SLAVNOST K UCTĚNÍ CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ V CHICAGU (1893)

Česko-dělnický vzdělávací spolek čís. 1. za spoluúčinkování Českého dělnického pěveckého sboru (oba členi Mezinárodní dělnické jednoty) oslavil důstojně památní slavnost našich pěti mučedníků, kteří za práva veškerého proletariátu obětovali své životy, zavražděni jsouce majetnou třídou roku 1887.

České dělnictvo vědomo jsouc onoho děsného zločinu, jež kapitalistickými vrahy tak brutálním způsobem spáchán byl, dostavilo se v hojném počtu do slavnostní síně Plzeňského Sokola, by odevzdalo svůj hold obětem amerického barbarismu, oněm mužům, jež obětovali vše pro pracující třídu co jim jen nejsvětějšího bylo a kteří jsou dnešního dne veškerým světovým pokročilým dělnictvem oslavováni.

Jak praveno, české dělnictvo dostavilo se v hojném počtu do slavnostní síně a po zahájení slavnosti ujal se slova soudruh Haberman, jež vážnou a dobře mířenou řečí vysvětlil význam dnešní slavnosti a našich tužeb, které již tisíciletí se nesou za cílem, učiniti veškeré lidstvo šťastným. Pak poukázal na volbu minulého úterý (7. t. m.), kde chicagské dělnictvo si zvolilo pověstného kata Garryho, jež naše soudruhy — Spiese, Parsonsa, Linga, Fischera a Engla — v roku 1886 a 1887 ku smrti odsoudil a pravil bysme nad tím nezoufali, neboť vůči tomu že tento kat zvolen byl většinou 5000 hlasů, že přec byl veřejným míněním odsouzen, anto těch 80.000 občanů co proti němu hlasovalo, hlasovalo jen proti jeho hanebnému činu a vůči veškerým třídním protivám, s nimiž nesouhlasí a konečně že Garry jest odsouzen i celým vzdělaným světem a i sám hromadný vrah generál Moltke odsoudil Garryho a celou vládu Spojených Států, když onen hanebný zločin spáchán byl, řka, že ani v Rusku by se něco takového nemohlo stát, by lidé beze všech důkazů byli odpraveni! Soudruh Haberman sklidil za svou přednášku všeobecného souhlasu.

Nato byl představen slavnostní řečník soudruh Štýbr, který v 1 a půl hodiny trvající řeči vylíčil celý justiční zločin, jejž americká buržoasie na naších nesmrtelných soudruzích spáchala, chtíc tím zároveň ideu anarchismu odpraviti a uvedl veškeré dějinné středo- i novověké vraždy, jež byly vždy majetnou třídou páchány ku zájmu udržení jejího panství a zničení každé nové idee, čelící ku svobodě a osvětě všelidské. A co nejhoršího bylo vždy při tom, že ten zubožený a nevědomý lid sám pomáhal panující třídě své zastánce, jež pro jeho volnost pracovali, ubíjet. Hned Kristus Nazaretský, jež hlásal společnou lásku, volnost a rovnost, byl vládními a kněžskými holomky obžalován z rušení veřejného pokoje, byl od těchto ubohých tvorů nenáviděn a když byl postaven před Piláta, umyl si tento ruce řka, že na něm žádné viny nenalézá. A když konečně dal lidu na výběr, zdali chtí Ježíše aneb Barnabáše, tu jedním hlasem volal nevědomý lid: my chceme Ježíše a ukřižoval jej, kdežto Barnabáši, který byl ničema a lotr od kosti, dal svobodu.

Sokrates, Galilej, Bruno, Dante a Hus ti všichni byli pro své přesvědčení panující třídou odpraveni a přec jejich novověké idee čím dál tím více se rozmáhaly Soudruh Štýbr uvedl dále jak trpasličí netvor Thiers se r. 1871 brodil přes mrtvoly kommunardů, by jejich ideál na dobro zničil a jak tato myšlenka dnešního dne jest mohutná, tlukouc každým dnem na spuchřelé pilíře dnešní společenské soustavy, aniž by se bylo podařilo Thiersovým tisícovrahům jí usmrtiti atd. Řeč soudruha Štýbra byla častým potleskem přerušována a po jejím ukončení se mu dostalo bouřlivého souhlasu.

K ukončení slavnostního programu zapěl Český dělnický pěvecký sbor pod řízením sbormistra pana Šimonka revoluční hymnu proletáře (Marseilleisu), kteráž s bouřlivým jásotem byla přijata a po ukončení nebylo potlesku konce.

