PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ANARCHISTŮ V NEW BEDFORD, 17.3.1895

V neděli 17. března 1895 odpůldne sešli jsme se u soudruha Aloise Jägra, abysme našemu milému hostu Františku Hlaváčkovi ten krátký čas, který mezi námi ještě pobude, učinili co možná příjemným a musím doznat, že se nám to úplně podařilo. Mezi přátelským rozhovorem přednesl soudruh Alois Jäger se svojí manželkou a dvěma dceruškami několik dělnických písní tak dovedně, že sám soudruh Hlaváček dojat, blahopřál rodině k tak značnému pokroku ve zpěvu. Když pak ještě soudruh Hlaváček přednesl velmi dojemnou povzbuzující řeč k přítomným soudruhům, aby jen statně vytrvali v boji za svátá práva utlačovaného lidu, doprovodili jsme jej na nádraží, aby zpáteční cestu nastoupil. Jaké však bylo jeho zklamání, když nám bylo oznámeno, že v neděli žádná lodi z Fall River do New Yorku nejede. Nezbývalo soudruhu Hlaváčkovi tudíž nic než zůstat mezi námi až do pondělka, ač jak se sám přiznal, s velkou obětí. Za Česko Dělnický Vzdělávací Spolek W. Telecký, tajemník

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)

VEŘEJNÁ AGITAČNÍ SCHŮZE ČDVS V NEW BEDFORD, 17.3.1895

V neděli, 17. března 1895 odbýval spolek náš veřejnou agitační schůzi, která se nade vše očekávání vydařila. Prostranná česká síň byla samým inteligentním obecenstvem naplněna, které s velkým napnutím naslouchalo výtečné přednášce, kterou soudruh František Hlaváček o dělnickém hnutí vůbec, přednesl. Nechcem tímto řečníkovi podkuřovat, ale doznat musíme, že veškeří indiferentní posluchači se vyslovili, že dosud nikdy neslyšeli tak jasně, logicky a dojemně sociální otázku vyloženou. Není třeba podotýkat, že obecenstvo výtečnému řečníku souhlasem a pochvalou neskrblilo. Může si tudíž nejen spolek náš ale i soudruh Hlaváček ku tomuto značnému úspěchu blahopřát!.

ZPRÁVA ZE SLAVNOSTI KOMUNY ČESKÝCH ANARCHISTŮ V NEW BEDFORD, 16.3.1895

Slavnost Pařížské komuny, kterou spolek náš 16. března 1895 pořádal, vydařila se dosti skvěle a finančně docílili jsme značný přebytek. Želit můžeme pouze, že agitační účinek byl poněkud rušen cizojazyčným, zejména anglickým odrostem, který slavnost naši navštívil, aby si zatančil. Co se českého obecenstva týče, tu můžeme říci, že byl každý slavnostně naladěn a výtečná slavnostní řeč, kterou soudruh František Hlaváček přednesl, se každému velmi líbila a patrně na každého trvalý dojem učinila. Básně a zpěvy, které byly od našich soudruhů předneseny, byly od českého obecenstva nadšeně přijaty. Slavnost trvala až do půl noci a odbyla se beze vší výtržnosti, vzdor tomu, že bylo více různých národností pohromadě.

ZPRÁVA ZE ČTVRTÉHO PŘÁTELSKÉHO VEČERA DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU V NEW YORKU 30.3.1895

„Čtvrtý přátelský večer,“ pořádaný v sobotu 30. března 1895 Dělnické Družiny Pokroku v místnosti pana F. Holoubka v New Yorku, vydařil se k spokojenosti veškerého obecenstva, které každé místo naplnilo. Veliká většina těch, kteří se opozdili, museli se vrátit, jelikož místnost byla již přeplněna. Dramatický odbor „Svoboda“ sehrál divadelní kus „Spanilá Savojanka.“ Při celém představení odměňovalo obecenstvo účinkující svou pochvalou. Všichni byli uspokojeni nad tím duševním a zábavním požitkem, kterého se jim toho večera dostalo. Můžeme očekávat, že na příští zimu si dramatický odbor „Svoboda“ zaopatří dostatek látky, by poskytl pokročilému českému dělnictvu příležitost, by navštěvovalo své zábavy, z kterých čistý výtěžek věnován je na dělnický tisk a na zbudování knihovny Dělnické Družiny Pokroku. Při znamenité hudbě klubu Lyra bavili se milovníci tance až do 5. hod. ranní. Doufajíce, že ct. obecenstvo i nadále zachová nám svou přízeň, znamenáme se s bratrským „Na zdar!“ Výbor.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 06.04.1895

