SCHŮZE ČDVS KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ V CLEVELANDU V KVĚTNU 1894

V poslední schůzi Č. D. V. S. Karel Havlíček Borovský v Clevelandu, čtena byla půlletní finanční zpráva tiskového výboru „Dělnických Listů“ a jednohlasně schválena a přijata. Dále čten dopis tiskového výboru ku zprávě té přiložený a o návrzích v něm rozpředla se delší debata. Též tento dopis přijat a jednohlasně schválen. Usnešeno bylo, že členové našeho spolku, kteří pracují budou podporovat orgán „Děl. Listy“ 5 centy týdně a s placením tohoto příspěvku ihned započato.

Konečně usnesl Č. D. V. S. Karel Havlíček Borovský prohlásiti, že setrvává nadále na zásadách anarchisticko komunistických, obsažených v  Pittsburské proklamaci a že volební taktiku a paliativní prostředky zavrhuje.

Antonín Zeithamer, tajemník