F. HÁKA: Z CLEVELNADU DO CLEVELANDU (1894)

Každý člověk jedná dle svého přesvědčení, které nabyl svým způsobem. Proto nemá nikdo práva jinému jeho přesvědčení upírat. Tím méně jest oprávněn „Dělnické Listy“ ostouzet a v posměch uvádět, neboť tím jen sám sobě dává vysvědčení chudoby ducha.

A když dnes neuznává vzdělávací spolky, proč je zakládal! Ó, snad jen k vůli některému renegátu z východu? Já tomuto výtečníku radím, by o vzdělávací spolky neměl žádnou starost, ty se již bez něho obejdou a mimo to mu pravím, by nepřemlouval nikoho, kdo chce k vzdělávacímu spolku přistoupit, jinak bych byl nucen ukázat proč tak činí a při tom by se mohlo stát, že by jeho minulost, která jest tak pestrá, vytažena byla na světlo.

František Háka

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 24.03.1894, č. 21

TISKOVÉMU A AGITAČNÍMU VÝBORU V NEW YORKU (1894)

Jak známo bylo na konferenci Mezinárodní Dělnické Jednoty v Chicagu, v srpnu 1893 usnešeno, že Jednotou založené knihovny nejsou majetkem jednotlivých spolků, nýbrž celé M. D. J. a mají se, když v jednom spolku byly přečteny, předati spolku jinému.

Dnes ale nalézají se v některých spolcích knihovny přečtené ladem a jiné spolky je potřebuji. Tuto okolnost měli by vzít agitační a tiskový výbor jakož i všecky spolky na zřetel a knihy, které jsou v čítárnách některých spolků přečteny, odevzdat jiným spolkům k poučováni členů.

Čtenářská Beseda ve Wheeling Creek, Bellmont, odevzdala ze své knihovny ku Č. D. V. Spolku K. Havlíček Boborosvský více jak 40 knih a je odhodlána ještě dále knihy kterémukoliv spolku odevzdat a jiné, které její členové dosud nečetli zase přijmouti.

Jen měněním knihoven a čtením knih mohou knihovny Mezinárodní Dělnické Jednoty přinášet náležitý užitek.

Jmenem Čtenářské Besedy Wheeling Creek

Josef Pešek, tajemník, Drill, 5. března 1894.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 24.03.1894, č.21

PROHLÁŠENÍ ČDVS GRAND CROSSING PROTI ZADRŽOVÁNÍ VĚZEŇSKÉHO FONDU MDJ SOICÁLNÍMI DEMOKRATY (1894)

Česko-dělnický vzdělávací spolek v  Grand Crossing, usnesl v řádné schůzi dne 17. února 1894, prohlásiti, že již jedenkráte jsme žádali, by kooperace Hlasu Lidu předala peníze sebrané k podpoře uvězněných soudruhů straně pod správu Č. D. V. Spolku č. II. v New Yorku a že žádáme, by se tak konečně jednou stalo.

Co se však týká B. Herce, tu představovali jsme si tohoto „neohroženého velikána“ v zcela v jinakém světle a díváme se, že tak nízko poklesnul a to, co za delší čas zbudoval, — ovšem že za peníze — as pomocí věrných soudruhů, to nyní ze msty zavrhuje a bourá. Dle skutků jeho poznali jsme konečně kdo je a víme kam patří a nenecháme se více podvádět, nýbrž půjdeme věrně tou cestou, která nám dříve soudruhy i ním naznačena byla.

Pane B. Herc, vy pohazujete blátem na poctivé soudruhy, při tom ale jste tak krátkozraký, že nevidíte, že to bláto padá zpět na vás.

Jménem Česko-dělnického vzdělávacího spolku v Grand Crossing

Václav Sedláček, předseda. František Kříkava, tajemník.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 24.03.1894, č. 21

ZPRÁVA VĚZEŇSKÉHO FONDU MDJ PRO RODINY UVĚZNĚNÝCH HORNÍKŮ

K povšimnutí! Výbor, který vydal listiny ku sbírání příspěvků na podporu rodin uvězněných soudruhů ve Woodville, Pa., prohlašuje, že nemůže kvitovat žádné příspěvky které neobdržel a nemůže brát, též na sebe žádnou zodpovědnost za ně a za jejích správné rozdělení a dodání rodinám. Všecky příspěvky mají býti zaslány na výbor, který listiny vydal a jehož pokladníkem je Anton Novák, 550 E. 16. Str. New York. Je to nezbytně nutno, aby se zamezily všecky zmatky, nepořádky a nesprávnosti. Výbor pro podporování rodin uvězněných soudruhů v New Yorku.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20

SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V NEW BEDFORD, 17.3.1894

Naše slavnost Pařížské komuny slibuje tenkráte býti velkolepou. An všechny naše dřívější slavnosti byly vždy tak četně navštíveny, tak že v soukromém bytu bylo lidu vždy jako když nabije, tu pronajali jsme včera Českou síň a budeme tam naší komunu dne 17. března 1894 v sedm hodin večer oslavovat.

