HLAS MODERNÍHO OTROKA I. (Neznámý autor)

Hoj ty lide ujařmený 
zvedni již svou pěst,
ukaž, že jen tobě patří
vše co kol tě jest.

Drahnou dobu již tak kráčíš
svému ku hrobu,
či necítíš, jak tě tlačí
tyran v porobu?

Před časem již hlavu tvojí
šedý kryje vlas,
ty jen vzdycháš, v sobě tlumíš
bídy, žalu hlas.

Synové tví jak na jatky,
v bitvy hnáni jsou,
k ukájení chtíčů, tyran
má tě, dceru tvou.

Myslím, že již dost zakusil’s
by jsi rozeznal,
kdo na žití větších práv má
ty, či kněz, či král ?

Kněz ti blbstvím hlavu mate,
král ti panuje,
chlebodárci (?) ruka tvoje
blaho buduje.

Myslím, že dost vzpěněna jest
v žílách tvoje krev,
by si chlubný umlčeti
moh’ boháče řev.

Děla, pušky zhotovuješ
teď na sebe jen,
nuže hleď je zužitkovat
v blízký pomsty den.

V nastalém pak boji nešetř
kapky krve své,
dnes ji z tebe proudem saje
tyran bestie.

Nuže směle vzepni hlavu
bystře pohled kol,
nič a rozdrť vše co zovem
stát a monopol.

Našich rodin nešetř vrahů,
tu hordu banditů,
v mysli měj své utrpení,
konej odplatu.

Vzhůru lide zotročený
tvrdou zdvihni pěst,
násilím vem co ti pán vzal,
vždyť jen tvé to jest.

J. K.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 29.02.1896

PŘESUNUTÍ ROZHOVORU DĚLNICKÉ OMLADINY NA TÉMA „ŽENY A HNUTÍ DĚLNICKÉ“ NA 13.2.1895 V NEW YORKU

Upozornění členům Dělnické Omladiny v New Yorku. Za příčinou veřejné schůze ve West Hoboken a v Newarku příští neděli, odkládá se rozhovor o thema: „Zeny a hnutí dělnické,“ který se měl příští neděli odbývati, na středu, dne 13. února 1895 do pravidelné schůze. Členové dostavte se do této schůze v plném počtu a přiveďte nové přátele a známé.

MUČEDNÍKŮM 11.LISTOPADU (Neznámý autor)

Vše květena juž zmírá, smutek kraje halí, 
a truchlivost se luky vichrem, bouří valí;
ten vichr věje, sténá, jako mládě kvílí,
když konci na lovu mu matku zavraždili.
— Dnes v mysli mojí nálada je podzimní,
roj myšlének v ní v chaosu se temném zmítá,
vše výslednici tvoří je to bolest skrytá,
že lidstva pro svobodu padli nevinní.
Vždyť na Waldheimu psáno bude věky,
jak satan v člověku kdys vraždil reky.

Dnes zvem je mnčenníky, kteří hrdě padli,
již Anarchii v oběť životy své kladli,
než ktetbu vznáším dnu, kdy nepomstěni byli,
kdy krví Lidskost zbrocena, co vrazi žili.
Toť k nešetření skvrna v dějích lidstva všeho,
to provolává hanbu Ameriky synům,
již volnost bez mezí všem přísahali činům
a Svobodu si vtiskli do praporu svého.
Vždyť na Waldheimu psáno bude věky,
jak zpupný kapitál kdys vraždil reky.

Chci prorokem být lidstvu, věštcem budoucnosti,
zřím v mlhách prapor v ranních, rudě věje z věží,
v něm zlatým písmem psáno; Blaho ve Volnosti,
ty věže na hrobech, v nichž mučenníci leží;
a jako tyto věčně ctíti bude svět,
tak vrahům jejich věčnou kletbu šeptá ret.
Vždyť na Waldheimu psáno bude věky,
jak satan v člověku kdys vraždil reky!

