DĚLNICKÁ PEKÁRNA „FEDERACE“ LIBKOVICE (1908 – 1951)

Mezi velice úspěšné výrobní družstvo založené anarchisty, patřila Dělnická pekárna „Federace“ Dělnická pekárna „Federace“ fungovala neuvěřitelných 40 let, přežila i nacistickou okupaci, nepřežila však nástup KSČ k moci, která si nepřála žádnou vlastní iniciativu pracujících mimo stranickou kontrolu. Dělnická pekárna je tak v roce 1948  donucena začlenit se do sítě konzumních družstev „Včela“ řízenou KSČ. 

Novokooperační dělnické výrobní pekařské družstvo „Federace“ pro zaopatřování záloh a úvěrů pro království České, se sídlem v Bruchu (Lomu), zapsané společenstvo s ručením obmezeným bylo zapsáno u Mosteckého soudu 14. října 1908.

Družstvo schválilo své stanovy na ustanovující valné hromadě 29. září 1908. Ve stanovách se jako účel uvádí: „napomáhati k povznesení hospodářství a užitků členů na společný zisk, ztrátu, veškeré výrobky z oboru pekařského, pecnářského a krupařského vyráběti a veřejné prodávati a členům úvěrem a zálohami pomáhati.“ Do předsednictva družstva byli zvoleni anarchističtí družstevníci Bašus Alois z Lomu č.p. 70 jako ředitel, ještě během měsíce se přestěhoval do Libkovic. Místoředitelem byl zvolen Plánička František bydlíci v Libkovicích č.p. 92, přísedícími představenstva Vlček Antonín z Lomu č.p. 42, Wolf Vincenz z Lomu. Členy dozorčí rady Knížek Mikuláš z Břežánek a Reinl Viktor z Libkovic č.p. 103.

Veřejná oznámení družstva se dělo na stránkách časopisů Hornické listy a Matice svobody. Valné hromady byly oznamovány správní radou ve spolkových místnostech, ve vývěscích a jmenovaných časopisech. Závodní podíl obnášel 20 korun. Za družstvo se podepisoval ředitel nebo kterýkoliv člen správní rady a opatřil razítkem.

Na celoroční valné hromadě odbývané 27. února 1910 byl ředitele zvolen Bašus Alois z Libkovic, místoředitelem zvolen Knížek Mikuláš, který byl předtím členem správní rady. Členy správní rady byli zvoleni horník Tatar Josef z Libkovic č.p. 104, horník Tvrdík Josef ze Souše č.p. 335 a horník Inemann Josef z Lomu č.p. 289. Dne 10. prosince 1910 Tvrdík Josef a Knížek Mikuláš na své funkce rezignovali.

Na valné hromadě, která proběhla 26. února 1911 byl dosavadní člen správní rady Tatar Josef zvolen ředitelem. Členy správní rady byli zvoleni rozvážeč chleba Knížek Mikuláš z Libkovic a zároveň pokladníkem. Dále pak rozvažeč chleba Tvrdík Josef z Libkovic a horník Peca Antonín z Lomu.

Na mimořádné valné hromadě na jaře 1911 zvoleni do správní rady nově horník Nekolný František z Lomu č.p. 252 a zaměstnanec pekárny „Federace“ Kučera František z Libkovic č.p. 114. Byli doplněni za odstupující dosavadní členy Inemanna Josefa a Temlera Antonína.

Na valné hromadě 31. srpna 1913 zůstalo předsednictvo družstva personálně drobně obměněno, Kučera František a Tvrdík Josef nebyli opětovně zvoleni, a na jejich místo byli vybráni horník Weiss Antonín z Lomu a pekař Staněk Matěj z Lomu. Zároveň valná hromada pozměnila stanovy, kde se píše „Účelem družstva jest napomáhati výdělku na hospodářství členů společnou výrobou, nákupem a prodejem pekařského, pecnářského a krupařského zboží vůbec konsumních předmětů. Družstvo má právo zřizovati pobočné závody po celém království Českém kupovati a pronajímati reality a pozemky vůbec. Vyhlášení dějí se v časopise Hornické listy.“

