SCHŮZE ČDVS Č.1 V CHICAGU 14. ČERVENCE 1894

Minulou sobotu 14. července 1894 odbývaná schůze výše jmenovaného spolku byla dosti četně navštívena. Po vyřízení obchodních záležitostí rozvinul se živý rozhovor o následcích stávky americké železniční unie, kdež většina soudruhů se vyslovila, že zdali hned stávka bude prohrána, tím myšlenka pokrokových snah pracujícího lidu nic neztratí, nýbrž ona získá mezi americkým konservativním dělnictvem ještě více přívrženců. Anglo – americké dělnictvo bylo vždy před tím nejvíc nadšené pro svou vládní formu a každpu volnější myšlenku, jež vyslovena byla ústy dělníka evropského, tím nejurputnějším a nejhanebnějším způsobem pronásledovalo. Nyní však ono americké dělnictvo prohlédne a musí prohlédnout, že jeho ústava, jeho práva, jsou pouhým paškvilem, že celá vládní spřež těchto ústavních práv nedbá, ale v každém okamžiku, kde se jedná o její peněžní měšec, po těchto právech šlape, což jsme viděli v posledních dnech, jak vládní spřež poslala na hladové dělnictvo hordy ozbrojených a na nejvýš nevzdělaných ničemů, kteří v našich chicagských ulicích prováděli v pravém slova smyslu hrůzovládu.

Též několik soudruhů přineslo na tapetu různé poznámky, jimiž nepřátelé pokroku, anarchismus a anarchisty směšnými učiniti chtí a sice oni říkají: „proč anarchisté jsou nyní tak sticha, když tak příhodný čas ku činění propagandy činu jest?“ Na tuto poznámku se uchopil jeden soudruh slova a vylíčil události před rokem 1886 v Chicagu se sběhnuvší. Před ’86 rokem činily se též přípravy ku všeobecné stávce za 8 hodinovou dobu pracovní. Tenkráte organisace „Rytířů práce“ byla nejsilnější, neboť počet členstva obnášel téměř do půldruhého milionu. Toho času bylo americké dělnictvo zrovna tak zaujaté proti bohaté třídě a jejím vládním obhájcům, jako jest zaujato dnes. Avšak jak ona osudná massakrace na senném trhu se udála, tu obratem onen lid, jež před tím našim soudruhům tleskal, se obrátil a na povel začal řvát: „Pryč s anarchisty! Pověste je!“

My můžeme být jisti, že kdyby dnes něco podobného se stalo, tu jako tenkrát i dnes onen lid, ono konservativní americké dělnictvo by v okamžiku zapomělo na svou vládní a uniformovanou chátru, jež na povel tlustého Clevelanda, v úplné zbroji na něho — ku páchání hnusné vraždy — poslána byla a jeho celá zášť by opětně obrácena byla proti těm kaceřovaným anarchistům. Proto jest zcela nemístné podobné poznámky o anarchistech si činiti a každý takový, který by rád, by za něj anarchisté kaštany z ohně vytahovali, učiní nejlépe, když si je vytáhne sám!

Po ukončeni rozhovoru bylo usneseno, by dopisovatel naše usnesení z minulé, dne 30. června 1894 odbývané schůze do „Dělnických Listů“, jakož i do „Práva Lidu“ k uveřejnění zaslal. Dne 30. června byla Česko dělnickým vzdělávacím spolkem svolaná schůze za příčinou jeho oživení a zreformování, an téměř na úpadku si stál asice bylo příjmuto a schváleno následující usnesení:

1. Členem Vzdělávacího spolku může být jen ten, kdo jeho zásady na veřejnosti v posměch neuvádí, jej nepodkopává anebo nezlehěuje. Kdo by tak činil a ve veřejných místnostech anebo v časopisech ideu anarchismu a anarchisty zlehčoval, jim dle vzoru kapitalistických časopisů nadával, přestává býti členem.

2. Každý, kdo řádně svým spolkovým povinnostem dostojí, jest oprávněn o důležitých otázkách rozhodovati; kdo však spolkové povinnosti zanedbá, onoho práva ztrácí a přestává býti členem.

3. V pádu, že by některý člen byl bez práce a náležitě se omluví, že mu není možno spolkové povinnosti zapraviti, jest vyjmut z odstavce předešlého.

4. Každý, kdo nějakým obchodníkem, majitelem — „house-bossem“ — jest a po tři měsíce své povinnosti nezapraví, ztrácí práva rozhodujícího, jakož i přestává býti členem Česko-Dělnického Vzdělávacího Spolku.

Toto usnešení si ovšem stojí ve velkém odporu s naší ideí — komunistickým anarchismem; avšak že doposud anarchistické společnosti nestává, že dosud ve volné společnosti nežijeme, ale zápasili musíme s mnohými zly, jež nynější kapitalistická společnost zplodila, kde jeden jest oddán egoismu a druhý osobní záští, kdež tato poslední často se užívá i proti idei samé a jako jedovatá rakovina rozežírá pak celé dělnické hnutí, nevěděl si Vzdělávací Spolek jiné rady, nežli tímto radikálním prostředkem rozšiřování tohoto zla zameziti.

Příští schůze se bude odbývat 28. července. Na programu jest předmět: „Proč lidstvo není takové, jaké by mělo být?“

Dopisovatel.  

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 28.07.1894, č. 39