Celá slavnost se vydařila znamenitě, takže z paměti návštěvníků zajisté nevymizí, ale posilní je ku dalšímu boji proti společenským nesrovnalostem.

Dělnické listy č. 4, 25. 11. 1893

SLAVNOST K POCTĚ CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ 10.11.1893 VE WHEELING CREEK

V pátek dne 10. listopadu 1893 pořádal spolek „Čtenářská Beseda“ ve Wheeling Creek slavnost ku poctě chicagských mučedníků. Slavnost vydařila se znamenitě a súčastnili se ji soudruzi a soudružky z  Wheeling Creek, Bellaire, Newsiding a Dillonvale. Slavnostní řeč, jakož i přednešené básně vyvolaly velké nadšení a přijaty byly bouří potlesku. Všichni účinkující provedli své úlohy mistrně a též hudba činila se, aby krásnými skladbami přispěla k okrášlení a ku zdaru slavnosti. Budiž všem účinkujícím vysloven dík a obzvlášť těm hudebníkům, kteří mzdu za své účinkování věnovali ve prospěch spolku.

V neděli dne 12. listopadu 1893 odbývala se spolková schůze, v níž podávána zpráva ze slavnosti a bylo usnešeno, věnovat ku podpoře časopisu „Dělnické Listy“ $20.00, které již byly na patřičné místo zaslány.

Josef Pešek, tajemník „Čtenářské Besedy“ ve Wheeling Creek, členská sekce Mezinárodní dělnické jednoty

Drill, Bellmont Co., Ohio, 13. list. 1893.

Otištěno v Dělnických listech č.3, 18.11.1893

NEW YORK: SLAVNOST CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ 5.11.1893

Památní slavnost v upomínku na 11. listopad a chicagské mučedníky, kterou Česko-Dělnický vzdělávací spolek čís. 2. a Spolek „Ferdinand Lassalle,“ v neděli dne 5. listopadu, ve Fernando’s Assembly Rooms čís. 162 B. 55. ul. v New Yorku uspořádaly, vydařila se vzdor zimničně horlivé protiagitaci protivníků velmi skvěle. Místnost byla četně obsazena a průběh celé slavnosti od počátku až do konce byl důstojný.

Na slavnosti podílející se obecenstvo byli samí vážní, přesvědčení a s  dělnickým hnutím opravdu sympathisující lidé, kteří ne na komando, ne ze zvědavosti nebo z přinucení, nýbrž z vnitřního popudu a přesvědčení, z lásky k dělnické věci a z úcty a vděčnosti k chicagským mučedníkům proletariátu přišli, aby vykonali svou povinnost a vzdali svůj hold památce svých nesmrtelných hrdinů. A tato skutečnost dodává naší slavnosti hlavní váhy a významu. Vážnost a pravé pochopení významu této památné slavnosti zračila se všem přítomným ve tváři a v  celém chování, jež bylo nanejvýš důstojné.

Dlouhý program proveden s největším zdarem a nadšení ovládalo po celou slavnost účinkující i auditorium. Ku zdaru a lesku slavnosti přispěli všichni, kdož v  programu účinkovali.

Slavnostní řečník, Jan Kuthan svou hluboce promyšlenou a procítěnou slavnostní řečí uchvátil všecko obecenstvo a udržoval ho v stálém nadšení a napětí. Řeč jeho měla viditelný hluboký dojem a nezůstane zajisté bez účinku u všech kdož jí slyšeli. Bouře stálého potlesku byla znamenitému tomu řečníku odměnou.

Soudruh Josef Belza svými básněmi „Podzemní hlas“ a německou básní „O wag‘ es nur einen Tag“, Josefina Hlaváčková básní „Jak to jednou přijde,“ hošík Alois Hlaváček, básní „Exulant“ a Josef Křížek, básní „Odveta“, tito všichni mistrně provedli své úkoly a sklidili za výkony své vzácnou pozornost a bouři potlesku. Velké zásluhy o skvělý zdar a výsledek slavnosti dobyl si německý zpěvácký spolek „Internationale Arbeiter Liedertafel“, který z ochoty a dělnické solidárnosti v počtu více jak 40 členů na slavnost se dostavil a přednesl tři překrásné, slavnosti přiměřené sborové písně s takovou precizností, že po každé z nich nadšení a bouře potlesku nechtěly brát konce. Znamenitý německý básník proletariátu, George Biedenkapp, který též z ochoty a lásky k naším mučedníkům a věci dělnické se na naší slavnost dostavil a přednesl jednu ze svých znamenitých básní a svým mistrným přednesem uchvátil veškeré účastníky, zasluhuje uznání a dík, neboť on ukázal nejlépe, jak se má pěstovati mezinárodní solidarita dělníků. Neméně ku zdaru slavnosti přispěla i výtečná uniová hudební kapela Jana Kroupy, která celou hudební část programu úplně bezplatně a jen z ochoty obstarala. Byly to samé téměř znamenité hudební skladby proslulých hudeb, skladatelů, které dodaly slavnosti vážného a důstojného rázu.