ZPRÁVA ZE SCHŮZE ČDVS NEWARK VE WEST ORANGE 24.5.1896

Schůze pořádaná 24. května 1896 soudruhy z Newarku ve West Orange, v hostinci soudruha Františka Schulce, vydařila se znamenitě, neb sešel slušný počet soudruhů z West Orange a okolí. Soudruh Přibil zahájil několika slovy schůzi a pak se ujal slova soudruh J. Březovský, který poukazoval na potřebu podobných schůzí a v delší řečí líčil počátky lidstva a jeho práce a posloupně jeho zdokonalování, jeho zotročení náboženstvím a vládami až po naše časy. Zmínil se též o organisacích dělnických, o revolučním hnutí, jeho potřebě a cíli. K závěrku povzbuzoval k činnosti a k šíření anarchistických idejí mezi vrstvy dělnictva. S provoláním „Na zdar” příštímu lepšímu životu, ukončil svoji řeč, která nalezla ohlasu u všech přítomných. Po něm se ujal slova soudruh Josef Belza, jenž líčil otroctví ve starém Římě, organisaci, povstání a vítězství otroků. Během své řeči dospěl k francouzské revoluci a pak k pařížské komuně, největšímu to triumfu sbratřeného dělnictva v Paříži. Líčil otroctví v dolech sirných na Sicílii, kde jsou malí chlapci od 8 roků, prodávání a k těžké práci přidržováni. Odsuzoval taktiku volební, povzbuzoval ženy, aby se podíleli na hnutí dělnickém a aby vychovávaly děti v duchu revolučním. Vyzváním k agitaci ukončil svoji řeč, která byla taktéž za souhlasu všech přítomných přijata. Soudruh Přibil upozornil na pravdivost řeči pronešených a dal návrh na rozhovor, který přijat. Zajímavý rozhovor, na němž se zúčastnilo mnoho soudruhů, točil se kolem organisace, taktiky a agitace revoluční a vyměněny byly různé náhledy, načež soudruh Přibil ukončil schůzi. Sbírka ve prospěch Dělnických Listů vynesla $2,90 a byla svému účeli odevzdána.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU V NEW YORKU 9.3.1895

Přednáška a zábava Dělnické Družiny Pokroku. Dělnická Družina Pokroku v New Yorku pořádá v sobotu, dne 9. března 1895 večer o 8 hodin v místnosti J. Cerundy, čís. 381 E. 71. ulice přednášku na thema: Jsou naše požadavky oprávněny?“ Po přednášce následuje volná taneční zábava. Vstup je volný. Dělníci dostavte se v počtu nejhojnějším.

SLAVNOST CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ V CLEVELANDU 11.11.1892

Minulý pátek dne 11 listopadu 1892 oslavena byla v Česko Americké Svobodné Škole památka padlých pěti vůdců dělnictva. Veliká síň školy byla plna. Slavnostním řečníkem byl František Choura z Woodville, Pa. Dovozoval, že snahou anarchistů jest úplný převrat přítomného pořádku (vlastně nepořádku) společenského, tak aby pracovníkům byla zajištěna spravedlivá odměna za jejich práci, a aby každý pracoval. Anarchisti nejsou vrazi ani paliči, pravil; výpady jednotlivců nelze přičítali celku. Práce dnes je kletá, protože těžká; v normální společnosti měla by býti zábavou a trvati nejvýše čtyry hodiny denně. Občan Choura je znamenitým řečníkem. Mluvil také Bedřich Herc, člen redakce „Hlasu Lidu”.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 17.11.1892

František Choura (1852–1921)

