CO JE AUTONOMIE? (1895)

Co jest autonomie? Tuto otázku jsem uvedl zde jen proto, že mnozí ji přikládají báječný význam a každého, kdo plnými ústy nekřičí: „já jsem autonomista,“ za kacíře prohlašuji. Avšak kdyby tito podivíni znali pravý význam autonomie, museli by sami nad svou neznalostí splakat a polepšili by se. Jelikož jsou ale tůze obmezeni a vždy chtějí býti těmi nejučenějšími, nežli jsou jiní, tu dopouští se téměř v každém slově velkých nesmyslů, nad nimiž by i sám Petr Kropotkin, k jehož anarchistické filosofii se hlásí, splakal. „Autonomie“ neznamená přece nic jiného nežli samosprávu. Tedy dává každému spolku aneb skupině úplnou volnost sama sebe řídit a se spravovat, aniž by jiný spolek měl právo proti tomu co namítati, aneb členy spolku toho komandovati. „Autonomie“ nezná žádné šablony ani ku šablonování žádného nesvádí, naopak ona chce by každý spolek vedl svou místní agitací a ve svých schůzích své jednání řídil jak sám za dobré uzná, ovšem ale že v zásadě anarchisticko-komunistické. Kdo však za autonomistu se prohlašuje a nadává spolkům aneb osobám, že se nechtí řídit dle jeho náhledů, neboli dle jedné šablony, upírá tím samosprávu jiným a zároveň ztrácí práva nazývati se autonomistou, spíše ale přísluší mu jméno „despota!“ Tito „bona fide“ autonomisté, vyčítají naši Mezinárodní Dělnické Jednotě centralisaci a autoritářství, což ve skutečnosti jest pouhým výplodem jich chorých mozků. Neboť naše Mezinárodní Dělnická Jednota nepodléhá žádnému centrálnímu tělesu, nýbrž každý její člen (spolek) má úplnou samosprávu, autonomií. Zdali však se nám má za zlé, že tvoříme stranu, tož pak jest to tím největším nesmyslem, jaký kdy jen lidstvo vidělo! Že ve sjednocení spočívá síla, jest zajisté správným heslem, které žádný anarchista popříti nemůže. Jsouli ale lidé za jedním účelem spojeni, tu jinak je zváti nemůžeme, nežli stranou. My tedy tvoříme stranu anarchistickou a ponecháváme svým jednotlivým skupinám a spolkům úplnou samosprávu. Zdali má býti snad agitační výbor Mezinárodní Dělnické Jednoty tou autoritou a centralisaci, tož skutečně pochybujeme. Neboť ten nestojí zde, aby rozkazy udílel, nýbrž on jest zde jen proto, aby na požádání toho neb onoho spolku dobrého řečníka vynašel a na žádané místo poslal a útraty s jeho vysláním spojené zapravil, anto nežijeme ještě dnes ve volné společnosti, by žádaný řečník zdarma železniční jízdu a za prozahálený čas pro svou rodinu životní prostředky obdržel. Jelikož ale agitační výbor není utvořen z kapitalistů, nýbrž jen z chudých dělníků, tu fond pro podobné věci se skládá z dobrovolných příspěvků! Že lidé ti, co patent na svou autonomii si přivlastňuji, žádnými autonomisty nejsou, jest patrně viděti z následujícího: V Chicagu stává jedna skupina a též jeden veřejný spolek, které jsou „neodvislými, samosprávnými a přísně anarchistickými.“ V řečených spolkách jest ta nejširší volnost bez volnosti. Volby jsou v jejich středu úplně vyškrtnuty. Jelikož ani ten nejmenší souhlas se nesmí dáti — sice by to již bylo volbou — tu činí vše jeden. Onen veřejný spolek má tajemníka, účetníka, pokladníka, předsedu, výbor pro pořádáni zábav, revisorní výbor ku prohlédnuti financí, jen v jedné osobě, t. j. jedna osoba tvoří celý spolek a právě tento despota nejvíce křičí proti autoritám a za autonomistu se vynáňí! Druhá skupina jest taktéž spravována podobným a ještě rafinovanějším despotou! Oba dva odsloužili již po jednom roce své lhůty a jelikož těmto „autonomistům“ zrovna tak chutná vládnout jako sociálním demokratům, nejspíš po své smrti odkážou svá despotická křesla na své prvorozené prince. Nuže, může se něco podobného nazývati autonomii? Nikdy ne! Každý spolek, jež na základě autonomie spočívá, spravuje se sám, nikdy se ale nedá spravovat! jedním člověkem, který činí co je mu libo ať jest s tím spolek spokojen aneb ne. Kdyby se podobné spolky měly za autonomistické počítat, pak bysme též mohli říci, že ruský stát jest autonomií a jeho císař nejuvědomělejším — anarchistou. A tací lidé pak chtí, by každý spolek dle jejich šablony se řídil! — To by byl krásný despotismus v revolučním hnuti! Pryč s despotismem! Ať žijou volné a samosprávné vzdělávací spolky ! AuTonomista