JOSEF FIŠER: POSJEZDOVÉ KOMBINACE (1927)

Lze pozorovati v odborném i politickém tisku, že usnesení sjezdu Sdružení horníků způsobilo jakýsi neklid, takže se počíná různým způsobem kombinovat a přímo i nepřímo se předpovídá Sdružení horníků konec vůbec.

Jedni prohlašují s netajenou radostí, že se jim podařilo členy Sdružení přesvědčiti o nutnosti revoluční taktiky v odborovém hnutí a povedenou je pří tom ta okolnost, že právě oni to byli, kteří revoluční taktiku dříve – před léty – kacéřovali a sesměšňovali.

Druzí spatřují v usnesení sjezdovém příležitost se zaloviti a proto kalí vodu v naději, že Jednota Horníků něco při tom polapí.

S udicí se vyřítila několik dní po sjezdu známá „Stráž na Severu“, jenom že v přílišném chvatu zapomněla na hořící koudel ve vlastní domácnosti.

A nebo si je poprasku ve svém domě až příliš dobře vědoma a domnívá se, že byse mohla hledat náhrada za ony spousty členů, kteří v důsledku četných afér od partaje již prchli a nebo ještě utekou.

Marná námaha.

Členové Sdružení znají velmi dobře poměry v národně sociální partaji z dob popřevratových a proto není nikterak třeba naše členy upozorňovati, odkud tu věje vítr.

Co se vlastně stalo na sjezdu Sdružení, že se mu věnuje tolik pozornosti, že se tolik kombinuje a nebo se dokonce pějí pohřební písně Sdružení?

Sbor delegátů se většinou hlasů na sjezdu usnesl, ponechati členstvu v odbočkách volnost rozhodnouti hlasováním o vstupu do Rudé odborové internacionály.

Toto usnesení pak zavdalo příčinu k oněm úvahám a kombinacím, někde ovšem jen s tím průhledným cílem, aby si zalovili.

Nebudeme se dále oněmi dohady obírati, vědouce, že členstvo naše nenalítne nikomu, nechť přijde odkudkoliv a s čímkoliv.

Jsme jisti, že pro členstvo je směrodatnou přijatá resoluce „O dalším postupu sdružení“, předložená sjezdu ústředním výborem a tím je do budoucnosti rozhodnuto, co budeme činit.

Loňský sjezd vyslovil zásadu, že bude Sdružení likvidovati okamžitě, budou-li dány bezpečné předpoklady pro vytvoření jednotné hornické organisace.

Na neštěstí, je k tomu ještě tak daleko, že by se mohla vzdálenost k tomuto cíli měřit astronomickými číslicemi, nicméně budou zásadu tu naši členové hájiti, dokud nebude uskutečněna.

Nechť přiloží všichni tak ochotně ruku k tomuto sjednocení hornických sil v republice jako Sdružení horníků a toto bude prvým, které uzavře své účty a odejde z hornické veřejnosti, aby nechalo vzejít jediné, pevné a svorné organisaci hornické ve státe pro jediné a nejvyšší zájmy hornictva, jež mají býti svaty každé organisaci.“

Článek vyšel v Hornických listech a autorem je předseda Sdružení československých horníků Josef Fišer.