DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ A ZÁBAVA DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU, 19.1.1895 V NEW YORKU

V sobotu 19. ledna 1895, večer o 8 hodin pořádá spolek „Dělnická Družina Pokroku“ zábavu a divadelní představení, čilý dramatický odbor hráti bude veselohry „V klimatických lázních“ a “Pan Bulíček tisíci úzkostech“. Po divadle následuje taneční zábava. Vstupné obnáší 15 centů pro osobu. Zábava a divadlo odbývá se v místnosti J. Schleitra, čís. 1339 – 1341 Ave. A. Kdo se chce pěkně pobaviti, nechť neopomene navštívit tuto zábavu a divadlo.  

CELOROČNÍ VALNÁ HROMADA ČDVS „ČTENÁŘSKÁ BESEDA“ VE WHEELING CREEK, 6.1.1895

Česko-dělnický vzdělávací spolek „Čtenářská Beseda“ ve Wheeling Creek odbýval 6. ledna 1895 svou řádnou celoroční schůzi.

Především čtena byla finanční zpráva tiskového výboru za druhé půlletí vydávání „Dělnických Listů.“ Táž byla bedlivě prozkoumána, projednána a s nadšením přijata a schválena.

Každý člen a každý soudruh naší Mezinárodní Dělnické Jednoty musí býti hrdým a uspokojen, že při vší té celoroční bídě a zarputilé protiagitaci našich protivníků dokázali jsme, že náš list nejen že nepadl, nýbrž existenci svou upevnil a že je prost dluhů. To je výsledek, z kterého se musí každý poctivý soudruh jen radovati a ten svědčí o velké obětavosti soudruhů a obzvlášť tiskového výboru. Hle, co dokáže poctivá snaha, solidárnost a sebedůvěra! Jen tak dále soudruzi! Dokažme naším nepřátelům, že jejich mařivé a ničivé snahy proti nám jsou marné, že, ač na počet slabí, jsme ale za to pro dobrou a spravedlivou věc obětaví a naší zásadě věrní, pro níž vždy pevně vytrváme. Vemte si všichni z toho příklad! Jak mnohem lepších výsledků mohli jsme ještě docíliti, kdyby všecky naše spolky a všichni soudruzi byli konali svou povinnost! Ti všichni měli by jít do sebe a snažit se vynahradit, co pronedbali!

Starý rok jsme přestáli při všech největších útrapách a svízelích. A v novém roce 1895 nemáme nic lepšího k očekávání, ba spíše horší poměry, jak všecko nasvědčuje.

Pro horníky na Wheeling Creek neobnáší pracovní doba za rok 1894 ani 70 dní. A výdělek za ty dny obnáší u většiny uhlokopů nanejvýše $100. Musím podotknout, to že se počítá výdělek. Odrazili se ale všecky ty různé srážky, tu zbyla nám ještě menší částka na živobytí a jiné potřeby, bez kterých se není možno obejít. Po stávce ti naši vyděrači nabrali mnoho zuboženého lidu z dobré spekulace. Uhlokop nevydělal téměř nic a majitelé dolů dostali uhlu víc než si přáli. A když nadělali zásob, nechávají lid v bídě postavený a dávají pracovat jen tolik, co stačí na rent a na uhlí pro domky a domy společnosti.

Ti vyssávači nemají na tom dost, že dělníky tak pokořili. Jako na výsměch a z trestu poručili na Nový rok pracovat. A jejich darebáctvím a nelidským počínáním zabili Václavu Beránkovi 18 letého syna Adolfa Beránka. A dlouholi tomu, co zabili dva jiné mladíky a kolik jiných usmrtili a zmrzačili! Ale že jsou to dělníci, tu je jim to dovoleno a dělníci to mlčky snáší. Když poškozená rodina žádá náhradu, tu aby jí předem dala advokátu. O rent mají přece starost, aby ho dostali. Z ostatního mají radost, jak se jim povedlo učinit dělnictvo poslušným.

