LETOŠNÍ SLAVNOSTI PAŘÍŽSKÉ KOMUNY (1896)

Pětadvacitileté jubileum sociální revoluce r. 1871 v Paříži, nabývá povzbuzujícího souhlasu ve všech místech zdejší republiky. Vzdělávací spolky připravují čilou agitací dobrou půdu, by komuna důstojně a demonstrativně oslavena. Clevelandské vzdělávací spolky Karel Havlíček Borovský a Jan Žižka uspořádají demonstranční slavnost komuny v neděli dne 22. března 1896 v místnosti M. Trojana roh Broadway a Dill. ul. Mimo jiné promluví též soudruh Václav Kudlata z New Yorku ku shromážděným a jako vždy, tak i letos přičiňme se, by komuna prospěla nám všem. Soudruzi z Dillonvale a Drill budou letos pořádati společnou komunu dne 20. března 1896, při kteréž slavnosti bude též mluviti Václav Kudlata z New. Yorku. Jest tudíž zapotřebí, by se soudruzi z vytčených míst co možná nejvíce přičinili, by památka tak důstojná potkala se se skutečným úspěchem. Z dopisů soudruhů z Baltimore taktéž vysvítá, že připravují se na vzpomínku velké revoluce Pařížské, při kteréžto příležitosti promluví soud. V. Kudlata z New Yorku. Všeobecný rozruch ve Spojených Státech se jeví, každý proletář vzpomíná všech nezapomenutelných dnů březnových, kdy proletáři pařížští — „Vive la Commune“ — provolávali, kdy Paříž neznala pánů ni otroků, kdy byla svou. Využitkujme tuto příhodnou dobu a doufejme pak, že ona opět povzbudí ku další činnosti i akci.

ROZVRH AGITAČNÍ CESTY VÁCLAVA KUDLATY (1896)

V pondělí dne 16. března 1896 navštíví Václav Kudlata slavnost „Pařížské komuny“ v Baltimore. Během následujícího týdne pak Allegheny City, v pátek dne 20. března 1896 společnou památku „komuny” v Drill a Dillonvilie a příležitostně v neděli dne 22. března 1896 slavnost „komuny” v Clevelandu. S revolučním pozdravem Tiskový výbor. Soudruzi v Newarku pořádají památku komuny v sobotu, dne 7. března 1897 v Zing’s Halle 7 Bedford str. . Soudruzi New Yorští a okolní učiní velmi dobře, když v hojném počtu slavnosť navštíví, by další základ ku vytrvalosti v agitaci soudruhů z Newarku se položil. O týden později, v sobotu dne 14. března 1896 demonstruje české dělnictvo New Yorské slaví důležitost komuny v ,,Národní budově“ 533 východní 5. ul. „Dramatická Jednota“ pilně cvičí známe „Nihilisty“ a tím ku zvelebení celé demonstrace nejen agitačně, ale i hmotně velice přispěje. Vzdělávací spolek v Passaic pořádá taktéž slavnost komuny, v týž den 14. března 1896 sobotu večer. Kdo můžeš, ukaž svoji solidárnost a neopomeň Passaic navštíviti.

PIKNIK TISKOVÉHO VÝBORU DĚLNICKÝCH LISTŮ VE WINFIELD 4.7.1896

Piknik, pořádaný Tiskovým výborem Dělnických Listů dne 4. července 1896, ve prospěch Dělnických Listů, u soudruha Františka Kohna ve Winfield, se opět znamenitě vydařil. Místnost byla naplněna soudruhy a přáteli, kteří na čerstvém vzduchu pookřáti chtěli. Vše šlo hladce ku předu; koulení kuželek o ceny trvalo až do večera, tanec daleko přes půlnoc. Krásná hudba, výtečné nápoje a vzorná obsluha a solidnost se strany soudruha Františka Kohna, udržovaly obecenstvo v nejlepší náladě a přítomní členové Tiskového výboru se usnesli, opět na „Den Práce” podobný piknik v té samé místnosti pořádati a doufají, že tam naleznou příznivce dělnického tisku, tak jak se doposud vždy stalo.

