ZPRÁVA Z KONFERENCE ČESKÝCH ANARCHISTICKÝCH SKUPIN A ZALOŽENÍ ČESKÉ ANARCHISTICKÉ FEDERACE V AMERICE

Významným milníkem českého anarchismu v USA byla konference českých anarchistických skupin, na které bylo usneseno po dřívějších debatách založení České anarchistické federace v Americe, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 1.června 1912. Na konferenci byly schváleny stanovy federace a federačním publikačním orgánem stanoveny „Volné listy“.

Z časopisu „Volné listy“ se o samotné konferenci dozvídáme: „Po ukončené revizi „Pravidel ČAF v Americe“ kamarád Josef Mueller vyzývá by se jmenovali funkcionáři federační. Kamarád Václav Rejsek navrhuje, aby tajemnictví federace bylo předáno kamarádům na západě, jmenovitě do Kipling v Ohio, proto, že kamarádi v New Yorku jsou přílišně zaměstnáni řízením a výpravou listu. Kamarád František Lefner připojuje se k tomuto návrhu a podotýká, že západní kamarádi mají pro tento úkol více zdatností, anto se ve federaci jimi založené stali praktickými. Kamarád A. Emr poukazuje však na to, že by nebylo praktické odloučiti tajemninctví federace od federačního orgánu. Kamarád J. Nastoupil navrhuje aby tajemnictví bylo dáno kamarádům do West Hoboken ve státě New Yorku, kdež styk s vydavatelstvem a redakcí orgánu, pro nepatrnou vzálenost je možným. Kamarád A. Emr odmítá za kamarády W.Hobokenské a odůvodňuje tím, že schopní kamarádi, jsou přílišně zaměstnáni prací výchovnou a místní agitací. Zároveň navrhuje aby tajemnictvím byl pověřen někdo ue starších kamarádů, mající v dělnickém hnutí rozhled. Kamarád Karel Weis dává návrh, aby kamarád J. Mueller převzal tajemnictví. Kamarád Mueller odůvodňuje nemožnost přijati, jsa přetížen prací administrační „Volných Listů“ a funkcemi v hnutí odborovém. Kamarád A. Emr dává návrh na kamaráda J. Nastoupila, který úřad tajemníka federačního přijal. Po kratší debatě, která se rozbředla o stanovení federačního pokladníka a důvěrníka došlo se k dohodě a stanovení následovní: Federačním pokladníkem Antonín Emr, tajemníkem Josef Nastoupil a důvěrníky: J. Mueller, František Lefner a Bedřich Bryscejn.

K závěru konference promluvili ještě následující kamarádi: Kamarád Florián Vajda promluvil asi následovně: „Kamarádi! Zdá se mi záhodno upozorniti, aby v povšechné agitaci, jakož i ve styku s lidmi indiferentními, nebylo stále opakováno jsem anarchista. Mnohý se za různých okolností chvástá: „Jsem anarchista“ – ač idee anarchismu nezná nebo nechápe. Mnohý má za to, že hodně dsné vystupování je anarchismus, ač právě opak musí býti charakteristikou stoupenců anarchismu. Sebevědomost, ráznost a slušnost. Snažme se v drobné agitaci, využíce všech příležitostí, učinit pochopitelno těm, kdo věděti chtí. Že naše snažení, směřuje ku zbudování volné společnosti, tj. Společnosti bez násilné vlády, kde každý jedinec nelezne plnou svobodu, kde uplatní se dle své vůle a schopnosti. Dospějeme-li tak daleko, tu teprve budeme anarchisty, tj. Lidmi svobodnými. Dnes jsme dosud námezdními otroky vydání libovůli kapitalistů, soudců a policie. Nuže proti tomuto násilí vedeme boj a proto se sdružujeme, abychom spojenými silami se vymanili z pordučí kapitálu!

Kamarád Václav Rejsek, poukazuje na zpátečnické snahy amerických zakonodárců, na brutalitu policie proti dělnickým schůzím a stávkářům. Poukazuje na snahu kapitalistických novinářů, soudců a jiných politikářů, kteří se snaží uplatniti názor, že anarchisté jsou zločinci. Proto jest naší úlohou abychom veřejnost o mravní a humánní ceně idejí anarchistických přesvědčili. Poukazuje jak nedostatečný je nám tisk pro agitaci, jak nutný se jeví aby náš list, alespoň týdně vycházel. Doufá, že založená federace, soustavnou agitací, v krátké době týdenní vydání listu umožní.