Zpěvácké a deklamatorní odvětví našeho spolku má naštudováno více krásných dělnických písní a básní a činí se všemožné přípravy, aby letošní naše slavnost vypadla důstojně.

Zdejší němečtí sociální demokrati budou též ten samý večer oslavovat komunu v německé místnosti — Nemůžeme vskutku pochopit, jak k tomu oni ubožáci přišli, že se odhodlali komunu oslavovat! Po celý rok tropčí si z revolučního hnutí posměch a revolucionářům nadávají fanatiků a ,,mordýřů“ a najednou chtějí sami pařížskou revoluci oslavovat! Nevíme vskutku, zdali jsou ti lidé tak hloupí, že si sami do úst plivají, aneb zda-li jsou tak nestydatí. Newyorští od „Hlasu Lidu“ budou komunu taky oslavovat? I máte „recht“, pánové, jen odložte veškerý stud na stranu! Když jste již do vašeho partikářského „rance“ strčili své přesvědčení a své zásady, tož tam taky strčte Pařížskou komunu! Pak s tím můžete buď u demokratické neb republikánské strany chodit od domu k domu — jako polští židé s tkaničkami.

Pilník.

Na pozvánce stáalo:

Viva la Commune! Arbeiterbund v New Bedford, Mass, pořádá za spoluúčinkování svého zpěveckého a deklamatorního odvětví „Slavnost Pařížské Kommuny“ v Černé čtvrti, v sobotu večer, dne 17. března 1894. Začátek v 7 hodin večer. Slavnostní řeči v české i německé řeči; písně, básně, deklamace jakož i výtečná hudba jest na programu. Své přátele s úctou zve výbor.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20

DOPIS ČESKÝCH ANARCHISTŮ Z NEW BEDFORD O ROZŠIŘOVÁNÍ BROŽURY „BOHOMOR A NÁBOŽENSKÁ NÁKAZA“ (1894)

New Bedford, Mass. 5. března 1894.

Ctěná redakce „Dělnických Listů.“

Náš spolek objednal dvě stě kusů anglické brožury „Bohomor a náboženská nákaza“ a tento týden je v továrnách rozdáváme. Jest vskutku zajímavé pozorovat účinek, jaký tato brožura u všech věřících vyvolává. Jedni se tomu smějou, druzí běhají od jednoho k druhému a každému to ukazují. Jedni nadávají jako hokynářky na ovocném trhu a jiní opět se s námi hádají a chtějí ten katolický humbug obhajovat. Pozorujem, že jest pro ty věřící ovečky velmi prospěšné, když se jim ta jejich hloupost jednou za čas o nos otluče, tak aspoň spíše najdou nějaký ten chlup v jejich „božské polívce“ a budou jí opatrněji polykat.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20

Johann Most (1846 – 1906)

SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V CLEVELNADU, 25.3.1894

Pozvánka českých anarchistů z Clevelandu na slavnost Pařížské komuny, přetištěná na stránkách „Dělnických listů“:

Soudruzi a pokročilí dělnicí! Jak na jiném místě v tomto listě oznámeno, pořádá Česko-dělnický vzdělávací spolek „Karel Havlíček Borovský“ v Clevelandu, v neděli, dne 25. března 1894, večer v 8 hodin v síni p. Zacha, roh Broadway ulice velkou a důstojnou slavnost Pařížské komuny s velmi vybraným a bohatým programem, jehož vyčerpání následuje taneční zábava. Vstupné obnáší pro pána a dámu 25 centů, každá další dáma 10 ctů.

V čísle následujícím byla otištěna další pozvánka na tuto slavnost v tomto znění:

Soudruzi a soudružky, neopomeňte v hojném množství navštívit tuto nejvýznamnější slavnost v dějinách lidu pracujícího! Pomněte, že svou přítomností uctíte památku nejšlechetnějších reků a rekyň pařížských, kteří jako vy dnes snášeti museli bídu a tyranství kapitálu a kteří 18. března r. 1871 v době hladu, zoufalství a německo-francouzské války povstali k boji proti svým tyranům v Paříží a v jediném dni dobyli vítězství, které ovšem opět po 3 měsících následkem přesily nepřátel po celotýdním boji ztratili. Mužové, ženy a děti pařížské komuny bojovali, trpěli a zemřeli v boji za chléb a svobodu a proto zasluhují býti ctění a oslavování pracujícím lidem všeho světa.

