VZPOMÍNKOVÁ OSLAVA DESÁTÉHO VÝROČÍ POPRAVY ANARCHISTY FRANCISCA FERRERA NA SEVERU (1919)

Desáté výročí mučednické smrti průkopníka moderní školy Francisca Ferrera vzpomenuto „Svazem socialistických bezvěrců“, způsobem opravdu důstojným. Obzvlášť havířský sever stál oslavám v čele. Byla to neděle 12. října 1919, která věnována této vzpomínce.

Z dolů v revíru Lomském vlály černé prapory, rovněž tak z budovy české školy v Lomu, mnoha domů soukromých a z místnosti spolku bezvěrců.

Schůze konány: V Oseku, kde referovali učitelka Jedličková a Čeněk Korber, v Lomu referovala opět Jedličková, v Růžodole u Mostu referoval Čeněk Korber, v Duchcově referoval Ing. Jaroslav Štych, v Hostomicích, v Břežánkách a Mostě referoval Klement.

V neděli večer uspořádal spolek bezvěrců v Lomu slavnostní akademii, která zahájena proslovem Čeňka Körbra, načež následoval živý obraz představující Ferrera z hrobu vystupujícího, kynoucího rukou dvěma alegorickým postavám nesoucím heslo „Pryč od Ríma“, na druhé straně alegorická postava Svobody vyháněla od hrobu Ferrerova postavu pátera jezovity. Ostatní vybraný program obstarán byl ze dvou třetin školními dítkami.

V Praze konána v pondělí 18. srpna 1919 společná veřejná schůze Volné Myšlenky a Svazu socialistických bezvěrců, na níž promluvil o Ferrerovi př. Dr. Theodor Bartošek, jehož řeč přinášíme ve stručném výlahu na předním místě našeho listu. Za „Svaz socialistických bezvěrců“ promluvil krátce přítel redaktor Čeněk Korber. Schůze byla velice četně navštívena a její průběh byl skutečně slavnostní a pietní.

Volná myšlenka: časopis volných myslitelů českých, 19.10.1919

VESNICKÝ ROMÁN (František Hlaváček)

On byl syn z velkého statku, 
ona dítě chudoby,
otec jeho jí i matku
vzal do služby z potřeby.

Ona plna ohně, síly,
kypíc zdravím mladostí,
v něm se brzo probudily
k vnadám jejím žádosti.

Tu jedenkrát v době žetí,
kdy lid jako ve kole,
vyšli si obě ty děti
bez průvodu na pole.

V žárném chtíčů rozechvění
obejmul jí, políbil, a rozkoš,
jíž rovno není
plným douškem ssál a pil.

Pět měsíců prchlo kvapem,
než se mnozí nadali —
Tu ráno z řeky pod slapem
mrtvou děvu vytáhli.

Svedena a odvržena
dala smrt si násilnou,
nechtíc býti urážena
pro zhrzenou lásku svou.

Mezi sebevrahů rovy
hrobník hrob jí vykopal,
drsný vítr prosincový
pohřební zpěv zafoukal.  

On nevěstu k svatbě veze -
bohatou si bude brát.
Pýcha jeho nezná meze,
jedná jak by světem vlád.

A od té doby co vládne
jako obce náčelník,
nemá pomluvy již žádné -
stichnul každý protivník.

HLAVÁČEK, Frank. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896

DĚLNICKÉ POTRAVNÍ SPOLEČENSTVO „SVORNOST“ V LITICÍCH (1902)

 Při „Dělnickém potravním společenstvu „Svornost“ v Liticích“ zapsáni Josef Dezort, horník v Liticích za náměstka ředitele, Josef Kohout, horník v Liticích, za přísedícího. Dosavadní náměstek ředitele p. František Svoboda, horník v Liticích, a dosavadní přísedící pan Václav Nekola, horník v Liticích byli vymazáni.

Plzeňský obzor: svobodomyslný list pro Plzeň a západní Čechy, datum vydání 27.2.1902

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO DRUŽSTVA DĚLNICKÉ POTRAVNÍ SPOLEČENSTVO „SVORNOST“ V LITICÍCH (1896)

 „Dělnické potravní Společenstvo „Svornost“, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Liticích“. Členové předtavenstva jsou: Jan Mach, horník v Liticích, jako ředitel. František Nekola, horník v Liticích, jako náměstek ředitele. Josef Mach, horník Liticích, jako pokladník a Antonín Bohm, horník v Liticích, jako přísedící.

Společenstvo má za účel opatřovat členům potraviny, smíšené zboží, byty a peněžní zálohy. Firmu podepisuje buď předseda sám aneb dva členové představenstva společně. Závodní podíl obnáší 20 korun a ručí se stejným obnosem.

zdroj: Plzeňský obzor: svobodomyslný list pro Plzeň a západní Čechy, datum vydání 10.10.1896, číslo 82.

ZPRÁVA O VZNIKU DĚLNICKÉHO VZDĚLVACÍHO SPOLKU „OMLADINA“ V MLADÉ BOLESLAVI (1892)

Dělnický vzdělávací spolek „Omladina“ v Mladé Boleslavi konal dne 6. listopadu 1892 ustavující valnou hromadu v místnostech měšťanského pivovaru, k níž dostavilo se četně jinochů, kteří stali se členy spolku. Ujištění nás, že „Omladina“ přátelsky jde se starším místním spolkem dělnických, sprostuje obavy, jakou jsme dříve chovali.

