DOPIS ANARCHOKOMUNISTY Z PORTLANDU (1894)

Ctěná redakce „Děl. Listů!“

Již delší dobu myslím na „Dělnické Listy“, ale doposud jsem byl v peněžních nesnázích, že mně nebylo možno se předplatit. Jsem zde v Portlandě jediný Čech a hodlám odtud co nejdříve se vzdálit, neb zde jest — hnojiště všech nepravostí — na dělnictvu páchaných. Dělnictvo jest zde neuvědomělé a náleží nejvíce k rozličným spolkům jako jsou: „Young Men Christ. Ass’n,“ „Reform Club“, (jehož členové nepožívají žádné opojné nápoje) atd.

Jsem zde již 11. měsíc a ač jsem se pokusil u mnohých poučiti je, nepodařilo se mně to ani u jednoho — každý mně řekl: „Ano, v Evropě, tam je bída, tam je to potřeba, ale zde jest „free country,“ zde jest blahobyt, zde toho není potřeba a jeden dokonce mně pravil, že továrníci více platit nemohou, že oni musejí mít nějaký profit. Člověk žasne nad takovouto neuvědomělostí; kdyby jsme měli čekat, až se takoví lidé svobody domáhat budou, pak bychom se ji nikdy nedomohli — ti jsou horší jak sami otroci.

A poněvač není možno anglické zdejší dělnictvo poučit — poučujme aspoň dělnictvo jiných jazyků znalé, ať si takto zbudujeme hradbu, o kterou se rozbijí všecky nepřátelské útoky a my pak jako vítězové ze sociální revoluce, ve které jedině naše spása jest, vyjdeme a potomkům naším zbudujeme skvělou budoucnost, pak nebude zmírání hlady ani pout otrockých, jen: „rovnost, volnost a bratrství!“

Se sociálně revolučním pozdravem Romuald Hrdlička, the poor devil of Portland»

Portland, Me., 12. 1. 1894.