Oba spolky, jež slavnost pořádaly, vzdávají tímto p. Janu Kroupovi a všem členům jeho kapely nejvřelejší za to dík a odporoučí kapelu jejich laskavé přízni všem českým spolkům i obecenstvu. Též německému zpěveckému spolku International Arbeiter Liedertafel a básníku George Biedenkappovi vyslovují nejsrdečnější dík za jejich vzácnou ochotu a spoluúčinkování. Vůbec vysloveny buďtež díky všem, kdož spoluúčinkováním aneb svou účastí ku zdaru slavnosti přispěli.

Nechť dojem slavnosti utkví na dlouho všem v paměti a slavnost 11. listopadu v příštím roce, nechť těší se ještě hojnějšímu účastenství. Podniknutá sbírka k podpoře vdov a sirotků po chicagských mučednících vynesla úhrnem $ 8.36.

Dělnické listy č.2, 11.11.1893

POZVÁNKA K UCTĚNÍ CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ 12. 11. 1893 V CLEVELANDU

Pozvánka na upomínkovou slavnost k 11.listopadu 1887, kdy byli popravení „chicagští mučedníci“ z řad anarchistického hnutí. Pořádali čeští anarchističtí komunisté dne 12. 11.1893. Pořádal Český dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský v Clevelandu. Tento spolek byl součástí celoamerické anarchistické organizace Mezinárodní dělnické jednoty – Intenarnational Workeringsmen Association (IWA), kde měli čeští anarchisté svojí českou sekci.

POZVÁNKA NA SLAVNOST K UPOMÍNCE „CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ“ 11.11.1893 V PITTSBURGU

Pozvánka na Upomínkovou slavnost k 11.listopadu 1887, kdy byli popravení „chicagští mučedníci“ z řad anarchistického hnutí. Pořádali němečtí anarchističtí komunisté dne 11. 11.1893. Za české anarchisty vystoupil hornický veterán František Choura z Českého dělnického vzdělávacího spolku ve Woodville. Tento spolek byl součástí celoamerické anarchistické organizace Mezinárodní dělnické jednoty – Intenarnational Workers Association (IWA), kde měli čeští anarchisté svojí českou sekci.

František Choura (1852–1921)

POZVÁNKA NA SLAVNOST K UPOMÍNCE „CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ“ 11.11.1893 V NEW BEDFORDU

Pozvánka na Upomínkovou slavnost k 11.listopadu 1887, kdy byli popravení „chicagští mučedníci“ z řad anarchistického hnutí. Pořádali čeští anarchističtí komunisté z Arbaiterbund v New Bedfordu dne 11. 11.1893. Spolky byly součástí celoamerické anarchistické organizace Mezinárodní dělnické jednoty – Intenarnational Workers Association (IWA).

Velká hromadná schůze anarchistů k památce „Chicagských mučedníků“ 12. 11.1893 v New Yorku

Pozvánka na upomínkovou velkou hromadnou schůzi k 11.listopadu 1887, kdy byli popravení „chicagští mučedníci“ z řad anarchistického hnutí. Pořádali angličtí a němečtí anarchisté a čeští anarchističtí komunisté z Mezinárodní dělnické jednoty se jí taktéž účastnili dne 12. 11.1893.

POZVÁNKA NA SLAVNOST K UPOMÍNCE „CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ“ 5.11.1893 V NEW YORKU

Pozvánka na Upomínkovou slavnost k 11.listopadu 1887, kdy byli popravení „chicagští mučedníci“ z řad anarchistického hnutí. Pořádali čeští anarchističtí komunisté z Českého dělnického vzdělávacího spolku č. 2 a Spolku Ferdinanda Lassalle v New Yorku dne 5. 11.1893. Spolky byly součástí celoamerické anarchistické organizace Mezinárodní dělnické jednoty – Intenarnational Workers Association (IWA).