ŠEST PRAŽSKÝCH SOCIALISTEK PŘED SOUDEM (1892)

Sedm obviněných ze zločinu rouhání a uražení Jeho Veličenstva před čtyřčlenným senátem. Před čtyřčlenný senát zdejšího zemského trestního sondu bylo dnes pohnáno sedm účastníků tajné socialistické schůze, konané 1. listopadu 1891 loňského roku „Dělnickou jednotou“ na Proseku a sice předseda téhož spolku, pověstný agitátor „internacionalistů“ Josef Tatar, 27letý řezník ve Staré Libně a šest socialistek: známá řečnice z táborů socialistických Marie Hergetová, 29letá manželka železničního zřízence ze Smíchova, Marie Jagrová, 29letá žena klempíře ze Staré Libné, Johanna Malá, 25letá manželka knihaře ze Smíchova, Marie Mráčková, 35letá žena obuvníka z Letňan, Anna Zouzová, 32letá žena zedníka z Letňan a konečné Kateřina Kejhová, 28letá vdova, šička rukuvic ze Staré Libně.

Všichni jmenovaní jsou obviněni ze zločinu rouhání a uražení Jeho Veličenstva, kterého se dopustili na oné tajné schůzi hanlivými řečmi proti Bohu a náboženství a potupným zpěvem, sršícím nenávistí k stávajícímu státnímu pořádku i k osobě císařově.

Ježto přelíčení hned na počátku bylo prohlášeno tajným a veřejnost jeho vyloučena, nemůžeme podat než stručný výtah ze žaloby státního zastupitelstva, která měl provinění socialistek a jich náčelníka as následovně:

Spolek „Dělnická jednota“ v Proseku je vedle náhledu zdejšího policejního ředitelství semeništěm k rozšiřování zásad socialistických mezi venkovským a dělnickým lidem v tamní krajině a byl od nynějšího předsedy Josefa Tatara založen.

Tatar jest čilým agitátorem pražské „internacionály“ a dle vlastního svého doznání zřídka kdy nějakou práci pro svou výživu koná, přes to však slušně žije, takže jde o něm pověst, že jest jako agitátor od socialistických spolků vydržová a Marie Hergetová, jak sama udává a jak z celé její dosavadní činnosti vysvitá, je též horlivou stoupenkou strany „internacionální“, vystupuje často v táborech a schůzích dělnických jako řečnice a též svými spisy hledí zásady a náhledy strany té rozšiřovati.

Tuto požádal koncem října Josef Tatar, aby mela přednášku v osudné schůzi na Proseku a uspořádal tam tábor socialistů 1. listopadu v hostinci K. Krista, aniž by okresnímu hejtmanství oznámil, že do toho shromážděni má volný přistup všecko obecenstvo.

Ve schůzi té zastával Tatar hodnost předsednickou, Hergetová pak přednášela o „Ženě a jejím povolání“. V řeči své horovala Hergetová pro neobmezenou emancipaci a rovné právo žen s muži v ohledu společenském i politickém, na konec pak rozhovořila se o náboženství a vychování dětí a doznává sama, že brojila proti víře a že se prohlásila pro bezbožství, atheismus.

Leč na tom internacionální řečnice nepřestala a jala se dle svědectví jakési Libalové, Skružného, Koubkové, Tvrdého, Korábka, Kormundy, Svyky, Krista a Rabana a dle seznání obžalovaného Tatara, Malé a Kejhové nabádati přítomné muže i ženy k nenávisti proti kněžstvu a církvi ak rouhání se Bohu takovým způsobem, že to vzbudilo i mezi většinou dělnictva odpor a pohoršení.

Ježto ty krásné „filosofie“ byly agitačním způsobem proneseny ve shromáždění lidu, je stihána Hergetová pro zločin rušení náboženství.

Hergetová měla pak také pobouřlivou deklamaci o válce a pronesla při tom urážku proti osobě panovníkově. Při tom celém výjevu seděl předseda Josef Tatar vedle ní, aniž by rouhavé řeči přerušil, ba přikyvoval stále Hergetové a dával najevo, jak se mu moudré výklady jeho přítelkyně a stoupenky hrozne líbily.

Když Hergetová skončila svou „poučnou“ přednášku, zanotovala píseň „Buď práci čest“ a „Píseň ženy“, načež dala znamení k zpěvu zakázaného pamfletu, jenž začíná zcela nevinně, ale končí slovy buřičskými. Píseň tu celou i s jejím dodatkem zpívala Hergetová majíc ji napsanou na papírku, a s ní notovala i Johanna Malá a Josef Tatar, kteří postavil jakéhosi Františka Zmrzlíka ku dveřím spolkové siné na stráž, aby žádný „tajný“ je nepřekvapil. Mimo to se súčastnila zpěvu též Marie Jagrová, Marie Mráčková, Anna Zouzová a Kateřina Kejhová.

Jakmile se o těchto věcech dověděla policie, zatkla Tatara a Hergetovou, dopravila je do vyšetřovací vazby, a oba se dnes octli s pěti ostatními „zpěvačkami“ buřičské písně před sborovým soudem pro zločin uražení císaře, a Hergetová mimo to pro zločin rušeni náboženství.

Závěrečné líčení s nimi počalo dnes ráno o 9. hodině za předsednictví rady zemského soudu pana Jana Krčmáře, mimo kterého zasedají v senátu rada zemského sondu p. Josef Hoffmann, adjunkt zemského soudu p. Kloubek a adjunkt zemského soudu pan Matouš.

Veřejnou žalobu zastupuje státní zástupce pan Mörstadt, veškeré obžalované pak hájí pan JUDr. Karel Baxa.

Proces, k němuž se dostavil zástup důvěrníků obviněného Tatara a Hergetové, známých internacionálů, skončí dnes pozdě v noci, my pak o jeho výsledku přineseme v zítřejším ranním listě zprávu obšírnou. 

Národní Politika, 13.1.1892.