PŘEDNÁŠKA ČDVS JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU 27.1.1895

Česko dělnický vzdělávací spolek Jan Žižka pořádal schůzi s přednáškami v neděli 27. ledna 1895. Schůze tato ačkoli počasí sychravé byla četně bylo navštívena. Přednášel soudruh František Choura o nynějším postavení proletariátu vůči kapitálu. — Vzletnou řečí zmínil se o obrovském strajku uhlokopů, železničních zřízenců a nynějším strajku motormanů v Brooklyně. Poukázal při tom na věrolomnost, nenasytnost a bezohlednou ukrutnost kapitál vůči proletariátu. Pak soudruh Brož vylíčil ten zubožený stav chudiny, netečnost a chování se dělníků vůči buržoasii. Mezi jiným uvedl zde úryvek z přednášky soudruha Choury. Zlodějský kapitál, jenž ovládá kongres, senát, i presidenta a tvoří zákony, neuznává je, však lidu je vnucuje. Tak tyto výplody jejich t. j. zákony ne ku dobru, ale ku škodě nám jsou. A při tom jest dosti dělníků jež stále si nechají mazat ten med, volební humbug kolem úst a s hladovým žaludkem očekávají zvolení svých „zastanců“ do kongresu a budou očekávat až úplně vysílí. Tato strana má již dosti příkladů, by věnovala se něčemu užitečnějšímu. Bylo mnoho zástupců lidu, kteří s tím nejlepším svědomím vstoupili do kongresu však lesk zlata je oslepil a když vyšli, byli to zkorumpovaní zloději pracujícího lidu. A z toho plyne každému uvědomělému tvoru naučení, ze jen ve volné společnosti se stejnými právy, při stejné činnosti bez boha, krále, pána a otroka lze lidsky žíti. Má-li být tento cíl uskutečněn a nectnosti všecky odstraněny, musí společnost stávající jíž po celém civilisovaném světě t. j. organisace anarchisticko komunistická co nejvíce rozšířena býti. Kapitál ku potlačení pokroku užívá toho nejhnusnějšího barbarismu. Jediný převrat nestal se cestou míru. Pročež my tvrdíme, že žádná strana dělnická nedomůže se svých práv touto cestou než pevnou organisací, volnou společností beze všech zákonů. Kristovo učení t. j. to první, mělo bojovníky, kteří se nelekali žalářů ani ohnivých pecí a končili své životy se zpěvem na rtech. Tak dnes komunisticko-anarchistická společnost má muže, jež svůj život již vyměřili a zasvětili pro ideu tuto; je neleká žalář ni šibenice ani guilotiny a kloní-li, který hlavu pod smrtící nůž, rty jeho hlásí se ještě k této idei. My musíme býti misionáři anarchismu, a kde nezasáhnou ústa naše, tam náš dobrý časopis D. L. rozšiřujme neboť tento list jest dobrý bojovník a zasluhuje té největší podpory od nás. Ducha svobody — cestu nezastaví nikdo; ni pilíře vojenské, ni kriminály ani šibenice. My víme, že společnost lidská se nenechá zpříštipkovat ani opravit. Co shnilého musí se rozvalit a postavit budova nová, společnost volná, která vyhoví všemu a vede jedině ku svobodě. Řeč přijata s velkým souhlasem a odměněna hlučnou pochvalou.

Za Č. D. V. S. J. Ž s revolučním pozdravem V. Novotný Cleveland, dne 28. ledna 1895.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 09.02.1895