Dne 30. ledna 1914 došlo ke změně názvu na Dělnická Novokooperační pekárna „Federace“ zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Bruchu (Lomu). Dále bylo upraveno, že je potřebný podpis ředitele a jednoho člena správní rady opatřené razítkem. Závodní podíl zůstal stejný 20 korun. Zároveň bylo usneseno: „Představenstvo může členům přihlášeným poskytnouti polovinu závodního podílů k splacení na lhůty nejdéle však do 5 měsíců.“

Na valné hromadě dne 8. března 1914 byl zvolen novým předsedou přísedící člen Kučera František, povoláním horník z Libkovic. Ostatní přísedící zůstali stejní, jen Vlček Antonín nebyl zvolen.

Dne 6. září 1914 se konala další valní hromada, na které byl ředitelem zvolen Tvrdík Josef, kočí v Libkovicích, dalšími členy správní rady zvoleni horník Krček Josef z Lomu, Zelenka Josef kočí v Libkovicích, horníci Romeš Josef a Černý Karel z Lomu. Správní radu opustili dosavadní Tatar Josef, Peca Antonín, Nekolný František, Kučera František a Knížek Mikuláš.

Na mimořádné valné hromadě konané 18. července 1915 došlo k menším úpravám stanov družstva, tak, že bylo nutné mít dokumenty stvrzené razítkem a podpisy dvou členů správní rady. Došlo také k volbě, novým ředitele zvolen horník Vlček Antonín z Lomu. Co přísedící zvolen Brabec Jan, horník z Libkovic č.p. 12. Odešli z funkcí ředitele Tvrdík Josef a dosavadní přísedící Knížek Mikuláš.

Dělnická pekárna „Federace“ nepřestala fungovat i za stížených válečných podmínek, zatímco byly všechny anarchistické spolky, organizace a časopisy zakázány. Na dubnové valné hromadě v roce 1918, přesné datum není známo, zůstal ve své funkci ředitele potvrzen Tvrdík Josef, došlo jen k menší změně v představenstvu, kdy byl místo Peca Antonína zvolen Freiman Václav, řídící učitel v Libkovicích.

Dne 25. srpna 1918 se konala mimořádná valná hromada, na které bylo rozhodnuto o zvýšení závodního podílu na 50 korun pro každého člena družstva, co bylo také zaneseno do stanov. Došlo také nové volbě, vše zůstalo při starém, jen dosavadního přísedícího člena představenstva Staňka Matěje vystřídal na stejné funkci Rokos František, povoláním horník z Lomu č.p. 134.

Na valné hromadě odbývané 20.června 1920 došlo k několika změnám. Byly pozměněny stanovy a také oficiální název, který nyní zněl Dělnická pekárna „Federace“ zapsané společenství s ručením obmezeným v Libkovicích. Bylo rozhodnuto o zvýšení závodního podílu, aby odpovídal současným poměrům a stanoven na 200 Kčs. Kdo chtěl vstoupit za člena družstva, musel polovinu tedy 100 Kčs uhradit ihned, a druhou polovinu ve lhůtách do půl roku. Personální složení představenstva pekárny zůstalo nezměněno.

Na valné hromadě v roce 1921 nebyl ve své funkci potvrzen Freiman Václav, který nepatřil k příslušníkům anarchistického hnutí, ale s hnutím spolupracoval v dřívějších dobách, politicky se řadil k českým socialistům. Na jeho místo byl zvolen lomský anarchista a horník Kopecký Josef. Ostatní členové představenstva byli ve svých funkcích znovu zvoleni.

Další řádná valná hromada se odbývala 23. dubna 1922. Přítomní členové družstva rozhodli o zvýšení závodního podílu na 300 Kčs. Při volbě představenstva byli všichni činovníci znovuzvoleni

Na valné hromadě odbývané na jaře 1923 došlo k potvrzení předešlých členů představenstva, až na Kopeckého Josefa, kterého vystřídal Reinel Viktor, pekařský dělník v Libkovicích.

