Český vzdělávací spolek v Hrádku n. Nisou (1888-1902)

Pohraniční město Hrádek n. Nisou mělo již v osmdesátých letech minulého století značně vyvinutý průmysl, který sem přivábil mnoho dělníků a řemeslníků české národnosti. V r. 1888 si zde čeští dělníci založili první spolek, jemuž dali jméno: Český čtenářsko vzdělávačí spolek
obojího pohlaví. V městě žilo tehdy (podle úředního rakouského sčítáni v r.
1890) 116 Čechů. Ve skutečnosti však byla česká menšina asi početnější, neboť spolek měl sám v té době 61 členů. Byli to skoro vesměs socialisticky smýšlející občané. Z počátku byl předsedou spolku dělník Šťástka a v r. 1891 zvolen předsedou 23letý krejčovský tovaryš František Cyrus, jeden z nejzasloužilejších, dělnických předáků v městě, který působil V Hrádku n. N. od r. 1885 až do okupace v r. 1938. Jednatelské funkce zastávali: Josef Lukeš, Josef Veiser, A. Styf a j. Ve spolku byli dále činní: Celestýn Pabíška, František Birger, V. Píro, František Douša, Petr Říha, A. Neuhajzr, Tomáš Fajtl, Jan Záhorský atd. Spolková místnost byla původně v »Koloseu« (u Kunců), později v hostinci M. Bleilové. Spolek konal
pravidelné měsíční schůze, ve kterých se členové vzdělávali hlavně předčítáním vědeckých knih a rozborem úvah časopiseckých. Spolek
měl také slušnou knihovnu, kterou spravoval knihovník Josef Sedláček a po zániku spolku v r. 1902 ji převzal místní vzdělávací Spolek „Květ“. Český
spolkový život v Hrádku n. N. byl ve svých počátcích hodně romantický,
zvláště když po r. 1892 vedení spolku trvale ovládly radikální živly anarchistické.

Prameny: pražské časopisy ,,Heslo“ z 12. června 1891 a „Sociální demokrat“ 17. dubna,1.června, 18. října a 19. prosince 1891 a z 19. března 1892, liberecký „Proletář“ z 17. prosince 1896; brněnská ,,Matice svobody“ z 8. října 1902; „Ještědský obzor „z 5.—12. srpna 1926 a 1. listopadu 1928; Ottův slovník naučný XI./743.