Mostecká konference anarchistů 7.října 1906 v Jánském Dvoře

Konference anarchistů 7.října 1906 v Jánském Dvoře v Mostě byla zahájena po 10.hodině. Na konferenci byli přítomni delegáti Volného sdružení českých horníků a delegáti organizací České federace všech odborů.

Jako první se slova ujal Rudolf Máša a učinil stručný náčrt organizačního dualismu v odborovém hnutí, a navrhl zakládání závodních organizací.

Po objasnění bodu o závodních organizacích si vzal slovo Jan Douda, který objasnil francouzský federativní systém odborů a navrhl její uplatnění i v Čechách. A především navrhoval nutnost zbudovat hornickou federaci v severočeském revíru, která by se stala odborným křídlem ČFVO. Naopak organizacím závodním příliš nedůvěřuje a obával se, že snaha je zbudovat, přinese perzekuci nejlepších anarchistických pracovníků. Příspěvek Josefa Doudy rozpoutal živou diskusi, po které se konference usnesla, že je předem potřeba nutné se semknout v pevný federační celek jak odborový, tak i všeodborový a ihned po uskutečnění tohoto se všeobecně snažit o zbudování závodních organizací.

Poté vystoupil Josef Písařovič, který přítomným připomněl vzájemnou spolupráci Volného sdružení českých horníků a České federace všech odborů po dobu stávky, a doporučil, aby tato vzájemná práce pokračovala a žádal všechny přítomné, aby kvůli jednotlivým osobám nebyla tříštěna tato spolupráce, které může všem prospět. Varoval před dalšími rozkoly v hnutí a doufá, že byl dnešním dnem překonán. Po svém referátu Josef Písařovič podal konferenci tyto návrhy:

  1. Navrhl, jelikož nutnost to vyžaduje, aby organizace Volného sdružení českých horníků a organizace České federace všech odborů splynuly v jeden celek a vzájemně jak v hnutí odborovém, tak i všeobecném pracovaly.
  2. Pokud se tak stane, navrhuje, aby se časopis „Omladina“ stal publikačním orgánem všeodborovým a „Hornické listy“ publikačním orgánem čistě odborovým.
  3. Povinností všech organizací stávajících, jak při ČFVO, tak i při Volném sdružení je, aby oba tyto orgány přijaly za své a všemožně je rozšiřovaly, a v době potřeby je podpořily.
  4. Stávající organizace Volného sdružení českých horníků ať v co nejbližší době vstoupí do České federace všech odborů.
  5. V nejbližší době je nutno zřídit samostatné sekce různých odborů, které spojeny budou v celek všeodborový.
  6. Doporučoval zakládání skupin mimo spolků stávajících při ČFVO.
  7. To vše nechť přijde v platnost při vzájemné dohodě organizací stávajících při Volném sdružení českých horníků a České federace všech odborů.
  8. Za tímto účelem navrhl, aby se z každé strany zvolilo tříčlenné komité, které dostane direktivu od organizací, při té nebo druhé straně stávající, aby učinilo další kroky k brzké vzájemné dohodě.
  9. Organizace ve Volném sdružení českých horníků, které by nesouhlasily s tímto usnesením, ať co nejdříve podají své názory do redakce „Hornických listů“.

Návrhy byly zde přítomnými organizacemi většinou přímo přijaty, od části předběžně, s tím, že musí být ještě prodiskutovány. Jinak s tím všichni přítomní delegáti osobně souhlasili. Zároveň zde bylo usneseno, aby do příštího federačního sjezdu podaly všechny organizace, které na tyto podmínky přistoupí počet členstva. Na tomto federačním sjezdu bude se jednati o založení federace hornické, která se stane odborovým křídlem všeodborového hnutí.

Rudolf Máša (1880–1954)