Mimořádná valná hromada Spolku Volných myslitelů „Svornost“ 16.února 1919 v Lomu

Anarchističtí bezvěrci svolali dne 16.února 1919 mimořádnou valnou hromadu Spolku Volných myslitelů „Svornost“ v Lomu, který působil již před první světovou válkou, máme o něm informace od roku 1908. Porada začínala ve dvě hodiny odpoledne ve spolkové místnosti hostince „U Brožů“ pod mottem „Co Čech, to kacíř!“. Svolavatelem byl anarchista a člen výboru spolku Smola Václav z Lomu, který zval těmito slovy: „Vzhledem k znovuzkříšení tak nutné organisace jako bezvěrecké, jest povinností všech bezvěrců v Lomu, by se všichni do této schůze dostavili. Bezvěrci konejte svoji povinnost.“

Hornické listy 7.března 1919 přinesly tuto zprávu z konání valné hromady:

„Spolek Volných myslitelů „Svornost“ v Lomu konal dne 16.února 1919 valnou hromadu. Činnost spolku byla rakouskými úřady zastavena, každé volné slovo umlčeno. Pojednávajíce o naší činnosti do budoucna, v zájmu celku a v době, kdy Národní Shromáždění bude jednati o rozluce  církve od státu, je nutno širší pole působnosti. Z těchto důvodů vznáší se na vás apel, aby jste ve svých schůzích o záležitosti této rokovali, abychom se tak na společném postupu usnesli. Starý režim rakouský vystupování z církve namnoze znesnadňoval; dnes se poměry změnily a proto jest nutno vystupováním z církve naše stanovisko k církvi a Římu zdůrazňovati. Jedině tímto způsobem budeme s to, čeliti roztahujícímu se jezovitismu! Veškeré dotazy a dopisy na adresu: Jan Beran, Dlouhá ulice č. 257, Lom.“

Spolku Volných myslitelů „Svornost“ v Lomu pořádal měsíční schůze vždy druhou neděli v měsíci ve 14 hodin ve spolkovém hostinci „U Brožů“.

 

Hostinec „U Brožů“ (nyní hostinec „Zdař Bůh“) v Lomu

 

Oznámení o konání bezvěreckých přednášek anarchistou Janem Opletalem (1919)

Počátkem února 1919 uveřejnili na titulní straně Hornické listy informaci o chystaném agitačním turné brněnského anarchistického veterána Jana Opletala v následujícím znění:

Upozornění!

Redaktor „Matice Svobody“, hned po vypuknutí války násilně potlačené, Jan Opletal, hodlá na Českém Severu pořádati řadu přednášek na themata republikánská, bezvěrecká a o anarchismu. Žádá všecky naše spolky a organisace, aby ohledně toho obrátily se ne jeho adresu:

Jan Opletal, redaktor

Královo Pole u Brna

Hornické listy, dne 7.února 1919, číslo 5, ročník 12.

Dne 21.února 1919 přináší Hornické listy následující výzvu:

Organisace, které by se ohledně přednášky chtěly samostatně obrátit na redaktora J.Opletala, nechť vezmou na vědomí novou jeho adresu: Jan Opletal, Uherské Hradiště č.103, Morava.

Jan Opletal (1857–1933)

Společná bezvěrecká demonstrace 8.srpna 1926 v Mostu

Bezvěrecké skupiny Svazu socialistických bezvěrců, Svazů F.K.O.J. a svazu Proletarische Freidenker pořádali dne 8.srpna 1926 velký, společný, protiklerikální demonstraci celého severočeského kraje. Důvodem svolání manifestace bezvěrců všech národností a přesvědčení byla oslava klerikálních měšťáků vítězství nad husitskými vojsky a porážku reformačních snah. Tábor začínal v 10 dopoledne v Mostě. Po shromáždění proběhla ještě prohlídka krematoria, bezvěrci se dost často nechávali tou dobou zpopelnit, zatímco věřící uložit do země s obřadem a farářem.

Slučovací výbor všech bezvěreckých organizací, včetně anarchistických bezvěrců svolával k akci následovně:

„Dokažme velikou účastí, že náš dělnický sever je bezvěrecký, že je prost církevních pout a náboženských dogmat. Nechť žije bezvěrecké hnutí a jednotná fronta bezvěrců!“

Ples anarchistů bezvěrců v Želénkách 1919

Dne 29.března 1919 uspořádali příslušníci České anarchistické federace (ČAF) v hostinci „U Egra“ v Želénkách u Duchcova „Ples bezvěrců“. Začátek byl ve 20.hodin. Vstupné bylo 4 koruny, ženy 2 koruny. Hrála kapela pana Lukáše.

Pozoruhodné je, že ples byl pořádán pod hlavičkou ČAF, která se měla již v roce 1914 přejmenovat na Federaci českých anarchistů komunistů (FČAK), která dne 3.února 1918 vstoupila do České strany socialistické, kde anarchisté v čele s Bohuslavem Vrbenským utvořili anarchokomunistickou frakci. Jelikož se ovšem ozvaly protestní hlasy proti tomuto kroku, učiněné za války, byl svolán 2.února 1919 Sjezd českých anarchistů komunistů, který však nakonec postup důvěrníků potvrdil.

Ples bezvěrců pořádaný příslušníky ČAF v Želenkách, tvořený z dřívější místní skupiny ČAF, která u sebe vytvářela i Skupinu bezvěrců ČAF v rámci Federace bezvěrců ČAF v letech 1904 – 1914, ukazuje, že ne všichni anarchisté následovali cestu anarchistů kolem Bohuslava Vrbenského a FČAK.

Pozvánka na ples byla otištěna na stránkách Hornických listů dne 14.března 1919, číslo 10, ročník 12.