Dnes ozvat se někdo, nebo neposlechnout co mu boss (a těch je moc) poručí, musí za to citelně odpykat. Každý běduje a má co bědovat, všichni láteří na své vyděrače a souhlasí s našimi náhledy, ale stát se členem vzdělávacího spolku a pracovat pro své osvobození, o tom nechtí ani slyšet. To raději takový zaslepenec anarchistům vynadá, aniž by věděl, co činí za nešlechetnost.

Dělníci, což jste ještě dost nezkusili že se nemůžete poznat? Máme se snad napořád jeden druhého potírat a kapitálu v  jeho tak snadném boji proti nám pomáhat ? Dělníci, což vás nedožene k přemýšlení to kruté s námi zacházení a ten zápas s bídou doma? Naše dítky, není na tom dost, že nemají dostatečnou potravu, ale ony jsou ještě polobosé a polonahé. A přece je všeho taký nadbytek, že následkem pře výroby musí dělnictvo zahálet. Jak dlouho dělníci budete tyto strasti a bídu snášet a místo pracovat k zlepšení, hledět si hloupostí, kleptů a hádek?

Člověk se až ostýchá vypsat tu bídu a zápas o život zdejšího dělnictva a jak hanebně se s ním zachází. A přece je většina jeho ke všemu lhostejná. A to vše musí uvědomělejší dělník vidět, spolu snášet a v prsou všechen bol udusit! Ze své bídné mzdy obětuje poslední cent na všemožné prostředky, aby lid povzbuzen byl k  činnosti za své osvobození, ale marno vše; lid je stále lhostejným a opovrhuje vším, co nás vede k osvobození z pout, v  nichž jsme ukováni. Ta duševní bída dělníků je zrovna tak hrozná jako bída hmotná.

Dělníci, odhoďte tu lhostejnost! Kdybychom všichni pracovali horlivě a poctivě za naše lidská práva, pak bychom se brzo dočkali kýženého dne našeho osvobození.

V. L.  

PŘEDNÁŠKA DĚLNICKÉ OMLADINY V NEW YORKU, 20.1.1895

V neděli dne 20. ledna 1895, odpoledne o hodiny pořádá Dělnická Omladina v New Yorku v spolkové místnosti č. 414 východní 5. ulice poučnou přednášku. Soudruh František Hlaváček přednášeti bude o thema: „Ženy a hnutí dělnické.“ Členové dostavte se všichni agitujte pro hojnou návštěvu. Obzvlášť! ženy a dívky jsou zvány na tuto přednášku, neboť je věnována jejich poučení a zájmům. Dělníci a dělnice, ukažte, že vám není váš stav lhostejným. Přijďte v  hojném počtu!  

SCHŮZE ČDVS č.1 V CHICAGU, 12.1.1895

Chicago, 13. ledna 1895.

Jakkoliv bylo minulou sobotu 12. ledna 1895 nepříjemné počasí — třeskutý mráz a sněhová vánice — byla schůze Č. D. V. S. č.1 přece hojně navštívena, což nejlépe svědčí o tom, že Vzdělávací Spolek netvoří jen 5 členů, jak jistí lidé (?) rozkřikovali, nýbrž že o mnoho více života v sobě má, nežli když ti sami v něm na diktátory si hráti chtěli.

Nežli přikročeno k rozhovoru, byly dříve vyřízeny zapomenuté záležitosti z minulé schůze a sice, kdo by chtěl přijmout jednatelství pro „Děl. Listy,“ jelikož v tak rozsáhlém městě, jako je Chicago, jeden jednatel nepostačuje. Za jednatele odporučen soudruh Josef Pešek, který jednatelství příjmul a přislíbil, že se bude nezištně starat o rozšíření Dělnických Listů. Vzdělávací Spolek odporučuje jmenovaného soudruha všem čtenářům „Dělnických Listů“ co řádného a spolehlivého jednatele, na nějž se úplně v peněžních záležitostech mohou spolehnout.

Dále byl odporučen jeden soudruh za knihovníka, jež by dramatickou knihovnu přivedl do pořádku, t. j. vyhledal všecky, v redakci zaniklého Práva Lidu odcizené knihy, jakož i aby si vzal na starost prodej brožur „Bohomor a náboženská nákaza.“ Peníze, jež za jmenované brožury se strží, připadnou brožurovému fondu v New Yorku ku vydávání dalších poučných brožur. Vzdělávací spolek upozorňuje všecky mimo Chicaga jsoucí vzdělávací spolky na onu, dobře pro agitaci se hodící brožuru. Cena jednotlivého výtisku obnáší 5 centů.