Soudruzi a soudružky v práci a v utrpení! Dokažte, že dovedete ctít své reky a rekyně, své mučedníky a mučednice dělnické, jejichž heslem bylo: rovnost, volnost, bratrství a cílem svoboda!

Ukažte, že i vy jste dělnicí pokročilí a obhájci svobody a manifestujte své dělnické, svobodomyslné smýšlení svou imposantní účastí na slavnosti. Vzhůru na slavnost komuny! Pořádací výbor.

Z Clevelandu do Clevelandu! Soudruzi a pokročilí dělnici! Jak na jiném místě v tomto listě oznámeno, pořádá Česko-dělnický vzdělávací spolek „Karel Havlíček Borovsky’“ v Clevelandu, v  neděli, dne 25. března 1894, večer v 8 hodin v síni p. Zacha, roh Broadway‘ a Dille ul. velkou a důstojnou slavnost Pařížské komuny s velmi vybraným a bohatým programem, po jehož vyčerpání následuje taneční zábava. Vstupné obnáší pro pána a dámu 25 ctů., každá další dáma 10 ctů.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20

O průběhu této slavnosti přinesly „Dělnické listy“ následující reportáž:

Slavnost „Pařížské komuny“ v Clevelandu, odbývaná 25. března 1894 v místnosti p. Zacha, jíž uspořádal Česko-dělnický vzdělávací spolek Karel Havlíček Borovský, byla vzdor sněhové vánici a protiagitaci četně navštívena a vydařila se.

Slavnostní řeči české měli soudruzi Jiří Chudoba a P. Ch., které měly na shromážděné hluboký dojem a přijaty byly bouří potlesku. Soudruzi B. Kupka a Kunc a soudružky Kuncová, Háková a slečna Pavlovičova přednesli krásné, slavnosti přiměřené básně, jimiž uvedli shromážděné ve velké nadšení. Všichni byli za své znamenité výkony odměněni bouřlivým potleskem.

Též němečtí soudruzi se dostavili a z těch řečnili soudruzi Pridrichsdorfer a Knooth. Oba vylíčili průběh a význam komuny a nabádali dělníky, by pracovali, agitovali k sociální revoluci a k svobodě. Též jejich řeči odměněny všeobecným potleskem.

Po vyčerpání programu rozvinula se taneční zábava a potrvala až do bílého dne v nejvzornějším pořádku.

Č. D. V. S. K. H. B. vyslovuje díky všem soudruhům a soudružkám za jejich spolupůsobení a všem přátelům za četnou návštěvu.

S revolučním pozdravem A. Zeithamer, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 07.04.1894, č. 23

MEZINÁRODNÍ SLAVNOST KOMUNY V NEW YORKU, 17.3.1894

Čeští anarchisté v New Yorku, krom organizace vlastní Slavnosti Pařížské komuny, se účastnili také Mezinárodní oslavy Pařížské komuny, která proběhla 17. března 1894 a za participace většiny anarchistických skupin napříč národnostmi. takto se na akci svolávali ti čeští z Mezinárodní dělnické jednoty na stránkách „Dělnických listů“:

„V sobotu dne 17. března 1894 večer o 8 hodině pořádají veškeré anarchisticko-komunistické skupiny v New Yorku velkolepou slavnost na oslavu revoluce dne 18. března 1871 v Paříži, která se odbývá v obou sálech Clarendon Hall, 118 E. 13. ul., mezi 3. a 4. Ave. Několik zpěváckých spolků spoluúčinkuje. Řečniti se bude anglicky, německy, francouzský, španělsky, italsky atd. Lístek pro rodinu stojí 25 ctů. Čeští soudruzi, kteří súčastní se této mezinárodní slavnosti, sejdou se v sobotu určitě o 7 hodin večer v Urwiener Halle, č. 433 E. 14. ul., mezi 1. Ave. a Ave. A, odkud odeberou se společně do Clarendon Hall. Soudruzi dostavte se v určitý čas a v počtu nejhojnějším.“

Dělnické listy přinesly také kratičkou zprávu z proběhlé akce:

