Přednáška Skupiny socialistických bezvěrců v Duchcově (1922)

Místní Skupina socialistických bezvěrců pořádala v únoru 1922 svojí měsíční schůzi spojenou s přednáškou na téma „Včera, dnes a zítra“, kterou přednášel známý pražský anarchista a redaktor proslulé „Práce“, „Zádruhy“ a „Mladého Průkopníka“ pod hlavičkou České anarchistické federace (1904-1914) Michael Kácha. Michael Kácha také patřil k předním členům Svazu socialistických bezvěrců. Časopis „Socialistický bezvěrec“ ze dne 1. března 1922 o přednášce podal následující zprávu: „Ve své věcné přednášce nastínil předválečné, válečné a poválečné období socialismu, v němž bylo bylo mnoho tvrdé pravdy, zvlášť pokud jde o stávající socialistické strany politické, zanechal mezi četnými bezvěrci svůj hluboký dojem.“

Dále „Socialistický bezvěrec“ informoval, že duchcovská skupina plánuje uspořádat dvě po sobě jdoucí přednášky o základech dětské výchovy.

V levo dole Michael Kácha, Jaroslav Štych, Luisa Landová Štychová a Michael Mareš.

Na vysvětlenou (1921)

Přinášíme prohlášení na rozbíječskou akci několika bývalých anarchistů kolem Svazu komunistických skupin v čele se Stanislavem Kostkou Neumannem či Karlem Kramperou, kteří se pokusili rozvrátit Svaz socialistických bezvěrců a začlenit jej k vznikající komunistické straně. Nakonec tak učinilo jen několik skupin a většina zůstala ve Svazu socialistických bezvěrců, s tím že si udržela nezávislost na stranické politice a navázala tak na bezvěreckou činnost České anarchistické federace před první světovou válkou.

„Po konferenci socialistických bezvěrců v Oseku, na které byly zastoupeny jen určité skupiny, přistoupila část skupiny na novou organisaci pod názvem „Federace komunistických osvětových jednot (FKOJ). Z toho důvodu, aby bezvěrecké hnutí nebylo zatahováno do stranické politiky, svolali delegáti skupin, které nepřistoupily do FKOJ, konferenci do Duchcova v říjnu 1921.

Konference byla zastoupena 14 skupinami a vzato v úvahu toto. V poslední době  činnost klesla na minimum. Jednotlivé skupiny se odtrhly od ústředí, čímž celá bezvěrecká činnost a její ráz socialistický jsou nejen poškozeny, ale i duševní rovnováha celé akce je zničena, nezasáhneme-li do věcí včas. Konference podrobila hnutí bezvěrecké řádné revisi a přišla k názoru, že je třeba reorganisace celého hnutí a potom časopisu, vedeném ve směru kulturním a výchovném. Skupiny zůstávají politicky neutrální, takže členem jejich může se státi každý bezvěrec, ať je příslušníkem kterékoliv socialistické strany.

Trváme na usnesení Svazu socialistických bezvěrců, učiněném v Praze před dvěma léty, s tím rozdílem, že usnesení tato budou provedena, čehož dosud dbáno nebylo.“

Hynek Holub

Resoluce Spolku socialistických bezvěrců v Bílině na podporu španělské revoluce(1936)

»Členstvo Spolku socialistických bezvěrců v Bílině vyslovuje svůj obdiv a vřelé sympatie pokrokovým občanům se Španělsku, kteří se zbraní v ruce hájí práv a svobod lidem volené demokratické vlády. Shromáždění zároveň žádají příslušné úřady, aby »Červenému kříži«, který z lidskosti by měl pomáhati obětem španělské války, léčivy i hmotně, nebyly činěny překážky, neboť neutralita se vztahuje jen na zbraně. Pryč s fašismem, ať žije demokracie!«

Zbabělá demokracie demokratické státy s Francií v čele se úzkostlivě varují nejen skutečně pomáhat španělské vládě v jejím heroickém zápase, ale nedovolují ani, aby jejich občané projevili jí mravní sympatie, aby prý nevyprorokovali reakci. Zato reakce z Portugalska, Italie a Německa docela veřejně a nestoudně dodává povstalcům letadla, tanky, děla a střelivo v takovém množství, že by proti němu nemohl vydržet ani žádný mocný stát. Nedávno u nás úřady zabavily sbírku na pořízení léčiv raněným miličníkům. Po pádu Trůnů zdržovali francouzští celníci obyvatelstvo, prchající v zoufalé hrůze před zvířecími hordami vítězných povstalců, až tito mohli přivléci strojní pušky a děla, jimiž rozstříleli prchající civilisty na pohraničním mostě. V každé válce se šetří těch, kdo se vzdají, tím spíše těch, kteří utíkají, zejména žen a dětí. Oficírská vzpoura na to plivá. Docela cynicky před očima civilisovaného světa vyvraždí uprchlíky, a demokracie — mravně »rozhořčená« —jim je ještě podrží, aby neporušila neutralitu. Tisk celého světa, zejména anglický, prolévá krokodýlí slzy nad každou poškozenou kaplí, ale tenhle zvířecí cynismus mu nevadí. „