POZVÁNKA NA PIKNIK ČESKÝCH ANARCHISTICKÝCH SPOLKŮ V NEW YORKU 26.5.1895

Piknik Česko-dělnických spolků. Příští neděli, dne 26. května 1895, odbývá se v Broomer’s Union Parku, 133. ulice a Willis Avenue, velkolepý pik-nik Česko- dělnického vzdělávacího spolku č. 2., Dělnické Omladiny a Dělnické Družiny Pokroku. Všichni přátelé dělnické věci, kteří touží po osvobození pracujícího lidu z kapitalistického jarma, měli by své sympathie a své přesvědčení k ostatním bojujícím soudruhům osvědčiti návštěvou tohoto výletu vzdělávacích spolků. Všichni dělníci a přátelé dělnictva jsou přátelsky zváni. Vstupné do parku obnáší 15 centů pro osobu. Začátek je o 10 hodin dopoledne.

SLAVNOST TŘÍLETÉHO TRVÁNÍ DĚLNICKÝCH LISTŮ V NEW YORKU 21.11.1896

 Slavnost tříletého trvání Dělnických Listů, kterou New Yorské skupiny v dolejší „Národní Budově” dne 21. listopadu 1896 odbývaly se znamenitě vydařila, ač návštěva byla trochu slabá, což sluší připočísti špatnému počasí a víceru zábav na ten den pořádaných. Slavnost zahájena byla hudbou, kapelou pana Kroupy, pak následoval krátký proslov, v němž soudruh Ludvík Cimler poukázal zběžně na založení a pokračování Dělnických Listů, jejž skončil odporučováním dělnického tisku, načež zahrána byla marsailleisa. Pak bylo předneseno několik solových výstupů, načež oslovil shromážděné soudruh Václav Kudlata, jenž v delší řeči vyzýval přítomné k čilé agitaci. Před půlnocí byla sehrána jednoaktovka : „Osudný den fidlovačky”, která veškeré přítomné znamenitě pobavila. Též byla dána do výhry hůl se zlatým kováním, která se jen částečně obsadila a proto tah odložen na příště. Veškeří přítomní se dobře bavili a opouštěli místnost v pozdní hodinu noční a velká část též setrvala až do půl páté hodiny, kdy se zábava ukončila. — Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k této slavnosti vzdáváme vřelý dík.

ZPRÁVA Z JEDNOLETÉ ZÁKLADNÍ SLAVNOSTI ČDVS WINFIELD 7.12.1895

Zábava pořádaná ve Winfield v místnosti Františka Kohna na oslavu založení tamního „vzdělávacího spolku,“ těšila se četné návštěvě soudruhů Winfieldských i vůkolních. Soudruh Krajíček vysvětlil přítomným krátkými ale upřímnými slovy účel, za jakým se vzdělávací spolky zakládají a snahou všech dělníků má býti, by se navzájem poznávali, se poučovali, zásadní tisk rozšiřovali a připravovali se k onomu velkému boji práce s kapitálem. Dále bylo předneseno několik básní od soudruhů a všichni přítomní se příjemně a nenuceně bavili tancem a přátelským hovorem, až je probouzející se den upozornil, že jest čas k návratu domu.

POZVÁNKA NA SCHŮZI A PŘEDNÁŠKU ČDVS „JAN ŽIŽKA“ V CLEVELANDU 5.4.1896

DO CLEVELANDU! Všichni soudruzi jsou žádáni, by se dostavili do mimořádné schůze Českého Dělnického Vzdělávacího spolku „Jana Žižky” v neděli, dne 5. dubna 1895 v 9 hodin dopoledne v místnosti M. Trojana. Soudruh František Choura osloví schůzi — Jeho théma bude: Boj dělnictva v starověku a v novém věku. Soudruzi, kteří si. vzali na prodej vstupenky pro minulou zábavu jsou žádáni, by se.dostavili a odevzdali zbývající jim lístky, by mohl bytí udělán pořádek. Bude též jednáno; o příští májové slavnosti. Za ČDVS J. Žižka František Svoboda,- tajemník

František Choura (1852–1921)