V. Kr.
Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 07.11.1896 
The Haymarket Martyrs‘ Monument v Chicagu

CO VĚŘÍM A CO NEVĚŘÍM (Karel Miroslav Třasák)

Nevěřím, že svět byl někým stvořen; 
věřím ale že svět stvořil mnoho,
nevěřím že stává Boha;
věřím ale že stávat bude bohyně Svobody.
Nevěřím, že člověka čeká po smrti nebe nebo peklo;
věřím ale že lid dělný má peklo a boháč nebe na zemi.
Nevěřím, že kapitál jest základem blaha vezdejšího,
věřím ale, že jest strůjce všeho zlého na zemi.
Nevěřím, že kapitál slouží člověčenstvu veškerému;
věřím, že hrstce zlodějů.
Nevěřím, že nynější poměry společenské dlouho potrvají;
věřím ale že jiné lepší zavládnou.
Nevěřím, že zákon jest ochráncem lidstva;
věřím ale, že jest jeho tyranem.
Nevěřím, že stav lidstva se zlepší cestou parlamentární;
věřím ale že k tomu mu dopomůže revoluce sociální.

Karel Miroslav Třasák  

ZALOŽENÍ NOVÉHO ANARCHISTICKÉHO SPOLKU ČESKO-DĚLNICKÁ SKUPINA VE WEST HOBOKEN 27.1.1895

Pokročilí dělníci z West Hoboken, N. J., kteří již před novým rokem se usnesli založit nový dělnický spolek, svolali na den 27. ledna 1895 opětnou schůzi do místnosti Ed. Nepivody, 420 Spring St., aby v záležitosti spolku učinili další potřebné kroky. Do schůze dostavil se větší počet soudruhů a ti, uznávajíce všichni nutnou potřebu vzdělávacího střediska, založili nový spolek pod jménem „Česko-Dělnická Skupina“ Po vyřízení různých jiných záležitostí bylo usnešeno, aby Č. D. Skupina odbývala své pravidelné schůze každou 2. a 4. neděli v měsíci v místnosti obč. E. Nepivody, č. 420 Spring Str. Předseda voliti se má pro každou schůzi zvlášť. Dále usnešeno, dáti „Č. D. Skupinu“ do spolkového adresáře Mezinárodní Dělnické Jednoty do „Dělnických Listů,“ a konečně usnešeno, uspořádati, v neděli, dne 10. února 1895 odpoledne o 3 hodiny v místnosti E. Nepivody, 420 Spring Str. ve West Hoboken velkou veřejnou schůzi, k níž se všichni dělníci z West Hoboken, jakož i z celého okolí přátelsky zvou. Členové agitačního výboru z New Yorku budou přítomni a o dobré řečníky je postaráno. Čeští dělníci, probuďte se ze své lethargie, ukažte, že máte zájem na postavení dělnictva a dostavte se v počtu co nejhojnějším. Vzhůru do schůze, v neděli odpoledne, dne 10. února u E. Ne- pivody, 420 Spring Str. L. Růžička, tajemník

DĚLNICKÉMU SOKOLU V CHICAGU (Petr Koubek)

Po ulicích chodím sem a tam 
a neustále hledaje práci jen,
až znaven pod strom usednu
a počnu sníti krásný sen.

Vidím jak v nedohledých řadách
v revoluci táhne dělný lid,
ve spravedlivém hněvu pěstě zdvihaje
s výrazy volnost, rovnost, bratrství chcem mít.

Naproti nim v dálce se zvedá
kotouče prachu a dým
a ještě větší řada zaprodanců bědná,
kapitalistů a vlád je hotova na pokyn.

Již vidím, jak v boj se dává
ta hrstka zuboženého lidu,
jak každý spravedlivě bojuje
a přemáhá hlad a bídu.

Však je jich hrstka jen
proti té přesile zaprodanců;
ač bránějí se zběsile,
přec podléhaj' těm hrubým Braniborcům.