Ve Španělsku se bojuje za osud celé Evropy. Podlehne-li demokracie tam, čeká nás století tmy, proti níž byla středověká ranním úsvitem. Neodhodí-li demokracie nemužné ohledy, nezbaví-li se její vůdci zbabělého strachu před svraštěným obrvím Mussoliniho a Hitlerovým, nepostaví-li ve své čelo muže činu na místě bab jest její osud zpečetěn. Dějiny jsou spravedlivé, dávají vítězství jen tomu, kdo se včas rázně odváží boje. Takovými ohledy se konečný boj neodvrátí, jen se prohrává předem. Na popravišti byli stateční i ti pobělohorští páni a měšťané.

Kdyby byli včas projevili jen setinu té statečnosti, místo opatrnické polovičatosti, nemusili se na tom popravišti octnout. Vezmeme si poučení z dějin vlastních i cizích? Přestanou konečně naši předáci s tím svým věčným: Buďme jen všichni tiší, ať nás nikdo neslyší? Demokracie bez rázné vůle к životu a bez odhodlanosti к boji zahyne, protože v tom případě života nezaslouží.

Valná hromada Sdružení Volných myslitelů „Svornost“ Břežánky (1924)

Místní skupina bezvěrců anarchistů, která působila již před první světovou válkou, byla obnovena na jaře 1919 s původním názvem Sdružení Volných myslitlů „Svornost“. Po federalizaci anarchistických bezvěreckých skupin do Svazu Socialistických bezvěrců, se i místní spolek stal součástí svazu. Na valné hromadě byli pro rok 1924 zvoleni předsedou Burýšek Václav a jednatelem Kadlec Josef. Místní spolek se scházel v hostinci „U Chvojků“ a čítal ve dvacátých letech asi 600 členů, v té době v obci bydlelo asi 1600 obyvatel.

Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců Konobrž (1924)

Na valné hromadě Skupiny socialistických bezvěrců v Konobrži byl pro rok 1924 zvolen nový výbor v sestavě: Šilha Václav, který byl zvolen do této funkce již třetím rokem. Jednatelem zvolen Káža Viktor. Pokladníkem a zároveň kolportérem publikačního orgánu Svazu socialistických bezvěrců čtrnáctideníku „Maják“ určen Pikart František. Revisori účtů pověřeni Svoboda Emanuel a Viteli F..

Valná hromada Skupiny socialistických bezvěrců Obrnice (1924)

Místní Skupina socialistických bezvěrců v Obrnicích konala dne 10.února 1924 svojí výroční valnou hromadu ve spolkovém hostinci „U Kuchlera“ v Patokryji. Byl zvolen výbor pro rok 1924 ve složení: předseda Nový Václav, který byl předsedou i v předešlém roce. Místopředsedou zvolen Foukal Antonín, důvěrníkem Zeman František, jednatelem Formánek František, místojednatelem Hronek Josef, pokladníkem Dufek a místopokladníkem Rulf J. Revisori účtů zvoleni Molcar Martin a Munk Hugo. Přísedícími členy výboru zvoleni Ryčková Josefa, Kuklík Jan, Matějovic Jan a Plaus Jan. Kolportérem časopisu organizace „Maják“ pověřen Kašpar Adolf.

Skupina bezvěrců Most (1919)

Koncem srpna roku 1919 obnovili činnost také anarchističtí bezvěrci v Mostě. Spolková místnost se nacházela v proslulém hostinci „Janský dvůr“ v Mostě. Měsíční členské schůze se konaly každou čtvrtou neděli v měsíci. Členy výboru byli zvoleni Kára Václav důvěrníkem Pecháč Jan.

