Přidej se k Zádruze!

Členem či členkou Historického spolku Zádruha se může stát každá fyzická i právnická osoba, která má zájem o činnosti ve spolku a souhlasí s jeho stanovami. U zájemců a zájemkyň mladších 18 let bude požadován písemný souhlas zákonného zástupce. Každý nový člen nebo členka je při vstupu do spolku obeznámen/a se stanovami, organizací a činností spolku a písemně toto seznámení potvrdí prostřednictvím Přihlášky. Členství vzniká usnesením statutárního orgánu – výboru, který si vyhrazuje právo o členství rozhodovat. Aby se zájemce/zájemkyně stal/a členem/členkou spolku, musí se zúčastnit alespoň jedné z předem oznámených schůzí spolku nebo mu/jí může být udělena výjimka výborem.

Statutárním orgánem Historického spolku Zádruha je výbor, který se skládá ze tří volených členů či členek na funkční období 3 let. Výbor se nachází v severních Čechách, aby byl schopen rychle reagovat a sejít se. Jinak má však spolek působnost pro celou Českou republiku a do budoucna je možné vytvářet pobočky spolku i v dalších regionech. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou svolává výbor nebo k jejímu svolání může dát podnět kterýkoliv člen či členka. Pravidelné členské schůze se odehrávají zpravidla jednou měsíčně či dle potřeby. Jednou za půlrok se konají valné hromady.

Člen či členka spolku se dle svých možností účastní členských schůzí a akcí spolku, je informován/a o veškerém dění ve spolku prostřednictvím „Věstníků“ a účastí na diskusním fóru. Bezplatně dostává všechny materiály publikované spolkem. Předkládá návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a jeho orgánů. Podílí se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. Účastní se alespoň jednou v roce akce organizované spolkem. Řídí se rozhodnutími členské schůze a výboru spolku a tato rozhodnutí respektuje. Finančně přispívá dle svého uvážení na chod spolku. Doporučený měsíční členský příspěvek pro zaměstnané je 100 Kč, pro studující, nezaměstnané, pobírající rodičovskou dovolenou a důchodce 50 Kč. Člen či členka v těžké životní situaci má naopak právo obdržet solidární finanční příspěvek. Část vybraných členských příspěvků se proto ukládá do „solidárního fondu“.

Člen nebo členka rozvíjí činnost Historického spolku Zádruha dle svých možností a času. Na činnosti spolku se může podílet různými formami. Pomáhá s korekturami, překlady, přepisováním textů, sběrem materiálů v archivech či muzeích, vyhledává či koresponduje s potomky starých anarchistů, jedná s institucemi a úřady (například správy hřbitovů), sepisuje články a texty pro chystané publikace, pomáhá se správou webové domény či Facebooku, pomáhá s tiskem publikací, vytváří ilustrace a malby, pomáhá s grafikou či sazbou, pořádá benefiční koncerty či večeře, pomáhá s prodejem publikací a benefičních materiálů, pokud mu čas dovoluje, účastní se akcí pořádaných spolkem. Členství ve spolku nemusí být spojeno s žádnou z jmenovaných činností, plnohodnotným členem či členkou může být každý/á, kdo projeví zájem a souhlasí se stanovami a náplní naší práce, každý/á, koho zajímá historie českého anarchistického hnutí, jelikož síla a akceschopnost spolku se umocňuje silou jeho členské základny a počtem lidí, o které se může opřít.