SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V NEW YORKU, 3.3.1894

V sobotu večer, dne 3. března 1894 ve Fernando’s Assembly Rooms odbývaná slavnost Pařížské komuny, kterou uspořádaly Č. D. V. S. č. 2. a spolek Ferdinand Lassalle za spoluúčinkování německého zpěváckého spolku “Internationale Arbeiter Liedertafel“, vydařila se ku vší spokojenosti

Vzdor vší zimničné protiagitaci od protivné strany, byla slavnost četněji navštívena než loni a předloni, kdy nebyla ještě žádná roztržka, kdy ale stoupenci „Hlasu Lidu“ a jeho spolky šli raději na zábavy jiné a do divadla než na dělnickou komunu. Též četní zástupci bratrských spolků z Passaic, Newarku, Hoboken ba až z  Bound Brook, N. J. se dostavili. Budiž jim vysloven všem dík za toto osvědčení dělnické solidarity.

Soudruh Josef Březovský zahájil slavnost o 9 hodině. Provedení bohatého programu bylo velezdařilé a všichni účastníci sklidili za znamenité výkony své bouři potlesku. V ohledu deklamatorním soudruzi Josef Belza, Václav Kudlata, Josef Křížek, J. Kubík a Josefína Hlaváčková, svými tendenčními básněmi uvedli shromážděné v slavnostní nadšení. Obzvlášť chlapec Alois Hlaváček, syn soudruha A. Hlaváčka svým překrásným přednesem básně, „Dítě chudoby“ hluboce, ba až k slzám dojal posluchače. Hošík ten má znamenitý talent recitační. Soudruh Ludvík Cimler přednesl dobře promyšlenou a procítěnou slavnostní řeč a odměněn byl všeobecným souhlasem. Řečník stručně vylíčil původ a děj komuny, její vítězství i její pád a vysvětlil, jaké naučení má si z  ní dělnictvo vzíti pro budoucnost.

Z Troy, N. Y., došel ku slavnosti blahopřejný telegram od soudruha Jana Vohánky a soudruhů z Troy, který přijat s velkým nadšením.

V hudební části programu velice vyznamenali se 9 letý hošík Jaroslav Novák, syn soudruha Antonína Nováka, který při ouvertuře „The Diadem“ hrál 1. housle a sice tak, že vzbudil všeobecný údiv a uznání. Dále hošíci Schmitt, Reisler a Leo Zoula, syn vdovy pí. Rudolfové a nezapomenutelného a nenahraditelného našeho soudruha Norberta Zouly, sehráli společně na citery „Jezdecký pochod“ a sice tak znamenitě, že všichni přítomní byli nad vše očekávání okouzleni, překvapeni.

Přítomní němečtí soudruzi od Internationaly byli hrou hochů tak zaujati, že si je vyžádali, aby účinkovali na jejich slavnosti 17. března. Rodičové těchto čtyř hošíků mohou mít opravdu radost a my jim blahopřejeme, obzvlášť soudružce Rudolfové, která ač musí napnout všecky síly, by sebe a rodinu uživila, přece snaží se synu svému dáti pečlivého vzdělání a vychování. Přejeme ji, by se dočekala na dětech svých jen radostí a tím též zadostučinění za všecka ta protivenství a útrapy, jichž jí bylo a jest snášeti.

K povznešení a okrášlení slavnosti nemálo přispěli též zpěváci od Internationale Arbeiter Liedertafel, kteří přednesli dvě krásné sborové dělnické písně. Německý básník proletariátu, soudruh Geo. Biedenkap přednesl jednu ze svých znamenitých básní a odměněn byl bouří potlesku.

Po vyčerpání programu při výtečné hudbě pana Karla Kroupy rozproudila se taneční zábava, která potrvala až do rána. Celkem vzato, musí se říci, že tak slavnostní nálada a solidární duch a nadšení nepanovaly ještě při žádné české slavnosti komuny v New Yorku jako letos, kdy jí pořádaly Č. D. V. S. č. 2. a Č. Z. V. S. Ferdinand Lassalle. Bylo vidět, že každý vážně a opravdově – vzpomíná a cítí pravý význam slavnosti.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 10.03.1894, č. 19