O DALŠÍM POSTUPU SDRUŽENÍ HORNÍKŮ (SJEZDOVÁ RESOLUCE 1927)

Sjezd Sdružení horníků je jako po všecka dřívější léta toho pevného názoru, že hornickým zájmům v Československé republice lze sloužiti úspěšně pouze sjednocením všech hornických sil a odborových organisací ve státě.

Naproti tomu však sjezd konstatuje, že právě v Československu panují a to hlavně v hornickém odboru organisační poměry přímo desolátní, takže kádr organisovaného hornictva je rozdělen na řadu útvarů, ba dokonce se již utvořila i odborová organisace hornická na popud samotných zaměstnavatelů a jest ve vleku buržoasní strany.

Podle usnesení loňského sjezdu se zástupci Sdružení horníků ze všech sil snažili, rozpory mezi jednotlivými hornickými organisacemi překlenouti a docíliti tak pokud možno v důležitých akcích hornictva jednotného postupu.

Sjezd konstatuje se zadostiučiněním, že byly tyto snahy zástupců Sdružení horníků provázeny tak dalece výsledkem, že se během uplynulého roku několikráte podařilo všecky hornické organizace seskupiti v jednotné akci, jejíž pozoruhodným výsledkem byla hlavně všeobecná hornická stávka v den 24. března na obranu hornického pojištění.

Sjezd v posouzení všeobecných poměrů v odboru hornickém uznává, že splynutí všech hornických organisací v jednu nelze v krátké době provésti a to v důsledku různících se názorů na bojovou taktiku, ba některé z hornických organisací váhají dokonce postaviti se v třídním boji na půdu a stanovisko mezinárodní, domnívajíce se, že všecky spory v hornictví lze s úspěchem řešiti uvnitř hranic tohoto státu samotného.

Sjezd Sdružení horníků se proto usnáší, aby jeho zástupci nadále pracovali ve smyslu usnesení sjezdu loňského, aby odstraňovali třecí plochy mezi jednotlivými organisacemi, ulamovali hroty příliš ostrým rozporům, rovnali cestu ku všeobecnému sblížení a nelze-li naráz odstraniti spory zásadní, aby zástupci Sdružení vynasnažili o utvoření stálého kartelu hornických organisací, jako jest tomu v Německu, tak aby proti útokům buržoasní reakce a majitelů dolů stály hornické organisace svorny a uceleny.

Sjezd Sdružení prohlašuje, že v této strašné době nezaměstnanosti, stoupající drahoty a všeobecné bídy a podvýživy hornictva jedině toto sdružení hornických sil může naplniti hornictvo uspokojením a spolu i očekáváním, že proti takto spojeným a odhodlaným hornickým silám neodváží se reakce nikdy tak svévolně postupovati jako vidí-li před sebou hnutí hornické neucelené anebo v jednotlivých složkách proti sobě zaujaté.

Sjezd je toho názoru, že utvoření tohoto stálého hornického kartelu vykoná i nepochybný vliv na velkou část hornictva, které opustilo řady hornické v organisacích právě z tohoto důvodu, že celé hnutí hornické trpělo onou osudnou nejednotností.

Zkušenosti pak nabytých z praktických výsledků postupu tohoto kartelu, lze s dobrým prospěchem užíti k vybudování jednotného mezinárodního hornického svazu v Československu.