Kamarád Eduard Milý, pouzkazuje na těžké zápasy a obětě, jež bylo anarchistickému hnutí v USA podstoupit. Pronásledování nejen, že trvá, nýbrž stává se ještě rafinovanější. Kapitál, který zde reprezentuje vládu označuje anarchisty jako zločince a dělnictvo, které je pro svoji existenci nuceno zahájit boj stávkou, nazve anarchisty a štve naň policii a milici. Dospělo to již tak daleko, že hlásicím se k anarchismu, hrozí se vypovězením ze země. Avšak kapitál zardousením našich kamarádů v Chicagu, nezardousil idee, ty jsou vzdor všemu na postupu.

Kamarád Josef Mueller dává návrh, aby federace dnem 1. června 1912 zahájila činnost. Návrh podporován a přijat. Tajemník poukázán, skupiny, spolky a marády, ku přihlášení pozvati, což touto cestou činím. Tímto konference skončena s provoláním „Na zdar!“. J. Nastoupil, zapisovatel.

Anarchistický časopis „Volné listy“ č. 10 v New Yorku, 18. května 1912

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ DĚLNICKÉ OMLADINY V ST. LOUIS 10.1.1895

St. Louis, 22. ledna 1895.

Ctěná redakce Dělnických Listů. Žádám za uveřejnění tohoto dopisu. Po dlouhém odpočinku a lhostejnosti našich některých soudruhů dělnické hnutí se opět poněkud vzpružilo. Již několikráte někteří soudruzi se o to zasazovali, by opět k životu přivedli Dělnický Spolek, což se přec jednou stalo skutkem.

Dne 10. ledna 1895 sešlo se několik soudruhů, by se poradili jak a pod jakým jménem spolek založiti. Po různých náhledech uzavřeno, by nový tento spolek se jmenoval Dělnická Omladina v St. Louis, Mo, což jednohlasně přijato. Za orgán spolku mají býti Dělnické Listy.

Za zapisovatele zvolen byl B. Krása jednohlasně. Dále uzavřeno, by předseda volen byl v každé schůzi. Na to 11 soudruhů přihlásilo se k Dělnické Omladině. Dále uzavřeno, by vstupné a poplatek prozatím nebyl žádný. Výlohy mají býti kryty z dobrovolných příspěvků. Pak byl zvolen dvoučlenný výbor, který se má postarati o místnost pro odbývání schůzí. Na výbor zvolen soudruh A. Vlček a J. Zima. Na to byla schůze ukončena.

Příští schůze byla dne 20. ledna 1895. V této schůzi hlavně jednáno bylo ohledně předplacení různých časopisů z Čech a druhé ohledně oslavení Pařížské komuny. Ohledně časopisů ponecháno na pozdější dobu. Ohledně komuny uzavřeno, by se pořádala a sice v měsíci březnu. Dále jednáno, zda by nebylo možno získati řečníka na onen den z jiného města. Jelikož jednatel D. L oznamuje, že hodlá agitační výbor v New Yorku vyslat agitátora po Americe v čase komuny, uzavřeno, by jednatel D. L. v té věci se domluvil s agitačním výborem. Na to podal výbor zprávu ohledně místnosti, totiž že získali místnost T. J. Sokol a sice druhou a čtvrtou neděli odpoledne a to zdarma. Pakli by se schůze odbývaly večer, za poplatek $1. Zpráva tato přijata a uzavřeno, by prozatím, se schůze odbývaly druhou a čtvrtou neděli v měsíci ve 2 hodiny odpoledne. Na to jednatel D. L. pobádá soudruhy, by hleděli agitovat ve prospěch dělnického tisku.

Nuže soudruzi, přičiňme se o rozšíření „Dělnické Omladiny,“ nenechme nyní padnout to, co mnohokrát již stávalo. Zanechme všelijaké domýšlivosti a honění se za politickým švindlem, ale pracujme společně k jednomu cíli a to jest sociální revoluce.

Na zdar!

A. H.

Adresář spolků Mezinárodní dělnické jednoty (1893-1898)

AGITAČNÍ VÝBOR MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY V NEW YORKU

 • Federace všech českých dělnických skupin v USA
 • odbývala své pravidelné schůze každou 2. neděli v měsíci v ulici č. 525 E. 5, v  New Yorku.
 • Veškeré dopisy a peníze zasálány na tajemníka Ludvíka Cimlera, 1088 1. Ave. New York.