Po ukončení tohoto rozpředl se živý rozhovor o individuelní svobodě a anarchismu, byv se živým zájmem sledován. Mimo toho přinesl delegát z Ústřední jednoty zprávu, zdali se súčastníme národopisné výstavy v Praze. Po dlouhé debatě přistoupnuto k obapolnému náhledu, že naše dělnické hnutí jest dostatek rakousko-českému dělnictvu známo, a pak že jest třeba finančních prostředků na jiné pro agitaci užitečných věcí, nežli je vyhazovat na „národopisnou“ výstavu, která revolučnímu hnutí pražádného užitku nepřinese.

Příští schůze se odbývá 26. ledna 1895 ve spolkové místnosti p. Schraedera, 437 18. ulice. Nechť každý soudruh pro tuto schůzi agituje!!

SCHŮZE NEODVISLÉ MEZINÁRODNÍ OMLADINY V CHICAGU, 13.1.1895

Neodvislá Mezinárodní Omladina počtem as 70 členů odbývala v neděli, 13. ledna 1895 dopoledne taktéž svou řádnou schůzi. Rozhovor se točil okolo nemožných vlastností kněžourskými dryáčníky vymyšleného boha a pak o hanebném nynějším společenském zřízení a o roztřídění práce ve společnosti příští.

Na rozhovoru se podílelo více soudruhů, který byl s takým zájmem sledován, že se protáhl až do jedné hodiny odpoledne. Že Neodvislá Mezinárodní Omladina dobře vzkvétá, dokazuje již to, že se odhodlala založiti pěvecký odbor, který již nyní čítá 30 členů. Proto upozorňujem chicagské čtenáře Dělnických Listů, mají-li zálibu ve zpěvu, že každou neděli v místnosti pana Vilimovskýho 589 Blue Island Ave. se mohou dát zapsati; každou středu v té samé místnosti o 8 hodině večer začíná cvičení.

Slavnost „Pařížské komuny“ budou odbývat oba dva spolky společně. Síň již jest pronajmuta a tudíž nezbývá nic jiného, než aby každý již nyní na komunu se připravoval, pro ní agitoval, abychom tak dokázali velkou manifestací našim kapitalistickým hrdlořezům, že doposud svých mučedníků ctíme, že doposud jejich odkaz ze zřetele jsme nepustili, ale ještě s větší houževnatostí proti panující chátře boj povedeme, dokud na celé čáře se nestaneme vítězi.

Pozorovatel.  

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA CLEVELNAD, 31.12.1894

Cleveland, 4. ledna 1895.

Ctěná redakce Dělnických Listů žádáme za uveřejnění následujícího.

Jak čtenářům D. L., známo, pořádaly česko-dělnické vzdělávací spolky Jan Žižka a Karel Havlíček Borovský v Clevelandu společně „Sylvestrovskou zábavu“ v  pondělí dne 31. prosince 1894. Zábava ta velmi dobře se vydařila, vzdor tomu, že v ten večer mnoho podobných zábav se odbývalo, a vzdor nepřátelství některých českých obchodníků, kteří v přítomnosti naší dovolili nám vyvěsiti plakáty v jejich obchodech, ale jakmile náš soudruh se z  jejich obchodu vzdálil, hned je odstranili. Když se o půl hodiny později nazpět vracel, nespatřil více plakáty vyvěšené. Zkrátka ten kus nevinného papíru byl stržen a učiněn neškodným.

Hle, tak se k nám, dělníkům zachovali ti, kterým my po celý čas naše těžce a krvavě vydělané peníze nosíme! To je ta odměna za všecko podporování jejich obchodů! Ale české dělnictvo za to těm pánům odpovědělo tím, že v dosti hojném počtu se na zábavu jmenovaných spolků dostavilo.

Ono ukázalo svou přízeň a solidárnost k našim spolkům. Je to dosti jasné, že české dělnictvo přijalo za své heslo: „kdo není s námi, je proti nám!“ A my doufáme, že se ho i nadále přidrží a dle něho jednat bude. Pročež vy všichni, kteří jste se oné zábavy zúčastnili, přijměte srdečný dík!

