ŘÁDNÁ SCHŮZE ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU Č.1 V CHICAGU 9.12.1893

Český dělnický vzdělávací spolek č.1 v Chicagu, který sdružoval místní české anarchokomunisty v rámci Mezinárodní dělnické jednoty (International Workingmens Association – IWA), odbýval dne 9. prosince 1893 „svou řádnou schůzi za hojného účastenství soudruhů. Po vyřízení obchodních záležitostí vzato v úvahu, zdali se má při nynějších špatných poměrech odbývati slavnost Pařížské komuny. Po vyměnění různých náhledů usnešeno slavnost odbývati a zároveň zvolen výbor ku vykonání předběžných prací. Za dopisovatele do nového orgánu „Dělnických Listů“ zvolen Matěj Hodek. Dále odporučeny chicagskému dělnictvu „Dělnické Listy“ co časopis ryze dělnický a zásadní, což jest zajisté potěšitelné a dává svědectví, že Č. D. V. S. po čtyrměsíční zmalátnělosti pochopil potřebu nového orgánu a že i na dále bude věren své zásadě, na kteréž byl před čtyřmi roky zbudován. Též připomenuto soudruhům, by co možná nejvíce agitovali pro náš orgán „Dělnické Listy“, jakož i pro místní časopis „Právo Lidu.“

Po vyčerpáni denního pořádku započat rozhovor, při čemž přišla delší debata o politice a volebním právu. Několik soudruhů počalo obhajovat volby co agitační prostředek v neuvědomělé masse lidu, z  „toho důvodu, že neuvědomělá massa dříve jde do schůze politické, než do schůze socialistické aneb anarchistické. Většina soudruhů byla však naproti tomu, jelikož mají pevné přesvědčení, jakmile dosáhne dělnická politická strana většího počtu, který by však při volbách mohl míti nějakého vlivu, nebo jen dost malou naději na jakýsi výsledek, tu si vždy najdou politikáři jiných stran přístup k osobám u dělnické strany vlivu požívajících a jak to doposud vždycky se stávalo, konec konců byl ten, že vlivu mající osoby stranu neuvědomělého lidu zkrátka zaprodali a práce, kterou tato dělnická politická strana vyžadovala, nesla ovoce kapitalistům.

Ku konci projevil Vzdělávací spolek ponechati, dle zásady, jednotlivým soudruhům úplnou volnost, ale co těleso na politickém hnutí se nesúčastnit, jelikož by tím porušil proklamaci anarchistické konference pitsburské, kterou též s ostatními českými dělnickými vzdělávacími spolky příjmul na konferenci toho roku v Chicagu odbývané.

Příští schůze, kteráž bude celoroční, se odbývá 23. prosince 1893 a tudíž jest záhodno, aby veškeří soudruzi se dostavili.

Dopisovatel.