Díkůvzdání (Aktualizace 3.6.2018)

„Kvitujeme pro rodinu V. štrobla: z dolu „Aspr“ k 5,72, ze stolové zábavy v Duchcově u Nováků K 6,5o, při zábavě v Ledvicích u šnábla vybráno K 8,76.“

redakce Hornických listů (1907)

„Kvitujeme sbírku na Švejkovského: Ze  Zabrušan v hostinci “ U Doubků“  1 K 84 h. Ze želének 1 K, Petrmichl  40 h, Libenský 40 h, Tříska 40 h, Nová Ves 1 K.“

redakce Hornických listů (1907)

„Osazenstva „Severočeské uhelné společnosti“ pořádala sbírky pro vdovy a sirotky po padlých legionářích a sice: Důl Tegetthof 895 K, „Centrum“ 601 K a „Radecký“ 884 K. Celkem 2380 K. Odevzdány svému účelu.“

Hornické listy (1919)

„Děkuji členům odboru Národní jednoty severočeské, hornické organisaci a příznivcům, kteří mého manžela doprovodili dne 12.ledna 1919 k poslednímu odpočinku na hřbitov Bohosudovský.“

Anna Čapková, Bohosudov u Krupky (1919)

„Všem, kdož se súčastnili pohřbu mé milované manželky a ženám místní organisace České strany socialistické v Čouši za podporu mně udělenou vzdávám srdečné díky.“

František Spurný, Souš (1919)

„Našemu kamarádu Antonínu Čapkovi a jeho vyvolené družce přeje v novém kroku jich životem mnoho zdaru Skupina horníků v Lipticích“.

odbočka Sdružení československých horníků Liptice (1919)

„Všem přátelům a známým, kteří nám jakýmkoliv způsobem projevili soustrast nad ztrátou našeho syna, tímto děkuji. Tytéž díky platí též sl. pěvecko-hudebnímu spolku „Slavík-Lidumil“. Za rodinu a nevěstu:“

A. Müller, otec, Záluží (1919)

„Můj syn Jan Zloch, naposledy v ruském zajetí, poslal mi před časem po jistém Kabeláčovi dopis, ale tento mi jej neodevzdal. Dle sdělení má jmenovaný bydleti v Kopistech a prosím tudíž, aby mi řečený dopis zaslal.“

Antonín Zloch, Duchcov (1919)

„Děkujeme co nejsrdečněji všem, kdož našeho nezapomenutelného otce k věčnému spánku doprovodili. Vzdáváme srdečný dík zvláště všem spolkům a přátelům, kteří jakýmkoliv způsobem náš bol zmírniti se snažili.“

bratři Hauerové, Libkovice (1919)

„Srdečné díky vzdávám všem, kdož se pohřbu mé milované manželky súčastnili, hlavně politické a hornické organisaci v Lipticích.“

František Hofmann, Liptice (1919)

„Děkuji všem občanům a občankám, kteří mého syna na poslední cestě doprovodili a zároveň za sbírku v obnosu 379 K z plného srdce.“

Barbora Mačinská, matka, Liptice (1919)

„Všem, kdož se súčastnili pohřbu mého milovaného manžela, zvláště bratrům horníkům v stejnokroji a za podporu mu udělenou v obnosu 33 K srdečně děkuje“

Vilemína Fajfrová, manželka, Rtyně (1919)

„Děkuji všem, kdož doprovodili k věčnému odpočinku mého manžela a zvláště horníkům v stejnokroji a za podporu mu udělenou v obnosu 19,80 korun.“

Amalie Čermáková, manželka, Bohdašín (1919)

„Všem, kdož se súčastnili pohřbu mého manžela a tím nás zármutek zmírniti se snažili, srdečně děkujeme.“

rodina Fikarova (1919)

„Děkuji tímto ze srdce všem horníkům na „Karlově dole“, kteří při výplatě vybrali obnos K 80,10 a mně co podporu jej udělili.“