Náš dramatický odbor se velice vyznamenal a zasluhuje plného uznání i pozornosti. Ačkoliv je na počet slabý, jsou výkony jeho velmi pěkné. Všecka jeho představení a přednesy byly tak dokonalé, že obecenstvo bylo nimi celé unešeno. Všem účinkujícím v dramatického odboru dostalo se všeobecné pochvaly a bouře potlesku.

My jim přejeme zdaru v další činnosti. Pořádající výbor.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 12.01.1895, ročník2,č.11

AGITAČNÍ SCHŮZE V NEWARKU, 6.1.1895

V neděli dne 6. ledna 1895 odpoledne o 3 hodiny odbývá se na podnět agitačního výboru agitační schůze v Newarku, v místnosti Juliusa Zingga, č. I Bedford ul. Všichni soudruzi a dělníci z Newarku a z okolí a obzvlášť z Elizabethportu jsou snažně žádáni, by se do této schůze dostavili. O dobré řečníky je postaráno.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 05.01.1895, ročník 2, č. 10

OZNÁMENÍ O OBNOVENÍ ČINNOSTI ČDVS VE WEST HOBOKEN

Česko dělnický vzdělávací spolek v West Hoboken zahájil opětně svou činnost. V neděli dne 6. ledna 1895 o 3 hodiny odpoledne odbývá se schůze ve spolkové místnosti u p. Eduarda Nepivody, 420 Spring ul. Všichni soudruzi, kteří patří ke spolku, i ti, kteří by chtěli k němu přistoupit, jsou žádáni, by se do této schůze dostavili. Leopold Růžička, jednatel.

DĚLNICKÁ SCHŮZE VE WEST HOBOKEN, 23.12.1894

Dělnická schůze ve West Hoboken, N. J. Agitační výbor Mezinárodní Dělnické Jednoty, svolal na neděli odpoledne, 23. prosince 1894 do místnosti obč. Nepivody, Spring ul. ve West Hoboken, New Jersey poradní schůzi, za účelem zorganisování vzdělávacího spolku, an starý spolek se více nescházel.

Do schůzi té dostavilo se z New Yorku 5 členů agitačního a tiskového výboru a více soudruhů z West Hoboken. Konstatujeme s potěšením, že se společné práci jmenovaných výborů a soudruhů west-hobokenských podařilo starý spolek zreorganisovati, tak že opětně a doufáme že blahodárněji zahájí svou činnost.

Ve schůzi, zahájené členem agitačního výboru soudruhem Janem Březovským, řečnili soudruzi František Hlaváček, Václav Kudlata a Jan Březovský z New Yorku a František Březovský, Špedolín, Jelínek, Růžička a jiní z West Hoboken.

Ku konci bylo usneseno, zvoliti spolkového tajemníka a zvolen soudruh Leopold Růžička, dále aby se adresář spolku dal do „Dělnických Listů“ a za 14 dní aby spolek odbýval schůzi na urovnání spolkových záležitostí a později aby svolána byla do spolkové místnosti velká schůze, do níž mají býti pozváni dělníci z West Hoboken a okolí a řečníci z New Yorku. Členové agitačního a tiskového výboru přislíbili spolku west-hobokenskému všemožnou podporu v jeho působnosti.

My přejeme novému spolku mnoho zdaru v jeho nové působnosti.  

POZVÁNÍ NA VALNOU HROMADU ČDVS č.1 V CHICAGU (1894)

Soudruzi!

Jest velice žádoucno, byste se do celoroční schůze Česko-Dělnického Vzdělávacího Spolku dostavili, an velmi důležité věci k debatě předlehají. Jest nám nemilé touto cestou pokaždé Vás ku větší činosti vybízeti, neb dobrý bojovník má býti vždy na svém místě. Mám-li skutečně upřímnou lásku ku věci dělnické, a chceme-li, by naše revoluční zásady větší půdy mezi massou pracujícího lidu nabývaly, pak musíme pracovat společně čili spojenými silami!

