OZNÁMENÍ O ZALOŽENÍ ČESKÉ SVOBODOMYSLNÉ ŠKOLY V NEW BEDFORD (1893)

Ctěná redakce „Dělnických Listů“!

Musím Vám oznámit že v zdejším městě založena byla před nějakým časem, přičiněním řádu „Bratří ku Předu“ Č. S. P. S. a jinými pokročilými Čechy svobodomyslná škola pro českou mládež, která velmi zdárně pokračuje a zajisté i pro dělnické hnutí jest velmi důležitá. Učitelem této školy jest rodák Raimund Janák, který jest s emancipací pracujícího lidu dobře obeznámen a který též školní mládeži lásku ku dělnému lidu vštěpuje. Psací knížky jeho školáků obsahují nejen dělnické písně, nýbrž i mnohé pěkné pojednání o dělnickém životě, které bude zajisté na vnímavou mysl mládeže blahodárně působit.

V pondělí dne 25. prosince 1893 odbývána byla v české místnosti slavnost školní mládeže, která všechny přítomné přímo překvapila. Žáci přednášeli různé básně a deklamace s patrným zápalem a dovedností, začež byli hlučnou pochvalou odměněni. Též zapěli sborově dělnickou píseň „Žena,“ která každého posluchače velmi dojímala, neb slyšímeli opěvovat tužby utlačovaného lidu z úst neviných dítek, tu zmáhá se nás pocit, který se ani popsat nedá! Slavnost byla tak četně navštívena, že nebylo téměř ani k hnutí a provedena byla důstojně. Důkaz to, že se česká škola těší velké oblibě, což zajisté jejím vydržovatelům jakož i učiteli jest nejlepším zadostučiněním.

Pilník.

New Bedford, Mass. 26. prosince 1893.

Dělnické listy č.9. 6.1.1894