Marie Brátová, Rtyně (1919)

„Děkujeme tímto všem, kteří naši dcerušku Růženku ku hrobu doprovodili a tím svoji soustrast nám projevili.“

rodina Honických, Ervenice (1919)

„Horníkům, kteří při výplatě na dole „Karlově“ a „Ida“ mezi sebou vybrali obnos 80 korun a mně co podporu jej udělili, tímto srdečně děkuji.“

Františka Uksová, Rtyně (1919)

„Všem, kteří se pohřbu našeho syna Josefa súčastnili a tím účast s naší bolestí projevili, budiž vysloven srdečný náš dík.“

rodina Krejčova, Duchcov (1919)

„Děkuji tímto všem, kteří manželku moji na poslední cestě doprovodili a tím svoji účast mi na jevo dali.“

Václav Beneš, Souš (1919)

„Všem organisacím a spolkům i oněm přátelům, jež snažili se ústně i písemně zmírniti vřelou soustrastí a útěchou náš bol nad úmrtí mé manželky Rozalie Draxlové, spolutrpitelky a bojovnice, jež 25 let s sebou zápasila v boji za spravedlivou věc idei socialismu a byla mateřskou útěchou nám, vzdáváme všem nejsrdečnější díky.“

manžel Václav Draxl, děti Mstislav, Libuše, Jaroslav Ctiboj, Záboj, Soňa Draxlovi, Duchcov (1919)

„Všem členům a členkám odborové organisace v Čouši za udělenou mi podporu po čas mé dlouhé nemoci v obnosu korun 150 vzdávám jménem rodiny své srdečné díky.“

Josef Pelc, horník, Souš (1919)

„Nížepsaný vzdává hornické odborové organisaci v Louce za podporu v obnosu K 50 mu poskytnutou, srdečné díky.“

Antonín Drážník, Louka (1919)

„Srdečně děkujeme všem přátelům a známým, kteří nám doprovodili naši dceru na poslední cestě k odpočinku.“

Václav Vokáč, horník, Břežánky (1919)

„Za podporu při měsíční schůzi skupiny horníků vybranou a mně v obnosu 50 K udělenou vzdávám srdečné díky.“

Anna Kotalová, vdova, Duchcov (1919)

„Všem kamarádům z hornické odbočky v Chudeříně za sbírku 50 K, co podporu v nemoci mi udělenou, srdečně tímto děkuje.“

Josef Podrabský, Chudeřín (1919)

„Všem, kdož našeho předrahého manžela a otce k věčnému odpočinku doprovodili, vyslovujeme tímto srdečný dík. zejména sekci žen spolku československých socialistů za věnovanou překrásnou kytici, dále všem přátelům, jakož i všemu občanstvu a všem, kdož s námi v našem bolu cítili. V Mostě, dne 7.května 1919.“

rodina Pechalova, Most (1919)

„Důl Tegetthof. Osazenstvu tohoto dolu vzdávám tímto srdečný dík za obnos 38,50 K, který byl vybrán ve prospěch časopisu Matice Svobody a budou k tomuto účelu použity.“

Stanislav Šefler, důvěrník zrádců Boha, Růžodol (1919)

„Veškerému osazenstvu na dole „Richard“ vzdávám tímto vřelé díky za jeho shovívavost vzhledem k mému provinění a tímto slibuji, že v budoucnu vždy dělnické solidarity pamětliv budu.“

Václav Ferdinand (1919)

„Našemu milému bratru Františku Kebzovi, důvěrníku organisací, vzdávají tímto dělnice z odkrývky dolu „Aspern“ v Želénkách srdečné díky za vymožení obnosu na ošacení a vůbec za starost, kterou bohužel někteří dělníci nechtí uznat. Nedělej si z toho však, bratře, nic a kácej na dráze započaté a uvidíš, že dojdeš uznání ode všech. K práci Tvé voláme mnoho zdaru“

dvě vdovy, Želénky (1919)

