František Podolka s Josefem Písařovičem, a oba od té doby velmi úzce spolupracovali po mnoho dalších let. O rok později se stal Podolka, žijící tehdy v Lomu, prvním starostou „České federace všech odborů“. Jejím místostarostou a obvodním důvěrníkem pro Most byl Josef Písařovič. Náhradou za úředně rozpuštěnou federaci horníků byla dne 3. 11. 1907 v rámci ČFVO ustavena v Duchcově nová „Hornická federace“, jejímž předsedou se stal Alois Bašus; obojí však čekal úřední zákaz již 6. 8. 1908. Do třetice byla dne 21. 2. 1909 založena v Lomu „Zemská jednota horníků“, jejímž předsedou se stal Písařovič a místopředsedou Podolka. V roce 1915 byla i jednota úředně rozpuštěna a obnovila se až po sloučení anarchistických skupin se stranou národně sociální koncem prosince 1918. Z iniciativy Václava Draxla přijala nový název „Sdružení československých dělníků pracujících v průmyslu hornicko-hutnickém se sídlem v Mostě“ (krátce Sdružení horníků). Jeho předsedou byl zvolen Josef Písařovič a tajemníkem František Podolka, který byl zároveň členem výboru koalovaných hornických svazů. V tomto osvědčeném „tandemu“ vykonali během následujících sedmi let mnoho prospěšné práce v zájmu severočeských havířů.

František Podolka zemřel 26. 10. 1941 v Rakovníku.