„V sobotu dne 17. tohoto měsíce uspořádaly veškeré anarchistické skupiny všech národností v New Yorku velkou slavnost komuny, která byla hojně navštívena. Byla to slavnost opravdu mezinárodní, neboť súčastnili se jí Francouzi, Španělové, Italové, Němci, Češi, Rusové, Poláci ba i černoši a mulati byli zastoupeni. Po půlnoci dostavila se však brutální policejní rota v počtu asi 30-40 obuškářů a odvolávajíc se na nedělní zákon, účastníky slavnosti vypudila. Při tom bylo několik mužů, žen i dětí od klackařů uhozeno. Bylo očividno, že praetoriáni chtěli provokovat krveprolití“.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20

PROVOLÁNÍ K AGITAČNÍMU VÝBORU, JAKO I K CELÉ MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTĚ (1894)

Provolání k agitačnímu výboru, jakož i k celé „Mezinárodní Dělnické Jednotě,“ českého odvětví ve Spojených Státech.

New Bedford, Mass. 4. března 1804.

Ctění Soudruzi!

Jak Vám již všem dobře po vědomo, zachvátila, následkem bídného společenského zařízení, průmyslová krise celé Spojené Státy a veškerý pracující lid této země, uvržen v tu nejstrašnější bídu, který jest nucen se svými rodinami pozvolna hlady zmírat. Většina továren jest zavřena a tam, kde se pracuje, jest mzda snížena až o polovičku, což nikterak na výživu dělníka a jeho rodiny nedostačuje.

Dělnická třída této země, která až dosud byla k dělnickému hnutí lhostejná, jest nucena o svém bídném postavení přemýšlet a vskutku nebyl dosud nikdy takový čilý ruch mezi zdejším dělnictvem pozorován jako nyní. Jedni myslejí, že celou touto bídou jsou vinni demokrati, jiní opět tvrdí že celá tato krise jest pouze republikánská demonstrace oproti demokratické vládě. Jedni navrhují volbu republikánů, druzí stávku a třetí volbu sociálních demokratů a tak každý rozechvěně hledá cestu, kterou by se stávající strašné poměry daly zažehnat.

Co myslíte, ctění soudruzi, nenadešla nyní doba, kdy nám povinnost káže, aby jsme před ten pracující lid předstoupili a naše mínění a naše přesvědčení mu zdělili? Máme snad tuto nejpříhodnější dobu k agitaci nechat nepovšimnutou? Zajisté že nikoliv, neb propásli bysme tu nejlepší příležitost.

Náš spolek „Arbeiterbund“ usnesl se v poslední své schůzi zaslat provolání na celou Mezinárodní Dělnickou Jednotu jak českého, tak německého odvětví, aby rokováno bylo o tom, zdali bylo by možno vydat malý agitační spisek, pojednávající o panující krisi v anglickém jazyku, v kterém by bylo pro dělníka snadno pochopitelným slovem naše stanovisko naznačeno a kde by byly různé ty klamné náhledy logicky vyvráceny.

My jsme poslední dobou velké množství anglických brožur rozdali, ale seznali jsme, že ten lid jest panující bídou tůze zaujat, než aby vědecké pojednáni o našem ideálu mohl pochopit. On bídu má před sebou a proto chce vědět, co jest její příčinou a jak možno ji odstranit.

My víme, že naše Mezinárodní dělnická Jednota mnoho peněz v nynější tísni k agitaci nemá, ale doufáme, že se v celé naší Jednotě dva neb tři schopní soudruzi najdou, kteří by onu brožuru z lásky k věci, totiž bezplatně napsali. Dále doufáme, že se při naší Jednotě naleznou soudruzi sazeči, kteří by z lásky ku svému přesvědčení několik minut po práci věnovali a onu brožuru bezplatně vysázeli. Nechť se jen ohlednou na nás, my vyděláme $3 týdně a s radostí i ten poslední cent na své přesvědčení obětujem, pak jim zajisté ta oběť nebude tak velikou, kterou na nich žádáme.

Takto vydaná brožura stála by pouze papír a tisk, tak že by každý jednotlivý spolek mohl několik set výtisků odebrat a mezi dělnictvo rozdat, aniž by to bylo s velkými výlohami spojeno.

Jestliže i německá strana v tomto směru s námi bude pracovat, pak můžeme zahájit hromadnou agitaci, která by zajisté budoucnost našeho hnutí v této zemi zajistila.

Ctění soudruzi! Toto jsou naše návrhy, které Vám k posouzení předkládáme. My vyzýváme Vás jménem naší svaté věci a jménem těch nevinných dítek dělnických, které jsou nuceny v přítomné době hladovět, abyste o této věci ve svých schůzích jak náleží pohovořili a náhledy své pak agitačnímu výboru zdělili, který pak jménem naši jednoty může vstoupit v spojení se stranou německou.

