OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ VALENTÍNA HORATLÍKA 9.8.1896 V ELIZABETH

Valentin Horatlík zemřel 9. srpna 1896. Opět jeden neohrožený bojovník za práva lidská, byl neúprosnou smrtí z našeho středu vyrván. Jest to soudruh Valentin Horatlík, Jeho život byl samý boj a utrpení; již v mládí poznal zásady revolučních socialistů a vzal je za své. Však nebylo mu popřáno volně rozvíjeti svoji blahodárnou činnost a účinkovati, jak by si byl přál. Černožlutá bestie jej polapila při zakládání tajné tiskárny a uvěznila jej ve Steině ve Štýrsku na 8 roků do vězení, které si soudruh Horatlík těž odseděl. Však zdraví jeho bylo nelidským s ním zacházením, špatnou stravou a nedostatkem čerstvého vzduchu podkopáno; churavěl na souchotiny. Po odbytém trestu se odebral do Ameriky, kde se v Elizabeth po 5 let zdržoval. Posledního půl druhého roku byl již tak churav, že ani stále pracovati nemohl. Zásadě naší zůstal věren až do posledního vzdechnutí, až jej smrt všeho utrpení zbavila ve 12 hodin dopoledne v neděli, dne 9. srpna 1896 v nemocnici v Elizabeth, N. J , ve stáří asi 34. roků. Pohřeb zesnulého konán v úterý dne 11. srpna 1896 za účastenství veškerých svobodomyslných lidí z místa a okolí neb zemřelý se těšil velké oblibě ve veškerých kruzích pro svoji přímou a poctivou povahu. Kromě jiných, položili též čeští soudruzi z Elizabeth věnec na jeho rakev s rudými stuhami. Budiž čest památce jeho!

LETOŠNÍ SLAVNOSTI PAŘÍŽSKÉ KOMUNY (1896)

Pětadvacitileté jubileum sociální revoluce r. 1871 v Paříži, nabývá povzbuzujícího souhlasu ve všech místech zdejší republiky. Vzdělávací spolky připravují čilou agitací dobrou půdu, by komuna důstojně a demonstrativně oslavena. Clevelandské vzdělávací spolky Karel Havlíček Borovský a Jan Žižka uspořádají demonstranční slavnost komuny v neděli dne 22. března 1896 v místnosti M. Trojana roh Broadway a Dill. ul. Mimo jiné promluví též soudruh Václav Kudlata z New Yorku ku shromážděným a jako vždy, tak i letos přičiňme se, by komuna prospěla nám všem. Soudruzi z Dillonvale a Drill budou letos pořádati společnou komunu dne 20. března 1896, při kteréž slavnosti bude též mluviti Václav Kudlata z New. Yorku. Jest tudíž zapotřebí, by se soudruzi z vytčených míst co možná nejvíce přičinili, by památka tak důstojná potkala se se skutečným úspěchem. Z dopisů soudruhů z Baltimore taktéž vysvítá, že připravují se na vzpomínku velké revoluce Pařížské, při kteréžto příležitosti promluví soud. V. Kudlata z New Yorku. Všeobecný rozruch ve Spojených Státech se jeví, každý proletář vzpomíná všech nezapomenutelných dnů březnových, kdy proletáři pařížští — „Vive la Commune“ — provolávali, kdy Paříž neznala pánů ni otroků, kdy byla svou. Využitkujme tuto příhodnou dobu a doufejme pak, že ona opět povzbudí ku další činnosti i akci.

ROZVRH AGITAČNÍ CESTY VÁCLAVA KUDLATY (1896)

V pondělí dne 16. března 1896 navštíví Václav Kudlata slavnost „Pařížské komuny“ v Baltimore. Během následujícího týdne pak Allegheny City, v pátek dne 20. března 1896 společnou památku „komuny” v Drill a Dillonvilie a příležitostně v neděli dne 22. března 1896 slavnost „komuny” v Clevelandu. S revolučním pozdravem Tiskový výbor. Soudruzi v Newarku pořádají památku komuny v sobotu, dne 7. března 1897 v Zing’s Halle 7 Bedford str. . Soudruzi New Yorští a okolní učiní velmi dobře, když v hojném počtu slavnosť navštíví, by další základ ku vytrvalosti v agitaci soudruhů z Newarku se položil. O týden později, v sobotu dne 14. března 1896 demonstruje české dělnictvo New Yorské slaví důležitost komuny v ,,Národní budově“ 533 východní 5. ul. „Dramatická Jednota“ pilně cvičí známe „Nihilisty“ a tím ku zvelebení celé demonstrace nejen agitačně, ale i hmotně velice přispěje. Vzdělávací spolek v Passaic pořádá taktéž slavnost komuny, v týž den 14. března 1896 sobotu večer. Kdo můžeš, ukaž svoji solidárnost a neopomeň Passaic navštíviti.