„Franta a Anička Kaftanovi v Oseku děkují za všechny ta blahopřání písemná i telegrafická, která se jim projevila u příležitosti jejich občanského sňatku tak přátelským a srdečným způsobem. V Oseku dne 15.května 1919.“

František a Anna Kaftanovi, Osek (1919)

„Srdečně děkujeme všem přátelům a známým, kteří nám doprovodili našeho bratra na poslední cestě k odpočinku.“

František Pek, horník, Hrdlovka (1919)

„Ve vlaku z Plzně do Obrnic byla v kupé III.třídy nalezena peněženka s jistým obnosem a dle vzhledu náleží patrně chudému člověku. Majitel nechť se obrátí na adresu: Josef Korda, Duchcov, Teplické předměstí 231.“

Josef Korda, Duchcov (1919)

„Srdečně děkuji tímto osazenstvu dolu „Evžen“ za všestranné podpoření v mé dlouhé nemoci. To samé platí Č.S.S. horníků v Mostě a potravnímu družstvu „Samostatnost“. Též jsem zavázán všem ostatním za jakoukoliv pomoc, zejména příteli Kučerovi.“

V.Pouska, Most (1919)

„Srdečný dík vzdávám všem bezvěrcům a přátelům, kteří doprovodili moji manželku Annu Hankovou, ku hrobu. Zároveň vzdávám skupině bezvěrců v Komořanech největší dík za obstarání pohřbu a za finanční podporu.“

manžel František Hanka, Komořany (1919)

„Skupina bezvěrců v Komořanech vzdává tímto dík všem, kteří doprovodili naší členku Annu Hankovou ku hrobu. Zvlášť děkujeme Hořanským, Třebušickým a Komořanským přátelům, kteří finančně přispěli ku výpravě pohřbu.“

důvěrník Sábler, předseda Soudský, Skupina bezvěrců Komořany (1919)

„Družině válečných invalidů československých v Chudeříně, za poskytnutou podporu 50 K, jakož i za vypravení pohřbu mého nezapomenutelného manžela, Rudolfa Krova, vzdávám nejsrdečnější dík.“

Marie Krovová, Chudeřín (1919)

„Vzdávám tímto místní organisaci odborového sdružení horníků československých v Hostomicích nad Bělou vřelý dík za dar 200 K, jež mi bratrem Pokorným byly odevzdány.“

Kateřina Hoblíková, Hostomice (1919)

Poděkování. Členům odborového sdružená horníků v Růžodole za poskytnutou podporu v mé nemoci v obnosu 50 K, vzdávám tímto srdečné díky.“

Klement Basl, Růžodol (1919)

„Všem, kdož našeho drahého manžela a otce k věčnému odpočinku doprovodili, vyslovujeme tímto srdečný dík.“

rodina Peková (1919)

„Přátelům a známým, kteří při úmrtí naší drahé zesnulé projevili nám tolik soustrasti a v tak velkém počtu ku hrobu jí doprovodili, tímto srdečně děkujeme.“

manžel Antonín Svoboda (1919)

„Podepsaný děkuje tímto skupině horníků v Ervenicích a všem ostatním dárcům za peněžitou podporu v obnosu 191 K, jemu v dlouhé nemoci poskytnutou.“

Antonín Herman, Ervenice (1919)

„Děkuji tímto přátelům Urešovi a Petrbokovi za podporu mi udělenou obnosem 15 K.“

J. Kostráb, Břežánky (1919)

„Všem přátelům a známým, skupině hornické v místě, vzdáváme tímto srdečně díky za přátelskou účast, projevenou nám při pohřbu našeho manžela a otce.“

rodina Šlegrova, Konobrž (1919)

