I.Anarchistický sjezd 1901

I.Anarchistický sjezd proběhl jako jednodenní zasedání, jež se sešel jako tajné shromáždění anarchistických spolků v únoru roku 1901 v Praze. O jeho průběhu je známo jen velmi málo, protože nebylo v anarchistickém tisku předem ohlašováno, a také dodatečné zprávy o prvním sjezdu byly velmi stručné. V celém anarchistickém tisku se o sjezdu krátce zmiňuje jen zpráva z Horníka a Matice svobody. Zřejmě ušel i pozornosti policie a úřadů, neboť v jejich spisech není ani zmínka.

Přesto to bylo zasedání pozoruhodné a výjimečné. Hlavní váha I.Anarchistického sjezdu spočívala v tom, že se přistoupilo na naléhavost lepší organizace a koordinace hnutí. Nejzávažnější usnesení prvního sjezdu představoval pokus o zdokonalení a upevnění organizace a vzájemného spojení anarchistických skupina spolků. Sjezd vyzval místní spolky, aby svolaly v místech svého působení důvěrné schůze, na nichž měli být členové seznámeni s průběhem usnesení sjezdu. Toto bylo novum v dosavadní organizační tradici anarchistického hnutí – pokus učinit usnesení tak či onak závazná pro jednotlivé spolky, dosud zcela autonomní. Nyní byly však již určitým způsobem zavázány k realizaci sjezdových doporučení. Ve stejném usnesení sjezdu byly skupiny a spolky také žádány, aby si ustanovily svůj koordinační orgán, důvěrníka, pokladníka a dopisovatele a svolávaly častěji veřejné schůze. Šlo tedy o snahu vnést do spolkového života anarchistů řád a systém pevněji organizovaného celku.

Sjezd se zabýval otázkami publikační činnosti a úrovní spojení anarchistických organizací, probíralo se i zakládání odborových organizací.

Svolání prvního anarchistického sjezdu vyvolalo příznivý ohlas. Anarchistické konference v jednotlivých oblastech, které se po sjezdu sešly, buď vzaly na vědomí jeho doporučení s podřídily se jim, nebo vyjádřily i přímý souhlas jako například Shromáždění důvěrníků severočeských spolku v Duchcově dne 8.9.1901.