REVÍRNÍ VÝBOR KLADENSKÝCH ODBOČEK SDRUŽENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH HORNÍKŮ ZA ZACHOVÁNÍ SAMOSTATNOSTI SDRUŽENÍ HORNÍKŮ A PROTI ŠTVAVÉ KAMPANI KSČ (1927)

Revírní výbor Sdružení československých horníků na Kladensku upozorňuje tímto ústřední sekretariát KSČ a činitele M.V.S (odbory KSČ), nebude-li učiněna přítrž psaní v komunistickém tisku proti Sdružení československých horníků v Mostě a zlehčování jeho zástupců, že vyvodí z toho důsledky a bude nejen tisk komunistický členy Sdružení odmítán, nýbrž vzdají se také členství ve straně komunistické. Akce zahájená proti Sdružení ukazuje, že si jednotliví političtí činitelé KSČ dělají co chtějí a rozkladně zasahují do života odborové organisace Sdružení horníků, nic nedbajíce rad Zápotockého v referátu na sjezdu KSČ o zachování úplné samostatnosti odborů.

Proč se dnes bráníme proti zavlečení Sdružení horníků do M.V.S., řekli jsme a opakujeme znovu: jsou to trpké zkušenosti nabyté za dobu spolupráce s příslušníky M.V.S. A ohromná většina prostých členů se vyjadřuje, v tom smyslu, že jsou poměry na Kladensku za dnešní nadvlády komunistů úplně tytéž, jako kdysi za převahy sociálních demokratů, s tím rozdílem, pouze, že veliké masy hornictva kdysi organisovaného stojí dnes mimo organisace vůbec. Nechť nám tedy je prominuto, užíváme-li těchto zkušeností, abychom zabránili převedení Sdružení horníků do rukou pochybných kvalit, neboť nejsme naprosto jisti, zda-li to s námi myslí poctivě.

Členové Sdružení horníků v revíru kladenském se na konferenci zástupců odboček dne 26. června 1927 za plné účasti jednomyslně usnesli na projevu plné důvěry zástupcům Sdružení soudruhu Fišerovi a Weinfurterovi, vysloveno rozhodnutí o dalším úplné samostatnosti Sdružení a usneseno zároveň hlasovacích lístků o přestupu Sdružení do M.V.S. Nepoužíti a budou-li tyto přece zaslány, zaslati je do ústředí v Mostě prázdné.

Máme za to, že toto rozhodnutí je všeobecně známo, tak i většiny odboček Sdružení na severu a v jiných revírech a odsuzujeme rozhodně proto kampaň v politických listech komunistických prováděnou, která nejen že je namířena ku zlehčování starých poctivých horníků, jimž se ještě před nedávnem na sjezdu Sdružení dostalo plné a naprosté důvěry, ale rozvracejíc odborové hornické hnutí, slouží tím přímo zájmům našeho společného třídního nepřítele, členstvo z organisace vyhání a rozmnožuje řady indiference.

Za revírní výbor, Hošek Josef, revírní důvěrník