„Všem přátelům a známým jednotlivcům i korporacím, kteří jakýmkoliv způsobem snažili se náš bol zmírniti a na poslední cestě cestě k věčnému odpočinku doprovodili našeho milovaného syna Václava Vršeckého, tímto srdečně děkujeme. 15.6.1919.“

rodina Josefa Vršeckého, Dolní Jiřetín (1919)

Děkujeme tímto srdečně všem, kdož se pohřbu našeho syna súčastnili a nás v zármutku touto účastí svojí potěšili.“

František Čadek, Hořany (1919)

„Všem, kdož se zúčastnili pohřbu našeho syna Rudolfa a kdož jakýmkoliv způsobem snažili se dáti nám účast svoji najevo, tímto vyslovujeme srdečné díky. 22.června 1919.“

rodina Malypetrova, Lom (1919)

„Děkujeme tímto pěveckému kroužku v Lomu a všem přátelům a známým, kteří na poslední cestě doprovodili našeho syna Jaroslava a tím soustrast nám projevili.“

rodina Vitovcová, Konobrž (1919)

„Podepsaný vzdává tímto srdečné díky odborové organisaci českých socialistů na poskytnutou mu podporu v obnosu 50 K.“

František Huml, Dolní Litvínov (1919)

„Poděkování. Všem kamarádům, kteří mne v mé nemoci podpořili a ku sbírce v obnosu 56 K dne 6.července t.r. při členské schůzi přispěli, tímto srdečně děkuji.“

L. Neuraiter (1919)

„Ctěnému obecenstvu, které nám projevilo jakýmkoliv způsobem soustrast nad ztrátou naší manželky a matky, na poslední cestě ji doprovodili, srdečně tímto děkujeme. Týtéž díky platí pěvecko-hudebnímu spolku „Slavík-Lidumil“.

Václav Roztočil, Záluží u Mostu (1919)

„Všem účastníkům pohřbu naší drahé dcery, kteří jakýmkoliv způsobem snažili se bol náš zmírniti, vzdáváme tímto srdečný dík. Dík všemu obyvatelstvu Lipětína a Dolního Litvínova za obnos 261,80 K a panu doktorovi z továrny Pickovi za obnos 50 K.“

rodina Vránova, Dolní Litvínov (1919)

„Děkuji tímto osazenstvu dolu Nelson III za peněžitou podporu v dlouhé mé nemoci mi poskytnutou v obnosu 383,80 K.“

Antonín Albrecht, Duchcov (1919)

„Děkuji všem členům místních spolků za podporu 73 K.“

J. Kostřáb, Břežánky (1919)

„Všem přátelům a organisacím socialistickým vzdáváme srdečný dík za doprovod na poslední cestě našeho milovaného otce Aloise Bělky. Pensistům platí náš dík za podporu v obnosu 50 K.“

rodina Bělkova, Chudeřín (1919)

„Podepsaný manželé děkují tímto všem přátelům a příznivcům za blahopřejné projevy u příležitosti jejich občanského sňatku dne 2.7.1919. Zvláště dík patří členům trojlístku A. Fiedlerovi a A. Hoblíkovi za darované vysvědčení odstouplému členu.“

Josef a Pavlína Krepelovi, Hostomice (1919)

„Při bezvěrecké schůzi místní skupiny vybráno bylo členstvem 50 K 50 h, jenž mně byly odevzdány ve prospěch odevzdány mé rodiny. Skupině děkuji tímto za podporu mně udělenou.“

Otilie Bardounová, Duchcov (1919)

„Ctěnému sdružení československých horníků, zpěváckému kroužku a všem, kteří jakýmkoliv způsobem soustrast nad ztrátou našeho milovaného syna Aloise nám projevili, tímto srdečně děkujeme.“

otec Sklenička, Souš (1919)

„Vzdáváme tímto srdečné díky všem přátelům a známým, kteří doprovodili našeho syna Emilia k poslednímu odpočinku, najmě hudbě p. Marečka. 13.7.1919.“

rodina Veittova, Lom (1919)

