DOPIS SYNDIKALISTŮ Z OSTRAVSKA Z VALNÉ HROMADY 18.ZÁŘÍ 1927

Na valné hromadě přihlásilo se více soudruhů ke stolu, kteří uznali řádnou práci za minulé období, proto také nastal příliv členů do naší odborové organisace. To bylo jednak tím, že naši soudruzi vždy řádně pracovali ve prospěch dělnictva a jednak tím, že se drželi přesně podle posledního sjezdového usnesení, že pracovali k odčinění rozporu mezi dělnickými odborovými organisacemi a vždy poctivě pro jednotu odboru. Dále bylo zdůrazněno, že Sdružení československých horníků od svého vzniku pracovalo vždy v duchu revolučním, a že my od těchto tradic neupustíme. Naopak dnes je nutno, by se dělnické odbory svorně sjednotily po prapory třídního boje, proto že reakce v československé republice žene proti dělnické třídě útokem a béře dělnictvu jednu vymoženost za druhou, ba jde ve své nenasytnosti tak daleko, že nám béře i to, co nám nechávala zpupná rakouská monarchie před světovou válkou. Chce-li dělnictvo odrazit útok mezinárodní, československé buržoasie a zlepšiti své bídné postavení na úroveň člověka, nesmí ani jeden dělník státi mimo dělnické odborové organisace. Jest také povinností všech význačných činitelů v dělnických odborových organisacích, kteří to s chudou pracující třídou poctivě smýšlí, by se vší vehemencí pracovali pro sjednocení odboru. Neboť jen sjednocený proletariát dobude si svých práv.“