MEZINÁRODNÍ SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY S ÚČASTÍ ČESKÝCH ANARCHISTŮ V CLEVELANDU 18.3.1889

Oslava výročního dne prohlášení Pařížské komuny konaná 18 března 1889 v Germania Hall v Clevelandu od mezinárodních skupin dělnických vypadala vskutku skvěle. Program slavnosti byl tak bohatý že každému poskytoval hojný a dosti vzácný požitek. Prostorná síň byla tak plná, že mnozí nalezli v pozadí již jen místa k stání. A také gallerie, zadní i vedlejší byly úplně obsazeny. Dámy i pánové byly v bezvadných úborech, takže by nikdo nebyl hádal ani podle zevnějšku ani podle chování,že ti kteří tu výroční den pozdvižení dělnictva a jiných březnových revoluci oslavují, jsou ti od kapitalistického tisku rozkřičení komunisti, petrolejníci a petrolejnice atd. Spořádanější a ušlechtilejší společnost než zde shromážděna byla, nedá se skoro ani mysleti. Ovšem že tu nebylo těžkých hedvábných, atlasových a jiných drahocenných rob ani diamantový šperků, ale tím upřímněji a srdečněji zářily tváře přítomných a tím nenucenější byla zábava. Slavnost zahájena německým sborem provedeným od „Maennerchoru” načež známý Paul Grottkau měl řeč o dějinách a významu Pařížské komuny. Řeč měla jen tu vadu, že k takové příležitosti byla příliš dlouhá, neb trvala 1 hodinu. Pak zazpívána dělnická marseillaisa, načež měl p. Jakub Mikulanda z Chicaga řeč českou, rovněž o významu Obce pařížské pro dělnické hnutí pojednávající. Na to následovaly smíšený sbor „Pojď sem” („Vyzvání k tanci“), skladba roztomilá a roztomile přednesená, která elektrizovala zejména cizojazyčné obecenstvo, — překrásný koncert na citery provedený od bratří Vošmyků a Františka Kysely ml., řeč anglická, pak opět produkce na citeru velmi tklivě a uhlazeně přednešená a smíšený sbor Lumíra „Jarní píseň,” vroucně přednesený. Tím program vyčerpán, načež následoval tanec. Sluší ještě podotknouti, že smíšený sbor „Lumír” po první písni byl tak bouřlivě volán, že musel, přidati ještě jednu píseň. Mezi obecenstvem pak a zpravodaji novin šel jeden hlas, že palma večera náleží „Lumíru”.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 21.03.1889

Jakub Mikolanda (1854 – 1907)

SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V CLEVELANDU 19.3.1893

Česko dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský pořádal minulou neděli 19. března 1893 slavnost pařížské komuny v síni Slovanské Lípy na rohu Case ave. a Croton street. Obecenstva nesešlo se takové množství, jak bylo očekáváno, proto však návštěva nebyla přece slabá. Co slavnostní řečník pozván byl z New Yorku pan Bedřich Herz, který dojímavou řečí líčil vznik a pád komuny, utrpení dělnictva, dokazoval poctivost vůdců komuny a porovnával přítomnou porušenost panamskou s onou dobou, poukázal na bídu chudého lidu v New Yorku a v jiných městech. Řeč nebyla paličská ani buřičská, nýbrž připomínala dělnictvu, že ono za panujícího pořádku nemůže pokročit, ale spíše zpět do otroctví upadnouti. Po řeči té, která půl druhé hodiny trvala, následovaly deklamace a sice: „Upomínka padlým“, přednesla slečna Kučerová; „Dvě oběti“, přednesla slečna Pavlovičová; „Horníci ku svým průmyslníkům“, slečna Viltová; „Jakého muže chci“, slečna Pavlišová. Tato poslední deklamace se nejlépe obecenstvu líbila pro žertovnost svou i pro krásný přednes. „Poslední duma“, přednesl pěkně p. Kroupa; „Doktor Mastička“, přednesl zdařile p. Rys; „Brusič“, přednesl znamenitě p. Kohoutek; „Syčák“, přednesl p. Kupka. Deklamací „První máj“, přednesenou od malé slečinky Řezáčové, program vyčerpán. Dále následovala taneční zábava, při níž tančena byla též Beseda pod řízením p. K. Doležala. Hudba p. J. V. Mudry zaslouží též čestné zmínky.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 23.03.1893