Konference Volného sdružení českých horníků 29. července 1906 v Duchcově

V Hornických listech byla uveřejněna výzva ke všem hornickým organizacím sympatizujícím s tímto listem a Volným sdružením českých horníků, aby se zúčastnili hornické konference v neděli dne 15. 7. 1906 v hostinci pana Davida na Teplickém předměstí. V tomto hostinci, kde se měla konference odbývat, měl svoji spolkovou místnost Podpůrný hornický odborný spolek sdružující anarchistické horníky v Duchcově, který patřil mezi první spolky hlásící se k anarchosyndikalismu. Každý spolek měl na konferenci vyslat dva delegáty. Nakonec byla konference posunuta na neděli 29. 7. 1906 z organizačních důvodů, že první a druhu neděli má většina hornických organizací členské schůze, na kterých se měly jednodtlivé organizace sympatizující s anarchistickým odborářstvím a mohli vyslat delegáty, s jasným mandátem od své organizace.

Svolavatelem konference byl anarchistický horník Mikula Josef z Volného sdružení českých horníků. Mikula Josef byl také tím, kdo konferenci v 10.hodin dopoledne zahájil. Konference se účastnilo 13 hornických organizací a několik jednotlivců, kteří zastupovali místa, ze kterých nebyli vysláni organizacemi. Zastoupeny byli hornické organizace: Most, Duchcov, Hán, Hroby, Chudeřice, Modlany, Propstava, Komořany, Ledvice, Trnovany, Třebušice, Vistřice a Nová Ves. Do předsednictva konference zvoleni Mikula Josef za předsedu, Šídlo Josef za místopředsedu a Sucharda Alois za zapisovatele.

Po zahájeni konference byl přijat návrh, aby se předem projednávaly záležitosti Hornických listů a dále pak taktika odborových organizací. Redaktor Hornických listů Rudolf Máša podal konferenci administrativní a expediční zprávu, ze které vyplynulo, že se list nachází ve finanční tísni, ale nijak hrozné. Rudolf Máša požádal konferenci, aby byl zvolen prozatímní administrátor, na kterého by byly zasílány veškeré finanční zásilky, aby se jako hlavní redaktor mohl s větší péči věnovat redakční práci, co bylo konferencí schváleno.

Anarchista Vuch Vojtěch přečetl z Volného sdružení českých horníků přečetl přítomným dopis zaslány anarchosyndikalisty z České federace všech odborů (ČFVO) zaslaný na báňské společenstvo do Mostu ohledně paušálu, ve kterém ČFVO neuznává Hornické listy za orgán českého hornictva a podotýká, že jedině anarchistický list Omladina je nejrozšířenější orgán českého hornictva a tedy paušál přináleží ČFVO a jeho listu. Podle Vojtěch Vucha však mají Hornické listy přes protest ČFVO paušál obdržet, protože Hornické listy byly jediným severočeským hornicko-odborným listem.

Anarchista Kučera z Mostu podal návrh, aby všechny organizace dle možností finančně na Hornické listy přispěly, co bylo přítomnými delegáty schváleno a částečně hned provedeno. Organizace, které nemohl hned na Hornické listy přispět, slíbili učinit v nejbližší době.

Po polední pauze se pokračovalo s druhým bodem programu Taktikou hnutí hornického. Po četných k bodu tomu směřujících debatách podal Kučera z Mostu návrh, aby byli zvoleni obvodní důvěrníci, kteří by byli v úzkém spojení s organizacemi v jejich obvodu a kteří by se nejméně jednou měsíčně sešli a o zájmech celkového hnutí diskutovali. Návrh byl konferencí přijat a zároveň bylo určeno, aby taktiku hnutí hornického vydiskutovali dne 19. srpna 1906 v 9.hodin dopoledne zvolení obvodní důvěrníci na společné konferenci, kde dle direktiv ostatních organizací bude stanoven taktický plán anarchistického hornického hnutí. Direktivy organizací mají obstarati místní důvěrníci a s obvodními důvěrníky je seznámiti. Taktický plán stanovený obvodními důvěrníky pak bude publikován na stránkách Hornických listů, aby se o něm volně mohlo rozhodovati.

Za obvodní důvěrníky byli zvolení následující anarchističtí horníci. Duchcovským obvodním důvěrníkem zvolen Mikula Josef bydlící v Uhelné ulici č.p. 178. Mosteckým obvodním důvěrníkem zvolen Kučera Antonín bydlící v Smídlově ulici č.p. 959. Teplickým obvodním důvěrníkem zvolen Vuch Vojtěch ze Soboten č.p. 89. Bílinským obvodním důvěrníkem Černý Karel z Bíliny č.p. 258. Lomským obvodním důvěrníkem zvolen Švejkovský Josef.

Konference dále rozhodla, že na den 26. srpna 1906 bude svolána konference v Proboštově u Teplic, na které budou zastoupeni mimo organizací Volného sdružení českých horníků i delegáti hornických organizací ze Sokolovska a Nýřanska. Konference vyzvala rovněž kamarády z Kladenska, aby vyslali delegáty a zúčastnili se. Na konferenci se bude jednat o sjednocení veškerého hornictva v Čechách na poli hornicko – hospodářském. Později bylo v plánu činnost ještě rozšířit.

A jak se píše v hornických listech o taktice: „Vzhůru, horníci v Čechách, ku společnému boji proti svým vykořisťovatelům. Připomeňme sobě, horníci, že stává mezi námi jediná strana, a sice strana ujařmených, která bojuje proti katanům a vykořisťovatelům svým. Jest nutno, by společně jsme co otroci se poznali a dohodli se, by jedním směrem a sice tím nejdůslednějším k obrození svému jsme pracovali. Připomeňme sobě slova staré Internacionály: „ Obrození dělnictva musí býti dílem dělníků samých“ a výrok G. Sorela: Organizujme se v odborová sdružení a nechte politikářů a intrikářů nadávat si – Tak budete jednat dobře socialisticky.“

Jako poslední bod byl odhlasován na konferenci příspěvek 10 haléřů měsíčně na agitační fond, který každá organizace ve vlastní pokladně ponechá. A podle dohody mezi obvodními důvěrníky, pak může být určený podíl z tohoto fondu být vyzdvižen.

Ve 20. hodin byla konference ukončena a na závěr účastníky zaspívána píseň „Pryč s tyrany“.