Dělnický vzdělávací spolek Lípa v Nové Pace (1892-1896)

Na Novopacku datuje se vznik prvního anarchistického spolku od 4. prosince 1892, kdy byl v hostinci „U radnice“ v Nové
Pace ustaven „Dělnický vzdělávací spolek „Lípa“. Do vzdělávacího spolku
„Lípa“ přihlásilo se všech 36 na schůzi přítomných dělníků. Předsedou spolku byl zvolen František Dejmek, místopředsedou František Jíra, jednatelem František Entler, pokladníkem Ludvík Vacek. O nutnosti vzdělání a spolčování dělnictva referovali v této schůzi A. Matyáš
Špera
z Brna a Jan Konrád z Liberce.

Spolek si v krátké době opatřil slušnou knihovnu a staral se příkladně o rozšíření socialistického tisku. Na veřejných schůzích přednášeli J. Steiner
a Antonín Svěcený z Prahy, Karel Rosák z Liberce, Ladislav Pavel z Jičína,
Jan Opletal z Vídně a j. Každá schůze končívala zapěním „Písně práce“.

Spoluzakladateli spolku »Lipa« byli kromě již jmenovaných také bratři Jan Mencl, Josef Mencl a Václav Menclav, Michal Polák a obuvnický dělník František Marx z Nové Paky. Všech pět zakusilo dosti persekuce v době svého působení na Novopacku.

Spolek odebíral pro své členy řadu socialistických časopisů a měl slušně vybavenou knihovnu, která však byla několikrát decimována soudně nařízenými prohlídkami, neboť obsahovala mnoho socialistické literatury, jejíž rozšiřování bývalo zakázáno.

0 sebevědomí členstva svědčí skutečnost, že spolek se 13. listopadu
1894 usnesl podati žalobu na policejního revisora Čečelku, pro zničení
spolkových plakátů.

Spolek byl úředně rozpuštěn v roce 1896 v rámci perzekučního zásahu proti anarchistickému hnutí.

Prameny: liberecký „Proletář“ z 5. března, 4. června a 2. července 1696; pražský časopis „Sociální demokrat’1 z r. 1893.