O založení Skupiny bezvěrců informuje výbor na stránkách Hornických listů z 29.srpna 1919:

„Nově založená skupina bezvěrců oznamuje všem občanům a občankám bez vyznání, aby ve vlastním zájmu přihlásili se za členy. Přihlásiti se možno u kteréhokoliv člena výboru nebo při měsíční schůzi každou čtvrtou neděli v Janském dvoře u občana V.Káry. Dopisy zasílány buďtež na důvěrníka skupiny, Jana Pecháče v Mostě, Goetheova třída číslo 1212.“

spolkový hostinec „Janský Dvůr“ v Mostě

Vystoupili z církve

Výstupy z církve. Z církve vystoupli a zůstali bez vyznáni:

 • Josef Černý, hosp. úředník, Dobrá u Dobrušky
 • Iréna Samková, poštovní oficiantka, Polička
 • Jan Mendřický, telegr. dozorce, Marie, manželka, Jan, Miroslav a Jaroslav, dítky, Jilemnice
 • Josef Hahn, desátník, Liberec
 • František Hošek, soustružník, Vršovice
 • Josef Pošvař s chotí, přednosta stanice, Vlašim
 • Marie Kvěchová, písařka čsl. drah, Vlašim
 • Anna Prkená, domovnice, Vlašim
 • Marie Pařízková, soukromnice, Vlašim
 • Julius Schustr, respicient v. v;. Bubeneč
 • Bohumil, Kašpar, studující, Praha II. Žižkov
 • Rudolf Žalud, Pardubice
 • Růža Žaludová, Pardubice
 • Jan Svoboda, Pardubice
 • Jaroslav Václavík, Vinohrady
 • František Kubát, technik, Praha
 • Rudolf Kudrna, úředník, Praha
 • Josefa Majerová
 • Ant. Příhoda, technik, Vinohrady
 • Karel Oppi, studující, Smíchov
 • Adolf Hájek, prokurista banky, Vinohrady
 • Rudolf Metgzer, Mělník
 • Otokar Hink, profesor, Nová Рака
 • Ing. chem. Emanuel Pravda, Trnava
 • Miroslav Nedbal, sklepník, Košíře
 • Boh. Pšenička, číšník, Vinohrady
 • František Soukup, číšník, Praha Vinohrady
 • Antonín Větrovec, číšník, Vinohrady
 • Alois Filip, číšník, Vršovice
 • Alois Bradáč, číšník, Praha I.
 • Karel Sedláček, číšník, Žižkov
 • František Hýbner, sklepník, Žižkov
 • Frant. Kohout, číšník, Vršovice
 • Anna Kohoutová, Vršovice
 • Vlastimil Vejvoda, učitel, Nová Рака
 • Vojtěch Herink, učitel, Tursko
 • Růžena Balcárková, úřednice, Smíchov
 • Josef Matoulek, vojín, Cheb
 • Antonín Jaroš, učitel s chotí, Vokovice
 • Václav Vojíř, pekař, Vokovice čís. 83
 • Marie Pospíšilová,  VoKovice
 • Otylie Pokorná, učitelka, Žižkov
 • Marie Jedličková, učitelka, Žižkov
 • Marie Houdková,učitelka, Žižkov
 • Marie Markesová, učitelka, Žižkov
 • Gabriela Střická, učitelka měšť. šk., Žižkov
 • Josef Friedrich, řed. měst. školy, Žižkov
 • Oldřiška Pokorná,učitelka, Žižkov
 • Božena Bečková, učitelka obec. školy, Žižkov
 • Ing. Jan Soudek, Smíchov
 • Jaroslav Augusta, Vinohrady
 • Ing. Hešek, Třeboň
 • Antonín Liška, Vršovice
 • Anna Lišková, Vršovice
 • Václav Liška s chotí Miladou a dcerou Zdenkou, Vršovice
 • Jan Seidl, svobodník,Vršovice
 • Antonín Michálek, pěšák, Vršovice
 • Jindřich Vondra, pěšák, Vršovice
 • Alois Křenek, jednor. dobr., Vršovice
 • Josef Dvořák, četař, Vršovice
 • Václav Šašek, pěšák, Vršovice
 • Mil. Novotný, pěšák, Terezín
 • Marie Steklá, odborná učitelka, Nový Bydžov
 • František Tichý, akademický malíř, Nový Bydžov
 • Josef Rálek, Křížk. Kostelec
 • František Polanecký, Nachánice
 • Karel Stehlík, cukrář s chotí a synem Jiřím, Mírovice
