DĚLNICKÉ POTRAVNÍ SPOLEČENSTVO „SVORNOST“ V LITICÍCH (1902)

 Při „Dělnickém potravním společenstvu „Svornost“ v Liticích“ zapsáni Josef Dezort, horník v Liticích za náměstka ředitele, Josef Kohout, horník v Liticích, za přísedícího. Dosavadní náměstek ředitele p. František Svoboda, horník v Liticích, a dosavadní přísedící pan Václav Nekola, horník v Liticích byli vymazáni.

Plzeňský obzor: svobodomyslný list pro Plzeň a západní Čechy, datum vydání 27.2.1902

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO DRUŽSTVA DĚLNICKÉ POTRAVNÍ SPOLEČENSTVO „SVORNOST“ V LITICÍCH (1896)

 „Dělnické potravní Společenstvo „Svornost“, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Liticích“. Členové předtavenstva jsou: Jan Mach, horník v Liticích, jako ředitel. František Nekola, horník v Liticích, jako náměstek ředitele. Josef Mach, horník Liticích, jako pokladník a Antonín Bohm, horník v Liticích, jako přísedící.

Společenstvo má za účel opatřovat členům potraviny, smíšené zboží, byty a peněžní zálohy. Firmu podepisuje buď předseda sám aneb dva členové představenstva společně. Závodní podíl obnáší 20 korun a ručí se stejným obnosem.

zdroj: Plzeňský obzor: svobodomyslný list pro Plzeň a západní Čechy, datum vydání 10.10.1896, číslo 82.

POZVÁNKA K USTANOVUJÍCÍ SCHŮZI DĚLNICKÉ POTRAVNÍ JEDNOTY V ERVENICÍCH (1891)

Dělnická jednota potravní a společenstvo pro zaopatřování bytů pro Ervenice a politický okres Chomutovský, registrované společenstvo s obmezeným ručením, odbývá svoji ustavující schůzi v neděli dne 1. listopadu 1891 o půl 3. hodině odpoledni v hostinci „u zlatého lva“ v Ervenicích s tímto pořádkem: 1. Volba výboru. 2. Správní rady. 3. Volba dvou revisorů. 4. Předčítáni stanov a rozprava o důležitosti tohoto spolku. 5. Spolkové záležitosti. 6. Návrhy. Za členy přihlásiti se je možno u Josefa Blechy č. 29. v Ervenicích. Za Výbor pro registrováni stanov Josef Blecha.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO DRUŽSTVA DĚLNICKÁ JEDNOTA POTRAVNÍ „BUDOUCNOST“ V MOSTĚ (1892)

Dělnická jednota potravní „Budoucnosť“ a spolek pro zaopatřování bytů pro Most a politický okres mostecký ustavil se 3. dubna 1892 v hostinci „U zlatého anděla“ v Mostě. Zvoleni byli do výboru členové: Karel Vysušil za ředitele, Jan Horálek za náměstka; za přísedící: Josef Jindra, František Kyhus, František Podolka. Členové přijímají se písemně u Karla Vysušila v Mostě, Plynová ulice čís. 7. a u Jana Horáčka, Jizerní ulice. Žádáme ze hojný přístup ku spolku.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ POTRAVNÍHO SPOLKU „BUDOUCNOST“ V MOSTĚ (1892)

Potravní spolek „Budoucnost“ v Mostě byl dle předložených stanov od c. k. obchodního soudu do seznamu obchodních firem zanesen. Pročež se vyzývají veškeří členové spolku, by se dne 29. května 1892 do schůze dostavili do místnosti „ U Zlatého Anděla“ o 2. hodině odpoledne. Na denním pořádku jest následující: 1. Čtení stanov. 2. Volba správní rady. 3. Přijímání druhé splátky vkladů. — Dále upozorňujeme, kdo by se chtěl přihlásiti za člena, nechť tak učiní písemně v té samé místnosti, od 9—12. hodin dopoledne a od 2—6. hodin odpoledne. Soudruzi, dostavte se četně. František Podolka, jednatel.

Hlas lidu: Časopis hájící zájmy čtvrtého stavu, 19.5.1892.

Pololetní valná hromada Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ v Bohosudově (1903)

Dne 26.července 1903 konali anarchisté pololetní valnou hromadu Novokooperačního dělnického a spotřebního družstva „Budoucnost“ pro království české v Bohosudově. Na které byla schválena účetní uzávěrka za první pololetí roku 1903. Vykazovala obrat 7610 korun a 25 haléřů, avšak žádný přebytek ani schodek.

Družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově

Mimořádná valná hromada Dělnické pekárny v Libkovicích 15.srpna 1909

Dne 15.srpna 1909 svolali anarchističtí družstevníci mimořádnou valnou hromadu Novokooperační delnické pekárny „Federace“ v Libkovicích. Jelikož měla anarchistická družstevní pekárna své sídlo v Lomu, konala se mimořádná valná hromada v hostinci pana Bedřicha Pavla „U Šenfluků“ v Lomu. Hlavní důvodem setkání bylo vyřešit naléhavé obchodní záležitosti týkající se pekárny. Svolavatelem byl ředitel a známý anarchista a anarchosyndikalista Alois Bašus.

Pololetní valná hromada Dělnické pekárny „Federace“ 25.července 1909 v Lomu

Nejúspěšnější družstevní podnik anarchistického hnutí Dělnická pekárna „Federace“, která při svém začátku nesla přesný název Novokooperační dělnická pekárna „Federace“ se sídlem v Bruchu v Libkovicích konala svoji pololetní valnou hromadu dne 25.července roku 1909. Valná hromada proběhla ve spolkové místnosti anarchistu v hostinci pana Bedřicha Pavla „U Šenfluků“. Na programu bylo: předčítání protokolu z poslední valné hromady, zpráva pokladní a revisorů účtů, dále předložení účetní zprávy pekárny za posledního půl roku, volba výboru a volné návrhy. Na programu byly také obchodní záležitosti. Valná hromada začala v devět hodin dopoledne a členové družstva měli dát předem vědět o své účasti řediteli pekárny Aloisi Bašusovi.

Pololetní valná hromada anarchistického družstva „Sdružená síla“ 18.července 1909 v Třebušících

Anarchističtí družstevníci z Novokooperačního dělnického, výrobního a spotřebního družstva „Sdružená síla“ v Třebušících konali dne 18.července svoji pololetní valnou hromadu. Valná hromada začínala ve dvě hodiny odpoledne v spolkové místnosti hostinci „U Nádraží“ pana Josefa Křeše č.p. 51. Program valné hromady: předčítání protokolu s poslední valní hromady, zpráva pokladny a zpráva revisorů účtů, schválení účetní uzávěrky od 27.prosince 1908 do 27.června 1909, dále doplňovací volba představenstva družstva a prostor po volné návrhy a dotazy.

Dělnické potravní družstvo „Sdružená síla“ v Třebušicích