PŘEDNÁŠKA J.B. PECKY NA SCHŮZI CDVS NA TÉMA „CÍL HNUTÍ DĚLNICKÉHO“ V CHICAGU DNE 14.4.1894


Česko-Delnický Vzdělávací Spolek v Chicagu odbýval dne 14. dubna 1894 svou řádnou schůzi; jelikož předlehala přednáška, nechány veškeré jiné záležitosti stranou.

Josef Boleslav Pecka přednesl řeč o thema; „Cíl hnutí dělnického,“ avšak pro pokročilý čas přednášku neukončil, ale odložil její ukončení do schůze příští.

Přednesená řeč jmenovaného občana učinila celkem příznivý dojem na posluchače, jelikož byla obsahu čistě pokrokového a radikálního, takže po schůzi jeden na druhého s podivením pohlížel, že občan Josef Boleslav Pecka opětně jednou ryzou pravdu mluvil.

Zprvu vzal začáteční křesťanství a jeho mučenníky, jak byli pronásledováni a hrdině pro své přesvědčeni zmírali, k nimž pak přirovnával přední stráže bojovníků revolučního socialismu. Od toho přešel k velké francouzské revoluci a pak k revoluci červencové roku 1848, kdy 12,000 komunistů bylo zmasakrováno a dle náhledu buržoasie, komuna navždy pohřbena, kdež pak Napoleon III. svým taškářstvím dosedl natrůn. Občan Pecka drasticky vylíčil, jak buržoasie francouzská po revolucionářích slídila a je vraždila, jakož i příčiny proč revoluce r. 1848 pro komunardy tak špatně dopadla; totiž že revolucionáři se nechali buržoáckou vládou oklamat, která jim vše slíbila, ale na místo dodržení slíbu, je přepadla a téměř do jednoho vyhladila. Též se zmínil o zbabělcích, jež v úkrytu čekali až revolucionáři jim svobodu vydobudou, které přirovnal k těm nynějším, jež před vyslovením revoluce husí kůži dostávají a dodal: že jen zbabělec ocele a smrti se bojí!

Po věcném vylíčení revoluce v 48. roce, líčil znova zmrtvýchvstání komuny v r. 1871, kdež tentokráte přes dva měsíce při životě se udržela, ale opětně následkem velké mírnosti a lidskosti znovu zavražděna byla, kdež 80.000 bojovníků komuny zavražděno bylo ; avšak idea komunismu jest nesmrtelnou, kteráž se zavraždit nikdy nedá a z každého kapitalistickou rukou zavražděného mstitele, vždy povstane sto mstitelů jiných a nových!

Ku konci pak vysvětlil, že žijeme v periodě revoluční, jakož se i vyslovil, že příští společenský převrat nebude jinou cestou možným, nežli násilnou revolucí.

Vzalo by to mnoho místa kdybych chtěl věcný nástin přednášky J. B. Pecky podati, toliko podotýkám, že byla za souhlasu přijata a odkázána k uveřejnění do „Práva Lidu“, které ji ale až dosud neuveřejnilo. Dopisovatel.

Chicago, dne 16. dubna 1894.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 28.04.1894, č. 26

Josef Boleslav Pecka (1849 – 1897)