AGITAČNÍ VÝBOR ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU Č.1 V CHICAGU

 • podpůrný agitační výbor mezinárodní dělnické jednoty pro ,,Dělnické Listy“
 • odbýval své schůze dle agitační potřeby
 • Veškeré dopisy týkající adresovány: Vojtěch Čada, 319 W. 18. Street, Chicago, 111.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V EDWARDSVILLE

 • odbýval schůze 1. neděli v měsíci.
 • Veškeré dopisy zasílány na adresu: A. B. Slosser, Glen Carbon, Box 81 Madison Co., Ill

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „ŠUMAVSKÉ POHOŘÍ“ V BOUND BROOK

 • odbývá své schůze 1. a 3. neděli v měsíci u člena Jana Novotného.
 • Veškeré dopisy adresovány buďtež na: Josef Křesl, Bound Brook, Box 246 New Jersey

ZÁBAVNÝ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V NEFFS

 • odbýval své schůze každou 1. a 3. neděli v měsíci o 1 hodinu odpolední u člena Aloise Šaňka.
 • Dopisy zasílány na tajemníka Ludvíka Karnosche, P. O. Steel, Bellmont Co.,Ohio

SPOLEK POKROČILÝCH DĚLNÍKŮ – ARBEITERBUND V NEW BEDFORD

 • odbývá své schůze každou 1. a 8. neděli v měsíci.
 • Dopisy zasílány buďtež na adresu: John Kuthan, 14 Fultoa Court, New Bedford, Mass

ČESKO-SLOVANSKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V NEWARK

 • odbýval své řádné schůze 1. a 3. nedělí v měsíci v místnosti Fr. Wolenberga, 292, roh 15. Ave. a Bedford ul. v Newarku, N. J.
 • Tajemník spolku Václav Král, 8 Essex St.,
 • Knihovník Alois Lamberg. 380 Bank St
 • Knihy půjčují se každou neděli od 4 do 6 hodin odpoledne.
 • Tiskový výbor odbývá pravidelné schůze každý týden.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK Č.2 V NEW YORKU

 • odbýval své pravidelné schůze každý týden v pondělí večer, v místnosti, č.525 . E. 5. Str.
 • Tajemník Josef Křížek, 550 E. 16. ul. New York.

DĚLNICKÁ DRUŽINA POKROKU/ ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK FERDINAND LASSALLE V NEW YORKU

 • odbýval své pravidelné schůze každém první a třetí pondělí v měsíci v místnosti histince Josefa Pospíšila, č. 1408 Ave. A. v New Yorku.
 • Dopisy zasílány do spolkové místnosti.
 • V roce 1894 se spolek přejmenoval na Dělnickou družinu Pokroku v New Yorku

DRAMATICKÝ ODBOR „SVOBODA“ V NEW YORKU

 • odbývala schůze každé 1. pondělí v měsíci u člena A. Lašťovky, 405 E. 70. Str.,
 • jednatel And. Kopecký

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V CHICAGU Č.1

 • odbýval své řádné schůze každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci v 8 hodin večer v místnosti A. Bělskýho 612 18. ulice.
 • Veškeré dopisy zasílány na Leopolda Chumla 627 W. 18. ulice, Chi- cago, III.

ČESKÝ DĚLNICKÝ PĚVECKÝ SBOR V CHICAGU

 • odbýval své zpěvní cvičení každý pátek a řádné schůze každou poslední neděli v měsíci hostinci u A. Bělskýho, 612 18. ul.
 • Tajemník Josef B. Bílek čís. 398 Henry ul.
 • účetní Antonín Lupač, 259 Washburne Avenue, Chicago, III.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V CHICAGU Č.2

 • odbýval pravidelné schůze každou první a třetí neděli dopoledne o 10. hod. v síni Sokola Čechie č. 32-34 Emmaul.
 • Předseda Petr Tůma, pokladník Josef S. Hlíňák, jednatel Anton Držka.
 • Dopisy zasílány na P. Tůma 490 N. Ashlanď ave., Chieago,

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V COAL CITY

 • odbýval své schůze každou neděli v hostinci Huly
 • Tajemník J. Lord Coal City, Grundy Co.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ V CLEVELANDU

 • odbýval dvě schůze měsíčně, první neděli ve Slovanské Lípě na rohu Case Ave a Croton ul. ve 3 hodiny odpoledne, druhou schůzi 3. neděli v měsíci v místnosti F. J. Vachalce 1457 Central Ave.
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež na Eman Ungerman, 1680 Central Ave., Cleveland

