OZNÁMENÍ O ZALOŽENÍ DRAMATICKÉHO ODBORU PŘI ČDVS SVORNOST V DILLONVALE (16.1.1895)

Dillonvale, 16 ledna 1895.

V „Dělnických Listech“ v čís. 10. a 11. uveřejněný článek, pod názvem „Slovo k soudruhům“ byl v našem spolku přečten a přijato následující usnešení : Vzhledem k dopisům, jež jsou uveřejňovány v D. L. a mající zájem pouze osobní (arcíť konstatujem, že se tyto v D. L. málo a v posledním čase vůbec v nich nenalézaly) měl by tiskový výbor takové dopisy řádně prozkoumati a takové, jež na celek žádný zájem nemají, vůbec k uveřejnění nepřipustiti. Podobné spory jsou záležitosti místní a buďtež také jen v místě, kde se staly, projednány. My připouštíme veřejnou polemiku jen tam, když se z druhé, protivné strany, veřejně naše hnutí napadá, pak jest nutno, by jsme veškeré soudruhy o podobných osobnostech spravili.

Dále nejvíce spolků přináležících k Mezinárodní Dělnické Jednotě pouze na odbývání svých schůzí se obmezujeme a připouštíme, že si béřem píli a ze všech pracujeme sil, by jsme na půdě anarchisticko-komunistické co nejlépe prospěli. Avšak to nepostačuje mnohým a zvláště mladíkům a děvčatům ne, anť touží po změně v činnosti duševní a jeví tu náklonnost k zábavě a té mu naše spolky (vyjma jednotlivých) dáti nemohou anť podobné zábavy nepěstujeme. Ze zábavy a zvláště zábavy ušlechtilé jako: deklamatorní, pěvecké a dramatické naší zásadě na úkor nejsou, myslím, není mě třeba dokazovati, opakem jest to prostředek agitační, zvláště pro mladší generaci nutný a nemůžem se diviti, kde toto se neděje, že opakem není u omladiny naší ta stálost, láska a nadšení k naší věci taková, jaká by býti měla.

Již chicagský sjezd roku 1893 odbývaný usnesl, by spolky zakládaly dramatické odbory, avšak zůstalo to nepovšimnuto a následky se již jeví dnes. Pročež hleďme napraviti co pochybeno a zakládejme dramatické odbory všude, kde nestávají a doufáme, že se v nejbližším čase přesvědčíme o důležitosti jich.

Spolek náš z tohoto stanoviska též založil „odbor dramatický“ a nadějeme se, že i našemu celému hnutí bude sloužiti k dobru a zároveň tímto způsobem získáme lepší půdu v agitaci u mladších jinochů a dívek.

Za Č. D. V. Spolek „Svornost“ v Dillonvale, Ludwig Karnoš, t. č. tajemník