 • B. Jirmus, Roudnice
 • Václav Kysela, absolv. obch. šk. v Kláštéře n. J.
 • F. Hlubůček, nadporučík, Čáslav
 • Dr. Eduard Kudrnka, řídící lékař nemocnice, Vysoké n. Jiz.
 • Ludvík Vondra, Mnichovo Hradiště
 • Ing. C. Bohuslav Stránský, Ždírnice
 • Karel  Líbal, II. pl. Stráže Svobody, polní pošta č. 8
 • Vošahlík, Letovice, Morava
 • J. A. Rzejčířík s chotí, učitel řečí, Přerov
 • Frant. Hart, šikovatel
 • Frant. Musílek, štábní šikovatel, Hostivice
 • Ant. Krejčí, říd. učitel, Vlkov
 • Jan Himl s chotí, Zvoleněves
 • Václav Liška, Brandýs nad Labem
 • Václav Kozmík, Napajedla
 • Antonín Dolanský, Napajedla
 • Josef Frolík, horník, Rynholec č. 18
 • Jaroslav Krsek, městský tajemník, Zdice
 • Josef Tábořík, Sontice
 • Jaroslav Lom s chotí, Nové Benátky
 • Jan Adamíra, Smiřice
 • Jindřich Karabec, okresní tajemník s manželkou a synáčkem, Brno
 • František Procházka se dvěma syny a dvěma dcerami
 • manželé Benešovi, v Žižice
 • František Černošek, učitel s chotí, Frýšták
 • Strune, okresní tajemník s manželkou a 6 dětmi, Hradec Králové
 • Rudolf a Karolina Kohoutovi, Jičín
 • František Mora s chotí Marií, Záluží
 • Pavla Kleinová, Ostroměř
 • Jan Kubánek, rolník, Knížice
 • František Pavlík s chotí Marií, Klatovy
 • Josef Sudek, rolník, Knižnice
 • Frant. Kosina, učitel, Peřimov
 • F. Potůček, učitel, Střechov
 • Dr. Filip Ší, lékař, Tupadly
 • Arnošt Malý, Praha VII
 • Václav Černý s manželkou Zdeňkou a syny Eduardem a Václavem, Hostomice nad Bělou
 • Ing. Hovorka s chotí Helenou, synáčkem Jiříkem a dceruškou Libuší, Žamberk
 • Xaver Kučera, pold. záložny, Kněževes
 • Anna Rennerová, učitelka, Strakonice
 • Ella Strická, učitelka na Žižkově
 • František Hájek se synem Václavem, Nučice
 • Jan Hauser, Načeradec
 • Oldřich Kohout, Nová Kdyně
 • Josef Hoffmann s chotí Marií, Nový Bydžov
 • Karel Adámek, zámečník, Praha
 • Vojtěch Hřivna, odborný učitel, Konice
 • František Šuba, řemenář, Holice u Olomouce
 • Antonín Štětka, domkář, Klobúky
 • Miroš Strnad, technik, Král. Vinohrady
 • Vlastimil Pillich, posl. techniky, Král. Vinohrady
 • Jan Vávra, Nedabyle 86, p. C. Budějovice
 • Fráňa Novák, práporčík
 • Karel Zeuger, četař
 • Jan Krysllík, desátník
 • Gusta Hartmann, střelec
 • Josef Rozvoda, střelec
 • Josef Majer, svobodník
 • Karel Bělina, svobodník
 • Václav Bezvoda, svob
 • Josef Špak, střelec
 • Ferdinand Šerkop
 • Jan Štefek
 • Lila Vetišková, učitelka, Vel. Bytes, Morava
 • V. Kadlec s manželkou Věrou, Smíchov
 • K. Čapek, podporučík, Hrabová u Vítkova
 • Robert Břečka, Rudějovice
 • Ant. Krejčí, říd. učitel ve Vlkově u Josefova
 • Josef Halbich, kovář, Slané
 • Ant. Veselý, topič, Slané
 • Karel Krzyžanovski, výpravčí, Slané
 • Jan Zika, kovář, Slané
 • Václav Roubek, kovář,Slané
 • František Beran, svářeč železa, Slané
 • Žofie Beranová, manželka, Slané
 • Antonín Karlovský, kovář, Slané
 • Václav Egr, kovář, Slané
 • Anna Egrová, manželka, Slané
 • Jaroslav Hlaváček, kovář, Slané
 • Stanislav Lukáš, řezač železa, Slané
 • Josef Čech, kovář, Slané
 • Josef Brejcha, kovář, Slané
 • Marie Brejcbová, manželka, Slané
