SOUD S REDAKTORY ANARCHISTICKÉHO LISTU „VOLNÝ DUCH“ (1895)

V Žižkově vychází čtrnáctidenník, orgán neodvislých socialistů „Volný duch“. V 16. čísle svém ze dne 18. prosince 1895 přinesl tento list mezi jiným obsahem též feuilleton, pro jehož obsah bylo dotyčné číslo zabaveno a v redakci vykonána prohlídka, při kteréž shledáno, že celý náklad počtem 1400 výtisků byl již den předtím dodán výpravně.

Konfiskace byla také nálezem zemského sondu ze dna 23. prosince 1895 potvrzena. Co do skutkové povahy inkrimovaného feuilletonu jest zřejmo, že namířen jest proti majetným vrstvám společnosti občanské. Líčit se v něm blahobyt jedněch vedle lopotného života bídy dělnické a proti oběma těmto třídám staví autor lidi bez práce a existence. V závěrka článku praví o těchto pocitech, že nejsou to projevy psychopatické, ale nutnost fysiologická, ta zášť i vztek že jsou projevem utlačeně individuality.

V uvedeném právě feuilletonu shledalo státní zastupitelství jednak zřejmé podněcovánl k zášti proti majetným vrstvám, jednak omlouvání zločinu vraždy i pohnalo zodpovědného redaktora a vydavatele časopisu „Volný duch“ Václava Rendla, který rukopis četl a autora zná, nechce jej však prozraditl, jakož i administrátora téhož listu Antonína Hrdinu, jenž rovněž rukopis četl, před soud, by zodpovídali se z přečinu dle § 302 a 306 tr. z.

Soudní dvůr sestává z rady zemského soudu p. dra ryt. Patery jako předsedy a rady zem. s. p. Nagyho a sekretáře z. a. p. Kalliny z Jethansteinu jako volantů. Zapisovatelem p. JUG R. Okenfus. Žalobu zastupuje zástupce p.Merhaut, obžalované háji dr. Baxa. Po vylosováni porotců bylo líčení k návrhu stát. zástupce prohlášeno za tajné.

Národní politika, 14.4.1896