ŠKOLSKÁ STÁVKA A KRÁSNÉ BŘEZNO (1908)

Z Krásného Března obdrželi jsme prohlášení rodičů z tábora federalistických socialistů (anarchistů). Prohlašují, že neuznávají zástupce Krásného Března, kteří chodí jménem českých rodičů do školských konferencí, neboť nebyli voleni ze štředu českých rodičů, kteří dítky do české školy posílají. Delegáti ponechávají si veškerá usnesení pro sebe, s rodiči nic nesdělují; dle toho školská slávka dopadla. Nestane-li se náprava, odvodí podepsaní z toho důsledky.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“

ZPRÁVA O KONFISKACI ČASOPISU VOLNÉ LISTY ZA KROPOTKINŮV ČLÁNEK

„Volné Listy“, český list anarchistický v New Yorku byly poznovu konfiskovány. A sice pro Kropotkinův referát o výhrůžném chování se nezaměstnaných v Londýně, referát, který by možná i v Rakousku prošel censurou. Jak se zdá, nastává všeobecná reakce, zjev výmluvný, neboť děje se ze strachu bezpochyby oprávněného a ze svědomí více než špatného.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

PERZEKUCE ANARCHISTŮ NA LIBERECKU (1908)

Státní zástupitelství v Mladé Boleslavi zavedlo prostřednictvím krajského soudu v Liberci vyšetřováni proti byválemu vydavateli „Proletáře «, Aloisi Plichtovi a proti jeho nynějšímu redaktoru, Antonínu Rejhovi, pro schvalováni nezákonných činů tiskem, jehož se pry dopustili uveřejněním článků o přímé akci.

Kamarádi A. Ponocný a V. Lebeda jsou vyšetřování krajským soudem v Liberci pro nošení a rozšiřování antimilitaristických odznaků.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VELKÁ PROTIMILITARISTICKÁ DEMONSTRACE V MLADÉ BOLESLAVI 2.12 1908

Velká protimilitaristická demonstrace konala se 2. prosince 1908 v Mladé Boleslavi při odjezdu vojáků 36. pěšího pluku. K vojákům bylo mluveno a na obou stranách došlo k hlučným projevům, jichž obsah nelze reprodukovat. Jeden důstojník raněn byl kamenem do hlavy. Ostatní pokusili se vytáhnout revolvery, ale byli nuceni odejíti. Přítomní četníci chovali se dle pasivně a teprve, když mezi vojáky ve vlaku a demonstranty vsunuty byly nákladní vozy, počali četníci dav pomalu a velmi šetrně zatlačovat. Demonstrnce asi půldruhé hodiny.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

ŠIKANA KOLPORTÉRŮ ANARCHISTICKÝCH ČASOPISŮ V LOMU U MOSTU (1908)

V neděli dne 29. listopadu 1908 zatčen zde kamarád Novák, kolportér „Hornických Listů“ četnickým strážmistrem Králem. Po výslechu však propuštěn. Tento nezdařilý atentát rozlobil pana strážmistra do té míry, že odhodlal se zatknout o hodinu později starého kozáka – kolportéra „Zádruhy“ Matěje Kalinu. Zde však padla kosa na kámen. Jan Král se vši energií žádal na Kalinovi seznam abonentů, což však mu bylo taktéž energicky odepřeno. Však za to jej Kalina žádal, má-li chuti, by chodil s nim kolportovat a tak se přesvědčil, že „Zádruhu“ nenabízí nýbrž doručuje. Tato nabídka valně se nelíbila panu Královi a proto raději odtáhnul s dlouhým nosem.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

PŘEDNÁŠKA ANARCHISTŮ O VÝCHOVĚ MLÁDEŽE V MLADÉ BOLESLAVI 22.10. 1908

Zdejší spolek „Svornost“ v Mladé Boleslavi svolal na den 22.října 1908 veřejnou přednášku „O výchově mládeže“. Vzdor dosti čilé agitaci, jenž provedena, nebyla schůze tak navštívena, jak k důležitosti programu bylo lze očekávat. A příčina toho? Křesťanští socialisté a sociální demokraté. Tyto dvě hlízy podnikají pravé dílo zhouby pro sociální výchovu nejen svých příslušníků, ale i mezi indiferencí. Nestačí jim dnes, že izolují své členstvo ode všech druhých politických stran, nýbrž dovedou jak praví c. k. policisté rozestavili stráže, jež mají za povinnost znemožnit návštěvu schůze jim nemilé. Bojí se snad tito demagogové o své dobré ovečky? Však vzdor této protiagitaci byla schůze slušně navštívena a referát přijal všemi shromážděnými s plným uspokojením. Taktéž doslov obč. Váši Velimskéko věcně dotvrdil naznačený směr výchovy odporučovaný referentem Antonínem Řehořem. Doufáme, že pravda vítězící dnes na všech stranách i na Boleslavsku prorazí si cesty, vzdor všem reakcionářům a politických tichošlápků.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

DOPIS VĚZNĚNÉHO ANTIMILITARISTY VÁCLAVA HRABĚTE (1908)

Václav Hrabě, nováček, který odepřel vojenskou povinnost, píše svému příteli z tridentského vězení:

