ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY VŠEOBECNÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ERVENICÍCH (1891)

Všeobecný dělnický vzdělávací spolek v Ervenicích odbýval 11.října 1891 valnou hromadu ve které zvoleni do výboru: Jan Šotner, předsedou, P. Jechura a J. Beichman, náměstky, J. Macourek а V. Hauer, jednateli, dále Körner, Martínek, Rosenbaum, Rydvan, Beneš, Růžek a L. Turek. Knihovníky ustanoveni Jan Vildman a Josef Růžek.

VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1902)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 26. ledna 1902 valnou hromadu v hostinci Kubelky. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

HAUFOVÁ Magdaléna – místopředsedkyní

ČADOVÁ Josefa – jednatelkou

PÁNKOVÁ Anna – pokladní

SRPOVÁ Kateřina – účetní

JANSKÁ Růžena – knihovnicí

CMÍRALOVÁ Cecílie – správkyně domu

PILNÁ Anna – přísedící členka výboru

HOLUBOVÁ Josefa – přísedící členka výboru

STRUŽKOVÁ Barbora – přísedící členka výboru

TRHLÍKOVÁ Marie – přísedící členka výboru

OUTERSKÁ Marie – přísedící členka výboru

TESAŘOVÁ Josefa – náhradnice ve výboru

BARTOŠOVÁ Anna – náhradnice ve výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – náhradnice ve výboru

BARTŮŇKOVÁ Barbora – revisorka účtů

MAUEROVÁ Karolína – revisorka účtů

KABELKOVÁ Marie – revisorka účtů

VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1903)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 10. ledna 1903 valnou hromadu. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Spolek konal 1 řádnou a 1 mimořádnou valnou hromadu, 12 schůzí měsíčních a 12 výborových, 3 mimořádné výborové schůze, 1 schůzi důvěrnou a 5 svolaných na základě shromažďovacího zákona, mimo to uspořádal spolek 4 přednášky.

Co se týče výdajů a příjmu spolku: přijato 647 korun a 64 haléřů, vydáno 620 korun a 88 haléřů, zbývá na rok 1903 26 korun a 76 haléřů.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

ČERVENKOVÁ Františka – místopředsedkyní

ŠKUDRNOVÁ Johana – pokladní

KOŠŤANSKÁ Barbora – účetní

SRPOVÁ Kateřina – knihovnicí

dále pak 6 členek výboru, 4 náhradnice a 3 revisorky. Spolek čítal 34 členek. Spolková místnost se nacházela u Čeňka Smoly v Souši.

ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO ŽENSKÉHO SPOLKU JEDNOTA ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1901)

Místní anarchistky v Souši (německy Čauši) založili čistě ženský spolek Jednotu žen a dívek v Čouši. Ustanovující schůze se konala 25. srpna 1901 ve tři odpoledne v hostinci pana Kabelky v Souši. Schůzi zahájila anarchistka Barbora Košťálová. Bylo zvoleno předsednictvo schůze a k shromážděným ženám a dívkám promluvil místni anarchistický předák Antonín Maixner. Následovalo předčítání stanov a do spolku se ihned přihlásilo 28 členek. Do výboru Jednoty zvoleny anarchistky:

LEDAJAKÁ Marie – předsedkyní

BARTŮŇKOVÁ Barbora – místopředsedkyní

KOŠŤÁLOVÁ Barbora – jednatelkou

KABELKOVÁ Marie – pokladnicí

HAUFOVÁ Magdaléna – účetní

VĚTROVCOVÁ Anežka – knihovnicí

HARTMANOVÁ Matylda – správkyní domu

HOLUBOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

ČADOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

NOVÁKOVÁ Johana – přísedicí členka výboru

SEDLÁKOVÁ Barbora – přísedicí členka výboru

CMÍRALOVÁ Cecílie – přísedicí členka výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – přísedicí členka výboru

Ve volných návrzích se členky usnesli, že se měsíční členské schůze budou konat první neděli a výborové každou druhou neděli v měsíci. Dále usneseno do spolkové knihovny odebírat časopis „Ženský list“ a anarchistický časopis „Matice Dělnická“ vydávaná anarchistou Janem Opletalem.

ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÍ SPOLEK „OMLADINA“ V SOUŠI U MOSTU

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Souši (německy Čauš), dnes zaniklá obec, která musela ustoupit těžbě uhlí působil anarchistický spolek:

Čtenářsko-zábavní spolek »Omladina» v Čouši u Mostu. Spolek založen v prosinci 1893 se 101 členem. Výborové schůze třetí neděli v měsíci. Měsíční schůze čtvrtou neděli v měsíci. Valná hromada a výroční slavnost založení vždy v prosinci; kterou neděli, stanoví spolek.

