JAKUB MIKOLANDA A „PRÁVO LIDU“ PROTI DĚLNICKÝM REVOLUČNÍM SPOLKŮM (1894)

Chicago, 12. září 1894.

Sociálně-revoluční spolky musí býti do základu zničeny! — tak zní heslo někdejšího „obr-anarchisty“ Jakuba Mikolandy, který v přítomném čase zastává místo všemohoucího bosse u zvrhlého „Práva Lida.“

Co nezavání politickým hnojem a chameleonstvím, to vše drží tento „výtečník“ za fanatismus a „krenkovství“. Leč my můžeme s úplnou jistotou panu Mikolandovi říci, že jeho práce jest marnou, že kdyby se třeba na hlavu stavěl a své jezovitské tláchaniny proti nám a našemu hnutí třeba každý den ve svém „leiborgánu“ Právu Lidu uveřejňoval, revoluční hnutí nevyhubí!

Avšak on i „Právo Lidu“ pozorují svou malomoc a proto ten vztek. Před časem když se přišli do Vzdělávacího spolku dělit o majetek a rozpustit spolek — tenkrát si lišáci chtěli zkvitovat $50, které si „Právo“ vydlužilo, mluvíce o účtech už několik let starých, které si upletli za zády spolku, neboť knihy Vzdělávacíhi spolku nic podobného nevykazovaly, ani nikdy nebylo usnešeno, by se někdo na různé účele bez vědomí Vzdělávacího spolku něco dlužil — ano, tenkrát se přesvědčili, že to nejde, tenkrát, ač si přivedli třicet sobě podobných pomocníků, nemohli dokázat, že mají něco k pohledávání a pročež co podvodníci odtáhli s nepořízenou!

Mikolanda ze zlosti se toho času poděkoval; nepůjde prý více mezi takové „krenky“ a „špicly“. Ale sotva uplynulo několik neděl — přišel již opět rozbíjet Č. D. V. S. čís. I. Na tom však ještě nebylo dost. Ten samý Mikolanda přišel opětně dne 25. srpna 1894 a aby schůze spolku vůbec nemohla se odbývat, začal hned v hostinci (kde schůze odbýváme), hádku s našimi soudruhy, že prý máme (t.j. Vzdělávací spolek) skříň, která nám nepatří, která prý patří „České dělnické jednotě“ (snad Mezinárodní dělnické jednotě ? p. redaktore) která již 8 let nestává a proto prý mu jí musíme dát. Zde se ukázalo zase, že pan Mikolanda je fanatický štváč a podvodník, neboť ve stanovách zaniklé „Jednoty“, která měla za zásady „Pittsburskou proklamaci,“ doslovně zní v odstavci: „Rozejíti se Jednoty: 44. V pádu rozpadnuti neb rozejíti se Jednoty, připadniž veškeré stávající jmění onomu spolku, který má ty samé zásady a během 10 let se sestoupil. Pakli by se takový spolek během 10 let nesestoupil, připadniž jmění chudým českým dělníkům v Chicagu.“

Zde jest dokázáno, že lidé druhu pana Mikolandy chtěji za každou cenu Č. D. V. Spolek čís. I. ošidit a zničit. Neboť není na tomto případů dost, nýbrž Č. D. V. S. čís. I. bylo v redakci „Práva Lidu“ odcizeno asi 80 dramatických knih. Když totiž zavítala Ludvíkova divadelní společnost do Chicaga, dramatický odbor Č. D. V. Spolku čís. I. se rozpadl. A jelikož v  naší místnosti nebylo pro tuto knihovnu místa, tu byla dána do redakce „Práva Lidu.“ Jak archivář Frank Kožený pravil, byl tam posledně v dubnu a nalezl všecky knihy v pořádku a dal J. Mikolandovi klíč, by nad majetkem Č. D. V. Spolku čís. I. bděl.

Jak redakce bděla nad cizím, jí svěřeným majetkem, vysvítá nejlépe z toho: když výbor Č. D. V. Spolku Čís. I. přišel prohlédnout knihovnu, našel všecky knihy rozházené, zámky (dva), polámané, v zásuvkách byly samé kousky starého chleba a asi 80 knih, vyjímaje ty, jež jsou půjčeny a o nichž se ví, bylo fuč!

Mikolanda pravil výboru: „Pecka si knihy odnesl“. Když výbor navštívil obč. Josefa Boleslava Pecku, řekl tento: „Mikolanda je bral sám! Zda je má knihovna a najdeteli v ní nějaký vaše knihy, vemte si je!“ Pecka ovšeml žádné knihy nevzal, o čemž-se yýbor přesvědčil.

Zde jsou v celé nahotě ti poctiví lídé od „Práva Lidu,“ kteří tak „poctivě“ bději-li nad svěřeným jim majetkem Č. D. V. Spolku čís. I.

Tak pochopili výrok bylo: „Jeden dělnický spolek má větší důležitost než dvacet vyhraných bitev. Oni každý takový spolek, nesouhlasicí s jejich švindly, chtí učinit neškodným! A My varujeme všecko poctivě smýšlející české dělnictvo, by se mělo na pozoru před těmito šarlatány.

Za Česko-Dělnický Vzdělávací Spolek čís. I. v Chicagu, Illinois, výbor.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 22.09.1894, č. 47

Jakub Mikolanda (1854 – 1907)