Mnohý z vás namítne, že nepotřebuje chodit do schůzí a časopis když obdrží ani prý nečte, co prý by ve schůzi slyšel aneb v časopisu četl, to prý již dávno ví. To není anarchistické! (To není ale ani pravdou. Tak mluví obyčejně jen ti, co mají nejméně vědomostí.) Skutečný a přesvědčený anarchista si nenechává své vědomosti sám pro sebe, ani si nehoví doma za pecí, ale hledí, by svými náhledy přispíval dělnickému hnutí — by všude, kde je mu jen možno, je rozšiřoval, a právě takým místem, kde náhledy pospolitě se zdělují a tříbí, jsou dělnické vzdělávací spolky.

Jiný zase řekne: Vždyť máme zde „Omladinu“ a té je dost; mě mrzí tak jednou za týden jít do schůze. To není též ta pravá cesta! Pohleďte na soudruhy evropské, jak oni s nadšením chodí hodinu až dvě do dělnických schůzí a ne jednou za týden, ale několikráte, aniž by říkali, „že je to mrzí“!

To jest velice nepraktický náhled, že v českém Chicagu, kde je přes 70.000 Čechů, jest jednoho dělnického spolku dost! Čím více spolků, tím více činosti a života: každý se snaží, by ty druhé v činosti předčil a tak se agitace šíří! — Ovšem, my myslíme jen spolky, jejichž symbolem jest rudý revoluční prapor volnosti, rovnosti a bratrství. Zde v Chicagu by mohlo stávat ne jeden, ale dvacet takých spolků, a kdyby jich stávalo jen polovic, pak by se agitace o mnoho lépe šířila a bylo by hračkou — podporovat lépe „Dělnické Listy“ a k tomu třeba každé dva měsíce svým vlastním nákladem vydat poučnou agitační brožuru!

A může to činit jeden spolek? To víme ze zkušenosti, že ne! Soudruzi, odhoďte liknavost stranou a vstupte opětně do řad světové revoluční armády, staňte se činými ve svátém boji proti kapitalistickému žraloku, by co možná nejdříve neškodným byl učiněn!

Chicago přes půl druhého roku stále kolísalo mezi životem a smrtí, kde poctivost vedla boj s nepravostí, jež na dělnickém hnutí byla páchána zkorumpovanou také „prý“ dělnickou stranou, až konečně poctivost se stala vítězem. Boj ten stál mnoho obětí. Mnozí ochábli již na počátku, mnozí v polovici boje, nechtíce být ústrkem nepřátelské a nepoctivé straně, jež podvodem našeho denního časopisu se zmocnila a jej pak zahrabala, až konečně malý hlouček upřímných a obětavých bojovníků svobody zůstal na bojišti proti švindlu a nepravosti sám a též se mu podařilo s výsledkem boj ten ukončiti.

Protož jest na čase, an třenice ve straně jsou urovnány, abysme opětně s novými silami rozšiřovali naše zásady a hleděli též boj mezi kapitálem a prácí k výsledku přivésti. Nuže, soudruzi, záleži-li vám na rozkvětu my- šlenky sociálně revoluční, dostavte se všichni do celoroční schůze výše jmenovaného spolku, jež se odbývati bude 22. prosince (tuto sobotu) v síni p. Schraedera, 437 z. 18. ulice. Nezapomeňte o 7 hodině večer se dostavit!

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 22.12.1894, ročník 2, č. 8

PŘEDNÁŠKA DĚLNICKÉ OMLADINY 16.12.1894

„Dělnickou Omladinou“ v N. Y., minulou neděli 16. prosince 1894 uspořádaná přednáška shromáždila všecky činné soudruhy a soudružky a mimo to dostavilo se i několik nových hostů.

Soudruh Václav Kudlata přednášel „O původu, vývinu a cílech lidstva“ a svými důvody a vývody dovedl upoutat pozornost všech přítomných, tak že když svou poučnou a zajímavou přednášku ukončil, odměněn byl všeobecnou pochvalou.

Po jeho řeči mluvili ještě soudruzi František Hlaváček a J. Březovský o tom samém thematu, načež schůze o 5 hodin večer skončena.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 22.12.1894, ročník 2, č.8