Přímá akce

Přímá akce, tento výraz síly a vůle dělnictva, vrcholí v činech, které mohou býti zcela nevinné, ale dosti násilné, dle toho, co je nutno činiti. Není tudíž žádná zvláštní forma pro přímou akci. Povrchní lidé mají za to, že její činnost sestává z rozvíjení oken ; a bylo by to zvláštní, na rozvinutí sil proletariátu s tohoto stanoviska hleděti. Přímá akce by se tu zjevovala jako více méně nerozvážný čin a její cena by se tím zneuznávala, cena, která sestává v tom, že duševní, vnitřní vzpoura dělnictva přivádí se tu k platnosti. Přímá akce jest síla dělnické třídy v její samostatně tvořící činnosti: síla, která má dáti život novému sociálnímu právu a má tvořiti novou sociální spravedlnost.

Dělnické massy byly vždy tak nepatrnou menšinou vykořisťovány a utlačovány, že kdyby tato jen na vlastní sílu se měla spoléhati, její vláda by ani jednoho dne, ani hodiny nepřečkala. Tato menšina čerpá její sílu z mimovolného souhlasu jejich obětí. Tyto jsou to, ona většina, která se oné třídě svých katanů obětuje a tímto panství kapitálu a státu života dodávat.

Ale ke zrušení tohoto stavu násilí a nespravedlnosti, nestačí pouze jich zásadní lži odkrývati, jich zločiny a bezpráví odhalovati. V boji proti surové síle jest ona idea, spoléhá-li se pouze na svoji výmluvnost, již napřed poražena.

Všecky idee a myšlenky jsou pouze bubliny, nemohou-li se opírati o sílu a touto učiniti se plodnými. Co se má tudíž státi, aby nebyla většina lidu neustále obětována zločinné a prožitku lačné menšině? Musí se utvořiti sociální síla, která by se mohla postaviti proti oné, která čerpá panující třída z nevědomosti lidu. Hospodářsky cílevědomé dělnictvo musí tuto sílu nechati vejíti ve skutek, musí bojovati proti nečinnosti dělnických řád, tyto srozumívati a je spojovati. Tato nutná práce musí se konati spojováním a soustřeďováním revolučních sil v odborových organisacích, zde se bude vyvíjeti a růsti ona menšina bojujících, až bude proti svým utlačovatelům předně v rovnováze a konečně tuto bude schopna přemoci.

Tuto sílu propagandy a akce jest především věnovati oněm nevědomým, kteří se až ku obráncům této neudržitelné panující třídy snižující, dějiny otroctví takto rozmnožují a dokonce zbraně pozdvihují proti osvobozujícím živlům.

Publikováno na stránkách Hornických listů v roce 1909, vydávaných Zemskou jednotou horníků, autor textu neznámý.