Severočeská hornická federace (1903–1907)

Impuls k založení první odborové organizace anarchistů vzešel z roztržky mezi anarchistickými a sociálně-demokratickými delegáty na trnovanské konferenci Svazu horníků a hutníků v červenci roku 1900. O zakládání anarchistických hornických organizací rozhodla konference v Duchcově konaná 2. září 1900. Podle jejího usnesení přistoupili anarchisté k zakládání samosprávných odborových hornických spolků.

V čele snah o založení anarchistické odborové organizace stál František Hajšman, který na jejich podporu začal s vydáváním listu Horník. První číslo vyšlo 26. července 1900 v Lomu. V této době hnutí čelilo silné perzekuci, a tak se anarchistickým horníkům podařilo sjednotit až za tři roky.

Dne 24. září 1903 byla v Duchcově ustanovena Severočeská hornická federace (SHF) za účasti 36 delegátů, vzniklá sloučením osmnácti odporových a podpůrných hornických spolků se 705 členy především z Duchcovska, Mostecka a Teplicka, k nimž se brzy připojilo dalších sedm spolků. Důvěrníkem Severočeské hornické federace se stal František Hajšman. Publikčním časopisem SHF se stala obnovená „Omladina“, která od 9. čísla nesla podtitul „orgán Severočeské federace horníků“. V redakci pracovali vedle K. Vohryzka a B. Kaliny i Tomáš Kaše, František Dlouhý, Václav Draxl, F. Cifrein, F. Podolka a J. Pisařovič.

V dubnu 1904 se odehrála konference Severočeské hornické federace (SHF) zastupující už 823 členů z asi 20 odborových skupin z okolí Mostu, Duchcova a Ústí n. Labem. Po založení České federace všech odborů (ČFVO) 27. listopadu 1904 vstoupily všechny hornické skupiny SHF. Výjimku tvořila duchcovská skupina SHF, která vstoupit odmítla, ale přislíbila solidární postup.

V červenci 1904 došlo k protestům proti snaze kapitalistů a úřadů změnit služební řád horníků, což by vedlo jen ke zhoršení jejich těžkých pracovních podmínek. SHF se snažila vyprovokovat radikální přímé akce, ale po demonstraci (táboře lidu) v Lomu a dvoudenním pokusu o stávku, které organizovala SHF, jich bylo 20 zatčeno (např. Bedřich Kalina) a stávka zlomena. Severočeská hornická federace tak působila jako autonomní část ČFVO, aby pak koncem října 1906 většina hornických skupin z ČFVO vystoupila, i když mnozí měli dvojí členství a ohlásili založení nové skupiny.