ČTVRTLETNÍ KONFERENCE NEWYORSKÝCH SKUPIN MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY 1.12.1896

Zpráva ze čtvrtletní porady soudruhů z New Yorku a okolních míst. Porada byla odbývána v místnosti p. Hoffmana v 71. ul. v N. Y. v neděli, dne 1. prosince 1896, zahájena byvši soudruhem Březovským. Podána finanční zpráva Dělnických Listů za poslední čtvrletí; zpráva přijata. Dále podán návrh na nové administrační vedení, ježto dosavadní vedení knih, při nynější komplikaci v účtech nedostačuje. Návrh přijat a usneseno zakoupení nových administračních knih. Mimo to požádáni budou všichni jednatelé D. L., aby v jisté době podávali záznamy nových a odpadlých odběratelů, by znám byl určitě výkaz odběratelů a mimo to poznáno bylo, jak v které osadě naše hnutí pokračuje. Na to rozpředla se debata ohledně stěhování Dělnických Listů, jelikož dosavadní místo nedostačovalo a bylo příliš vzdáleno od české čtvrti. Usneseno, aby se vyhledala v hořejší části města pohodlná místnost, kam se Dělnické Listy mají ihned přestěhovati. V místnosti nové bude rovněž zařízena čítárna. Při návrzích k agitaci jednomyslně schválen náhled soudruha Nekvasila, aby oslavení pařížské komuny bylo co možno v největších rozměrech, neboť tímto způsobem možno, by nás lid i naši ideu poznal a více revolučního hnutí si všímal. K účeli tomu pozváni budou též vynikající cizí řečníci, kteří promluví anglicky a německy. Většina přítomných soudruhů povzbuzovala k agitaci pro výtečné dílo P. Kropotkina „Blahobyt všem”, jež vydáno bude v sešitech nákladem Dělnických Listů v nejbližší době; dílo toto hojnou slibuje agitaci, je to téměř úplná snůška anarchistického vědění, čerpaná na základě historického vývinu společenských tříd a majetku. Ku konci pak usneseno, zahájiti co nejčilejší agitaci v New Yorku a hlavně v okolních, Čechy obydlených místech, kde pořádány budou jak možno nejčastější přednášky. Po sbírce na Dělnické Listy byla na to porada ukončena.