SCHŮZE ČDVS TOWN OF LAKE 16.6.1894

Soudruzi! My, soudruzi Česko dělnického vzdělávacího spolku v Town of Lake s vámi úplně souhlasíme a na zásadách Pittsburské proklamace trváme a dále setrvati chceme.

Avšak je vám známo, že nynější světová krise přivodila mnoho zla v kruzích dělnictva, jak zde v Chicagu tak i jinde a tak i nám zde není nic lépe, neb ze soudruhů snad žádný stále nepracuje a který může ještě nějaké zaměstnáni obdržeti, musí dřiti za mizerný groš. A co ještě nejhoršího, že se soudruzi oddali zmalátnělosti, takže zřídka schůze navštěvuji.

Musíte tudíž uznati, že za podobných poměrů stoji spolek v  bídném finančním stavu, tak že není možno okamžitě něčím přispěti. Jakmile se poměry trochu zlepší, chceme co možná nejvíce ve prospěch orgánu věnovati, aniž by bylo nutno více apelovati.

Co se týče oznámek, myslíme, že bude lépe je dáti do listu nežli aby snad měl list padnout, nechceme ale sami o tom rozhodovat, nýbrž ponecháváme to celku.

Se socialisticky revolučním pozdravem za Č. D. V. S. v  Town of Lake

A. Hrubant, tajemník

Town of Lake, 16. června 1894.

SCHŮZE DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU V NEW YORKU 12. ČERVNA 1894

Ve schůzi „Dělnické Družiny Pokroku“ v New Yorku, odbývané 12. června 1894, čteno bylo vaše nám zaslané provolání, jakož i půlletní billance Dělnických Listů.

Po důkladné úvaze bylo uznáno, že Dělnické Listy podpory co největší nejen potřebují, nýbrž i plným právem zasluhují a nutno tudíž učiniti co možné, aby tento jediný, ryze revoluční časopis udržen byl. Usnešeno bylo, by členové platili každotýdně 5 centů co dobrovolný příspěvek a jedenkaždý list odbíral.

Vždyť „Dělnická Družina Pokroku“ konala doposud v každé schůzi sbírky a jest přesvědčena, že když i ostatní spolky budou podobně konat svou povinnost, mohou „Dělnické Listy“ i nadále vycházet beze všech ohlášek a místo nich přinášet poučnou četbu.

„Dělnická Družina Pokroku“ prohlašuje, že vždy zásady anarchistického komunismu hájila a šířila, které jsou v  Pittsburské proklamaci obsaženy a dle nich i na dále se řiditi bude.

Jelikož v  adresáři Mezinárodní Dělnické Jednoty mnohé spolky se nalézají, které doposud ani žádných zpráv o jich činnosti nepodaly, ani list dosud ani morálně ani hmotně v nejmenším nepodporovaly, ačkoliv již téměř tři čtvrtě roku vychází, tož podává „Dělnická Družina Pokroku“ v New Yorku ostatním spolkům Jednoty na úvahu, jak se má s  nimi naložiti, zdaliž adresář takových spolků na dále podržen anebo z Dělnických Listů vyndán býti má.

Se socialisticky revolučním pozdravem Karel Kubele, tajemník

SCHŮZE ČDVS ALLEGHENY V ČERVNU 1894

Česko-dělnický vzdělávací spolek v  Allegheny City, Pa., pojednával v minulé schůzi o finanční zprávě „Dělnických Listů“ za první půlletí a o návrzích tiskového výboru.

Spolek se usnesl, že setrvává nadlále na zásadách anarchisticko-komunistických a uznává rozhodně „Dělnické Listy“ za orgán strany a co ryze a čistě dělnický časopis, který by měl každý pokročilý dělník čísti. Každá volební taktika se zavrhuje, poněvadž dělnictvo od jeho cílů jen odvádí a mimo to hnutí korumpuje.

Spolek se usnesl, povoliti za druhé půlleti za adresář $2.50 a zaslat pro spolek předplatné na celý rok $2.40 na „Dělnické Listy.“ Dále bylo usneseno časopis dle možnosti podporovati. Nyní jest ovšem těžko něco učiniti, an mnoho soudruhů po dlouhou dobu nepracovalo.