PIKNIK TISKOVÉHO VÝBORU DĚLNICKÝCH LISTŮ VE WINFIELD 4.7.1896

Piknik, pořádaný Tiskovým výborem Dělnických Listů dne 4. července 1896, ve prospěch Dělnických Listů, u soudruha Františka Kohna ve Winfield, se opět znamenitě vydařil. Místnost byla naplněna soudruhy a přáteli, kteří na čerstvém vzduchu pookřáti chtěli. Vše šlo hladce ku předu; koulení kuželek o ceny trvalo až do večera, tanec daleko přes půlnoc. Krásná hudba, výtečné nápoje a vzorná obsluha a solidnost se strany soudruha Františka Kohna, udržovaly obecenstvo v nejlepší náladě a přítomní členové Tiskového výboru se usnesli, opět na „Den Práce” podobný piknik v té samé místnosti pořádati a doufají, že tam naleznou příznivce dělnického tisku, tak jak se doposud vždy stalo.

POZVÁNKA NA PIKNIK ČESKÝCH ANARCHISTICKÝCH SPOLKŮ V NEW YORKU 26.5.1895

Piknik Česko-dělnických spolků. Příští neděli, dne 26. května 1895, odbývá se v Broomer’s Union Parku, 133. ulice a Willis Avenue, velkolepý pik-nik Česko- dělnického vzdělávacího spolku č. 2., Dělnické Omladiny a Dělnické Družiny Pokroku. Všichni přátelé dělnické věci, kteří touží po osvobození pracujícího lidu z kapitalistického jarma, měli by své sympathie a své přesvědčení k ostatním bojujícím soudruhům osvědčiti návštěvou tohoto výletu vzdělávacích spolků. Všichni dělníci a přátelé dělnictva jsou přátelsky zváni. Vstupné do parku obnáší 15 centů pro osobu. Začátek je o 10 hodin dopoledne.

ČTVRTLETNÍ KONFERENCE NEWYORSKÝCH SKUPIN MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY 1.12.1896

Zpráva ze čtvrtletní porady soudruhů z New Yorku a okolních míst. Porada byla odbývána v místnosti p. Hoffmana v 71. ul. v N. Y. v neděli, dne 1. prosince 1896, zahájena byvši soudruhem Březovským. Podána finanční zpráva Dělnických Listů za poslední čtvrletí; zpráva přijata. Dále podán návrh na nové administrační vedení, ježto dosavadní vedení knih, při nynější komplikaci v účtech nedostačuje. Návrh přijat a usneseno zakoupení nových administračních knih. Mimo to požádáni budou všichni jednatelé D. L., aby v jisté době podávali záznamy nových a odpadlých odběratelů, by znám byl určitě výkaz odběratelů a mimo to poznáno bylo, jak v které osadě naše hnutí pokračuje. Na to rozpředla se debata ohledně stěhování Dělnických Listů, jelikož dosavadní místo nedostačovalo a bylo příliš vzdáleno od české čtvrti. Usneseno, aby se vyhledala v hořejší části města pohodlná místnost, kam se Dělnické Listy mají ihned přestěhovati. V místnosti nové bude rovněž zařízena čítárna. Při návrzích k agitaci jednomyslně schválen náhled soudruha Nekvasila, aby oslavení pařížské komuny bylo co možno v největších rozměrech, neboť tímto způsobem možno, by nás lid i naši ideu poznal a více revolučního hnutí si všímal. K účeli tomu pozváni budou též vynikající cizí řečníci, kteří promluví anglicky a německy. Většina přítomných soudruhů povzbuzovala k agitaci pro výtečné dílo P. Kropotkina „Blahobyt všem”, jež vydáno bude v sešitech nákladem Dělnických Listů v nejbližší době; dílo toto hojnou slibuje agitaci, je to téměř úplná snůška anarchistického vědění, čerpaná na základě historického vývinu společenských tříd a majetku. Ku konci pak usneseno, zahájiti co nejčilejší agitaci v New Yorku a hlavně v okolních, Čechy obydlených místech, kde pořádány budou jak možno nejčastější přednášky. Po sbírce na Dělnické Listy byla na to porada ukončena.

