Mimořádná valná hromada Spolku Volných myslitelů „Svornost“ 16.února 1919 v Lomu

Anarchističtí bezvěrci svolali dne 16.února 1919 mimořádnou valnou hromadu Spolku Volných myslitelů „Svornost“ v Lomu, který působil již před první světovou válkou, máme o něm informace od roku 1908. Porada začínala ve dvě hodiny odpoledne ve spolkové místnosti hostince „U Brožů“ pod mottem „Co Čech, to kacíř!“. Svolavatelem byl anarchista a člen výboru spolku Smola Václav z Lomu, který zval těmito slovy: „Vzhledem k znovuzkříšení tak nutné organisace jako bezvěrecké, jest povinností všech bezvěrců v Lomu, by se všichni do této schůze dostavili. Bezvěrci konejte svoji povinnost.“

Hornické listy 7.března 1919 přinesly tuto zprávu z konání valné hromady:

„Spolek Volných myslitelů „Svornost“ v Lomu konal dne 16.února 1919 valnou hromadu. Činnost spolku byla rakouskými úřady zastavena, každé volné slovo umlčeno. Pojednávajíce o naší činnosti do budoucna, v zájmu celku a v době, kdy Národní Shromáždění bude jednati o rozluce  církve od státu, je nutno širší pole působnosti. Z těchto důvodů vznáší se na vás apel, aby jste ve svých schůzích o záležitosti této rokovali, abychom se tak na společném postupu usnesli. Starý režim rakouský vystupování z církve namnoze znesnadňoval; dnes se poměry změnily a proto jest nutno vystupováním z církve naše stanovisko k církvi a Římu zdůrazňovati. Jedině tímto způsobem budeme s to, čeliti roztahujícímu se jezovitismu! Veškeré dotazy a dopisy na adresu: Jan Beran, Dlouhá ulice č. 257, Lom.“

Spolku Volných myslitelů „Svornost“ v Lomu pořádal měsíční schůze vždy druhou neděli v měsíci ve 14 hodin ve spolkovém hostinci „U Brožů“.

 

Hostinec „U Brožů“ (nyní hostinec „Zdař Bůh“) v Lomu