IN MEMORIAM (František Josef Hlaváček)

Váš zas je den, vy hrdinové naší, 
kteří jste pro svobodu zhynuli,
a v oběť přinesli vše své nej dražší,
když na popravišti jste stanuli.
Vy životy jste pro zásady dali,
jež nám i všem šlechetným svaty jsou,
co učili jste, to jste podepsali,
též vlastni mučennickou krvi svou !

Vy zůstali jste věrni snaze svojí,
i když vám šlo o hlavy, o žití,
vy vytrvali jste za volnost v boji
a pravdu hájili až do smrti.
Zde mohla tyranů spřež lidožravá
šlechetné muže v plném světle zřít,
jak za volnost, pravdu a lidská práva,
dovedou bojovat, trpět a mřít!

Vy za své snahy v odměnu jste vzali,
co mnozí před vámi již sklidili. -
Ti co za svobodu všech bojovali,
se vždycky věšeli a pálili I -
Tělo člověka snadno se ubije,
ne však idea, vzniklá z pokroku,
ta i po smrti mučenniků žije,
ji žádná moc nezdrží ve kroku!

Vás zabili. - Tyranstvo zajásalo. -
Než tím není boj ještě dokonán!
Lid chápe již, co na vás se spáchalo,
čin vrahů vašich jest nim proklínán ! -
Nuž bratří vzhůru, nechme bědováni,
tím nezměkčíme vrahů plemeno |!
Chopme se slova, lidu burcování
a sijme v něj svobody semeno.

To sklíčí, vzroste a hojnou žeň zrodí,
a my sklidíme co jsme zasili-
Lid vědomý pak sebe osvobodí
a ztrestá ty, co jej vždy vraždili.
Pak vrahy kruté stihne též odplata,
kteří vás bratři na smrt vydali,
a běda všem, kteří ve roli kata
svou zábavu a slávu hledali !

Jsou ještě lidé povinnosti dbalí,
o jejichž vůli vše se odráží,
kteří vzdoruji bohu, ďáblu, králi
a svobodě stoji vždy na stráži !
Pravda a právo ještě nezemřely! -
Rekovní muži dosud rodí se,
jež svobodě se zasvětili celí -
mužů těch voj tyranství setřese !

F. J. Hlaváček

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 09.11.1895