PROVOLÁNÍ K AGITAČNÍMU VÝBORU, JAKO I K CELÉ MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTĚ (1894)

Provolání k agitačnímu výboru, jakož i k celé „Mezinárodní Dělnické Jednotě,“ českého odvětví ve Spojených Státech.

New Bedford, Mass. 4. března 1804.

Ctění Soudruzi!

Jak Vám již všem dobře po vědomo, zachvátila, následkem bídného společenského zařízení, průmyslová krise celé Spojené Státy a veškerý pracující lid této země, uvržen v tu nejstrašnější bídu, který jest nucen se svými rodinami pozvolna hlady zmírat. Většina továren jest zavřena a tam, kde se pracuje, jest mzda snížena až o polovičku, což nikterak na výživu dělníka a jeho rodiny nedostačuje.

Dělnická třída této země, která až dosud byla k dělnickému hnutí lhostejná, jest nucena o svém bídném postavení přemýšlet a vskutku nebyl dosud nikdy takový čilý ruch mezi zdejším dělnictvem pozorován jako nyní. Jedni myslejí, že celou touto bídou jsou vinni demokrati, jiní opět tvrdí že celá tato krise jest pouze republikánská demonstrace oproti demokratické vládě. Jedni navrhují volbu republikánů, druzí stávku a třetí volbu sociálních demokratů a tak každý rozechvěně hledá cestu, kterou by se stávající strašné poměry daly zažehnat.

Co myslíte, ctění soudruzi, nenadešla nyní doba, kdy nám povinnost káže, aby jsme před ten pracující lid předstoupili a naše mínění a naše přesvědčení mu zdělili? Máme snad tuto nejpříhodnější dobu k agitaci nechat nepovšimnutou? Zajisté že nikoliv, neb propásli bysme tu nejlepší příležitost.

Náš spolek „Arbeiterbund“ usnesl se v poslední své schůzi zaslat provolání na celou Mezinárodní Dělnickou Jednotu jak českého, tak německého odvětví, aby rokováno bylo o tom, zdali bylo by možno vydat malý agitační spisek, pojednávající o panující krisi v anglickém jazyku, v kterém by bylo pro dělníka snadno pochopitelným slovem naše stanovisko naznačeno a kde by byly různé ty klamné náhledy logicky vyvráceny.

My jsme poslední dobou velké množství anglických brožur rozdali, ale seznali jsme, že ten lid jest panující bídou tůze zaujat, než aby vědecké pojednáni o našem ideálu mohl pochopit. On bídu má před sebou a proto chce vědět, co jest její příčinou a jak možno ji odstranit.

My víme, že naše Mezinárodní dělnická Jednota mnoho peněz v nynější tísni k agitaci nemá, ale doufáme, že se v celé naší Jednotě dva neb tři schopní soudruzi najdou, kteří by onu brožuru z lásky k věci, totiž bezplatně napsali. Dále doufáme, že se při naší Jednotě naleznou soudruzi sazeči, kteří by z lásky ku svému přesvědčení několik minut po práci věnovali a onu brožuru bezplatně vysázeli. Nechť se jen ohlednou na nás, my vyděláme $3 týdně a s radostí i ten poslední cent na své přesvědčení obětujem, pak jim zajisté ta oběť nebude tak velikou, kterou na nich žádáme.

Takto vydaná brožura stála by pouze papír a tisk, tak že by každý jednotlivý spolek mohl několik set výtisků odebrat a mezi dělnictvo rozdat, aniž by to bylo s velkými výlohami spojeno.

Jestliže i německá strana v tomto směru s námi bude pracovat, pak můžeme zahájit hromadnou agitaci, která by zajisté budoucnost našeho hnutí v této zemi zajistila.

Ctění soudruzi! Toto jsou naše návrhy, které Vám k posouzení předkládáme. My vyzýváme Vás jménem naší svaté věci a jménem těch nevinných dítek dělnických, které jsou nuceny v přítomné době hladovět, abyste o této věci ve svých schůzích jak náleží pohovořili a náhledy své pak agitačnímu výboru zdělili, který pak jménem naši jednoty může vstoupit v spojení se stranou německou.

Vzhůru soudruzi! nyní jest právě čas, aby jsme lásku svou ku svobodě nejen slovem, nýbrž i skutkem dokázali!

Provolání podobného znění zasíláme též do časopisu „Freiheit.“

S revolučním pozdravem Arbeiterbund.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 17.03.1894, č. 20