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE WEST HOBOKEN

 • pořádal své řádné schůze každou 2. a 4. sobotu v měsíci v mítsnosti Edwarda Nepivody, roh Spring a Monastery ulice ve West Hoboken, kam byly také veškeré dopisy spolku zasílány.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE GRAND CROSSING

 • odbýval své schůze každou první a třetí sobotu v měsíci.
 • Veškeré dopisy zasílány na tajemníka Františka Křikavu Box 472 Grand Crossing.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „SVORNOST“ V DILLONVALE

 • odbýval své schůze každou 1. a 3. neděli v  měsíci.
 • Tajemník Josef Steffl P. O. B. 57 Dillonvale Jefferson Co. Ohio.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „POKROK“ V PASSAIC

 • odbýval své schůze každou 1. a 3. neděli v měsíci v hostinci Eduarda Levandovskýho 2nd St. Passaic N. J.
 • Veškeré dopisy zasílány na tajemníka Josefa Šimka c. of Levandovský Beer Saloon, 2d St, Passaic, N. J.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V BRAIDWOOD

 • odbýval své schůze každou první neděli v měsíci v hostinci p. Smolíka
 • Tajemník Antonín Švarc, Box 28, Braidwood

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „ROVNOST“ V BALTIMORE

 • spolek měl své sídlo v hostinci Josefa Klečky 1513 Ashland ave.
 • Tajemník Josef Pokorný 919 N. Bond Str.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V MOUNTS PLEASANT

 • odbýval své pravidelné schůze každou 2. a 4. neděli v měsíci.
 • Veškeré dopisy na spolek zasílány na adresu: Václav Chochola, B. 561 Mt. Pleasant Westmoreland Co. Pa.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE WOODVILLE

 • odbýval své schůze každou 4. neděli v měsíci
 • Veškeré dopisy týkající se záležitostí spolku zasílány na Františka Chouru, Box 43 Woodville, Allegheny Co. Pa.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK OSVĚTA V TOWN OF LAKE

 • předseda Alois Kasal, 4727 Loomis ul., tajemník Vojtěch Engelthaler 4723 Loomis ul.
 • Veškeré dopisy zasýlány buďtež na tajemníka V. Engelthaler, 4723 Loomis, Str., Town of Lake (1893)
 • odbýval své pravidelné schůze každou 2. a 4. neděli v měsíci o 9 hod. dopoledne v místnosti p. M. Roubíka, roh 48. a Cook Str.
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež na A. Kýp, č. 4645 Wood Street, Town of Lake Chicago (1894)

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V ALLEGHENY CITY

 • odbýval schůze v místnosti Jednoty českých spolků ve Vinial ulici každou první a třetí sobotu v měsíci v 8 hodin večer.
 • Dopisující tajemník František Lippert, 35 Herrman St.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V SAINT LOUIS

 • odbýval své schůze 1. a 3. čtvrtek v měsíci v Národní síni ČSPS. roh Dollman a Allem Ave.
 • tajemník A. Hájek, 2349 South lltb Street, St. Louis, Mo

ČTENÁŘSKÁ BESEDA VE WHEELING CREEK

 • odbývala své pravidelné schůze každou 1. a 3. neděli. V
 • dopisy zasílány na tajemníka Josefa Peška, Box 15 Drill, Bellmont Co., Ohio (1893)
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež na taj. M. Bernajdr, Box 81 Drill, Bellmont Co., Ohio (1894)

DĚLNICKÁ OMLADINA V NEW YORKU

 • založena 1894
 • odbývala své pravidelné schůze každé 1. a 3. pondělí v  měsíci, v místnosti Jana Celera. 529 E. 5. ul
 • Dopisy zasÍlány na tajemníka J. Kubíka 550 E. 16. Str. New York.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU

 • odbýval své pravidelné schůze každou druhou a čtvrtou neděli, dopoledne o 9 hodin v síni p. V. Zacha, roh Broadway a Dille Str.
 • Veškeré dopisy zasílány na tajemníka Karla Doležala, 114 roh Dille a Waren Str., Cleveland, O.

NEODVISLÁ MEZINÁRODNÍ OMLADINA V CHICAGU

 • založena roku 1894
 • odbývala své pravidelné schůze každou neděli o 9 hodin dopoledne v místnosti Aug. Marxa, 650 Blue Island Ave.
 • Veškeré dopisy zasýlány buďtež na adresu: V. Mirošovský W. 18. Str. Chicago.