Valná hromada z roku 1924 přinesla prohloubení kooperace družstev anarchistů. Místo Reinela Viktora a Brabce Jana, byli zvoleni za členy představenstva dělnické pekárny Krejčík Čeněk, současný ředitel anarchistického konzumního družstva „Sdružená Síla“ v Třebušicích a Baráka Josefa, který byl ředitelem konzumního družstva v Košťanech. Na valné hromadě v roce 1925 byli všichni dosavadní členové představenstva znovuzvoleni.

Valná hromada Dělnické pekárny „Federace“ v roce 1926 nepotvrdila ve funkci přísedícího Kučeru Františka, místo něj byl zvolen horník Kopecký Josef z Lomu.

Na valné hromadě v roce 1927 nebyli zvoleni dosavadní členové představenstva Kopecký Josef a Barák Josef. Jejich místa nahradili horník Fořt Ladislav z Lomu č.p. 67 a horník Kovařík Petr ze Záluží u Mostu č.p. 104. Valná hromada v roce 1928 nepřinesla žádné změny.

Přítomní členové družstva na valné hromadě v roce 1929 nepotvrdili ve funkci správní rady (představenstva) Krejčíka Čeňka a místo něj byl zvolen horník Hrbek Alois z Libkovic č.p. 107. V roce 1930 nebyl ve své funkci potvrzen Rokos František, ale novám členem nebyl doplněn.

V roce 1931 došlo k vyrovnávacímu řízení dle usnesení Mosteckého krajského soudu z 28. června 1931, další podrobnosti jednání nejsou známy. V letech 1931 – 1932 zůstavá složení představenstva Dělnické pekárny „Federace“ stejné.

Naopak valná hromada v roce 1933 přináší významné obměnění. Po několika letech je Vlček Antonín vystřídán na postu předsedy Šlapákem Josefem, horníkem z Lomu č.p. 487. Post členů správní rady opouští také Nekolný František, Kovařík Petr, Fořt Ladislav a Hrbek Alois. Místopředsedou je zvolen řídicí učitel Freiman Václav z Libkovic. Hrbek Alois, jinak povoláním horník z Libkovic č.p. 265 je zvolen zapisovatelem. Horník Fořt Ladislav z Lomu č.p. 67 je zvolen pokladníkem. Pánek Rudolf, zaměstnáním železniční zřízenec Československých drah z Lomu č.p. 649 a pensiovaný horník Krček František z Lomu byli zvoleni za členy správní rady, neboli přísedící.

Valná hromada konaná v roce 1934 přinesla jen drobnější změnu, místo zapisovatele Hrbka Aloise byl zvolen Halíř Václav, povoláním horník z Libkovic. Valná hromada v roce 1935 všechny činovníky ve svých funkcích potvrdila.

Valná hromada v roce 1936 nepotvrdila ve své funkci Freimana Václava, místo něj byl zvolen místopředsedou Hrbek Alois. Ředileme byl zvolen Pánek Rudolf. V Nezměněném složení byla Dělnická pekárna „Federace“ vedena až do roku 1938, kdy byl přítomnými družstevníky člen předtsavenstva Křeček František nahrazen Knížkem Mikulášem, tou dobou skladníkem v pekárně z Libkovic.

S příchodem nacistické okupace a záboru pohraničí Třetí řísí došlo 28. července 1939. Po válce byla Dělnická pekárna „Federace“ obnovena. V roce 1948 byl výměrem Místního národního výboru v Libkovících na základě dekretu prezidenta republiky č. 5/4 sbírky jmenován správcem, který měl zajistit obnovení pekařského družstva penziovaný železničář Pánek Rudolf, bytem v Nádražní ulici č.p. 649 v Lomu. Dělnická pekárna „Federace“ definitivně zanikla dne 14. prosince 1951 dle ustanovení 4 odstavce 1. zákona číslo 22/48 sbírky.