PROCES S ANARCHISTOU VÁCLAVEM VAICEM A DALŠÍMI 50 ČLENY HNUTÍ (1882)

Přelíčení proti 51 socialistům. Včera dopoledne započalo přelíčení proti Václavu Vaicovi a 49 soudruhům, k nimž v poslední chvíli co padesátý přibyl obžalovaný Josef Pokorný. Obžalováni jsou ze zločinu veřejného násilí, uražení Veličenstva a členů císařského domu, tajného spolčování dle §. 285. tr. z. a §. 24. tisk. zák. a přečinu dle §. 23. tisk. z. Jeden z obžalovaných, Musil, se nedostavil, obžalovanému Skáloví nemohlo být předvolání doručeno.

Z velice objemné, 98 stran čítající obžaloby vyjímáme následující: Obžaloba zmiňuje se nejprve o rozvoji socialistické propagandy v Rakousku a založení česko slovanské sociálně demokratické strany dělnické na schůzi u sv. Markéty v dubnu r. 1878.

V březnu 1882 překvapena byla policií v Liberci tajná schůze socialistického výboru, při které byli přítomni těž obžalovaní Behr, Hannich, Konig, Nezdara a Ulbrich.

Při prohlídce zatčených nalezeny četné výtisky zapovězených tiskopisů. Následkem toho se výbor rozešel a sestoupil se toliko pětičlenný komitét, sestávající z jmenovaných již obžalovaných, jenž působil mezi německým socialistickým dělnictvem severních Čech jakožto tajný výbor až do poslední doby.

Kónig měl na starosti tzv. podpůrnou pokladnu, Nezdara pokladnu agitační, Ulbrich vedl korespondenci.

Velice důležitou organisaci byl tajný spolek dělníků hornických v Duchcově a okolí, v jehož čele stáli Choura, Jahoda, Winter a Wolfrum.

Rovněž důležitá byla tajná sekce socialistů severozápadních Čech, jež byla založena v březnu 1882 na kongresu v Teplicích a v jejímž čele se nalézali Vaic, Sommer, Hortík, Winter, Glaser, Michel a Minařík.

Zejména Vaic zasazoval se velice horlivě o anarchistické zásady školy Mostovy a povzbuzoval též ústřední výbor ve Vídni k ráznější činnosti v tomto směru. Spolu s Chaurou, Šípem a Jahodou organisoval Vaic stávku v severočeských uhelných dolech, také byl členem kontrolního komitétu, ustanoveného vídeňským ústředním výborem k dozoru nad českoslovanskou stranou socialistickou.

Českoslovanská strana socialistická odbývala letos o sv. Janě tajnou schůzi, které se súčastnili mimo jiné též obžalovaní Stetke z Vídně, Vondřich a Orlovský z Karlína a Pich z Rosenthalu u Teplic. Dále byly tajné organisace socialistické v Horním Litvínově, Ústí n. L., Bohosudově, Litoměřicích, České Lípě, Hrádku a Albrechticích.

Členové těchto sekcí, aby ukryli svoji činnost, zakládali čtenářské a vzdělávací spolky dělnické, jichž většina ale pro tajné socialistické rejdy byla úředně rozpuštěna.

Při vykonaných prohlídkách dostal se úřadům do rukou velice obsáhlý materiál; byloť zjištěno, že všichni obžalovaní měli ve svém držení tiskopisy a písemné poznámky směru sociálně demokratického, že značná část jich zabývala se též rozšiřováním těchto tiskopisu a že mnozí z nich byli ve spojení s vynikajícími náčelníky hnutí socialistického. Mnozí z nich měli též návod k šifrování dopisů a klíče k šifrám. Mimo to viní obžaloba některé z obžalovaných, že pořádali sbírky pro zatčené soudruhy a jich rodiny.

Tím vším odůvodňuje obžaloba obvinění, že obžalovaní byli členy tajné organisace, 35 z nich byli prý dokonce náčelníky jednotlivých komitétů. Za tou příčinou obvinění jsou všichni z přečinu dle §§. 286., 280. a 287. trest, zákona.

Mostův revoluční časopis „Freiheit“ přinesl v březnu 1882 výňatek z článku o zhotovování třaskavých přístrojů, jež odporučovány zejména pro případ stávek. U obžalovaného Stetky nalezen byl dopis Vaicův, v němžto tento, jakožto náčelník kontrolního komitétu sděluje ústřednímu výboru ve Vídni, že se mu podařilo získat lučebníka, jenž podnikl pokus s třaskavou lahví, odporučenou časopisem „Freiheit“, že se pokus zdařil a že se nyní budou zhotovovat dostatečné zásoby třaskavé látky.

Dále píše Vaic doslova: „Jest třeba jen odhodlaných, spolehlivých lidí a příznivého okamžiku a pak jim dáme napít. Shotovujeme seznam hlavních vinníků, nepatrnějších si nevšímáme.

Následkem toho obžalován jest Vaic ze zločinu svádění k veřejnému násilí dle §§. 9. a 87. tr. z.

Antonín Teuchert, u něhož nalezeno několik básní pobuřujícího obsahu, z nichž některé, obsahující skutkovou povahu zločinů uražení Veličenstva a členů císařského domu, zhotovil on sám, žalován jest pro oba tyto zločiny, mimo to s Neumannem pro přestupek dle §. 25. tisk. zák. a a Šípem, Schwarzem a Michlem pro přestupek dle §. 23. t. z. Generalia obžalovaných jsme svého času již podali. Z obžalovaných je 26 uvězněno, ostatní jsou dosud na svobodě. Přelíčení prohlášeno bylo za tajné. Soudu předsedá rada zemského soudu Svoboda, obžalobu zastupuje subst. stát. návladního Schneider-Svohoda, 3 obžalované hájí dr. Glaser z Vidně, 20 dr. Wolff-Eppinger z Vídně, 27 dr. Stránský 2 Brna.