„Všem, kdož jakýmkoliv způsobem hleděli zmírniti náš bol, nad ztrátou naší milované dcerušky a místní družině invalidů za udělenou mě podporu 50 K, vzdávám tímto srdečné dík.“

invalida Josef Švec, Záluží u Mostu (1919)

„Srdečně tímto děkuji organisaci v Konobrži za udělenou mi podporu v mé dlouho trvající nemoci v obnosu 40 K.“

Antonín Zmolek, Braňany (1919)

„Alois Klátil a Anna Valínová oznamují tímto, že vstoupili dne 22.VII. v občanský sňatek u politické správy v Duchcově.“

Alois Klátil a Anna Valínová, Hostomice (1919)

„Vzdávám tímto nejvřelejší díky všem účastníkům Husovy oslavy v Ledvicích za sbírku, občanu Vocílkou a Váňou v můj prospěch podniknutou, která vynesla 447 korun.“

válečný invalida Josef Valevík, Ledvice (1919)

„Děkujeme co nejsrdečněji všem, kdož moji nezapomenutelnou manželku a matku k věčnému spánku doprovodili. Vzdáváme srdečný dík zvláště všem spolkům a přátelům, kteří jakýmkoliv způsobem náš bol zmírniti se snažili.“

manžel František Bureš, Komořany (1919)

„Všem, kteří jakýmkoliv způsobem hleděli zmírniti můj a nás všech bol nad ztrátou našeho muže a otce, Josefa Ševce, zvláště místní družině „Válečných invalidů“ za udělenou mě podporu 100 K, pěveckému kroužku „Slavík-Lidumil“ za zapění smutečních písní, dále odborovým a politickým organisacím Českých socialistů za udělení 50 K, Českému vojenskému velitelství v Mostě za vyslání čestné stráže, dále všem, kteří doprovodili našeho tatíčka ku poslednímu odpočinku, naše nejsrdečnější díky.“

Marie Ševcová, Záluží u Mostu (1919)

„Osazenstvu dolu „Minerva“ u Růžodolu za doprovod mého milého manžela Václavy Byny k poslednímu odpočinku a za peněžní sbírku v můj prospěch provedenou v obnosu 287,30 K, vzdávám srdečné díky.“

Antonie Bynová, Chudeřín (1919)

„Děkuji tímto členům československých horníků za poskytnutou mi podporu v zoufalé tísni v obnosu 247,60 K.“

vdova Marie Nová, Souš (1919)

„Rodina Plchova vzdává nejsrdečnější díky všem, kdož doprovodili jejího syna Karla k věčnému odpočinku. 4.srpna 1919.“

rodina Plchova, Dolní Jiřetín (1919)

„Tímto vzdáváme srdečné díky všem, kdož našeho milovaného bratra na poslední cestě doprovodili, zvláště místnímu zpěváckému kroužku.“

rodina Maršíkova, Lom (1919)

„Osazenstvu dolu „Pavel II“ za sbírku pro mne učiněnou v obnosu 325,68 K, odbočce sdružení horníků českých socialistů za podporu 100 Kč a za doprovod mého manžela na poslední cestě všem súčastněným, vzdávám tímto srdečné díky.“

M. Paterová (1919)

„Srdečné díky odbočce Sdružení horníků československých socialistů v Chudeříně za poskytnutou nám podporu v obnosu 100 Kč.“

rodina Býnova, Chudeřín (1919)

„Dne 26.července přišel na dole „Saxonia“ o život můj manžel J. Šlaj. Za sbírku v můj prospěch učiněnou v obnosu 591,04 Kč vzdávám tímto všem dárcům, panu Janskému za dar 35 Kč srdečné díky.“

Josefa Šlajsová, Ervenice (1919)

