Anarchisté na volební schůzi sociálních demokratů 14. dubna 1907 v Lomu

Neznámý anarchista z Lomu, co přímý účastník, nám v časopise „Komuna“ zanechal svědectví o průběhu volební voličcké schůze organizované místní sociální demokracií v tradiční baště severočeského anarchismu v Lomu, nebo chcete-li Bruchu, jak se mu za těch dob říkávalo. Dotyčná schůze se konala 14. dubna 1907 a přirozeně na ní dorazili hojně místní anarchističtí horníci, za které promluvili dva předáci Alois Bašus a Petr Stránský. Taktéž se dozvídáme o fiasku sociální demokracie v Nové Vsi u Duchcova, kde jejich voličskou schůzi nakonec zahájili sami anarchisté.:

Dne 14. toho měsíce konala se schůze voličů v hostinci „V novém výčepu“ v Horním Bruchu, kterou svolalo zbývající ještě semínko sociálně demokratických svazáků a na kterou přišli sociální demokratičtí kandidáti soudruh Aster a soudruh Ebert. Schůze byla navštívena asi 100 posluchači.

Předně mluvil v české řeči soudruh Aster, vida však, že má před sebou většinu dělnictva smýšlení anarchistického, vyhnul se veškerým narážkám a rozebíral pouze otázky parlamentní. Poukázav ve své řeči na spoustu přímých a nepřímých daní, o státním rozpočtu, o dělnickém starobním pojištění, a o báňské inspekci a o sestátnění bratrských a pojišťovacích pokladen. Též částečně rozebral otázkou školskou, klerikální a militaristickou.

Chtěl uchvátit zdejší lid ve svůj a Ebertův prospěch. Šel ve své vypočítavosti tak daleko, že řekl: „Pakliže zvolíte sociálně demokratické poslance, tak veškeré vaše požadavky musí býti během 6 roků splněny!?“ Vtom samém smyslu promluvil v řeči německé soudruh a kandidát Ebert, snaživ na sebe upozorniti shromážděné slovy, že býval také horníkem a že ví též o veškerých svízelích proletáře.

Po ukončení řeči německé mluvil kamarád Bašus, který vysvětlil, proč stojíme houževnatě proti volbám do říšské rady. Poukázal na země jiné, kde již všeobecných práv požívají delší čas a kde jest dělnictvo ubíjeno právě tak,jako v Rakousku. Poukázal zvláště na Francii a Ameriku. Dále promluvil o zradě sociálních demokratů stále páchané na hornictvu, poukázal na boj o služební řád, kteří sociálně demokratičtí pohlaváři tak strašně chválili, dále poukázal na bratrskou pokladnu, kterou mají sociální demokraté, větším dílem v ruce a na veřejné zlodějství, které se na hornictvu dopustili. Též vytknulo jim bylo Báňské společenstvo, ve kterém převážně většina zasedala, zkrátka vytknul jim vše, čeho se na dělnictvu dopustili.

Po řeči kamaráda Bašuse promluvil krátkými, ale významnými slovy kamarád Stránský. Zejména jim vytkl jejich charakterní jednání v bojích o české školy v uzavřeném území, dávaje ze příklad boj o českou školu v Krásném Březně, který si vyžádal mnoho obětí a které sociální demokracie má též na svědomí, neb denucianstvím u úřadů i v závodech stavěli překážky českému živlu. Dále vytkl sociálním demokratům jejich špatné názory protiklerikální a protimilitaristické.

Vytknuto jim jedním kamarádem z Libkovic v širší řeči veškeré znásilňováni dělnictva zde i v cizině. Po ukončení řeči třech našich referentů pokusil se soudruh Aster, odrazit jejich útoky. Pravil, že sociální demokraté jsou též revoluční, ale že prý musí dříve zrevoltovat parlament a že prý ví, že jim asi nebude možné v parlamentě něco prosadit. Dále řekl, že nepřišel prosit anarchisty o hlasy, ale že přišel navázat styky s neuvědomělým lidem.

Čtrnáctý den v měsíci dubnu, byl pro sociální demokracii osudným, neb byly jejich odměněny výsměchem v Bruchu, V Nové Vsi, kde vůbec demokraté svolali schůze a anarchisté ji zahájily. Jsem jenom zvědav, jaké zprávy o vítězství přinese „Severák“, jehož redaktor utrpěl tak směšnou porážku?“

sociální demokrat Jaroslav Aster