DĚLNICKÁ BESEDA V BOHOSUDOVĚ

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Bohosudově, dnes součást Krupky působil anarchistický spolek:

Dělnická Beseda v Bohosudově odbývá vždy první neděli každého měsíce měsíční, druhou neděli výborovou a třetí neděli rozhovorní schůzi. Valné schůze odbývají se každého půl roku. Místnost v hostinci »U černého koně“.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ HORNICKO A VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍHO A PODPORUJÍCÍHO SPOLKU VE SVINAŘOVĚ (1892)

Zpráva o založení odborného spolku horníky anarchistické tendence:

Spolek hornicko a všeobecně vzdělávací a podporující zahájil svoji činnosť dne 24. července. 1892 Tento nový bojovník za osvětu žádá ctěné bratrské spolky, jakož i soudruhy přátele osvěty o zapůjčení nebo darování nějakých knih, an jest nám nemožno na počátku si dostatečnou knihovnu zaříditi, což se ovšem stane, jakmile spolek nabude prostředků. Za veškerou výpomoc, jakož i za dary vzdáváme již předem dík. S bratrským pozdravem Výbor. Zásilky řízeny buďtež na Antonína Pospíšila, předsedu téhož spolku ve Svinařově, č. 42.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „OMLADINA“ V HOŘICÍCH (1893)

V neděli dne 10. října 1893. odbýval „Všeobecně vzdělávací spolek „Omladina“ pro Hořice a okolí“ se sídlem v Hořicích svou ustavující valnou hromadu. Schůzi zahájil o 3. hodině odpoledne soudruh František Šperlinek, načež zvolen byl za předsedu schůze Josef Dufek, za zapisovatele Alois Tauchman. Na to následovala přednáška soudruha Františka Šubrta o spolcích vzdělávacích. Týž v delší řeči mluvil o důležitosti vzdělání dělnictva a spolků vzdělávacích vůbec. Členů přihlásilo se celkem 33. Na to zvoleni byli: Za předsedu Jan Hodic, místopředou Josef Bureš, za jednatele František Šperlinek, místojednatele Josef Weis, pokladníka František Adámek, knihovníka František Klázar. Do výboru: Josef Vomáčka, Emanuel Janovský, Anna Šubrtová, Bohumil Tomáš, Antonín Šulc, Jan Jukliček. Náhradníci: Bohumil Šubrt, Josef Tomášek, Josef Vrabec, Jan Dušek. Revisoři: Josef Rychtera, František Kápl, František Štěpán. Výbor spolku žádá bratrské spolky a jednotlivce, kteří by měli nějaké přebytečné knihy a mohli je spolku darovati, by si neobtěžovali zaslati je na adressu: František Šperlinek, dělník u Josefa Dufka, natěrače v Hořicích.

ZALOŽENÍ VZDĚLÁVACÍHO A ZÁBAVNÉHO SPOLKU „BRATRSTVÍ“ V ROVENSKU (1893)

Zpráva o založení anarchistického spolku:

Vzdělávací a zábavný spolek „Bratrství“ v Rovensku konal dne 26. února 1893 svoji ustavující valnou hromadu. Do výboru zvoleni: za předsedu Čeněk Fajta, za místopředsedu Srna František, za jednatele Ciller Ladislav, za pokladníka Hyška Josef. Další výbor : Růžička Antonín, Nejedlo Josef, Kvapil Čeněk, Charousek František, Srb Jan. Náhradníky : Bejček František, Kvapil Alois, Pražan František; revisory: Zikmund Josef, Daďourek Boh. Vytknuvše sobě za heslo vzdělávali se vespolek, žádali bychom bratrské spolky a příznivce naše, možno-li jim, by nám nějaké knihy zapůjčili aneb darovali, které by ku vzdělání našemu prospěšný byly. 

DĚLNICKÝ ČTENÁŘSKO-VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „POKROK“ V DOLENÍM HAMRU

V Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Dolním Hamru působil anarchistický spolek:

Dělnický čtenářsko-vzdělávací spolek „Pokrok“ v Dolením Hamru. Výborové schůze jednou za měsíc (neb dle potřeby i vícekrát). Členské schůze čtvrtletně. Valné hromady dvě za rok a sice řádná a mimo- řádná. Spolek čítá 68 členů, vlastní knihovna má 100 svazků.