Již vidím jak padají
a nemožno jim vzdor klást přesile;
tu nový zjev uhlídají,
jenž zachová je při síle.

Zas nové řady přibyly
a ve tuhý vrhají se boj,
v stínu pod rudou korouhví
bije se tento Achillů voj

Vidím známé obličeje
a známé slyším stále hlasy —
vždyť to ,,Dělnický Sokol” je,
jenž postrachem je nepřátelské chasy.

Nepřátelé blednou v líci,
je vidět na nich strach, - a aj —
odhazované zbraně řinčí
a oni — prchají v cizí kraj.

A tu vidím ve vítězné řadě,
jak druha vitá druh,
jak navzájem se bratři zovou
a zakládají štěstí svého kruh.

Rozešli se — každý ku své práci
a ve všem viděti lásky je stan,
neb každý stejný podíl béře
a má stejné právo na všem tam.

Pojednou — probouzím se —
jako zmijí uštknut uskočím,
neb vidím ten samý starý barbarism,
toho starého otroctví čin.

Však přece vás tu vidím kolem sebe,
ten samý bojovníků proud,
jenž doufám, že se o to pokusí,
svrhnout z lidu těch těžkých pout

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 07.11.1896

UPOMÍNKA NA 11.LISTOPAD (Neznámý autor)

Již nezní nám víc Vaše mluva 
a páže již nepohne se víc
Vy životy za pravdu Jste dali,
teď spíte — Vás netíží již nic.

Jen pravdu Jste lidu hlásali,
pravda Vaším bohem, zákonem.
Vy lidstvu volnost Jste dát chtěli,
by člověk blaženým byl tvorem.

Vy tříštili Jste pouta otroku,
a lid spící ze sna budili,
poráželi Jste bludy barbarství
a jen čistou pravdu hájili.

Vy neváhali Jste ni okamžik
za volnost, krev i život dát.
Vás neodstrašila žádná hrozba,
tyranů hněv, žalář ani kat!

Když v žaláře Vás vlekli v okovech,
lkaly Vaše ženy a děti.
Jak bolně Jste se s nimi loučili,
muselo srdce krváceti.

Když vlekli Vás kati na popravu,
pomstou plálo srdcí tisíce,
neboť tyran spáchal na Vás vraždu,
a Vy nevinni přec byli Jste.

Teď spíte, — časně skácen život Váš,
Vám sen budoucnosti se již zdál.
Spíte — leč Vaše mlčení v hrobě
to hromovým hlasem mluví dál.

Spěte dál ! Bojovníci svobody!
Duch Váš nám v cestu jasně svítí,
my věrni budem Vašim zásadám
chcem pro ně žít i také mříti.

*) Tato báseň byla uveřejněna v „Proletáři” v Liberci a z polovice konfiskována.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 28.11.1896

anarchističtí chicagští mučedníci popravení 11.11.1887

BOJOVNÍCI SVOBODY (Josef Šilhán)

 Blesk svobody budoucnosti 
náhle kmitl hlavou mou,
když i ženy plny starosti
s družkami meč pozvednou.

Štítem vaším budiž svornost,
cílem náděj k svobodě,
volte sobě pravou volnost
šťastné lidstvo v přírodě.

Tímto heslem v boj se dejte
za vytknutý Vámi cíl,
pro svobodu třídy dělné
pracujte vždy ze všech sil.

Byť i tyran hrozby kladl
lál i strašil žaláři,
ač mnohý již v oběť padl
přec svoboda zazáří.

Josef Šilhán.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 21.12.1895

SVĚT VŠECH MAJETKEM (Karel Miroslav Třasák)

Kdys našim svět byl celý, 
vším právem také patřil nám,
než zrádně byl nám ukraden
a majetku se zmocnil pán,
jenž žije stále v radosti
co my zde hynem v bolesti

My otroci jsme, žebráci
a hlad je hostem každý den
— tak káže zákon, káže pán,
on necítí náš bolný sten.
Chce potlačit snad naše síly,
jež hladem dost juž otupily!

