NEW YORK: SLAVNOST CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ 5.11.1893

Památní slavnost v upomínku na 11. listopad a chicagské mučedníky, kterou Česko-Dělnický vzdělávací spolek čís. 2. a Spolek „Ferdinand Lassalle,“ v neděli dne 5. listopadu, ve Fernando’s Assembly Rooms čís. 162 B. 55. ul. v New Yorku uspořádaly, vydařila se vzdor zimničně horlivé protiagitaci protivníků velmi skvěle. Místnost byla četně obsazena a průběh celé slavnosti od počátku až do konce byl důstojný.

Na slavnosti podílející se obecenstvo byli samí vážní, přesvědčení a s  dělnickým hnutím opravdu sympathisující lidé, kteří ne na komando, ne ze zvědavosti nebo z přinucení, nýbrž z vnitřního popudu a přesvědčení, z lásky k dělnické věci a z úcty a vděčnosti k chicagským mučedníkům proletariátu přišli, aby vykonali svou povinnost a vzdali svůj hold památce svých nesmrtelných hrdinů. A tato skutečnost dodává naší slavnosti hlavní váhy a významu. Vážnost a pravé pochopení významu této památné slavnosti zračila se všem přítomným ve tváři a v  celém chování, jež bylo nanejvýš důstojné.

Dlouhý program proveden s největším zdarem a nadšení ovládalo po celou slavnost účinkující i auditorium. Ku zdaru a lesku slavnosti přispěli všichni, kdož v  programu účinkovali.

Slavnostní řečník, Jan Kuthan svou hluboce promyšlenou a procítěnou slavnostní řečí uchvátil všecko obecenstvo a udržoval ho v stálém nadšení a napětí. Řeč jeho měla viditelný hluboký dojem a nezůstane zajisté bez účinku u všech kdož jí slyšeli. Bouře stálého potlesku byla znamenitému tomu řečníku odměnou.

Soudruh Josef Belza svými básněmi „Podzemní hlas“ a německou básní „O wag‘ es nur einen Tag“, Josefina Hlaváčková básní „Jak to jednou přijde,“ hošík Alois Hlaváček, básní „Exulant“ a Josef Křížek, básní „Odveta“, tito všichni mistrně provedli své úkoly a sklidili za výkony své vzácnou pozornost a bouři potlesku. Velké zásluhy o skvělý zdar a výsledek slavnosti dobyl si německý zpěvácký spolek „Internationale Arbeiter Liedertafel“, který z ochoty a dělnické solidárnosti v počtu více jak 40 členů na slavnost se dostavil a přednesl tři překrásné, slavnosti přiměřené sborové písně s takovou precizností, že po každé z nich nadšení a bouře potlesku nechtěly brát konce. Znamenitý německý básník proletariátu, George Biedenkapp, který též z ochoty a lásky k naším mučedníkům a věci dělnické se na naší slavnost dostavil a přednesl jednu ze svých znamenitých básní a svým mistrným přednesem uchvátil veškeré účastníky, zasluhuje uznání a dík, neboť on ukázal nejlépe, jak se má pěstovati mezinárodní solidarita dělníků. Neméně ku zdaru slavnosti přispěla i výtečná uniová hudební kapela Jana Kroupy, která celou hudební část programu úplně bezplatně a jen z ochoty obstarala. Byly to samé téměř znamenité hudební skladby proslulých hudeb, skladatelů, které dodaly slavnosti vážného a důstojného rázu.

Oba spolky, jež slavnost pořádaly, vzdávají tímto p. Janu Kroupovi a všem členům jeho kapely nejvřelejší za to dík a odporoučí kapelu jejich laskavé přízni všem českým spolkům i obecenstvu. Též německému zpěveckému spolku International Arbeiter Liedertafel a básníku George Biedenkappovi vyslovují nejsrdečnější dík za jejich vzácnou ochotu a spoluúčinkování. Vůbec vysloveny buďtež díky všem, kdož spoluúčinkováním aneb svou účastí ku zdaru slavnosti přispěli.

Nechť dojem slavnosti utkví na dlouho všem v paměti a slavnost 11. listopadu v příštím roce, nechť těší se ještě hojnějšímu účastenství. Podniknutá sbírka k podpoře vdov a sirotků po chicagských mučednících vynesla úhrnem $ 8.36.

Dělnické listy č.2, 11.11.1893