 • František Marek, Marie Marková, manželka, Slané
 • Karel Beran, stroj, zám., Slané
 • Jaroslav Tůma, soustružník, Slané
 • Karel Dvořák, svářeč železa, Slané
 • Františka Dvořáková, manželka, Slané
 • Antonín Prokop, kovář, Slané
 • Frant. Štáťek, hrnčíř, Karolina Štáfková, Marie Štáfková, Slané
 • Jan Vinš, žel. zřízenec, Anna Vinšová, manželka, Marie Vinšová, dcera, Barbora Vinšová, babička, Podlešín
 • Karel Blatník učitel v Mířeticích
 • Josef Barvíř, Zlín
 • František Klubíčko, učitel, kapitán 22. čsl. stř. pi. franc, legie, Praha
 • Václav Křísá, učitel, kapitán 22. čsl. siř. pi. franc, legie, Praha
 • Robert Jabl, kapitán 23. čsl. stř. pi. franc, legie se svoji chotí Marií Jáhlovou roz. Hofmanovou, Praha
 • Jan Slezák, četař, Hostivice
 • Josef Sobotka, Lužec n. Cidlinou
 • K. Venigr, fotograf, Nové Benátky
 • Josef Posejpal, správce školy, s chotí Bělou, dcerami Libušina Ľubomírou a synem Vítězslavem, Ocmanice
 • Eda Šerel, vojín v Lučenci
 • Marie Bartlová a Ludmila Bártlová, Český Štenberk
 • Ant. Weigl, říd. uč. Drabučovice
 • Karel Majer a manželka Františka Majerová a sýn Jiří Majer, Košíře
 • František Žlobický, Kojetín
 • Cecilie Žlobická, Kojetín
 • Ant. Žlobický, Kojetín
 • Marie Kratochvílová, Kojetín
 • Fr. Žáček, z Dubu u Tovačova
 • Jan Ernst, Stankov u Plzně
 • Fr. Císařoyský, topič, Košíře
 • Fr. Davídek, zámečník, Bubeneč
 • Škop, četař a střelec Fleischhans
 • Václav Červený, v Táboře
 • Alois Linhart, Beroun
 • Jan Vávra, Nedabyle
 • J. Stibůrek, šikovatel, Pardubice
 • Josef Mráz, Choceň
 • Fr. Šmejkal, vojín, Kdyně
 • Frant. Menza,Kdyně
 • Frant. Ratbauský,Kdyně
 • Jan Režábek, učitel, Oldřich
 • Žákovec, pošt. úředník, Kdyně
 • Miloslav Hlavsa, technický úředník, Kdyně
 • Bohumil Siterà, Kdyně
 • Josef Rutká, úředník, Kdyně
 • Rudolf Kňourek, dělník, Kdyně
 • Bohumila Kňourková, Kdyně
 • Václav Havlovic, dělník, Kdyně
 • Josef Havlovic, Kdyně
 • Josefina Havlovicová, Kdyně
 • Josef Perlinger, Kdyně
 • Karel Polanský, dělník, Kdyně
 • Antonín Hlaváč, dělník, Kdyně
 • Pavla Silovská, učitelka
 • Jan Dvořák, učitel, Tučapy u Soběslavi
 • Jindřich Vašut, soustružník, Kopřivnice
 • Karel Jašek, sedlář
 • Josef Petrtýl, učitel, Dělevnice
 • Josef Ryšavý, v Čiháku
 • Alois Vaněk, Marie Vaněková, Véna, Alois, a Emil Vaněk, Plzeň
 • Karel Cumrda, Velká Chuchle
 • Ludvík Špaček, vrchní revident st. dráh, Gabriela Špačková, choť vrch. revidenta, Běla Špačková, dcera vrch. re videnta, Vladimír Špaček, stud , Čelákovice
 • Ladislav Majer, Miroslava Majerová, Marie Majerová, Horažďovice
 • Ladislav Vokoun, Smíchov
 • Kateřina Frintová, Smíchov
 • Ottokar Vrátný, Vlasta Vrátná, Smíchov
 • A. Milický, Bilany u Čes. Brodu
 • Oldřich Benda, Hřivice u Loun
 • Karel Pavelka, úředník, s chotí Růženou, Hodonín
 • Jos. Rud. Šulc, četař. Pardubice
 • Karel a Eleonora Vlasákovi, Motyčín 28
 • Rudolf Cihelka, vojín, Marta Cihelková, choť, Žižkov
 • Karel Urban, příručí, Žižkov
 • Karel Červinka, úředník, Žižkov
 • Josef Šelmát, dělník, Žižkov
 • Karel Cihelka, s chotí Reginou a dceruškou Žofií a Miloslavou, Žižkov
 • Met. Šimáček, inž.; Karlín