SKUPINA „ROVNOPRÁVNOST“ V CHICAGU

 • založeno roku 1894
 • Veškeré dopisy zasílány na: Václav Rod, 697 W. 18. Str. Chicago.

DĚLNICKÁ SKUPINA VE WEST HOBOKEN

 • odbývala své pravidelné schůze 2 a 4 pondělí v měsíci míst. p. E. Nepivody 420 Spring str.
 • Veškeré dopisy zasílány buďtež do spolkové místnosti.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK VE WINFIELD

 • odbýval své pravidelné schůze 1. a 3 neděli v měsíci v 9. hodin dopoledne v místnosti Fr. Kohna. Worthington str. Logust Grove. Winfield
 • Protokolní tajemník Antonín Hospodář.
 • Dopisy zasílány na adressu ,,Čes. Děl. Vzděl. Spolek B. 131. Winfield.

DRAMATICKÁ JEDNOTA V NEW YORKU

 • odbývala schůze 2. a 4. sobotu u člena A. Lašťovky, 880 E. 71. Str.,
 • veškeré dopisy zasílány na A. Lašťovku.
 • Tajemník J. Hrdina, c. of. J. Březovský, 149 E. 4. St. New York.

DĚLNICKÁ OMLADINA V SAINT LOUIS

 • odbývala své schůze každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci vždy o druhé hodině odpolední v tělocvičně Sokola, roh 9. a Allen Ave.
 • Tajemník Alois Vlček, 1858 S. 13. str. St. LouisP

AGITAČNÍ VÝBOR MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY PRO STÁT OHIO

 • odbýval své schůze každou třetí neděli v měsíci v spolkové místnosti v Clevelandu
 • Veškeré dopisy zasílány na adresu: František Háka, 46 Quebec Str. Cleveland

SKUPINA „HVĚZDA SVOBODY“ VE FRANKLINĚ

 • odbývala schůze 1. a 3. sobotní večer v každém měsíci u soudruhů ve Franklině
 • Dopisy zasílány Jan Palata, P, O, B, 190, Nutley.

DĚLNICKÁ DRUŽINA POKROKU V NEW YORKU

 • odbývala své pravidelné schůze každé 1. a 3. úterý v měsíci večer, v místnosti Josefa Cerundy, 331 E. 71. Str. v New Yorku.
 • Dopisy zasílány buďtež do spolkové místnosti.

ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ BESEDA V BALTIMORE

 • odbývala své schůze 1. a 3. sobotu v měsíci u soudruha Ječnýho, roh Castle str. a Ashland A\e. 2028
 • veškeré dopisy buďtež zasílány do spolkové místnosti

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „CLEVELANDSKÁ OMLADINA“

 • odbývala své schůze každý druhý a poslední čtvrtek v měsíci.
 • Veškeré dopisy adresovány na: František Kohoutek, 600 Tod Str., Cleveland 

DĚLNICKÁ OMLADINA V SAINT LOUIS

 • odbývala své schůze každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci vždy o druhé hodině odpolední v tělocvičně Sokola, roh 9. a Allen Ave.
 • Tajemník Jakub Bednář 1811 S. 12, str. 8t. Louis.

ZÁBAVNÍ ODBOR ČESKÉ PEKAŘSKÉ UNIE V CLEVELANDU

 • Zábavní odbor české pekařské unie v  Clevelandu odbývá své schůze vždy první a třetí neděli v měsíci u p. M Trojana, roh Broadway a Dille str.
 • Dopisy zasílány budltež na tajemníka K. Kaše, 1136 Broadway, Cleveland, O.

DĚLNICKÁ SKUPINA „VOLNOST“ V NEW YORKU

 • Dělnická skupina ,,Volnost“ v New Yorku, odbývá své pravidelné schůze každou první a třetí sobotu v měsíci.
 • Dopisy týkající se spolku, zasílány na: Josef Belza 548w.50st.  

VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „BUDOUCNOST“ V CLEVELANDU

 • odbýval schůze každou 2 neděli v měsíci schůzi přednáškovou a 4 sobotu schůzi obchodní, v místnosti p. Rosennbauma roh Skiner a Hosmer ul, kam byly dopisy zasílány.
 • Tajemník spolku Jaroslav Fousek.

ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ BESEDA V BALTIMORE

 • odbývala své schůze 2. a 3. sobotu v měsíci v  místnosti p. J. Klečky 1513 Ashland ave.
 • Veškeré dopisy zasílány na J. Ječný 964 Washington str Baltimore

ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK „PROLETÁŘ“ V IRVIN

 • odbýval schůzi každou 1 neděli v měsíci v  místnosti neurčité.
 • Dopisy zaslati možno na známé soudruhy.

DRUŽINA NOVÉ DOBY V CHICAGU

 • odbývala schůze členů každou druhou neděli v měsíci.
 • Schůze veřejná s přednáškou každou čtvrtou neděli v měs., v místnosti A. Naglu 535 Blue Island ave.
 • Adresa pro dopisy: Josef Kočár 675 May Str. Chicago

ČESKO-DĚLNICKÁ OMLADINA V PASSAIC

 • odbývala své schůze každou 2 a 4 neděli v měsíci, v 9 hod. dopoledne v místnosti p. E. Levendovskýho 188, 2nd street.
 • Dopisy zasílány budtež do spolkové místnosti.

ČESKÝ DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK MARAT V MAYNARD

 • Dopisy adresovány na tajemníka Kr. Brada P. O. B 114 May- nard, Belmont Co. O.

SPOLEK VYŘEZÁVAČŮ Z PERLETĚ V NEW YORKU A OKOLÍ

 • odbýval své schůze v místnosti p. V. Hoffmana 324 E. 71. ul. každý první a třetí čtvrtek v měsíci.
 • Předseda Albert Adam 511 E. 70 St.
 • místopředseda František Vajda 1359 Ave. A,
 • protokolární tajemník Petr Teisler 447 E. 74. St.,
 • finanční tajemník Ludvík Cimler 1336 -1. Ave.
 • pokladník Jan Witků 323 E. 71 ul.,

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL V NEW YORKU

 • odbýval schůze třetí úterý v měsíci v  místnosti Národní Budovy v čísle 321-325 východní 73 ulice.
 • Starosta N. Koňas 426 východ. 73. ul.
 • Náměstek Josef Gregor 1381 Ave. A.
 • Protokolární tajemník August Kut 405 E. 74. Str.
 • Účetní Josef Hübner 400 vých. 73. ul.
 • Pokladník Antonín Franc 1372 – I. Ave
 • Náčelník Josef Košař 1379 Ave. A.

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL VE WINFIELD

 • odbývAL své schůze v místnosti br. Frank Kohna Worthington Str. Winfield L. I každou 1. a 3. sobotu v měsíci.
 • Dopisy zasílány na tajemníka Josefa Tichýho P. O. Box 131 Winfield Junction L. I.

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL VE WEST HOBOKEN

 • odbýval schůze 1. a 3. úterý v měsíci v Nepivodas Hudson County Labor Lyceum roh Spring a Monastery ulice.
 • Starosta Tomáš Texl 710 Elm ulici.
 • Náměstek Petr Odradovský 235 Spring ul.
 • Protokolní tajemník František Hrbek 516 Jefferson Place Union Hill N. J.
 • Účetní Václav Budín 710 Sip ulice.
 • Pokladník E. Nepivoda 420 Sprink ul
 • Náčelník Vilém Žampach 509 Germania ave Jersey City Heights N. J,
 • Domácí správce: M. Vaněček 509 Germania ave. Jersey City Heigc-s.

DĚLNICKÝ AMERICKÝ SOKOL V CHICAGU

 • odbýval schůze 1 a 3 úterý v měsíci v Národní síni, roh 18. ul. a Centre Ave
 • Tajemník Josef Bittner 79 W. 18 Pl.

ČESKO-DĚLNICKÝ SBOR SOKOL TYRŠ V SAINT LOUIS

 • odbýval pravidelné schůze 1 a 3 pondělí v měsíci, v 8 hod. večer, v Národní Síni Č. S. P. S. roh Allen a Dol- mann ul.
 • Starosta František Trnec starší
 • jednatel Václav Křížek 1890 S. 13. Str. St. Louis

VEŘEJNÉ ČÍTÁRNY ČESKÝCH DĚLNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH SPOLKŮ:

 • Chicago
 • New York
 • Cleveland
 • Mount Pleasan
 • Edwardsville
 • Allegheny City
 • Braidwood
 • Wheeling Creek
 • Newark
Fotografie rudého praporu užívaného českými anarchisty v Chicagu v 80. letech 19. století sdruženými v Českém odvětví mezinárodní tesařsko-truhlářské unie č. 2.