JOSEF MIKOLÁŠEK: Z DOPISŮ Z LOS ANGELESKÉHO VĚZENÍ – DOPADY TAKTIKY IWW VŮČI PRONÁSLEDOVANÝM ČLENŮM, 14 díl

Přinášíme výňatek z delšího pojednání kamaráda Josefa Mikoláška (člena IWW), psané ve vězení v Los Angeles, krátce před jeho odchodem do San Diego, kamž odebral se, aby účast bral na zápase za svobodu slova a kde i užitečný život svůj dokonal, podlehnuv pěti ranám z revolveru policie, o které se domníval, že se umírňuje, jak z uvedeného vysvítá. (Zemřel 7.5.1912), dopisy byly otištěny v anarchistickém časopise „Volné listy“ č. 11 v New Yorku, 1. června 1912:

Za všech okolností pomýšlí se na sebeobranu. K těmto účelům zavedena zvláštní ženská detektivní hlídka, jenž pod rouškou útrpnosti s vězni, mezi těmito vyzvídá, aby vyslídily, jsou-li mezi nimi někteří členové IWW nebo anarchističtí agitátoři. Stejnou službu provádí venku, zvláště při pořádání pouličních schůzí IWW, možno-li i poblíže místností této organizace, snažíce se dozvěděti, jakých akcí chtí revolucionáři ve prospěch zatčených členů použíti, aby policie se dle toho připravovala.

Při každém zatčení některého z členů organizace používá se neprodleně citelné protestu. Je-li v některém místě na severozápadě nebo v jižních pacifických státech zatčen některý z členů IWW, stává se dosti často, že sami policisté připomínají soudci by s nimi byl šetrný, obávajíce se, že ho zabijou.

Ve vězneních násilnosti proti členům ustaly. Do práce již bráni nejsou a hlídači chovají se k nim co nejmírněji. Tímto způsobem řeší se dnes otázka žalářů, poněvadž dělnictvo nemá dosti mocných hospodářských organizací. Veškerých těchto ukrutností mohlo by se dělnictvo rázem zbaviti silnou organizací, kteráž by jej činila schopným odepřít životních potřeb kapitálua jeho chránkyni, vládě. Že to dělnictvo neprovádí, zastavuje kapitál jídelní lístek dělnictvu, které v nezdravých bytech a žalářích moří hladem, udržujíce jej při životu – ku otročení.