Se solidárně revolučním pozdravem Václav Hybner, tajemník

DVĚ PŘEDNÁŠKY AGITAČNÍHO VÝBORU MDJ V NEWARKU A PASSAIC V ČERVENCI 1894

V neděli, dne 8. července 1894 , ve 2 hodiny odpoledne odbývá agitační výbor MDJ v místnosti Č. D. V. Spolku v Newarku přednášku na thema: „Naše postavení oproti dnešní společnosti.“

V neděli, 15. července 1894 o 2. hodina odpoledne pořádá agitační výbor MDJ z New Yorku v místnosti Č. D. V. S. „Pokrok“ v Passaic přednášku na thema: „Náboženský fanatismus“.

Soudruzi agitujte, by obě přednášky byly co nejčetněji navštíveny. Ludvík Cimler, tajemník Agitačního výboru Mezinárodní dělnické jednoty v Americe

Přednáška 15. července se nakonec odsunula, viz sdělení v Dělnických listech:

Upozornění. Soudruhům v Passaic a okolí sloužiž k vědomosti, že na neděli, dne 15. července oznámená přednáška odkládá se na neurčitou dobu. Příčina: nemožnost obdržení místnosti v neděli pro přísné provádění akcisních zákonů. Kdy se bude přednáška odbývat, oznámí se v „Dělnických Listech“. František Rozporka.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 14.07.1894, č. 37

SCHŮZE ČDVS „ŠUMAVSKÉ POHOŘÍ“ V BOUND BROOK ČERVEN 1894

Bound Brook, N. J., 12. června 1894.

Ctěnému tiskovému výboru „Dělnických Listů“

Po obdržení finanční zprávy Dělnických Listů byla svolána spolková schůze, kdež byla tato členům předložena a čteno i provolání, spolku zaslané.

Po důkladném uvážení bylo usnešeno, že s návrhy vašimi úplně souhlasíme; co se však týká podpory „Dělnických Listů“ není nám možno nyní ničím přispívati, poněvadž jsme zde všichni bez práce následkem nedávné stávky, v níž jsme byli dvěma dřívějšími spoludělníky a členy zrazeni.

Co se týká zásad Pittsburské proklamace prohlašujeme, že jsme nadále pro tyto staré dobré komunisticko anarchistické zásady a budeme vždy ve směru tomto působiti.

Se solidárním a socialisticky revolučními pozdravy za Č. D. V. S. „Šumavské Pohoří“ v Bound Brook.

Josef Mužík, předseda a Jan Novotný, tajemník

SCHŮZE ČDVS VE WOODVILLE ČERVEN 1894

Česko dělnický vzdělávací spolekve Woodville, Pa. oznamuje tiskovému výboru „Dělnických Listů,“ že rokoval o jeho finanční zprávě a návrzích, ale vzdor té nejlepší vůli nemůže prozatím ničeho učinili ku podpoře orgánu. Náš spolek pronásledováním po lednové stávce mnoho seslábl a nachází se v  stísněné situaci, an i bývali „anarchisté“ stali se „mordýři“ věci dělnické a všude proti nám pracují. Co jednotlivci a jakmile se spolek sesílí, budeme konat pro D. L. a pro hnutí co nám bude možno.

Prohlašujeme dále, že setrváváme na zásadách Pittsburské proklamace a volební taktiku zavrhujeme.

Za Č. D. V. S. František Otásek.

SCHŮZE ČDVS „POKROK“ V PASSAIC, ČERVEN 1894

Česko dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ V Passaic, N. J., pojednával ve své poslední schůzi o půlletní finanční zprávě „Dělnických Listů“ a návrzích tiskového výboru ve prospěch těchto. Spolek usnesl se, aby každý člen, který pracuje, odváděl 5 centů týdně dobrovolných příspěvků na „Dělnické Listy.“

Taktéž se prohlásil, setrvati na zásadách „Pittsburské proklamace“ a volební švindl zavrhuje.

Na spolek „Pokrok“ dochází 20 čísel „Dělnických Listů,“ z nichž se 17 rozprodává. Za 15 čísel se pravidelně platí, za 2 čís. se zůstává dlužno, an ti členové nepracují. Tři čísla zůstávají na skladě.

Za Č. D. V. S. „Pokrok,“ Frank Duša, jednatel


DOPIS ČDVS CHICAGO TISKOVÉMU VÝBORU (1894)

Chicago, dne 12. června 1894.

Ctěnému „Tiskovému Výboru“ v N. Y.