„Děkujeme co nejsrdečněji, kdož naši drahou zesnulou matku k věčnému spánku doprovodili. Děkujeme zvláště bezvěreckému zpěváckému sboru z Lomu, za řízení Václava Vrátného, bezvěrcům libkovickým a všem, kdož nás podpořili a kteří jakýmkoliv způsobem náš bol zmírniti se snažili.“

syn Josef Sedlmajer, Libkovice (1919)

„Jménem všech pozůstalých po bratru Adolfu Řezáčovu vzdáváme všem účastníkům z Nové Vsi a Hrdlovky srdečné dík za poslední doprovod.“

rodina Řezáčova, Nová Ves – Hrdlovka (1919)

„Vzdávám tímto srdečné díky osazenstvu na odkrývce firmy Berndt v Komořanech za podporu, poskytnutou následkem úrazu mé dceři v obnosu 160 K.“

František Stumpf, Dřínov (1919)

„Všem, kdož jakýmkoliv způsobem hleděli zmírniti můj bol nad ztrátou mého muže a otce dvou dítek Josefa Gresla, zvlášť pěveckému kroužku „Slavík-Lidumil“ za zapění pohřebních písní, dále odborové i politické organizaci českých socialistů a tělocvičné jednotě Sokol za doprovod k poslednímu odpočinku a za sbírku ve prospěch sirotků na hřbitově provedenou, která vynesla slušný obnos 1000 K, vzdávám svůj nejhlubší srdečný dík.“

Marie Greslová, Záluží u Mostu (1919)

„Oznamujeme všem přátelům a známým, že naše jediné štěstí a radost, náš syn Jenda Václavek, legionář československé armády v Rusku, dne 6.září 1918 u Jekatěrinburku hrdinsky padl v boji za naši republiku ve stáří 20 let. Budiž ti cizí země lehká, hochu milý!“

Čeněk a Růžena Václavkovi, Háj u Duchcova (1919)

„Všem přátelům a známým, kteří našeho milovaného syna a bratra Karla Plocha na poslední cestě k hrobu doprovodili a bol náš zmírniti se snažili, vzdáváme tímto naše nejsrdečnější díky. Zvláště děkujeme spolku vojenských invalidů v Dolním Jiřetíně za darovanou nám podporu. Též horníkům v kroji státního dolu č.V v Čouši, kteří položili věnec na rakev zesnulého, srdečně děkujeme.“

rodina Plochova, Dolní Jiřetín (1919)

„Srdečný dík do Ervenic všem, kdož našeho milého syna na poslední cestě doprovodili, dělnické tělocvičné jednotě za dar 100 K, za sbírku v obnosu 300 K, panu Bohuslavovi za 100 K a hudebníkům za bezplatné účinkování vzdává“

rodina Matýskova, Ervenice (1919)

„Osazenstvu dolu „Baggra“ v Ervenicích za sbírku pro mne učiněnou v obnosu K 146,90 vzdávám tímto srdečné díky.“

František Solnař, Ervenice (1919)

„Děkujeme co nejsrdečněji všem, kteří naši milé dceři a sestře Andulce Jungmanové v její dlouhé nemoci přispěli prokázanou útěchou a různými dary. Srdečně děkujeme sboru Pěvecko divadelního spolku „Tyl“ za zpěv a za dar 50 K, celému sboru Sokolů za doprovod a dar 50 K, V. Janskému a celému hudebnímu sboru za doprovod, dále co nejsrdečněji děkujeme hojně súčastněným družičkám za jich dar a květiny, jakož i všem, kdož nás jakýmkoliv způsobem podpořili a náš bol zmírniti se snažili.“

za rodinu František Pecháček, Ervenice (1919)

„Všem, kteří mého drahého manžela Rudolfa Kaisra a jeho poslední pouti doprovodili, zvláště zpěváckému sboru „Slavík-Lidumil“ a třebušickému Sokolu, vzdávám úpřimný dík.“

Albína Kaiserová, Třebušice (1919)

„Děkujeme tímto všem, kdož doprovodili na poslední cestě ku hrobu našeho milého manžela, otce a bratra Františka Šmause.“

rodina Šmausova (1919)

