DOPIS Z CHICAGA

Chicago, 27. ledna 1894.

Panu Bernardovi Hercovi a Českému Dělnickému Vzdělávacímu Spolku čís. 1. v New Yorku.

Ctěný pane!

Domníval jsem se, že si na vašem charakteru necháte více záležet. Jak to ale vypadá, hodíte se tůze dobře do kategorie všech bezectných lidí. Zdali pak se pamatujete na onu pěti dolarovou bankovku ($5), kterou Český Dělnický Vzdělávací Spolek čís. 1. v Chicagu povolil na uvězněné soudruhy v Čechách a jež Vám byla odevzdaná, když jste zde minulého roku na jaře trávil, by jste jí odvedl na patřičné místo? Já přehledal celý minulý ročník „Hlasu Lidu“ avšak kvitována nikde nebyla!

Dále jsem si též vědom, že Č. D. V. S. čís. 1. a „Hlas Lidu“ pořádaly na 11. listopadu 1893 slavnost našich pěti mučedníků a po slavnosti pak kvitoval „H. L.“ $23, pravím tři a dvacet dolarů, které byly věnovány vdovám a sirotkům po popravených soudruzích.

Nuže, ct. pane Bernarde Herci a Č. D. V. Spolku čís. 1. v New Yorku, nemohli byste mně zdělit a zvláště české veřejnosti, kde ta pětka uvízla a kde těch $23 vězí ? Ty poslední nebyly dosud kvitovány v „Arbeiter Zeitungu“ a „Pioneer Aid and Support Association“ je též neobdržela a sirotci a vdovy, pod tlakem stávající všeobecné bídy trpí nedostatkem!

Pročež si neobtěžujte laskavě zdělit, co s těmi penězi jste učinili. O to Vás žádá jeden chicagský dělník, jemuž na věci mnoho záleží, aby se sbírkami nebyly činěny žádné švindle aneb se s nima neobchodovalo.


Dopis byl adresován bývalému anarchistu, nyní sociálnímu demokratu Bernanrdu Herzovi.