SLAVNOST TŘÍLETÉHO TRVÁNÍ DĚLNICKÝCH LISTŮ V NEW YORKU 21.11.1896

 Slavnost tříletého trvání Dělnických Listů, kterou New Yorské skupiny v dolejší „Národní Budově” dne 21. listopadu 1896 odbývaly se znamenitě vydařila, ač návštěva byla trochu slabá, což sluší připočísti špatnému počasí a víceru zábav na ten den pořádaných. Slavnost zahájena byla hudbou, kapelou pana Kroupy, pak následoval krátký proslov, v němž soudruh Ludvík Cimler poukázal zběžně na založení a pokračování Dělnických Listů, jejž skončil odporučováním dělnického tisku, načež zahrána byla marsailleisa. Pak bylo předneseno několik solových výstupů, načež oslovil shromážděné soudruh Václav Kudlata, jenž v delší řeči vyzýval přítomné k čilé agitaci. Před půlnocí byla sehrána jednoaktovka : „Osudný den fidlovačky”, která veškeré přítomné znamenitě pobavila. Též byla dána do výhry hůl se zlatým kováním, která se jen částečně obsadila a proto tah odložen na příště. Veškeří přítomní se dobře bavili a opouštěli místnost v pozdní hodinu noční a velká část též setrvala až do půl páté hodiny, kdy se zábava ukončila. — Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k této slavnosti vzdáváme vřelý dík.

OZNÁMENÍ NEODVISLÉ MEZINÁRODNÍ OMLADINY V CHICAGU Z PROSINCE 1896

Soudruzi navštěvující schůze „Neodvislé Mezinárodní Omladiny”, které se dosud odbývaly každou neděli dopoledne, uznala za dobré, by na dále byly schůze ty rozděleny pro dvoji druh působnosti a sice: Pro příště každou první a třetí neděli v měsíci bude odbývána poradní schůze soudruhů, kteří mají dobrou vůli v dělnickém hnutí působiti dle společného dohodnutí. Ve schůzích těch budou vedeny pouze věcné, potřebné debaty, vyřizovány běžné a obchodní záležitosti, ale žádné přednášky nebudou pořádány. Každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci budou odbývány schůze, v nichž veškeren čas věnován bude přednáškám a poučným rozhovorům. Tato změna učiněna proto, aby mnozí z návštěvníků schůzí „Omladiny” nebyli nuceni nudit se tam mnohdy dlouhý čas než-li se projedná některá věc, již oni považují třeba za zcela malichernou. Všecky schůze budou nyní počínati o 8. hodiny ranní v místnosti p. A. Nágla č. 535 — 589 Blue Isl. Avenue. Zveme všecky soudruhy, kteří pociťují tu hroznou nespravedlnost nynějších vládnoucích a kapitalistických lotrů, by se zúčastňovali těchto schůzí a přičinili se s námi o brzké vyhlazení těchto rdousitelů svobody z povrchu země. „Neodvislá Mezinárodní Omladina” v Chicagu.

ZPRÁVA Z JEDNOLETÉ ZÁKLADNÍ SLAVNOSTI ČDVS WINFIELD 7.12.1895

Zábava pořádaná ve Winfield v místnosti Františka Kohna na oslavu založení tamního „vzdělávacího spolku,“ těšila se četné návštěvě soudruhů Winfieldských i vůkolních. Soudruh Krajíček vysvětlil přítomným krátkými ale upřímnými slovy účel, za jakým se vzdělávací spolky zakládají a snahou všech dělníků má býti, by se navzájem poznávali, se poučovali, zásadní tisk rozšiřovali a připravovali se k onomu velkému boji práce s kapitálem. Dále bylo předneseno několik básní od soudruhů a všichni přítomní se příjemně a nenuceně bavili tancem a přátelským hovorem, až je probouzející se den upozornil, že jest čas k návratu domu.

PODĚKOVÁNÍ RODINY ZESNULÉHO ANARCHISTY JOSEFA BROŽKA Z NEW BEDFORD 1898

My níže psaní vzdáváme tímto srdečný dík řádu Bratří Ku Předu čís. 85 ČSPS a Česko Dělnickému Vzdělávacímu Spolku za krásné věnce na rakev, jakož i hojné účastenství při pohřbu našeho milovaného manžela a otce Josefa Brožka. Dále srdečné díky řečníkům jak v domě smutku tak i na hřbitově pp. Raimundu Janákovi, Václavu Karešovi a Janu Kuthanovi. Zvláštní dík nechť přijmou ctění členové řádu Bratří Ku Předu, kteří při těžké nemoci mého manžela co praví bratří osvědčili. Konečně díky všem těm, kdož se pohřbu súčastnili aneb nám jakkoli jinak umírnění našeho zármutku přispěli. Zesnulí byl členem od založení řádu Bratří Ku Před; č. 85 ČSPS, jakož i členem Česko Dělnického Vzdělávacího Spolku. Marie Brožek, truchlící vdova! Petr, Lukáš a Josef, synové a Marie, dcera. New Bedford, Mass., 28. května 1898.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 03.06.1898