Soudruzi! Váš dopis, jakož i půlletní zprávu orgánu strany „Dělnických Listů,“ byly v poslední schůzi Českého dělnického vzdělávacího spolku v Chicagu čteny a usnešeno pak „tiskovému výboru“ odepsati, v tom znění, že na žádný návrh tiskovým výborem nám předložený přistoupiti nemůžeme, anto většina naších soudruhů s velkou bídou jen jen živoří a náš Český Dělnický Vzdělávací Spolek jest v takém stísněném stavu, že ani nájemné (z místnosti) platit nemůže.

Co se týče náhledu vašeho, by přišly na zadní stranu „Dělnických Listů“ ohlášky, proti tomu nic nenamítáme, ale dáváme tiskovému výboru úplnou vůli, by jednal dle svého přesvědčení, by jen „Dělnické Listy“ za každou cenu byly udrženy. Jinak s  orgánem strany souhlasíme a zvláště polední čtyry čísla svou látkou každého uspokojují.

Co „Dělnickým Listům“ můžeme slíbiti, jest, že naši soudruzi se budou starat o jejich rozšíření.

Dále Český Dělnický Vzdělávací Spolek prohlašuje, že vždy při zásadách Pittsburgského prohlášení setrval a setrvá při nich i nadále, ačkoliv jest přesvědčen, že ona proklamace z Pittsburgského sjezdu v mnohém ohledu jest nedostačitelná, modernímu komunistickému anarchismu nevyhovující, takže naší novopečení reformátoři, ve svůj prospěch lehce jí překroutili mohou.

Za Česko-Dělnický Vzdělávací Spolek v Chicagu, Matěj Hodek, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 23.06.1894, č. 34

SCHŮZE S PŘEDNÁŠKOU ČDVS JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU, 24.6.1894

Česko-dělnický vzdělávací spolek „Jan Žižka“ v  Clevelandu, vyzývá všecky členy spolku a zároveň i nečleny do příští schůze, dne 24. června 1894 dopoledne v 9 hodin, v síni p. Václava Zacha, roh Broadway a Dille ulice. Schůze spojena je s poučnou přednáškou o thema: „Postavení dělnictva staré a nové doby a jeho boje za svobodu.“ Dělníci, dostavte se v počtu nej hojnějším. Za Č. D. V. S. „Jan Žižka“ Karel Doležal, tajemník

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 23.06.1894, č. 34

DOPIS ANARCHISTY Z WHEELING CREEK KE STÁVCE HORNÍKŮ (1894)

Drill, O., 16. června 1894

Ctěná redakce Dělnických Listů!

Musím vám sděliti poměry horníků ve Wheeling Creek. Když po šestitýdním boji vzdor všemu napomínání nepřestalo se po dráze C. L. & W. vozit skébské (stávkokazecké) uhlí z West Virginie, usnesli se stávkáři že uhelné vlaky zastaví. To se též 2. června 1894 stalo. Vlaky byly beze všeho násilí zastaveny a do nádraží zpět poslány. Lid byl klidný, ale celých 7 dní ve dne i v noci stál na stráži. Kapitalistické listy hlásaly do světa, že stávkáři ve Wheeling Creek spálili mosty, roztrhali dráhu a podobné nepravdy, jen aby veřejnost pobouřily a vynutili si vojsko. A to se jim podařilo.

Dne 8. černa 1894 večer přibyla milice ve vlaku o 215 kárách se šesti děly a na druhý den ještě vlak o 17 vozech, tak že v neděli se Wheeling Creek jen hemžil miličáky. K srážce žádné nepřišlo, jelikož lid byl klidný a milice neměla žádnou příčinu k  zakročení.

Od té doby se ovšem skébský uhel dováží, ale v menším množství, jelikož prý je někde zbořený most. Také se žádný neodváží zastavit vlak.

Mezi dělníky a miličáky je nejlepší přátelství, stýkají se spolu a společně popíjí v  saloonech, což tu bohatou holotu bolí. Než co je vše plátno, když vildcové (svůdcové) horníků dělníky zaprodávají, jak tomu všecky okolnosti nasvědčují.

President McBride chce, by se šlo za 60 ctů. od tůny dělat. Směle můžeme říci, že stávku McBride vyhrál, ale hornici ji prohráli; kdyby jí byli horníci vyhráli, byl by McBride prohrál. Kdy už konečně hoxmictvo prohlédne? Jak dlouho se nechá vodit za nos? Josef Pešek.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 23.06.1894, č. 34