POZVÁNKA K USTANOVUJÍCÍ SCHŮZI DĚLNICKÉ POTRAVNÍ JEDNOTY V ERVENICÍCH (1891)

Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů pro Ervenice a politický okres Chomutovský, registrované společenstvo s obmezeným ručením, odbývá svoji ustavující schůzi v neděli dne 1. listopadu 1891 o půl 3. hodině odpoledni v hostinci „u zlatého lva“ v Ervenicích s tímto pořádkem: 1. Volba výboru. 2. Správní rady. 3. Volba dvou revisorů. 4. Předčítáni stanov a rozprava o důležitosti tohoto spolku. 5. Spolkové záležitosti. 6. Návrhy. Za členy přihlásiti se je možno u Josefa Blechy č. 29. v Ervenicích. Za Výbor pro registrováni stanov Josef Blecha.

VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ DĚLNICKÝ SPOLEK VE SLANÉM (1891-1902)

Anarchisté ze Slaného a okolí založili v roce 1891 Všeobecně vzdělávací dělnický spolek ve Slaném. Účelem spolku bylo starati se o vzdělání členů, probouzeti v nich touhu po vzdělání vůbec a ze stanoviska vědy a průmyslu zvlášť; vzájemně se podporovati v nemoci. Členů spolek v roce 1892 čítal 92. Jmění vydajného zbývá 12 zlatých. Inventář 30 zl. Odebírané časopisy: Národ. Listy, Šv. Dudák, Rozhledy, Čas. č. studentstva, Zář, Hlas Lidu, Posel Lidu, Červánky, Truhlář. Listy, Obuvník, Sociální demokrat, Jednota. Dary: na Ústřední Matici školskou 1 zl, cestujícím soudruhům vyplaceno 35 zl. Roku 1892 bylo 5 valných hromad, 30 schůzí výborových, 18 přednášek, 10 divadelních představení. Výbor se v roce 1892 skládal z místních anarchistůve složení zedník Josef Dufek co předseda, zedník Josef Hájek co náměstek, Jan Košner jednatelem, František Lízer pokladníkem, Jpřísedící členy výboru bez funkce byli prádelník Josef Knotek, strojník František Kindl, truhlář A. Kindl, dělník František Znamenáček, prádelník František Polanecký a kovář Antonín Vocilka, kovář.

V roce 1893 čítal spolek 104 členů. Konaly se 4 valné hromady, 9 členských schůzí, 20 schůzí výboru, 3 přednášky, 2 koncerty, 5 divadelních představení, 9 jiných zábav bez tance, 6 zábav tanečních. Výhor byl ve složení Josef Duffek, předseda, Josef Hájek, místopředseda, Václav Hodr, jednatel, Václav Kopecký, pokladník, přísedící členové výboru: František Smetana, Prokop Pečený, Josef Holík, František Heipler, Alois Pokorný, Jan Herout a František Duffek.

V roce 1894 poklesl počet členů spolku na činných 50. Roku 1894 proběhly 3 valné hromady, 11 členských schůzí, 31 schůzí výboru, 2 koncerty, 1 divadelní představení, 2 jiné zábavy bez tance, 5 zábav tanečních, 1 výlet. Výbor: Václav Kopecký, místopředseda, Emil Zach, pokladník, František Lízr; přísedící členové výboru: Josef Knotek, Václav Knotek, Antonín Horáček, Karel Sobin, Josef Procházka. Náhradníci: Josef Grůnert, Jan Pužman, Josef Vlček. Revisoři účtů: Alois Paul, Vincenc Zídek.

Spolek byl násilně rozpuštěn rakouskýmí c.k. úřady v rámci velkého perzekučního zátahu na anarchistické hnutí, kdy bylo v prosinci roku 1902 rozpuštěno několik desítek anarchistických dělnických spolků včetně toho ve Slaném.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO DRUŽSTVA DĚLNICKÁ JEDNOTA POTRAVNÍ „BUDOUCNOST“ V MOSTĚ (1892)

Dělnická jednota potravní „Budoucnosť“ a spolek pro zaopatřování bytů pro Most a politický okres mostecký ustavil se 3. dubna 1892 v hostinci „U zlatého anděla“ v Mostě. Zvoleni byli do výboru členové: Karel Vysušil za ředitele, Jan Horálek za náměstka; za přísedící: Josef Jindra, František Kyhus, František Podolka. Členové přijímají se písemně u Karla Vysušila v Mostě, Plynová ulice čís. 7. a u Jana Horáčka, Jizerní ulice. Žádáme ze hojný přístup ku spolku.

ZALOŽENÍ OBČANSKÉ VZDĚLÁVACÍ JEDNOTY „OSVĚTA“ V SOBOTCE (1894)

Občanská vzdělávací jednota „Osvěta“ pro politický okres jičínský se sídlem t. č. v Sobotce měl ustavující valnou hromadu, která se odbývala dne 1. dubna 1894. Celkem se přihlásilo 33 členů. Do správního výboru zvoleni byli : Václav Ort za předsedu, František Hofmann za místopředsedu, Josef Pařík za jednatele, Václav Slavík za pokladníka, Václav Kafka za účetního, Antonín Emík za knihovníka. Do výboru dále zvoleni: Jan Neumann, Jan Kalvach, František Dědek. Náhradníci: Jan Dědek, František Kozák, Josef Srb. Revisori účtů: Josef Knob, Josef Srb mladší, Jan Drholec. Ctěné bratrské spolky žádáme zdvořile o darování nějakých knih, které mají zbytečné, začež jim předem vzdáváme srdečný dík a voláme hřímavé „Na zdar!“ Václav Ort, t. č. předseda, Josef Pařík, t. č. jednatel.