SLAVNOST K UCTĚNÍ PAMÁTKY CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ 12.11.1893 V CLEVELANDU

Ctěná redakce Dělnických Listů!

Mám psáti referát o naší dělnické schůzi, kterou jsme pořádali k uctění našich největších reků, kteří pro hlásáni pravdy v Chicagu uškrceni byli; — ale nevím pro samé bolné vzpomínky s kterého konce mám začít, — když vidím, že v tak pohnuté době, kdy dělnictvo trpí hlad a všechen nedostatek a přec tak málo si všímá dělnického hnutí, jak to dokázalo české dělnictvo u nás v Clevelandu! Ačkoliv sou- druzi při schůzi byli dosti četně zastoupeni, přec to ještě neodpovídá dnešní tak kritické době, kdy nás kapitál tak bezohledně ničí, a usiluje nás tak vyhladovět abysme za každých podmínek byli nuceni pracovat.

Již dnes, po vítězství republikánských švindlerů vidí dělnictvo tu jejich lidumilnost, dne 15. listopadu t. r. má totiž být započata práce ve všech slévárnách na železo, a aby dělnictvo mohlo do syta okusit dobroty pánů ziskohrabalů, jest na každé továrně vyvěšena vyhláška: že továrna bude přijímat dělníky ať jest unionista neb není, že žádnou unii neuznávají, že budou platit jak budou chtít!

Jest-li pak se teď již jedenkrát dělnictvu rozbřeskne v hlavě, kdo jest ničitelem jeho existence a jestli již jedenkrát se postaví rozhodně tomuto bezpráví na odpor? No doufejme!

Odpusťte že Vás tak dlouho nudím, a místo schůze jak dopadla Vám takové žalozpěvy píšu, doufám že to též přijmete.

Program naší schůze byl následovní:

1. Báseň, „Listopadové upomínky“ přednesla sl. Pavlovičová.

2. Slavnostní řeč přednesl soudruh František Sakryd.

3. Báseň „Povstaň k boji“ přednesla paní Kuncová.

4. Slavnostní řeč přednesl soudruh František Choura z Woodville.

5. Báseň, „Nezoufej,“ přednesla slečna Řezáčova.

6. Báseň, „V bouřné noci,“ přednesl, soudruh B. Kupka.

S potěšením musím zaznamenati, že účinkující členové všichni jak náleží své úlohy přednesli, a můžem být hrdi že máme tak dobré síly v našem středu.

Vývodům řečníků byla věnována ta největší pozornost, a obecenstvo dávalo najevo své sympatie.

Obzvlášť nám byl vítán k naší schůzi soudruh Choura, který svým hromovým hlasem dovede upoutat na sebe pozornost,a jeho zdrcující kritika musí i sebe zabednělejším mozkem pohnout. My mu vzdáváme za jeho obětavost náš nejvřelejší dík, a jak nám budou poměry dovolovat doufáme že nás soudruh Choura svou návštěvou zase poctí; pro tentokrát nám musí odpustit, neb nám nebylo možné se vynasnažit, když nás kapitalisté tak krmí.

Vzdávám též dík p. F. Vachalci jménem Českého dělnického vzdělávacího spolku Karel Havlíček Borovský za propůjčení nám síně zdarma pro odbývání této schůze, a všem kdo nás svoji návštěvou poctili, volám: jen mužně bratří v před!

Ať žije lidskost!

Quido, Clevelnad, Ohio, dne 14. listopadu 1893