PROHLÁŠENÍ SYNDIKALISTŮ Z KOPIST PROTI VSTUPU DO RUDÝCH ODBORŮ KSČ A ZA ZACHOVÁNÍ SAMOSTATNOSTI SDRUŽENÍ HORNÍKŮ (1927)


Širší výbor místní odbočky Sdružení horníků, pojednávaje na schůzi dne 3. září 1927 poznovu o otázce připojení Sdružení horníků k M.V.S. a situaci vzniklé ze záporného rozhodnutí členstva, prohlašuje podruhé se vší rozhodností, že trvá na úplné neodvislosti Sdružení horníků a odsuzuje zahájenou propagandu proti této odborové organisaci a jejím dělnickým činovníkům.

Nikdo z dělníků dojista nebude brániti vytvoření se jednotné fronty dělnických mas, neboť jedině tak lze se v bojích dělnických nadíti úspěchů, ale při tvoření jednotné fronty musí panovati mezi organisacemi důvěra a vzájemná solidarita.

Jest však nutno s politováním a trpkostí doznati, že tu není právě toho nejdůležitějšího předpokladu, naopak shledáváme, že pod heslem jednotné fronty činí se nezodpovědné pokusy s odborovou organisací proti vůli převážné většiny jejího členstva, což žádný zkušený odborář nemůže nazvat akcí sjednocovací, nýbrž pohříchu prací roztřišťovací v dělnickém táboru.

Odsuzujeme tudíž rozhodně rozbíječskou práci dotyčných politických činitelů, neboť tím zanášejí do našich řad a našeho hnutí zmatek a sémě nedůvěry a to v době, kdy je jednotné vůle a svornosti v odboru hornickém třeba více než kdy jindy v minulosti. Takováto činnost nemůže sloužiti zájmům hornictva, naopak, dělnictvo musí na ní těžce dopláceti, kdežto původci těchto zmatků zůstávají všeho rizika uchráněni, nejsou-li dokonce za to ještě oslavováni.

To nelze nazvati činností ve prospěch sjednocení proletariátu a odmítáme tudíž všecky podobné útoky proti Sdružení horníků a jeho vedoucím činitelům jako nemístné a naprosto bezdůvodné. Zvláště pak odsuzujeme široce rozvětvenou propagandu proti Sdružení na veřejných schůzích politických, kam záležitosti odborové organisace nenáležejí.

Vyslovujeme opětně plný souhlas s postupem našich zástupců ve Sdružení, o nichž jsme přesvědčení, že nikdy neodmítnou přispěti váhou členstva Sdružení ku pomoci v každé akci, směřující ku prospěchu hornictva, jako to Sdružení horníků a jeho předchůdci činili v minulosti.

Kdo jedná jinak, kdo působí v dělnických organisacích destruktivně tak jak jsme toho v přítomné době svědky, škodí dělnictvu a odchyluje se od zásady: Proletáři všech zemí, spojte se.

Podepsán předseda Václav Bláha a jednatel Václav Fau za odbočku.