„Všem, kdož jakýmkoliv způsobem hleděli zmírniti náš bol nad ztrátou našeho muže a syna, Františka Zelenky, za doprovod zdejší organisaci a za provedenou sbírku v obnosu 288 Kč vzdáváme tuto srdečné dík.“

Václava a Růžena Zelenkovi, Osek (1919)

„Děkujeme tímto všem, kdož se pohřbu našeho milovaného syna súčastnili a nám takto soustrast projeviti se snažili. Co nejvřeleji pak děkujeme spolku českoslovanské mládeže „Rozkvět“, který veškeré výlohy pohřbu hradil a ještě sbírku mezi sebou odevzdali nám slušný obnos. ještě jednou díky, mládeži, která jsi tvého druha tak milovala.“

rodina Havelkova, Lom (1919)

„Provisní horník J. Moravec ve Kšelícj u Českého Brodu, děkuje tímto srdečně za podporu mu udělenou. Sbírka na dole „herkules“ v Záluží vynesla 239,60 K a od přátel z Chudeřína 62 K.“

J. Moravec, Český Brod (1919)

„Ústřednímu spojení odkrývek v Duchcově vzdávám tímto srdečný dík za podporu mně v nemoci udělenou prostřednictvím důvěrníka J. Černého od bagru Kressa sp. v Chotějovicích v obnosu 100 Kč.“

Jindřich Smil, Hostomice (1919)

„Odborové organisaci horníků v Čouši za poskytnutou podporu v mé nemoci v obnosu 100 Kč, vzdávám tímto srdečné díky.“

Karel Douda, Souš (1919)

„Všem přátelům a známým, kteří nám jakýmkoliv způsobem projevili soustrast nad ztrátou naší milé ženy, matky, dcery a sestry Boženy Kendíkové. Zvláště místním českým spolkům, hudbě bratra Františka Lukáše za doprovod ku hrobu a ctěnému pěveckému sboru za přednesenou píseň, bratru Františku Kebzovi za přednesenou řeč nad hrobem. Všem platíž náš upřimný dík a všem voláme z hloubi srdce – Na Zdar! Truchlící pozůstalí.“

rodina Kendíkova (1919)

„Děkuji tímto za podporu v mé nemoci mi udělenou od Sdružení volných myslitelů v Duchcově v obnosu 51 K, od bývalých spoludělníků firmy Vichr 52,20 K a od politické organisace československých socialistů v Duchcově, osazenstvu dolu „Františka“ za sbírku 142,50 K.“

Josef Bardoun, Duchcov (1919)

„Vracejíce se od hrobu našeho nezapomenutelného manžela Antonína Černého, nadkopače na dole „Barbora“, vyslovujeme všem zúčastněným, kteří nám jakýmkoliv způsobem svoji soustrast projevili, na tomto místě srdečné díky.“

rodina Černých, 17. listopadu 1919 (Jeníkov)

„Všem, kdož se pohřbu našeho milého syna Josefa Kintra zúčastnili a tak účastí svojí nám projevili, tímto srdečně děkujeme.“

rodina Kitnerova, Duchchov (1919)

„Odborovému sdružení horníků v Košťanech děkuji tímto za udělenou mi podporu 60 korun, následkem nemoci úrazem přivoděné.“

Rudolf Trojan, Košťany (1919)

„Vzdávám tímto odbočce horníků v Kamenných Žehrovicích srdečný dík za udělenou podporu a bratru Loudovi za zřeknutí se jí v můj prospěch.“

Vojtěch Černucký, Kamenné Žehrovice (1919)

 

Podepsaní pozůstalí děkují tímto za sbírku, provedenou při pohřbu mého manžela a otce Josef Zetka, provedenou dne 27.června 1926 a za sbírku na dole Anna v Souši.“

Anna Zetková a dítky, Souš (1926)