ZPRÁVA O SLAVNOSTI PAŘÍŽSKÉ KOMUNY POŘÁDANÉ ČESKÝMI ANARCHISTY V CLEVELANDU 14.3.1895

Slavnost Pařížské Komuny, odbývaná dne 14. března 1895, těšila se hojné návštěvě soudruhů i dělníků, ačkoli ten samý den bylo hráno divadlo „Exulanti“ ve prospěch národní síně. Slavnost zahájena byla básní „Březnovým bojovníkům svobody,“ báseň tu přednesla družka paní. Trinerová. Soudruh František Choura přednesl slavnostní řeč. Jako vždy, tak i při této řeči, kterou věnoval upomínku na padlé bojovníky za svobodu, upoutal na sebe úplnou pozornost. Při tichu, které nastalo, když on mluvil, vylíčil stav Francie a dělného lidu před komunou, jakož i po pádu její. Jeho řeč přerušována byla často souhlasem, jenž svědčí, že dosud v srdcích dělníků českých nevyhasla láska ku volnosti a svobodě. Dále předneseny básně: soudruh Ondeřík „Probuzení“, družka Burdová „Naším nepřátelům“, soudruh Tyč „Z naší doby“, malý chlapeček Grégrův „Já jsem Čech“ a „Lide ujařmený“, družka Trnková přednesla báseň „Tanec nad sopkou,“ báseň tato přednesena rázně a přesně, odměněna byla hlučnou pochvalou obecenstva. Mezi tímto programem sehráli soudruzi J. Nimberger a K. Mírka, komický výstup „Matěj Klímův v panské službě“. Soudruzi Edelštein a Novotný přednesli „Izák Itzik na vojně“. Všechny dřív zde uvedené básně odměněny potleskem, komické výstupy zde uvedené, rozveselily všechny přítomné na nejvyšší stupeň. Po programu následovala volná zábava taneční, která nerušené trvala až do pozdní hodiny ranní. Zábava tato utkví zajisté každému v paměti a bude pobídkou soudruhům i družkám ku další činnosti. Za Česko-dělnické vzdělávací spolky „Jan Žižka“ a „Karel Havlíček Borovský“ V. N.

ZPRÁVA O KONÁNÍ SLAVNOSTI PAŘÍŽSKÉ KOMUNY ČESKÝMI ANARCHISTY V NEWARKU 23.3.1895

Slavnost komuny v Newarku, pořádaná Česko Dělnickým Vzdělávacím Spolkem v sobotu dne 23. března 1895, byla nad očekávání hojně navštívena. Místnost J. Zingga č. 7 Bedford ulici byla ve všech prostorách přeplněna samým inteligentním obecenstvem. Hmotný výtěžek bude zajisté poměrně velice značný. Na slavnosti, s níž spojena též základní slavnost tříletého trvání spolku, zúčastnili se ve větším počtu též soudruzi z New Yorku, z Passaic a z Nutley a dále členové Sokola (Sokolové i Sokolky) z Newarku, i německý zpěvácký spolek „Arbeiter Mánnerchor“, který přednesl několik krásných dělnických písní, jakož i řád „Bratří vzhůru“ Č. S. P. S. sborově, kteří přátelsky uvítáni. Program slavnosti proveden zdařile a všichni účinkující odměněni byli bouřlivým potleskem. Litovati jest pouze, že na program nedána slavnostní řeč. Pro tak významné a památní slavnosti jako je slavnost Pařížské komuny, má se lidu vždy připomenouti bojů jeho hrdinů a mučedníků v minulosti i přítomnosti, vůbec každá taková slavnost má se především využitkovat agitačně. Jinak vydařila se slavnost znamenitě a četné obecenstvo bavilo se při výtečné hudbě klubu „Lyra“ z New Yorku až do bílého rána v nejlepší náladě.

POZVÁNKA NA SLAVNOST TŘÍLETÉHO TRVÁNÍ SPOLKU ČDVS A PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V NEWARKU 28.3.1895

Soudruzi a přátelé z Newarku a okolí. V sobotu, 28. března t1895 pořádá Česko Dělnický Vzdělávací Spolek v Newarku, N. J. v místnosti spolkové u Juliuse Zingga, čís. 7 Bedford ulice slavnost Pařížské komuny a zároveň tříletého trvání spolku. Za příčinou, že jest to jediná toho druhu nejvýznamnější slavnost pro každého myslícího člověka, pro každého dělníka a dělnici, úpící pod tíhou nynějšího kapitalistického pořádku, jest na vás přátelé pokroku, byste se co nejhojněji súčastnili slavnosti této. Program slavnostní jest: Přednešení dělnických básní, dělnických písní od zpěváckých spolků německých „Aibeiter Männerchor“ a „Männer Gesang Verein Liberty“ a taneční zábavy. Proto soudruzi a přátelé dostavte se co nejhojněji, přes to i kdyby na den ten snad nepříjemné počasí bylo. S přátelským pozdravem Zábavní výbor ČDVS. Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 23.03.1895