PŘEDNÁŠKA DĚLNICKÉ OMLADINY V NEW YORKU 20.1.1895

 Přednáška v „Dělnické Omladině“ v New Yorku minulou neděli 20.ledna 1895 byla dobře navštívena a dobrá polovice přítomných byly ženy a dívky, které přišly, aby vyposlechly zajímavé pro ně thema: „Ženy a hnutí dělnické.“ Přednášitel, soudruh František Hlaváček, důkladně a podrobně rozebral postavení dělnických žen a dívek v dnešní kapitalistické společnosti, jejich dvojnásobné otroctví, dále tak zvanou otázku „ženské emancipace“ a stejné zájmy i cíle obojího pohlaví. Z toho dovozoval řečník, že mužský i ženský proletariát má a musí společně, solidárně pracovati, chceli dosáhnouti úplné a trvalé svobody. Přednáška se velice líbila a sledována byla s velkým zájmem všech. Po přednášce promluvil ještě krátce soudruh V. Vohánka. An čas pokročil, bylo 6 hodin večer, byla schůze skončena a rozhovor o tom samém thematu přednášky dán na denní pořádek příští schůze. Zahájená sbírka ve prospěch „Dělnických Listů“ vynesla $1.30.