Vzhůru soudruzi! nyní jest právě čas, aby jsme lásku svou ku svobodě nejen slovem, nýbrž i skutkem dokázali!

Provolání podobného znění zasíláme též do časopisu „Freiheit.“

S revolučním pozdravem Arbeiterbund.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20


SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V NEW YORKU, 3.3.1894

V sobotu večer, dne 3. března 1894 ve Fernando’s Assembly Rooms odbývaná slavnost Pařížské komuny, kterou uspořádaly Č. D. V. S. č. 2. a spolek Ferdinand Lassalle za spoluúčinkování německého zpěváckého spolku “Internationale Arbeiter Liedertafel“, vydařila se ku vší spokojenosti

Vzdor vší zimničné protiagitaci od protivné strany, byla slavnost četněji navštívena než loni a předloni, kdy nebyla ještě žádná roztržka, kdy ale stoupenci „Hlasu Lidu“ a jeho spolky šli raději na zábavy jiné a do divadla než na dělnickou komunu. Též četní zástupci bratrských spolků z Passaic, Newarku, Hoboken ba až z  Bound Brook, N. J. se dostavili. Budiž jim vysloven všem dík za toto osvědčení dělnické solidarity.

Soudruh Josef Březovský zahájil slavnost o 9 hodině. Provedení bohatého programu bylo velezdařilé a všichni účastníci sklidili za znamenité výkony své bouři potlesku. V ohledu deklamatorním soudruzi Josef Belza, Václav Kudlata, Josef Křížek, J. Kubík a Josefína Hlaváčková, svými tendenčními básněmi uvedli shromážděné v slavnostní nadšení. Obzvlášť chlapec Alois Hlaváček, syn soudruha A. Hlaváčka svým překrásným přednesem básně, „Dítě chudoby“ hluboce, ba až k slzám dojal posluchače. Hošík ten má znamenitý talent recitační. Soudruh Ludvík Cimler přednesl dobře promyšlenou a procítěnou slavnostní řeč a odměněn byl všeobecným souhlasem. Řečník stručně vylíčil původ a děj komuny, její vítězství i její pád a vysvětlil, jaké naučení má si z  ní dělnictvo vzíti pro budoucnost.

Z Troy, N. Y., došel ku slavnosti blahopřejný telegram od soudruha Jana Vohánky a soudruhů z Troy, který přijat s velkým nadšením.

V hudební části programu velice vyznamenali se 9 letý hošík Jaroslav Novák, syn soudruha Antonína Nováka, který při ouvertuře „The Diadem“ hrál 1. housle a sice tak, že vzbudil všeobecný údiv a uznání. Dále hošíci Schmitt, Reisler a Leo Zoula, syn vdovy pí. Rudolfové a nezapomenutelného a nenahraditelného našeho soudruha Norberta Zouly, sehráli společně na citery „Jezdecký pochod“ a sice tak znamenitě, že všichni přítomní byli nad vše očekávání okouzleni, překvapeni.

Přítomní němečtí soudruzi od Internationaly byli hrou hochů tak zaujati, že si je vyžádali, aby účinkovali na jejich slavnosti 17. března. Rodičové těchto čtyř hošíků mohou mít opravdu radost a my jim blahopřejeme, obzvlášť soudružce Rudolfové, která ač musí napnout všecky síly, by sebe a rodinu uživila, přece snaží se synu svému dáti pečlivého vzdělání a vychování. Přejeme ji, by se dočekala na dětech svých jen radostí a tím též zadostučinění za všecka ta protivenství a útrapy, jichž jí bylo a jest snášeti.

K povznešení a okrášlení slavnosti nemálo přispěli též zpěváci od Internationale Arbeiter Liedertafel, kteří přednesli dvě krásné sborové dělnické písně. Německý básník proletariátu, soudruh Geo. Biedenkap přednesl jednu ze svých znamenitých básní a odměněn byl bouří potlesku.

Po vyčerpání programu při výtečné hudbě pana Karla Kroupy rozproudila se taneční zábava, která potrvala až do rána. Celkem vzato, musí se říci, že tak slavnostní nálada a solidární duch a nadšení nepanovaly ještě při žádné české slavnosti komuny v New Yorku jako letos, kdy jí pořádaly Č. D. V. S. č. 2. a Č. Z. V. S. Ferdinand Lassalle. Bylo vidět, že každý vážně a opravdově – vzpomíná a cítí pravý význam slavnosti.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 10.03.1894, č. 19