 V přelíčení s 51 socialisty bylo dnes 16. prosince 1882 průvodní líčení skončeno. Obžalovaní této řady vynikali zvláštní intelligencí a odhodlaností ve svém výslechu. V čele Čechů stojí Václav Vaic, obuvník z Ústí n. L., ačkoliv jej duchcovský horník František Choura v řečnictví předčí.

Na otázku vetanta barona Trautenbergra, proč Vaic sobě tolik knih kupoval, odpověděl tento trefně, někdo že je náruživým hráčem v karty, druhý že rád koňmo jezdí, třetí pak s ženami se zabývá, on, Vaic, že rád a náruživě čte.

V čele Němců stojí známý socialista Ferdinand Schwarz, pak redaktor Hanich a tkadlec Schiller. Poslední vzbudil obdiv svými řečmi, jichž koncepty u něho nalezeny byly. Němci mají mezi sebou socialistického básníka Teucherta, kterýž zde ve vězení ještě básně na soudní dvůr psal a za to dvěma dny v temné komůrce disciplinárně trestán byl.

Celkem bylo 32 svědků vyslechnuto. Návrhu obhájce dra. Stránského, aby též president vídeňské a ředitel pražské policie vyslechnuti byli, nebylo vyhověno. Zajímavým byl návrh téhož obhájce, aby znalcům písma, kteříž záhadný rukopis již před přelíčením obyčejná porovnávají, předložen byl při přelíčení dříve cizí rukopis ku porovnání se záhadným a pak teprve rukopis toho kterého obžalovaného. Státní návladní odporoval co nejrozhodněji proti tomuto návrhu, jehož tendence prý směřuje k tomu, aby znalci v omyl uvedeni byli. Soud ovšem návrhu nevyhověl.

Svědek Bernášek, s nímž dva z obžalovaných ve vyšetřovací vazbě se nalézali a dle obžaloby k něčemu v hovoru s ním se doznati měli, nepotvrdil při hlavním líčení své dřívější výpovědi. Státní zástupce na to tázal se svědka, zdali snad vypovídá pod dojmem jakési v domě kolující pověsti o tom, že socialisté na svědka atentát kují, proti kteréž otázce dr. Stránský protestoval, jelikož pověst ta lichou domněnkou jest.

Ve věci Hynka Vondřicha z Karlína podařilo se obhájci provésti důkaz alibi.

Včera 22.prosince 1882 o 9. hodině prohlášen rozsudek ve velikém procesu socialistickém, jenž v uplynulých právě dnech před zdejším zemským co trestním soudem. Za tou příčinou učiněna v budově soudní obvyklá opatření: všude samý policejní strážník.

O půl 10. hodině vstoupil do porotní síně soudní dvůr i prohlášen následující rozsudek:

Václav Vaic, obuvník z Ústí n. L., uznán za vina státnímu zločinem nedokonaného svádění k veřejnému násilí dle §. 9, 87 tr. z., přečinem tajného spolčování byla dle §. 285, 286 a 287 c tr. zák. a odsouzen do těžkého žaláře na dobu dvou roků, každého čtvrt roku postem v samovazbě zostřeného.

Antonín V. Teuchert zproštěn z obžaloby pro zločin uražení Veličenstva a členů domu císařského, odsouzen však pro přečin tajného spolčování do vězení na 3 měsíce a pro přestupek §. 23 tisk. řádu k pokutě 10 zl.

Dále byli odsouzeni: František Choura 6 měsíců, Eduard Celler, Josef Hortík, Vilém Weichenhahn po 5 měsících, Viktor Winter, Ferdinand Schwarz, Josef Schiller, Rudolf Sommer, Čeněk Walter, Vojtěch Steska, Hynek Vondřich, František Pich, Josef Michl, Jan Mynařík, Karel Glaser, Emanuel Schornboch po 4 měsících, Josef Hanich Josef Geisler, Gustav Feix, Tomáš Hlaváček po 3 měsících, Antonín Behr, František Konig, J. Ulbrich, V. Nezdara, Vilém Kiesewetter, Karel Smidtt, Josef Šíp po 10 nedělích, Jan Reich 2 měsíce, Karel Eger, Josef Nohejl, Karel Vysušil po 6 nedělích, Antonín Nase a Václáv Triml 3 neděle, František Roscher, František Neumann, František Procházka z Ladovic, Boh. Kaberna, Josef Pokorný, František Jahoda, Daniel Forster, Antonín Musil, František Hocke po 14 dnech. Mimo to byli Schwarz, Schmidt, Michl, Neumann odsouzeni pro tiskové přestupky k peněžité pokutě od 5—60 zl.

Vší obžaloby zproštěni byli Josef Wolfrum, Josef Krejčí, Vil. Bohmer, František Procházka z Duchcova, Antonín Jirschick a Antonín Schwodler.

Po přelíčení rozsudku ohlásil dr. Stránský jménem klientů svých, již nalézají se na svobodě, stížnost zmateční.

Národní listy. Praha: Julius Grégr, 23.12.1882

František Choura (1852–1921)