Dnes při setkání máme klonit
a líbat ruce v tiché víře,
že on je pán, jenž velet smí
— neb jinak čekaj’ na nás mříže.

Nuže, lide z otročený
zbraň chop v ruce udřené,
zapěj requiem těm katům,
zdrť okovy sevřené!

Karel Miroslav Třasák

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 21.12.1895

PŘEDNÁŠKA ČDVS JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU 27.1.1895

Česko dělnický vzdělávací spolek Jan Žižka pořádal schůzi s přednáškami v neděli 27. ledna 1895. Schůze tato ačkoli počasí sychravé byla četně bylo navštívena. Přednášel soudruh František Choura o nynějším postavení proletariátu vůči kapitálu. — Vzletnou řečí zmínil se o obrovském strajku uhlokopů, železničních zřízenců a nynějším strajku motormanů v Brooklyně. Poukázal při tom na věrolomnost, nenasytnost a bezohlednou ukrutnost kapitál vůči proletariátu. Pak soudruh Brož vylíčil ten zubožený stav chudiny, netečnost a chování se dělníků vůči buržoasii. Mezi jiným uvedl zde úryvek z přednášky soudruha Choury. Zlodějský kapitál, jenž ovládá kongres, senát, i presidenta a tvoří zákony, neuznává je, však lidu je vnucuje. Tak tyto výplody jejich t. j. zákony ne ku dobru, ale ku škodě nám jsou. A při tom jest dosti dělníků jež stále si nechají mazat ten med, volební humbug kolem úst a s hladovým žaludkem očekávají zvolení svých „zastanců“ do kongresu a budou očekávat až úplně vysílí. Tato strana má již dosti příkladů, by věnovala se něčemu užitečnějšímu. Bylo mnoho zástupců lidu, kteří s tím nejlepším svědomím vstoupili do kongresu však lesk zlata je oslepil a když vyšli, byli to zkorumpovaní zloději pracujícího lidu. A z toho plyne každému uvědomělému tvoru naučení, ze jen ve volné společnosti se stejnými právy, při stejné činnosti bez boha, krále, pána a otroka lze lidsky žíti. Má-li být tento cíl uskutečněn a nectnosti všecky odstraněny, musí společnost stávající jíž po celém civilisovaném světě t. j. organisace anarchisticko komunistická co nejvíce rozšířena býti. Kapitál ku potlačení pokroku užívá toho nejhnusnějšího barbarismu. Jediný převrat nestal se cestou míru. Pročež my tvrdíme, že žádná strana dělnická nedomůže se svých práv touto cestou než pevnou organisací, volnou společností beze všech zákonů. Kristovo učení t. j. to první, mělo bojovníky, kteří se nelekali žalářů ani ohnivých pecí a končili své životy se zpěvem na rtech. Tak dnes komunisticko-anarchistická společnost má muže, jež svůj život již vyměřili a zasvětili pro ideu tuto; je neleká žalář ni šibenice ani guilotiny a kloní-li, který hlavu pod smrtící nůž, rty jeho hlásí se ještě k této idei. My musíme býti misionáři anarchismu, a kde nezasáhnou ústa naše, tam náš dobrý časopis D. L. rozšiřujme neboť tento list jest dobrý bojovník a zasluhuje té největší podpory od nás. Ducha svobody — cestu nezastaví nikdo; ni pilíře vojenské, ni kriminály ani šibenice. My víme, že společnost lidská se nenechá zpříštipkovat ani opravit. Co shnilého musí se rozvalit a postavit budova nová, společnost volná, která vyhoví všemu a vede jedině ku svobodě. Řeč přijata s velkým souhlasem a odměněna hlučnou pochvalou.

Za Č. D. V. S. J. Ž s revolučním pozdravem V. Novotný Cleveland, dne 28. ledna 1895.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 09.02.1895