„Jak jsem Ti již doma říkal, že zbraně za žádných okolností se nedotknu, také jsem dne 12. října 1908 tuto odmítl. Hned jsem byl vsazen do žaláře a 16. října 1908 pod ochranou dvou vojínů s nasazenými bodáky do Tridentu dopraven. Mají asi o mne starost, abych se neztratil. Jsem zavřen v jedné světnici ještě s jinými 14 vojíny ode všech rakouských národností. Jinak se mi tu ani nestýská, ale jsem mrzut, že nevím ještě, jaký trest mně za poslední čin vyměřen bude. Naše domácnost vyhlíží asi takto: Předně, aby nás žádný neukradl, jsme zavřeni na tři zámky; místnosti zřízeny jsou velmi elegantně: máme pokoj, jídelnu, ložnici a záchod v jedné místnosti. To Ti snad stačí, abys si mohl udělati představu . Strava se dostane, tak co nám schází?“

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

1.PROSINCE 1908 VŠEOBECNÁ STÁVKA ŠKOLSKÁ PO CELÉM SEVERU!

Stávka potrvá tak dlouho, dokud úřady nedostojí zákonným svým povinnostem!

K zahájení stávky byl úmyslně určen poslední den před 60tiletým panovnickým jubileem, které dle přání císařova se má slaviti ve znamení hesla „Vše pro dítě“, aby tak bylo demonstrováno jak plní vůli panovníkovu rakouské úřady pokud se jedná o dítě české.

Stávkou 15.000 českých školních dětí, pro něž se nemohou dovolati rodiče řádného vyučování v mateřském jazyku ve vlastní zemi, je činem, o kterém bude musiti mluvit celý svět, činem, který český dělník vykřikne do celého světa, že školské poměry v Rakousku jsou kulturním skandálem!

Znajíce dobře bojovnou a neochvějnou povahu českého lidu na severu, jsme přesvědčení, že u snesení v neděli učiněné, bude také se vší důsledností provedeno, že nenajdou se na severu čeští rodiče, kteří by se nesúčastnili velikého toho boje, jenž se zahajuje ve prospěch jejich dětí.

Cíl zápasu, jenž se rozpoutá v údolí pod Krušnými horami je velikého kulturního významu a ceny, je společný všem českým lidem bez rozdílu stran, přesvědčení a stavů, a proto všichni se postaví odhodlaně do řad jeho bojovníků.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

ZPRÁVA Z PŘEDNÁŠKY ANARCHISTŮ VE VARNSDORFU NA TÉMA ŽENA A VÝCHOVA 15.11. 1908

Varnsdorf. V neděli dne 15.listopadu 1908 uspořádala se zde veřejná přednáška: Žena a výchova. Přednášel kamarád Antonín Řehoř, jehož vývody a naznačení směru výchovy přijaty všemi přítomnými a zvláště ženami s úplným souhlasem. To však nevadilo sociálním demokratům schůzi přítomným, by nevnesli do této imposantní schůze svůj věčně známý zvyk: Rozbiti vše, co není sociálně demokratické, za každou cenu. Známý politický machr, Faltýn, také se snažil ze všech sil o rozbití této schůze. Ač sám musel doznat, že přednáška byla věcná, přece jen jako sociální demokrat pokusil se přes protesty všech přítomných o rozbití schůze. To, že přednášející byl anarchista a ne sociální demokrat, rozrušilo jej do té míry, že v návalu rozhořčení užil i nepěkných, hrubých výrazů. Logická odpověď referentova pohnula všechny přítomné i sociální demokraty k příkrému odsouzení šovinisty Faltýna. Odsouzení toto rozrušilo jej do té míry, že počal řváti tur a tu předsedajícímu zbývaly jen dvě věci: Bud‘ Faltýna vyhodit neb ukončit schůzi. Dík své inteligenci užil raději druhého způsobu a tím tato schůze ukončena a sociální demokraté mají o jeden vavřín hrubosti více.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

ZPRÁVA O STÁVCE NA DOLE PAVEL V LOMU ZORGANIZOVANA ANARCHISTY A PODLÁ ZRADA SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ 5.11. 1908

Jako na jiných šachtách oznámili i na šachtě Pavel 5. listopadu 1908 delegáti a anarchisté Wolf, Šefl a Václav Draxl mužstvu, že bylo usneseno, aby se zastavila práce na 24 hodin na znamení protestu proti násilnostem německých nacionálů, páchaných na Češích, a žádali mužstvo, aby o věci rozhodlo. Mužstvo zastavilo do jednoho práci. Správě dolů jsou řečení delegáti nepohodlní a ráda by se jich zbavila. K tomu jí chtěli pomoci sociální demokraté, kteří žalovali, že delegáti Wolf, Šefl a Draxl je poslali domů a žádali, aby jim prozahálenou šichtu zaplatili nebo byli propuštěni. Správec této mrzké žádosti ovšem vyhověl a dal všem jmenovaným na 14 dní výpověď. Ale již den po té bylo však všem 3 delegátům oznámeno, že se jejich výpověď odvolává, poněvadž prý si centrální ředitelstvo nepřeje, aby byli delegáti hromadně propouštěni. Taková je činnost sociálních demokratů. Ve veřejností se chvástají, že jsou ochránci českých menšin, ve skutečnosti se však propůjčují k nejhanebnějším a nejpodlejším manévrům, aby české lidi, vlastní své spoludělníky ničili.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

důl Pavel I